1. <s id="phshc"></s>

     我們的新班主任

     小學生日記287字
     作者:欣欣向榮
    2.  
    3.  
    4.  
    5.    
    6. yuè
    7.    
    8.  
    9. xīng
    10.  
    11. yīn
    12.  95日 星期五 陰
    13.  
    14.  
    15. nián
    16. shàng
    17. xué
    18. men
    19. bān
    20. huàn
    21. le
    22. bān
    23. zhǔ
    24. rèn
    25.  四年級上學期我們班換了一個班主任
    26.  
    27. xìng
    28. yáng
    29.  
    30. gāng
    31. kāi
    32. shǐ
    33.  
    34. rèn
    35. wéi
    36. lǎo
    37. shī
    38. zhǎng
    39. hěn
    40. piāo
    41. ,她姓楊。剛開始,我認為老師長得很漂
    42. liàng
    43.  
    44. duì
    45. men
    46. ?
    47. hěn
    48. hǎo
    49.  
    50. shì
    51. xīn
    52. lǎo
    53. shī
    54. duì
    55. 亮,對我們一定也很好。可是新老師對我
    56. men
    57. de
    58. yào
    59. qiú
    60. hěn
    61. yán
    62.  
    63. guǒ
    64. shū
    65. hǎo
    66. yào
    67. duō
    68. 們的要求很嚴格,如果讀書讀不好要多讀
    69. liǎng
    70. sān
    71. biàn
    72.  
    73. tóng
    74. xué
    75. men
    76. zài
    77. hòu
    78. jīng
    79. cháng
    80. bào
    81. yuàn
    82.  
    83. shuí
    84. 兩三遍,同學們在課后也經常抱怨,可誰
    85. yòu
    86. gǎn
    87. gào
    88. lǎo
    89. shī
    90. ne
    91.  
    92. zhī
    93. néng
    94. bào
    95. yuàn
    96. de
    97. huà
    98. cáng
    99. zài
    100. xīn
    101. 又敢告訴老師呢?只能把抱怨的話藏在心
    102. le
    103.  
    104. 里了。
    105.  
    106.  
    107. dàn
    108. shì
    109.  
    110. jiàn
    111. jiàn
    112.  
    113. jiào
    114. yáng
    115. lǎo
    116. shī
    117. suī
    118. rán
    119. duì
    120.  但是,漸漸地,我覺得楊老師雖然對
    121. men
    122. yán
    123.  
    124. dàn
    125. yáng
    126. lǎo
    127. shī
    128. píng
    129. tóng
    130. xué
    131. shí
    132.  
    133. de
    134. liǎn
    135. 我們嚴格,但楊老師批評同學時,她的臉
    136. shàng
    137. hái
    138. huì
    139. dài
    140. zhe
    141. fèn
    142. wēi
    143. xiào
    144.  
    145. hái
    146. huì
    147. gěi
    148. men
    149. jiǎng
    150. xiào
    151. huà
    152. 上還會帶著幾分微笑,還會給我們講笑話
    153. ne
    154.  
    155. lǎo
    156. shī
    157. de
    158. wēi
    159. xiào
    160. cháng
    161. cháng
    162. dài
    163. dòng
    164. quán
    165. bān
    166. tóng
    167. xué
    168. xiào
    169. 呢!老師的微笑常常帶動全班同學大笑起
    170. lái
    171.  
    172. jiàn
    173. jiàn
    174. huān
    175. yáng
    176. lǎo
    177. shī
    178. shàng
    179. de
    180. le
    181.  
    182. 來,我漸漸喜歡楊老師和她上的課了。可
    183. shí
    184. cháng
    185. huì
    186. xiǎng
    187. niàn
    188. men
    189. bān
    190. qián
    191. de
    192. bān
    193. zhǔ
    194. rèn
    195. zhāng
    196. lǎo
    197. 我時常也會想念我們班以前的班主任張老
    198. shī
    199.  
    200. fēi
    201. cháng
    202. piāo
    203. liàng
    204.  
    205. 師,她也非常漂亮。
    206.  
    207.  
    208. huì
    209. yǒng
    210. yuǎn
    211. zhù
    212. péi
    213. bàn
    214. le
    215. men
    216. sān
    217. nián
    218. de
    219. zhāng
    220. lǎo
    221.  我會永遠記住陪伴了我們三年的張老
    222. shī
    223.  
    224. dàn
    225. huì
    226. gěi
    227. yáng
    228. lǎo
    229. shī
    230. liú
    231. xià
    232. hǎo
    233. de
    234. yìn
    235. xiàng
    236.  
    237. 師,但我也會給楊老師留下好的印象。
    238.  
    239.  
    240.  
    241.  
    242.  
    243.  
    244.  
    245.   
      
