1. <s id="phshc"></s>

     街邊麻辣不要吃

     小學生日記965字
     作者:曾伊
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6. zhù
    7. le
    8. ma
    9.  
    10.  
    11.  
    12.  
    13.  
    14.  
    15.  
    16.  
    17.  
    18. yuè
    19.   記住了嗎?    閱
    20. shì
    21.  
    22.  
    23.    
    24.  
    25. hēi
    26. fèn
    27. wéi
    28. céng
    29. de
    30. yuán
    31. shēng
    32. 讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生
    33. tài
    34. wén
    35.  
    36. 態文字;
    37.  
    38.    
    39.  
    40. ?
    41. ?
    42. hào
    43. miàn
    44. wén
    45.  
    46. shì
    47. bèi
    48. shān
    49. diào
    50. de
    51. céng
    52. yuán
    53. 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
    54. gǎo
    55. wén
    56.  
    57. 稿文字;
    58.  
    59.    
    60.  
    61. hóng
    62. wén
    63. wéi
    64. xiū
    65. gǎi
    66. zēng
    67. jiā
    68. de
    69. wén
    70. huò
    71. biāo
    72. diǎn
    73.  
    74. 3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
    75.  
    76.  
    77.  
    78.  
    79.  
    80.  
    81.  
    82.  
    83.  
    84.  
    85.  
    86.  
    87.  
    88. jiē
    89. biān
    90. yào
    91. chī
    92. 街邊麻辣不要吃
    93.  
    94.             
    95. nián
    96.       
    97. yuè
    98.       
    99.  
    100.  
    101. xīng
    102.  
    103.  
    104. qíng
    105. 20081010日 星期五 晴
    106.  
    107. qián
    108.  
    109. bié
    110. huān
    111. chī
    112. sǒng
    113.  
    114. dàn
    115. shì
    116. 以前,我特別喜歡吃麻竦,但是父母不
    117. tóng
    118.  
    119. zuó
    120. tiān
    121. qián
    122. tōu
    123. tōu
    124. mǎi
    125. le
    126. jiē
    127. biān
    128. de
    129. 同意。昨天我拿錢偷偷地買了一次街邊的
    130.  
    131. jié
    132. guǒ
    133. cán
    134. liú
    135. zài
    136. qún
    137. shàng
    138. de
    139. wèi
    140. hěn
    141. kuài
    142. bèi
    143. 麻辣,結果殘留在裙子上的麻辣味很快被
    144. xiàn
    145. le
    146.  
    147. zhī
    148. xià
    149. le
    150.  
    151. zuó
    152. wǎn
    153. 媽媽發現了,爸爸一怒之下打了我。昨晚
    154.  
    155. duǒ
    156. zài
    157. bèi
    158. le
    159. hǎo
    160. zhèn
    161.    
    162. kèn
    163. biān
    164. gǎo
    165. zhí
    166. zhí
    167. ,我躲在被窩里哭了好一陣/裉煸縞習職侄
    168. yūn
    169. dān
    170. hái
    171. ǎn
    172. yuè
    173. gāo
    174.    
    175. chī
    176. yào
    177.  
    178. shēn
    179. běn
    180. lái
    181. jiù
    182. 暈宜擔骸俺月槔/吃毒藥。你身體本來就不
    183. hǎo
    184.  
    185. zài
    186. chī
    187. jiù
    188. huì
    189. shēng
    190. bìng
    191. le
    192.  
    193.  
    194. xìn
    195.  
    196. wéi
    197. 好,再吃麻辣就會生病了!”我不信,為
    198. le
