1. <s id="phshc"></s>

     林老師,對不起

     小學生日記694字
     作者:smhuyan
    2.                         
    3.  
    4. xīng
    5. sān
    6.  
    7.  
    8. qíng
    9. 2009-4-8 星期三 晴
    10.  
    11.  
    12. shēng
    13. zhōng
    14.  
    15. nán
    16. miǎn
    17. huì
    18. yǒu
    19. xiē
    20. shì
    21.  
    22. huì
    23. ràng
    24. hài
    25.  一生中,難免會有一些事,會讓你害
    26. xiū
    27.  
    28. ràng
    29. gān
    30.  
    31. ràng
    32.  
    33.  
    34. zhì
    35.  
    36. què
    37. wéi
    38. 羞,讓你尷尬,讓你……至于我,我卻為
    39. men
    40. ?
    41. zhǐ
    42. men
    43. quán
    44. bān
    45. tóng
    46. xué
    47.  
    48. de
    49. háng
    50. wéi
    51. gǎn
    52. dào
    53. xiū
    54. kuì
    55. 我們(指我們全班同學)的行為感到羞愧
    56.  
    57.  
    58.  
    59. 。 
    60.  
    61.  
    62. xīng
    63. sān
    64. de
    65. jiē
    66. yīn
    67.  
    68. yuán
    69. běn
    70. shì
    71. shàng
    72. wén
    73.  星期三的那節音樂課,原本是上語文
    74. de
    75.  
    76. dàn
    77. shì
    78. yīn
    79.  
    80.  
    81. lǎo
    82. shī
    83. què
    84. lái
    85. le
    86.  
    87.  
    88. nín
    89. biàn
    90. zǒu
    91. 的,但是音 樂 老師卻來了……您便走
    92. le
    93. chū
    94.  
    95.  
    96. yīn
    97.  
    98. lǎo
    99. shī
    100. jiāo
    101. tán
    102.  
    103.  
    104.  
    105. 了出去, 和音樂 老師交談。 
    106.  
    107.  
    108. dùn
    109. shí
    110.  
    111. jiāo
    112. shì
    113. xiàng
    114. zhà
    115. le
    116. guō
    117. de
    118.  
    119. nào
    120. hōng
    121. hōng
    122.  頓時,教室里像炸了鍋似的,鬧烘烘
    123. de
    124.  
    125. huó
    126. xiàng
    127. xiǎo
    128. cài
    129. chǎng
    130.  
    131. zhè
    132. shí
    133.  
    134. kàn
    135. kàn
    136. tóng
    137. xué
    138. men
    139.  
    140. 的,活像個小菜場。這時,看看同學們,
    141. yǒu
    142. de
    143. zài
    144. shēng
    145. jiāo
    146. tán
    147.  
    148. yǒu
    149. de
    150. què
    151. wéi
    152. shàng
    153. wén
    154. hái
    155. shì
    156. 有的在大聲交談;有的卻為上語文課還是
    157. yīn
    158. zhēng
    159. miàn
    160. hóng
    161. ěr
    162. chì
    163.  
    164. yǒu
    165. de
    166. zhòng
    167. zhòng
    168. pāi
    169. 音樂課爭得面紅耳赤;有的則重重地拍打
    170. zhe
    171. zhuō
    172.  
    173. wéi
    174. men
    175. de
    176. jiāo
    177. shì
    178. zēng
    179. tiān
    180. le
    181. fèn
    182.  
    183. cáo
    184. 著桌子,為我們的教室增添了幾分“嘈雜
    185.  
    186.  
    187.  
    188.  
    189. ”。 
    190.  
    191.  
    192. tài
    193. chǎo
    194. le
    195.  
    196. yòng
    197. shǒu
    198. méng
    199. zhù
    200. ěr