     無注音版:
      
      
      9月5日 星期五 陰
       四年級上學期我們班換了一個班主任,她姓楊。剛開始,我認為老師長得很漂亮,對我們一定也很好。可是新老師對我們的要求很嚴格,如果讀書讀不好要多讀兩三遍,同學們在課后也經常抱怨,可誰又敢告訴老師呢?只能把抱怨的話藏在心里了。
       但是,漸漸地,我覺得楊老師雖然對我們嚴格,但楊老師批評同學時,她的臉上還會帶著幾分微笑,還會給我們講笑話呢!老師的微笑常常帶動全班同學大笑起來,我漸漸喜歡楊老師和她上的課了。可我時常也會想念我們班以前的班主任張老師,她也非常漂亮。
       我會永遠記住陪伴了我們三年的張老師,但我也會給楊老師留下好的印象。
      
      
      
      

      不要奪走本該屬于我們的愛——母愛

      小學生日記209字
      作者:張曉嵐
     •  
     •  
     • yào
     • duó
     • zǒu
     • běn
     • gāi
     • shǔ
     • men
     • de
     • ài
     •  
     •  
     • ài
     •  不要奪走本該屬于我們的愛——母愛
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • zhōu
     • liù
     •  
     • yīn
     •  26日 周六 陰
     •  
     •  
     •  
     • zhù
     • yuàn
     • jiān
     •  
     • dào
     • qíng
     •  媽媽住院間,我遇到一個和媽媽情
     • 閱讀全文

      不要奪走本該屬于我們的愛——母愛

      小學生日記209字
      作者:張曉嵐
     •  
     •  
     • yào
     • duó
     • zǒu
     • běn
     • gāi
     • shǔ
     • men
     • de
     • ài
     •  
     •  
     • ài
     •  不要奪走本該屬于我們的愛——母愛
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • zhōu
     • liù
     •  
     • yīn
     •  26日 周六 陰
     •  
     •  
     •  
     • zhù
     • yuàn
     • jiān
     •  
     • dào
     • qíng
     •  媽媽住院間,我遇到一個和媽媽情
     • 閱讀全文

      網絡對我們的危害

      小學生日記709字
      作者:陳詩霄
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhàn
     • zhǎng
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • wǎng
     • luò
     • duì
     • men
     • de
     • wēi
     •   站長 。  網絡對我們的危
     • hài
     • qīn
     • ài
     • de
     • lǎo
     • shī
     •  
     • tóng
     • xué
     • men
     •  
     • 親愛的老師、同學們:
     • 閱讀全文

      祖國,你是我們的驕傲

      小學生日記806字
      作者:PETERZ
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •     
     •  
     •  
     • lǎo
     • shī
     • men
     •  
     • tóng
     • xué
     • men
     •  
     • jiā
     • hǎo
     •  
     •  
     •  
     •  老師們,同學們,大家好: 
     •  
     •  
     • měi
     • dāng
     • shì
     • zhōng
     • guó
     • rén
     • shí
     •  
     • kěn
     •  每當提起自己是一個中國人時,你肯
     • 閱讀全文

      祖國,你是我們的驕傲

      小學生日記806字
      作者:PETERZ
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •     
     •  
     •  
     • lǎo
     • shī
     • men
     •  
     • tóng
     • xué
     • men
     •  
     • jiā
     • hǎo
     •  
     •  
     •  
     •  老師們,同學們,大家好: 
     •  
     •  
     • měi
     • dāng
     • shì
     • zhōng
     • guó
     • rén
     • shí
     •  
     • kěn
     •  每當提起自己是一個中國人時,你肯
     • 閱讀全文

      我們的科學老師

      小學生日記692字
      作者:櫻桃1
     •  
     •  
     • men
     • de
     • xué
     • lǎo
     • shī
     •  我們的科學老師
     •  
     •  
     • men
     • de
     • xué
     • lǎo
     • shī
     • bié
     • gǎo
     • xiào
     •  
     • zhì
     • zěn
     • me
     •  我們的科學老師特別搞笑,至于怎么
     • gǎo
     • xiào
     •  
     • ràng
     • dāo
     • lái
     •  
     •  
     • 搞笑,不如讓我細細叨來……
     • 閱讀全文

      新班主任

      小學生日記758字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     •    閱讀提示: 1、黑色字體
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      嚴格的新班主任

      小學生日記308字
      作者:覃薈霖
     •  
     •  
     •  
     • yán
     • de
     • xīn
     • bān
     • zhǔ
     • rèn
     •  
     •  嚴格的新班主任 
     •  
     •  
     • kāi
     • xué
     • le
     • zhēn
     • gāo
     • xìng
     •  
     • men
     • de
     • bān
     • zhǔ
     • rèn
     • huàn
     • le
     •  開學了真高興!我們的班主任已換了
     •  
     • shì
     • wèi
     • yīn
     • lǎo
     • shī
     •  
     •  
     • liáng
     • lǎo
     • shī
     •  
     • ,是一位音樂老師——梁老師。
     • 閱讀全文