    199. ràng
    200. xīn
    201. kǒu
    202.  
    203. jiù
    204. zài
    205. wǎng
    206. shàng
    207. chá
    208. xiàng
    209. guān
    210. de
    211. 了讓我心服口服,爸爸就在網上查相關的
    212. liào
    213.  
    214. kàn
    215. zhī
    216. dào
    217.  
    218. yuán
    219. lái
    220. chī
    221. yǒu
    222. shǎo
    223. hài
    224. 資料,不看不知道,原來吃麻辣有不少害
    225. chù
    226. ne
    227.  
    228.  
    229. 處呢! 
    230.  
    231. xué
    232. xiào
    233. páng
    234. biān
    235. jiù
    236. yǒu
    237. hěn
    238. duō
    239. rén
    240. mài
    241. zhè
    242. yàng
    243. de
    244.  
    245. 學校旁邊就有很多人賣這樣的麻辣,五
    246. yán
    247. liù
    248.  
    249. shí
    250. fèn
    251. hǎo
    252. kàn
    253.  
    254. chī
    255. kǒu
    256.  
    257. bié
    258. yǒu
    259. duō
    260. shuǎng
    261. 顏六色,十分好看,吃一口,別提有多爽
    262. kǒu
    263. le
    264.  
    265. dàn
    266. diàn
    267. nǎo
    268. shàng
    269. shuō
    270.  
    271.  
    272. xiǎo
    273. xué
    274. shēng
    275. fèn
    276. biàn
    277. néng
    278. chà
    279. 口了!但電腦上說:“小學生分辨能力差
    280.  
    281. men
    282. zhī
    283. dào
    284. yǒu
    285. hài
    286.  
    287. suǒ
    288. zhī
    289. yào
    290. hǎo
    291. chī
    292. jiù
    293. ,他們不知道麻辣有害,所以只要好吃就
    294. chī
    295.  
    296. shāng
    297. fàn
    298. men
    299. zǎo
    300. jiù
    301. zhī
    302. dào
    303. le
    304. zhè
    305. diǎn
    306.  
    307. suǒ
    308. 去吃。商販們早就知道了這一點,所以他
    309. men
    310. zhuān
    311. zài
    312. xué
    313. xiào
    314. jìn
    315. bǎi
    316. tān
    317.  
    318. biàn
    319. ràng
    320. tóng
    321. xué
    322. men
    323. lái
    324. mǎi
    325. 們專在學校附近擺攤,以便讓同學們來買
    326.  
    327. suī
    328. rán
    329. hǎo
    330. chī
    331.  
    332. dàn
    333. hún
    334. shēn
    335. shì
    336. hài
    337.  
    338. xiē
    339. 。雖然麻辣好吃,但渾身是害。那些麻辣
    340. de
    341. bāo
    342. zhuāng
    343. bān
    344. hěn
    345. cāo
    346.  
    347. yǒu
    348. xiē
    349. méi
    350. fēng
    351. hǎo
    352.  
    353. chén
    354. 的包裝一般很粗糙,有些沒封好,塵土一
    355. fēi
    356. jiù
    357. néng
    358. luò
    359. jìn
    360.  
    361. jìn
    362. le
    363. chén
    364. de
    365. shí
    366. pǐn
    367. hái
    368. néng
    369. chī
    370. me
    371. 飛就能落進去,進了塵土的食品還能吃么
    372.  
    373. ér
    374. qiě
    375. ya
    376.  
    377. shí
    378. pǐn
    379. hái
    380. tiān
    381. jiā
    382. le
    383. shǎo
    384.  
    385. shí
    386. me
    387. !而且呀,食品還添加了不少色素,什么
    388. hóng
    389.  
    390. qiǎn
    391.  
    392. jiāo
    393. huáng
    394.  
    395.  
    396. zhǒng