    201. duǒ
    202.  
    203. lěng
    204. fáng
    205. jiān
    206.  太吵了,我用手蒙住耳朵,冷不防尖
    207. jiào
    208. le
    209. shēng
    210.  
    211. shì
    212. xiǎng
    213. huǎn
    214. jiě
    215. jiāo
    216. shì
    217. de
    218. chǎo
    219. nào
    220. shēng
    221.  
    222. 叫了一聲,試圖想緩解教室里的吵鬧聲。
    223. shì
    224.  
    225. tóng
    226. xué
    227. men
    228. de
    229.  
    230. zhòng
    231. chàng
    232.  
    233. jīng
    234. gài
    235. le
    236. 可是,同學們的“幾重唱”已經覆蓋了我
    237. de
    238. jiān
    239. jiào
    240. shēng
    241.  
    242. yào
    243. zhī
    244. dào
    245.  
    246. de
    247. jiān
    248. jiào
    249. shēng
    250. zài
    251. shēng
    252. zhōng
    253. 的尖叫聲。要知道,我的尖叫聲在女生中
    254. shì
    255. shù
    256. shù
    257. èr
    258. de
    259.  
    260. xiàn
    261. zài
    262.  
    263. men
    264. xiǎng
    265. xiàng
    266. dāng
    267. 可是數一數二的。現在,你們可以想象當
    268. shí
    269. jiāo
    270. shì
    271. yǒu
    272. duō
    273. chǎo
    274. le
    275. ba
    276.  
    277. zhè
    278. shí
    279.  
    280. nín
    281. zǒu
    282. le
    283. jìn
    284. lái
    285. 時教室里有多吵了吧!這時,您走了進來
    286.  
    287. jiū
    288. chū
    289. le
    290. dǎo
    291. méi
    292. de
    293. nán
    294. tóng
    295. xué
    296.  
    297. dài
    298. zhe
    299. zǒu
    300. chū
    301. ,揪出了一個倒霉的男同學,帶著他走出
    302. le
    303. jiāo
    304. shì
    305.    
    306. tǎng
    307. huō
    308.  
    309. tān
    310. cán
    311. chù
    312.  
    313.  
    314. huán
    315.  
    316. yūn
    317. lín
    318. 了教室/淌依锪⒖貪簿蠶呂矗??桓?氳粼
    319. jié
    320. yǎn
    321.  
    322.  
    323.  
    324. qiàn
    325. zhān
    326. nuò
    327.  
    328.  
    329. píng
    330. 詰厴隙寄芴??N頤歉詹諾木俁??坪躋
    331.  
    332. gōu
    333. shǎn
    334. sòng
    335. qiè
    336.  
    337. nào
    338. xiè
    339.  
    340.  
    341.  
    342. 丫?鉤閃宋頤竊諛?鬧械幕滌∠蟆! 
    343.  
    344.  
    345. yīn
    346.  
    347.  
    348. lǎo
    349. shī
    350. jìn
    351. le
    352. jiāo
    353. shì
    354.  
    355. liǎn
    356. yán
    357.  
    358.  音 樂 老師進了教室,一臉嚴肅,
    359. liáng
    360. jiǔ
    361.  
    362. cái
    363. zhèng
    364. zhòng
    365. shuō
    366.  
    367.  
    368. běn
    369. lái
    370. wéi
    371.  
    372. liù
    373. 良久,她才鄭重地說:“我本來以為,六
    374. bān
    375. shì
    376. yǒu
    377. mào
    378. de
    379. hǎo
    380. bān
    381.  
    382. men
    383. jīn
    384. tiān
    385. de
    386. 班是一個有禮貌的好班級,可你們今天的
    387. háng
    388. wéi
    389.  
    390. jiù
    391. shì
    392. duì
    393. men
    394. bān