      我們的新班主任

      小學生日記287字
      作者:欣欣向榮
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     •  
     • yīn
     •  95日 星期五 陰
     •  
     •  
     • nián
     • shàng
     • xué
     • men
     • bān
     • huàn
     • le
     • bān
     • zhǔ
     • rèn
     •  四年級上學期我們班換了一個班主任
     •  
     • xìng
     • yáng
     •  
     • gāng
     • kāi
     • shǐ
     •  
     • rèn
     • wéi
     • lǎo
     • shī
     • zhǎng
     • hěn
     • piāo
     • ,她姓楊。剛開始,我認為老師長得很漂
     • 閱讀全文

      老師又霸占我們的體育課

      小學生日記399字
      作者:曾雨清
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • yīn
     •   330日 星期一 陰
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • quán
     • bān
     • tóng
     • xué
     • dōu
     • shí
     • fèn
     • gāo
     • xìng
     •  
     •  今天,全班同學都十分高興,個個
     • dōu
     • zài
     • liàn
     • tiào
     • shéng
     • de
     • dòng
     • zuò
     •  
     • yīn
     • wéi
     • zhōng
     • jiù
     • 都在練習跳繩的動作,因為中午體育課就
     • 閱讀全文

      給斯里蘭卡小朋友們的一封信

      小學生日記283字
      作者:何一凡
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • gěi
     • lán
     • ?
     • xiǎo
     • péng
     • yǒu
     • men
     • de
     • fēng
     • xìn
     •   給斯里蘭卡小朋友們的一封信
     •  
     •  
     •  
     • qīn
     • ài
     • de
     • lán
     • ?
     • xiǎo
     • péng
     • yǒu
     •  
     •  
     •  
     • 親愛的斯里蘭卡小朋友: 
     • 閱讀全文

      我們的新老師

      小學生日記1105字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yōu
     • xiù
     • zuò
     • wén
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     •   優秀作文 閱讀提示: 1、黑色
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      我們的代課老師

      小學生日記842字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     •    閱讀提示: 1、黑色字體
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      我們的自由時間

      小學生日記291字
      作者:任暢航
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • men
     • de
     • yóu
     • shí
     • jiān
     •  
     •  
     •   我們的自由時間 
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  2009611日 星期四 晴 
     •  
     •  
     •  
     • gāng
     • xià
     • èr
     • jiē
     •  
     • xià
     •  
     • quán
     • tóng
     • xué
     •  剛下第二節課,一下子,全體同學
     • 閱讀全文

      新班主任(代替)

      小學生日記148字
      作者:容文倩
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     • āi
     •  
     • zhēn
     • zhī
     • dào
     • men
     • de
     •   x  唉!真不知道我們的
     • lǎo
     • shī
     • jìng
     • rán
     • bìng
     • le
     •  
     • lái
     • le
     • dài
     • bān
     • zhǔ
     • rèn
     •  
     • jiào
     • 徐老師竟然病了,來了一代替班主任,叫
     •  
     • lóng
     • lǎo
     • shī
     •  
     • zhēn
     • de
     • hǎo
     • fán
     • rén
     • zuò
     • zhì
     • de
     • duō
     • duō
     • :龍老師,她真的好煩人作業布置的多多
     • 閱讀全文

      屬于我們的圣誕節

      小學生日記422字
      作者:容文倩
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • qíng
     •  
     • xīng
     •     20091225日 晴 星期五
     •  
     •  
     • dīng
     • dīng
     • dīng
     •  
     • shàng
     • le
     •  
     • zhī
     • dào
     • zhè
     • jiē
     • shì
     • shí
     • me
     •  叮叮叮!上課了,知道這節是什么課
     • ma
     •  
     • gào
     • shì
     • měi
     • shù
     •  
     • guò
     • zhè
     • shì
     •  
     • shèng
     • dàn
     • 嗎?告訴你是美術課,不過這次是:圣誕
     • 閱讀全文

      大力士們的突破

      小學生日記189字
      作者:戴佳妮
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     • shì
     • men
     • de
     •   x 大力士們的突破
     •  
     •  
     • cóng
     •    
     • yuè
     •    
     • yǒu
     • zhòng
     • sài
     • kāi
     • shǐ
     •  
     • zhōng
     • guó
     • de
     •  從89日有舉重比賽開始,中國的大力
     • shì
     • men
     • měi
     • tiān
     • dōu
     • gěi
     • men
     • dài
     • lái
     • jīng
     •  
     • cóng
     • chén
     • xiè
     • xiá
     • 士們每一天都給我們帶來驚喜,從陳燮霞
     • 閱讀全文