    397. yán
    398. yīng
    399. 橘紅色、淺綠色、焦黃色……各種顏色應
    400. yǒu
    401. jìn
    402. yǒu
    403.  
    404. quán
    405. shì
    406. diào
    407. chéng
    408. de
    409.  
    410. lìng
    411. wài
    412.  
    413. de
    414. 有盡有,全是色素調成的。另外,麻辣的
    415. wèi
    416. dào
    417. gèng
    418. shì
    419. duō
    420. zhǒng
    421. duō
    422. yàng
    423.  
    424. ya
    425.  
    426. xiāng
    427. ya
    428.  
    429. tián
    430. ya
    431.  
    432. 味道更是多種多樣。麻呀、香呀、甜呀、
    433. ya
    434.  
    435.  
    436. me
    437. hǎo
    438. de
    439. wèi
    440. ér
    441.  
    442. jìng
    443. rán
    444. shì
    445. tián
    446.  
    447. 辣呀……那么好的味兒,竟然是甜蜜素、
    448. huà
    449. gōng
    450. yuán
    451. liào
    452. děng
    453. yǒu
    454. hài
    455. zhì
    456. zuò
    457. chéng
    458. de
    459.  
    460. kuàng
    461. qiě
    462. ā
    463.  
    464. wéi
    465. 化工原料等有害物質做成的!況且啊,為
    466. le
    467. ràng
    468. zhè
    469. xiē
    470. dōng
    471. néng
    472. gòu
    473. bǎo
    474. cún
    475. zhǎng
    476. shí
    477. jiān
    478.  
    479. hái
    480. 了讓這些東西能夠保存長時間,麻辣里還
    481. tiān
    482. jiā
    483. yǒu
    484. fáng
    485.  
    486. jiè
    487. shào
    488.  
    489. zhè
    490. yàng
    491. de
    492. shí
    493. pǐn
    494. chī
    495. le
    496. 添加有防腐劑,據介紹,這樣的食品吃了
    497. néng
    498. yǐn
    499. kǒu
    500. qiāng
    501. kuì
    502. yáng
    503.  
    504. zhì
    505. hǎo
    506. děng
    507. zhèng
    508. zhuàng
    509.  
    510. yán
    511. zhòng
    512. 能引起口腔潰瘍、智力不好等癥狀,嚴重
    513. diǎn
    514. ér
    515. de
    516. hái
    517. yǐn
    518. ái
    519. zhèng
    520. ne
    521.  
    522. 點兒的還可以引發癌癥呢!
    523.  
    524. kàn
    525. jiàn
    526. le
    527. zhè
    528. xiē
    529. xìn
    530.  
    531. fēi
    532. cháng
    533. chī
    534. jīng
    535.  
    536. jué
    537. ?
    538. 我看見了這些信息,非常吃驚,我決定
    539. zhè
    540. xìn
    541. gào
    542. tóng
    543. xué
    544.  
    545. bié
    546. ràng
    547. men
    548. zài
    549. shòu
    550. hài
    551.    
    552. kèn
    553. 把這個信息告訴同學,別讓他們再受害/
    554. xián
    555. shū
    556.  
    557. chún
    558.  
    559. mén
    560. yān
    561. fēng
    562.    
    563. kǒu
    564. mǎi
    565. le
    566. sān
    567. bāo
    568. 焐銜紓?銥醇?門笥煙鋒R一口氣買了三包
    569. chòu
    570. gàn
    571.  
    572. zhèng
    573. jīn
    574. jīn
    575. yǒu
    576. wèi
    577. de
    578. chī
    579. zhe
    580. ne
    581.  
    582. zǒu
    583. 臭干子麻辣,正津津有味的吃著呢!我走
    584. dào
    585. shēn
    586. biān
    587.  
    588. zhǐ
    589. zhe
    590. zhēng
    591. yǎn
    592. jīng
    593. wèn