    395. zhǔ
    396. rèn
    397. de
    398. zūn
    399. zhòng
    400.  
    401.  
    402. lín
    403. 行為,就是對你們班主任的不尊重。 林
    404.  
    405. lǎo
    406. shī
    407. zài
    408. de
    409. xīn
    410. zhōng
    411.  
    412. shì
    413. chēng
    414. zhí
    415. de
    416. hǎo
    417. lǎo
    418. 老師在我的心目中,是一個稱職的好老
    419. shī
    420.  
    421. xīn
    422. xiǎng
    423. zhe
    424. gōng
    425. zuò
    426.  
    427. hěn
    428. kàn
    429. zhòng
    430. gōng
    431. zuò
    432.  
    433. ér
    434. jīn
    435. 師,他一心想著工作,很看重工作。而今
    436. tiān
    437.  
    438. men
    439.  
    440.  
    441.  
    442.  
    443.  
    444. 天,你們……” 
    445.  
    446.  
    447. yīn
    448.  
    449.  
    450. lǎo
    451. shī
    452. de
    453. fān
    454. huà
    455.  
    456. shǐ
    457. men
    458.  音 樂 老師的一番話,使我們個個
    459. dōu
    460. hǎo
    461. xià
    462. le
    463. tóu
    464.  
    465. shì
    466. ya
    467.  
    468. yīn
    469.  
    470.  
    471. 都不好意思地低下了頭。是呀,音 樂 
    472. lǎo
    473. shī
    474. shuō
    475. duì
    476.  
    477. jīn
    478. tiān
    479. men
    480. de
    481. háng
    482. wéi
    483.  
    484.  
    485. lín
    486.  
    487. lǎo
    488. 老師說得對,今天我們的行為, 林 老
    489. shī
    490. huì
    491. duō
    492. shī
    493. wàng
    494. ya
    495.  
    496. kěn
    497. ?
    498. huì
    499. jiào
    500. zài
    501. gōng
    502. zuò
    503. 師會多失望呀!他肯定會覺得自己在工作
    504. shàng
    505. de
    506. chū
    507.  
    508. zhè
    509. nián
    510. de
    511. hán
    512. xīn
    513.  
    514. shì
    515. duō
    516. me
    517. de
    518. 上的付出,這幾年的含辛茹苦,是多么的
    519. zhí
    520.  
    521.  
    522.  
    523. 不值得! 
    524.  
    525.  
    526. lín
    527.  
    528. lǎo
    529. shī
    530.  
    531. men
    532. zuò
    533. de
    534. duì
    535.  
    536. zài
    537. zhè
    538.  林 老師,我們做的不對,我在這里
    539.  
    540. xiàng
    541. nín
    542. dào
    543. qiàn
    544.  
    545. dài
    546. biǎo
    547. quán
    548. bān
    549. tóng
    550. xué
    551. xiàng
    552. nín
    553. dào
    554. qiàn
    555.  
    556.  
    557. ,向您道歉,代表全班同學向您道歉 :
    558.  
    559. duì
    560.  
    561.  
    562. bǎo
    563. zhèng
    564.  
    565. hòu
    566. de
    567. wén
    568. shàng
    569.  
    570. “對不起!”我保證,以后的語文課上,
    571. men
    572. huì
    573. gèng
    574. jiā
    575. zhuān
    576. xīn
    577.  
    578.  
    579.  
    580.  
    581.  
    582. 我們會更加得專心!  
    583.  
    584.          
    585. huān
    586. yíng
    587. tóu
    588. gǎo
    589.  
    590.  
    591.  
    592. 123歡迎你投稿  
      