      讓我們的校園更安全

      小學生日記311字
      作者:陳俊彥
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     • èr
     •  
     • zhuǎn
     • qíng
     •  
     •  
     •   54日 星期二 雨轉晴 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • zǎo
     • shàng
     •  
     • sòng
     • shàng
     • xué
     •  
     • xiàn
     •  今天早上,媽媽送我去上學。我發現
     • xiào
     • mén
     • wài
     • yǒu
     • jǐng
     • chá
     • jǐng
     • chē
     • le
     •  
     • ér
     • qiě
     • xiào
     • mén
     • wài
     • de
     • xiǎo
     • 校門外有警察和警車了,而且校門外的小
     • 閱讀全文

      我的班主任——陳老師

      小學生日記189字
      作者:wangzilu…
     •  
     •  
     •  
     •  
     • gāo
     • ǎi
     •  
     • zuǐ
     •  
     • xiào
     •   個子不高不矮,嘴巴不大,一笑
     • lái
     •  
     • jiù
     • chū
     • liǎng
     • xiǎo
     • jiǔ
     •  
     • hái
     • yǒu
     • shuāng
     • jiǒng
     • jiǒng
     • 起來,就露出兩個小酒窩。還有一雙炯炯
     • yǒu
     • shén
     • de
     • yǎn
     • jīng
     •  
     • měi
     • dāng
     • tóng
     • xué
     • men
     • zuò
     • le
     • yīng
     • gāi
     • zuò
     • 有神的大眼睛。每當同學們做了不應該做
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.booksgratis.com:修文县| www.cwwwm.cn:信宜市| www.boshichiji.com:张家界市| www.almadatech.com:六安市| www.myomahaphysicaltherapy.com:大洼县| www.zjyrjy.com:漾濞| www.021yhj.com:称多县| www.024baiban.com:通州区| www.solgintl.com:旬邑县| www.galbia.com:潮州市| www.chinagoodbuy.com:新郑市| www.hongliansy.com:普兰店市| www.trade-perfect.com:丰县| www.g9892.com:怀柔区| www.yuexiangshipin.com:蒙山县| www.savvytravelshop.com:长治县| www.zazenint.com:泸西县| www.wzs66.com:宝山区| www.walterosorio.net:凯里市| www.poeticasvisuais.com:六安市| www.dobene.com:梅河口市| www.mtpgm.com:忻州市| www.wzktly.com:元朗区| www.collumcoal.com:唐河县| www.tecnoconfundido.org:五峰| www.fmciudad9070.com:遂川县| www.wugongjie.com:徐州市| www.wartapasar.com:朝阳县| www.wsr7.com:镇康县| www.hiitblog.com:中方县| www.modbus-ida.com:方城县| www.chinaheliang.com:东乌珠穆沁旗| www.shank-tank.net:土默特左旗| www.cp7119.com:页游| www.white-label-host.com:庐江县| www.lynnekeane.com:沂源县| www.275689.com:琼海市| www.helioshs.com:安泽县| www.vuaxedien.com:深州市| www.jiechangjs.com:富宁县| www.kljlw.cn:兴仁县| www.switchgeardubai.net:石柱| www.blackeyedtease.com:泽库县| www.ou-guo.com:合川市| www.hkszw.cn:门源| www.migliorecoffee.com:白沙| www.blackangelunivers.com:定日县| www.starolympus.com:保靖县| www.onemiletrade.com:苍南县| www.bloghomedepot.com:浙江省| www.shopjasonmarkk.com:南丰县| www.jizxsc.com:高雄县| www.provenzabanquetes.com:南和县| www.story-of-us.com:子长县| www.doubletmortgage.com:长海县| www.jsjingming.com:杭州市| www.live2save2live.com:饶平县| www.smrig.com:云南省| www.qipushi.com:越西县| www.zen-moa-massage.com:阿荣旗| www.ruru222.com:额尔古纳市| www.thetalisker.com:德格县| www.mjdxxss.com:澳门| www.zydlgzdw.com:久治县| www.seoaon.com:怀柔区| www.shyfgy.com:蛟河市| www.soulmotivedjs.com:德兴市| www.zxjnw.cn:土默特右旗| www.goglgg.com:弋阳县| www.di1da.com:河北区| www.phoneitipad.com:师宗县| www.ttjm6898lsc.com:达拉特旗| www.shmmlaw.com:苏尼特右旗| www.290428.com:横山县| www.ps3usbjailbreak.com:恩平市| www.autocrz.com:离岛区| www.buffetvabeach.com:雷山县| www.mkdumps.com:泸定县| www.s6lt.com:涪陵区| www.takarasushioakland.com:山西省| www.modasaatler.com:灌云县| www.cn733.com:山丹县| www.cctvecoplus.com:宽城| www.aiwody.com:嘉鱼县|