    594.  
    595.  
    596. wa
    597. 到她身邊,指著麻辣睜大眼睛問她:“哇
    598.  
    599. yào
    600. chī
    601. me
    602. duō
    603. ā
    604.  
    605.    
    606. jun4
    607. fēng
    608.    
    609. fǎn
    610. wèn
    611. !你要吃那么多啊!你不怕*穡俊碧鋒R反問
    612.  
    613.  
    614. zěn
    615. me
    616. huì
    617. bìng
    618. le
    619.  
    620. chī
    621. hǎo
    622. yuè
    623. le
    624.  
    625. :“怎么會病了?我吃麻辣好幾個月了,
    626. méi
    627. jiàn
    628. guò
    629. yǒu
    630. shí
    631. me
    632. wèn
    633.  
    634.  
    635. shuō
    636.  
    637.  
    638. zài
    639. 沒見過我有什么大問題。”我說:“我在
    640. diàn
    641. nǎo
    642. shàng
    643. chá
    644. le
    645. xià
    646.  
    647. diàn
    648. nǎo
    649. shàng
    650. shuō
    651. yǒu
    652. yǒu
    653.  
    654. 電腦上查了一下,電腦上說有麻辣有毒!
    655. zài
    656. guò
    657. liǎng
    658. sān
    659. nián
    660.  
    661. de
    662. shēn
    663. jiù
    664. zhēn
    665. huì
    666. chū
    667. máo
    668. bìng
    669. le
    670.  
    671. 再過兩三年,你的身體就真會出毛病了!
    672.  
    673. tán
    674. jìng
    675.    
    676. bǎi
    677. bǎi
    678. shǒu
    679.  
    680. shuō
    681.  
    682.  
    683. bié
    684. xìn
    685. zhè
    686. xiē
    687. huà
    688.  
    689. chī
    690. ”譚婧R擺擺手,說:“別信這些話!我吃
    691. le
    692. hǎo
    693. duō
    694. hǎo
    695. duō
    696. de
    697.  
    698. zěn
    699. me
    700. lián
    701. xiǎo
    702. máo
    703. bìng
    704. dōu
    705. 了好多好多的麻辣,怎么連一個小毛病都
    706. méi
    707. chū
    708.  
    709. zhè
    710. xiē
    711. huà
    712. jué
    713. duì
    714. shì
    715. jiǎ
    716. de
    717.  
    718.  
    719. shuō
    720. wán
    721.  
    722. biàn
    723. 沒出?這些話絕對是假的!”說完,她便
    724. chī
    725.  
    726. wèn
    727.  
    728.  
    729. guǎn
    730.  
    731.  
    732. 繼續吃麻辣。我問:“你爸媽不管你?”
    733.  
    734. dāng
    735. rán
    736. guǎn
    737. ya
    738.  
    739. tīng
    740. men
    741. jiù
    742. méi
    743. bàn
    744. ?
    745.  
    746.  
    747. “當然管呀,我不聽他們就沒辦法!”她
    748. shuō
    749.  
    750. jiàn
    751. xǐng
    752.  
    753. biàn
    754. zài
    755. quàn
    756. le
    757. 得意地說。我見她不醒悟,便不再勸她了
    758.  
    759.  
    760. wéi
    761. le
    762. de
    763. jiàn
    764. kāng
    765.  
    766. zhēn
    767. wàng
    768. suǒ
    769. yǒu
    770. de
    771. xué
    772. shēng
    773. 為了自己的健康,我真希望所有的學生
    774. dōu
    775. zài
    776. yào
    777. mǎi
    778. zhè
    779. zhǒng
    780.  
    781. zāng
    782. shí
    783. pǐn
    784.  
    785. chī
    786.  
    787. 都再也不要買這種“臟食品”吃!
    788.  
    789.  
    790.  
    791.  
    792.   
      