     無注音版:
      2009-4-8 星期三
      晴
       一生中,難免會有一些事,會讓你害羞,讓你尷尬,讓你……至于我,我卻為我們(指我們全班同學)的行為感到羞愧。
      
       星期三的那節音樂課,原本是上語文的,但是音 樂 老師卻來了……您便走了出去, 和音樂 老師交談。
      
       頓時,教室里像炸了鍋似的,鬧烘烘的,活像個小菜場。這時,看看同學們,有的在大聲交談;有的卻為上語文課還是音樂課爭得面紅耳赤;有的則重重地拍打著桌子,為我們的教室增添了幾分“嘈雜”。
      
       太吵了,我用手蒙住耳朵,冷不防尖叫了一聲,試圖想緩解教室里的吵鬧聲。可是,同學們的“幾重唱”已經覆蓋了我的尖叫聲。要知道,我的尖叫聲在女生中可是數一數二的。現在,你們可以想象當時教室里有多吵了吧!這時,您走了進來,揪出了一個倒霉的男同學,帶著他走出了教室/淌依锪⒖貪簿蠶呂矗??桓?氳粼詰厴隙寄芴??N頤歉詹諾木俁??坪躋丫?鉤閃宋頤竊諛?鬧械幕滌∠蟆!
      
      音 樂 老師進了教室,一臉嚴肅,良久,她才鄭重地說:“我本來以為,六班是一個有禮貌的好班級,可你們今天的行為,就是對你們班主任的不尊重。 林
      老師在我的心目中,是一個稱職的好老師,他一心想著工作,很看重工作。而今天,你們……”
      
       音 樂 老師的一番話,使我們個個都不好意思地低下了頭。是呀,音 樂 老師說得對,今天我們的行為, 林 老師會多失望呀!他肯定會覺得自己在工作上的付出,這幾年的含辛茹苦,是多么的不值得!
      
       林 老師,我們做的不對,我在這里,向您道歉,代表全班同學向您道歉 :“對不起!”我保證,以后的語文課上,我們會更加得專心!
      
      
      123歡迎你投稿
       

      對不起,老師!

      小學生日記393字
      作者:吳益缽
     • duì
     •  
     • lǎo
     • shī
     •  
     • 對不起,老師!
     •  
     •  
     • lǎo
     • shī
     • zhēn
     • de
     • hěn
     • duì
     •  
     •  老師真的很對不起!
     •  
     •  
     • lǎo
     • shī
     • duì
     • shēn
     • gǎn
     • bào
     • qiàn
     •  
     • yīn
     • wéi
     • zài
     • shàng
     • nín
     • de
     •  老師對此我深感抱歉,因為在上您的
     • 閱讀全文

      老師不在的時候

      小學生日記389字
      作者:花穗
     •  
     •  
     •  
     • dīng
     • líng
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zǎo
     • de
     • líng
     • shēng
     • xiǎng
     • lái
     •  “丁零——”,早讀課的鈴聲響起來
     • le
     •  
     • dàn
     • lǎo
     • shī
     • què
     • chí
     • chí
     • méi
     • lái
     • shàng
     •  
     • zuò
     • wéi
     • zhí
     • bān
     • 了,但老師卻遲遲沒來上課。作為值日班
     • zhǎng
     • de
     •  
     • jiāo
     • cháo
     • lǎo
     • shī
     • lái
     • de
     • fāng
     • xiàng
     • wàng
     • zhe
     •  
     •  
     • 長的我,焦急地朝老師來的方向望著。 
     • 閱讀全文

      林老師,對不起

      小學生日記694字
      作者:smhuyan
     •                         
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     •  
     • qíng
     • 2009-4-8 星期三 晴
     •  
     •  
     • shēng
     • zhōng
     •  
     • nán
     • miǎn
     • huì
     • yǒu
     • xiē
     • shì
     •  
     • huì
     • ràng
     • hài
     •  一生中,難免會有一些事,會讓你害
     • xiū
     •  
     • ràng
     • gān
     •  
     • ràng
     •  
     •  
     • zhì
     •  
     • què
     • wéi
     • 羞,讓你尷尬,讓你……至于我,我卻為
     • 閱讀全文

      獻給老師的詩

      小學生日記349字
      作者:李歡
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     • duō
     • shǎo
     • nián
     • jiē
     • lún
     • huí
     •  
     •    1  多少年季節輪回,
     • duō
     • shǎo
     • chūn
     • xià
     • qiū
     • dōng
     •  
     •  
     • 多少個春夏秋冬, 
     •  
     •  
     • shì
     • hóng
     • zhú
     • rán
     • shāo
     • zhe
     • liàng
     • de
     • shēng
     • mìng
     •  
     •  
     •  你是紅燭燃燒著亮麗的生命, 
     • 閱讀全文

      給宋老師的一封信

      小學生日記797字
      作者:胡迅雷
     •  
     •  
     • gěi
     • sòng
     • lǎo
     • shī
     • de
     • fēng
     • xìn
     •  
     •  
     •  給宋老師的一封信 
     •  
     • jìng
     • ài
     • de
     • sòng
     • lǎo
     • shī
     •  
     •  
     •  
     • 敬愛的宋老師: 
     •  
     •  
     • nín
     • hǎo
     •  
     •  
     •  
     •  您好! 
     • 閱讀全文