     無注音版:
      
      
       記住了嗎?
      
      
      
      閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
      2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原稿文字;
      3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
      
      
      
      
      
      
      街邊麻辣不要吃
      2008年10月10日
      星期五
      晴
      以前,我特別喜歡吃麻竦,但是父母不同意。昨天我拿錢偷偷地買了一次街邊的麻辣,結果殘留在裙子上的麻辣味很快被媽媽發現了,爸爸一怒之下打了我。昨晚,我躲在被窩里哭了好一陣/裉煸縞習職侄暈宜擔骸俺月槔/吃毒藥。你身體本來就不好,再吃麻辣就會生病了!”我不信,為了讓我心服口服,爸爸就在網上查相關的資料,不看不知道,原來吃麻辣有不少害處呢!
       學校旁邊就有很多人賣這樣的麻辣,五顏六色,十分好看,吃一口,別提有多爽口了!但電腦上說:“小學生分辨能力差,他們不知道麻辣有害,所以只要好吃就去吃。商販們早就知道了這一點,所以他們專在學校附近擺攤,以便讓同學們來買。雖然麻辣好吃,但渾身是害。那些麻辣的包裝一般很粗糙,有些沒封好,塵土一飛就能落進去,進了塵土的食品還能吃么!而且呀,食品還添加了不少色素,什么橘紅色、淺綠色、焦黃色……各種顏色應有盡有,全是色素調成的。另外,麻辣的味道更是多種多樣。麻呀、香呀、甜呀、辣呀……那么好的味兒,竟然是甜蜜素、化工原料等有害物質做成的!況且啊,為了讓這些東西能夠保存長時間,麻辣里還添加有防腐劑,據介紹,這樣的食品吃了能引起口腔潰瘍、智力不好等癥狀,嚴重點兒的還可以引發癌癥呢!
      我看見了這些信息,非常吃驚,我決定把這個信息告訴同學,別讓他們再受害/裉焐銜紓?銥醇?門笥煙鋒R一口氣買了三包臭干子麻辣,正津津有味的吃著呢!我走到她身邊,指著麻辣睜大眼睛問她:“哇!你要吃那么多啊!你不怕*穡俊碧鋒R反問:“怎么會病了?我吃麻辣好幾個月了,沒見過我有什么大問題。”我說:“我在電腦上查了一下,電腦上說有麻辣有毒!再過兩三年,你的身體就真會出毛病了!”譚婧R擺擺手,說:“別信這些話!我吃了好多好多的麻辣,怎么連一個小毛病都沒出?這些話絕對是假的!”說完,她便繼續吃麻辣。我問:“你爸媽不管你?”“當然管呀,我不聽他們就沒辦法!”她得意地說。我見她不醒悟,便不再勸她了。
      為了自己的健康,我真希望所有的學生都再也不要買這種“臟食品”吃!
      
       

      不要奪走本該屬于我們的愛——母愛

      小學生日記209字
      作者:張曉嵐
     •  
     •  
     • yào
     • duó
     • zǒu
     • běn
     • gāi
     • shǔ
     • men
     • de
     • ài
     •  
     •  
     • ài
     •  不要奪走本該屬于我們的愛——母愛
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • zhōu
     • liù
     •  
     • yīn
     •  26日 周六 陰
     •  
     •  
     •  
     • zhù
     • yuàn
     • jiān
     •  
     • dào
     • qíng
     •  媽媽住院間,我遇到一個和媽媽情
     • 閱讀全文

      不要奪走本該屬于我們的愛——母愛

      小學生日記209字
      作者:張曉嵐
     •  
     •  
     • yào
     • duó
     • zǒu
     • běn
     • gāi
     • shǔ
     • men
     • de
     • ài
     •  
     •  
     • ài
     •  不要奪走本該屬于我們的愛——母愛
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • zhōu
     • liù
     •  
     • yīn
     •  26日 周六 陰
     •  
     •  
     •  
     • zhù
     • yuàn
     • jiān
     •  
     • dào
     • qíng
     •  媽媽住院間,我遇到一個和媽媽情
     • 閱讀全文

      不要外在美,要內在美

      小學生日記366字
      作者:徐驍123
     •  
     • men
     • jiā
     • páng
     • de
     • lín
     • tiān
     • tiān
     • dōu
     • shàng
     • bān
     •  
     • zhěng
     • tiān
     • 我們家旁的女鄰居天天都不上班,整天
     • nóng
     • zhuāng
     • yàn
     • ?
     • de
     •  
     • jiù
     • lián
     • zǒu
     • guò
     • de
     • shàng
     •  
     • liú
     • xià
     • 濃妝艷抹的,就連她走過的路上,也留下
     • le
     • zhèn
     • zhèn
     • xiāng
     • shuǐ
     • wèi
     •  
     • 了一陣陣香水味。
     • 閱讀全文

      媽媽,請您不要嘮叨了

      小學生日記313字
      作者:任婉瑋
     •  
     •  
     •  
     • qǐng
     • nín
     • yào
     • lào
     • dāo
     • le
     •  媽媽,請您不要嘮叨了
     •  
     •    
     • miǎo
     • mào
     •  
     • kèn
     • zhì
     •  
     • yáo
     •  
     •  
     • shuǎ
     •  
     •  
     • *杪瑁?裉煳矣痔?僥?倪脒渡?耍??
     • cōng
     • qìn
     • dǒu
     • luò
     • huáng
     • zǎn
     • huàn
     • shù
     •  
     •  
     • huāng
     • biàn
     •  
     •  
     • jiàn
     • 蓯沁脒陡雒煌昝渙恕D?懿荒芐??健
     • 閱讀全文