      討厭老師占課

      小學生日記183字
      作者:100%酷=罾…
     •  
     •  
     •  
     •  
     •                
     •  
     •  
     •  
     •   CHINA  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • yòu
     • shēng
     • le
     • jiàn
     • kuài
     • de
     • shì
     •  
     •  今天又發生了一件不愉快的事:那
     • jiù
     • shì
     • bān
     • zhǔ
     • rèn
     •    
     • lǎo
     • shī
     • yòu
     • zhàn
     • men
     • de
     • yīn
     • le
     •  
     • 就是班主任*老師又占我們的音樂課了!我
     • 閱讀全文

      我的老師

      小學生日記402字
      作者:幻紫蘇姬
     •  
     • jiāo
     • guò
     • de
     • lǎo
     • shī
     • suàn
     • lái
     • yǒu
     • sān
     • shí
     • duō
     • wèi
     • le
     •  
     • ràng
     • 教過我的老師算起來有三十多位了,讓
     • yìn
     • xiàng
     • zuì
     • shēn
     • de
     • jiù
     • shì
     • shàng
     • xué
     • qián
     • bān
     • shí
     • lǎo
     • shī
     •  
     • 我印象最深的就是我上學前班時何老師,
     • yīn
     • wéi
     • lùn
     • shí
     • me
     • shí
     • hòu
     • dōu
     • xiàng
     • jiě
     • jiě
     • yàng
     • jiāo
     • dǎo
     • 因為無論什么時候她都像大姐姐一樣教導
     • 閱讀全文

      不好,老師發火了

      小學生日記469字
      作者:朱華
     •  
     • hǎo
     •  
     • lǎo
     • shī
     • huǒ
     • le
     •  
     •  
     • “不好,老師發火了!”
     •  
     •  
     • zhū
     • huá
     •  朱華
     •  
     •  
     • zhōng
     • de
     • xiě
     •  
     • bān
     • shàng
     • shí
     • chuán
     • lái
     • zhèn
     • zhèn
     • xuān
     •  中午的寫字課,班上不時傳來陣陣喧
     • 閱讀全文

      老師,您別走

      小學生日記616字
      作者:peterz
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  2009324
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yǒu
     • néng
     • yào
     • zǒu
     • le
     •  
     •  
     • qīng
     • chǔ
     • de
     • tīng
     •  “我有可能要走了,”我清楚的聽
     • jiàn
     • lǎo
     • shī
     • duì
     • shuō
     •  
     • zhè
     • huà
     • yóu
     • dào
     • shǎn
     • diàn
     • 見葉老師對媽媽說,這句話猶如一道閃電
     • 閱讀全文

      葉老師,我們讓您生氣了

      小學生日記443字
      作者:peterz
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  200953
     •  
     •  
     •  
     • lǎo
     • shī
     •  
     • men
     • jiù
     • xiàng
     • shān
     • shàng
     • de
     • niú
     •  
     •  葉老師,我們就像那山坡上的牛,
     •  
     •  
     •  
     • 閱讀全文

      我們的科學老師

      小學生日記692字
      作者:櫻桃1
     •  
     •  
     • men
     • de
     • xué
     • lǎo
     • shī
     •  我們的科學老師
     •  
     •  
     • men
     • de
     • xué
     • lǎo
     • shī
     • bié
     • gǎo
     • xiào
     •  
     • zhì
     • zěn
     • me
     •  我們的科學老師特別搞笑,至于怎么
     • gǎo
     • xiào
     •  
     • ràng
     • dāo
     • lái
     •  
     •  
     • 搞笑,不如讓我細細叨來……
     • 閱讀全文

      謝謝您,老師

      小學生日記669字
      作者:PETERZ
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •      
     •  
     •  
     • jiǔ
     • yuè
     • shì
     • zhí
     • niàn
     • de
     •  
     • jiǔ
     • yuè
     • shì
     •  九月是個值得紀念的日子,九月是我
     • men
     • gǎn
     • ēn
     • de
     • jiē
     •  
     • ràng
     • men
     • zài
     • jiǔ
     • yuè
     • shí
     • xiàn
     • shàng
     • 們感恩的節日,讓我們在九月十日里獻上
     • 閱讀全文

      新學期新老師

      小學生日記596字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xīn
     • xué
     • xīn
     • lǎo
     • shī
     •  
     •   1   新學期新老師 
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • yīn
     •  201033日 星期三 陰
     •  
     •  
     • xīn
     • xué
     • dào
     • le
     •  
     • shù
     • xué
     • lǎo
     • shī
     •  
     • yīng
     • lǎo
     • shī
     •  新學期到了,數學老師 和英語老師
     • 閱讀全文

      新老師

      小學生日記934字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •   :    閱讀提示:
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      老師真偏心

      小學生日記889字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     •    1 2     閱讀
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • 提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態
     • wén
     •  
     • 文字;
     • 閱讀全文

      語文老師真“狠”心

      小學生日記784字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xiǎo
     • xué
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     •   “小學”    閱讀提
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     • 示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文
     •  
     • 字;
     • 閱讀全文

      讓老師失望的張澤濱

      小學生日記683字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     •      閱讀提示: 1
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      可怕的英語老師

      小學生日記911字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •   x    閱讀提示:
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      老師,你好嗎

      小學生日記265字
      作者:陳雨婕
     •  
     •  
     •  
     • jìng
     • ài
     • de
     • lǎo
     • shī
     •  
     •  
     •  
     •  敬愛的老師: 
     •  
     •  
     • nín
     • xiàng
     • gēn
     • zhú
     •  
     • suī
     • rán
     • ruò
     •  
     • dàn
     • yǒu
     • fèn
     •  您像一根蠟燭,雖然細弱,但有一份
     •  
     • fèn
     • guāng
     •  
     • zhào
     • liàng
     • le
     • bié
     • rén
     •  
     • hào
     • jìn
     • le
     • 熱,發一分光,照亮了別人,耗盡了自己
     • 閱讀全文

      第一次送賀卡給老師

      小學生日記1049字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     • chū
     • chù
     •    
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     •   出處1 2    閱讀提
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     • 示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文
     •  
     • 字;
     • 閱讀全文

      老師過分了

      小學生日記720字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhù
     • le
     • ma
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     •   記住了嗎?    閱讀
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • 提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態
     • wén
     •  
     • 文字;
     • 閱讀全文

      我是爸爸的小老師

      小學生日記1088字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •        閱讀提示
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     • : 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字
     •  
     • 閱讀全文

      老師也丟三落四

      小學生日記841字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •       閱讀提示: 
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      小老師真難當

      小學生日記1514字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     •      閱讀提示: 1
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      可憐天下老師心

      小學生日記945字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     •      閱讀提示: 1
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      老師這樣教我們

      小學生日記197字
      作者:韓雅靜
     •  
     •  
     •  
     • lǎo
     • shī
     • zhè
     • yàng
     • jiāo
     • men
     •  老師這樣教我們
     •  
     •  
     •  
     • lǎo
     • shī
     • zěn
     • yàng
     • jiāo
     • men
     •  
     • gěi
     • men
     • jiǎng
     • jiǎng
     •  
     •  老師怎樣教我們,我給你們講講:
     • lǎo
     • shī
     • xiān
     • ràng
     • men
     • xué
     •  
     • jiù
     • shì
     • duàn
     • xiě
     • 老師先讓我們自學,也就是自己把段意寫
     • 閱讀全文

      第一次被老師罵

      小學生日記526字
      作者:曾雨清
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •    316日 星期一 晴
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • dǎo
     • méi
     • tòu
     • le
     •  
     • shēn
     • wéi
     • bān
     •  今天我可是倒霉透了,身為一個副班
     • zhǎng
     •  
     • zài
     • jīn
     • tiān
     • jǐn
     • bèi
     • lǎo
     • shī
     • le
     • cān
     •  
     • hái
     • bèi
     • lǎo
     • 長,在今天不僅被老師罵了一餐,還被老
     • 閱讀全文

      老師怎么啦?

      小學生日記1264字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     •      閱讀提示: 1
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      老師又霸占我們的體育課

      小學生日記399字
      作者:曾雨清
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • yīn
     •   330日 星期一 陰
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • quán
     • bān
     • tóng
     • xué
     • dōu
     • shí
     • fèn
     • gāo
     • xìng
     •  
     •  今天,全班同學都十分高興,個個
     • dōu
     • zài
     • liàn
     • tiào
     • shéng
     • de
     • dòng
     • zuò
     •  
     • yīn
     • wéi
     • zhōng
     • jiù
     • 都在練習跳繩的動作,因為中午體育課就
     • 閱讀全文

      老師撒謊

      小學生日記743字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •       閱讀提示: 
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.544680.com:梧州市| www.pourmastersca.com:原阳县| www.adonisparadise.com:南岸区| www.shunda-steel.com:万山特区| www.fm553.com:西昌市| www.bluesteelgaming.com:甘谷县| www.xianglinhe.com:亚东县| www.xinhuigroup.com.cn:信宜市| www.sujokcenter.com:潞西市| www.rbdp668.com:南部县| www.abouthorses.net:高密市| www.im-cosmetics.com:兴化市| www.martabevacqua.com:易门县| www.happy-pie.com:抚州市| www.sylongview.com:长垣县| www.d3mm.com:昌宁县| www.mitnickroddierhicks.com:辉县市| www.kingston-university.net:马公市| www.k7672.com:萨嘎县| www.tammyhomesold.com:沙河市| www.thehelvetia.com:介休市| www.unirci.com:军事| www.creativeshoponline.com:固镇县| www.nd733.com:体育| www.tranoweb.com:金沙县| www.paintsprayerelite.com:临湘市| www.creepyfan.com:诏安县| www.tm046.com:区。| www.juanchinchoncha.com:大邑县| www.316gm.com:东乌| www.cfpnw.cn:聊城市| www.krior.com:福海县| www.danwolfforsenate.com:宁乡县| www.0523163.com:丁青县| www.oblocals.com:石景山区| www.efemlak.com:绥中县| www.smsactivation.com:团风县| www.berraingenieros.com:大姚县| www.zuiyuan-sh.com:白沙| www.tanyoo-net.com:积石山| www.moneykoo.com:搜索| www.buchuebersetzungen.com:榆树市| www.christarobillard.com:张家界市| www.qz557.com:金湖县| www.jsxzzt.com:白山市| www.cdgyn.cn:德令哈市| www.ukvapez.com:小金县| www.desaisartstudio.com:舞阳县| www.higlobee.com:丁青县| www.salon-as.com:昆山市| www.associazionesimbiosigratteri.com:凌云县| www.tanglay.net:中宁县| www.singaku-antenna.com:当涂县| www.therapy-space.com:沅江市| www.buyijiang.com:丽江市| www.bookingcomuk.com:花莲县| www.re-cyclers.com:信丰县| www.kangyuehuanbao.com:峨眉山市| www.liyingbaobei.com:福安市| www.zjyxgs.com:尉氏县| www.ft677.com:利津县| www.shreesuryawood.com:兖州市| www.greenitways.com:祁东县| www.wxjieyun.com:东乌珠穆沁旗| www.kmrln.cn:南皮县| www.g6552.com:吴堡县| www.dechavanne.net:岳池县| www.moneykoo.com:高安市| www.dawidswierczek.com:启东市| www.chinaghjy.com:高尔夫| www.omegastresser.com:博白县| www.chansamabut.com:柘荣县| www.innovatech-peru.com:孟连| www.tfswbg.com:芮城县| www.lysyjj.com:桂东县| www.snowkeyice.com:永善县| www.zhongyancheng.com:县级市| www.gfcf14greendream.com:湖州市| www.casaladerapv.com:江陵县| www.2muchfat.com:南溪县| www.geile-sexdate.com:临泽县| www.edcvanuatu.com:东源县| www.hg43456.com:清新县| www.abtriv.com:饶河县|