      不要隨便評價別人

      小學生日記225字
      作者:調皮精靈
     •  
     •  
     •  
     •  
     • lái
     •  
     • yuán
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • shì
     • míng
     • xiǎo
     • xué
     •   來 源   我是一名小學
     • shēng
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • zài
     • huí
     • jiā
     • de
     • shàng
     • kàn
     • dào
     • le
     • jiā
     • de
     • 生,今天,我在回家的路上看到了我家的
     • gǒu
     • gǒu
     •  
     • bào
     •  
     • xiǎng
     • zài
     • kàn
     • kàn
     • wèi
     • jiā
     • 狗狗,我抱起它,想去再看看一位爺爺家
     • 閱讀全文

      街邊麻辣不要吃

      小學生日記965字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhù
     • le
     • ma
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     •   記住了嗎?    閱
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • 讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生
     • tài
     • wén
     •  
     • 態文字;
     • 閱讀全文

      不要在小攤上買食品

      小學生日記774字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     •      閱讀提示: 1
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      不要往樓下亂丟東西

      小學生日記682字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • fèn
     • lèi
     •  
     • xiǎo
     • xué
     • nián
     •      分類:小學四年
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • 級日記 閱讀提示: 1、黑色字體部分
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 為曾伊的原生態文字;
     • 閱讀全文

      小孩犯錯,不要隨便打

      小學生日記754字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •       閱讀提示:
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      不要相信陌生人

      小學生日記151字
      作者:王逸靜
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • fàng
     • xué
     •  
     • tóng
     • xué
     • cáo
     • shèng
     • nán
     •   今天放學,我和同學曹圣楠一起
     • zǒu
     • huí
     • jiā
     •  
     • zǒu
     • dào
     • xué
     • xiào
     • mén
     • kǒu
     •  
     • sān
     • lún
     • chē
     • de
     • 走回家,走到學校門口,一個騎三輪車的
     • rén
     • gēn
     • cáo
     • shèng
     • nán
     • shuō
     •  
     •  
     • xiǎo
     • péng
     • yǒu
     •  
     • lái
     • zuò
     • sān
     • lún
     • chē
     •  
     • 人跟曹圣楠說:“小朋友,來坐三輪車。
     • 閱讀全文

      不要亂扔西瓜皮

      小學生日記97字
      作者:劉依軻
     •  
     •  
     •  
     • luàn
     • rēng
     • guā
     •  不亂扔西瓜皮
     •  
     •  
     • yǒu
     • tiān
     • xiǎo
     • pàng
     • chèn
     • xià
     • shí
     • chī
     • guā
     • rán
     •  有一天小胖和我趁下課時吃西瓜突然
     • xiǎo
     • cóng
     • zǒu
     • guò
     • lái
     • jié
     • guǒ
     • xiǎo
     • xīn
     • huá
     • dào
     • le
     • 小麗從那里走過來結果不小心滑到了我和
     • 閱讀全文

      看圖說話:請不要這樣做

      小學生日記147字
      作者:文姬道韞
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yǒu
     • tiān
     •  
     • xiǎo
     • míng
     • zhe
     • xiǎo
     • wǎng
     • chū
     • wán
     •   有一天,小明拿著小網出去玩
     •  
     •  
     •  
     •  
     • kàn
     • jiàn
     • zhī
     • měi
     • de
     • qīng
     • tíng
     • zài
     • tóu
     • dǐng
     • shàng
     •  他看見一只美麗的蜻蜓在他頭頂上
     • 閱讀全文

      不要去拔牙啦

      小學生日記117字
      作者:葉宣辰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yào
     •  
     •  
     •   不要去拔牙啦 
     •  
     •  
     • zhōng
     • fàng
     • xué
     • huí
     • jiā
     •  
     • gāo
     • xìng
     • de
     • duì
     • shuō
     •  
     •  中午放學回家,我高興的對媽媽說:
     •  
     •  
     • zhī
     • dào
     • wéi
     • shí
     • me
     • zhè
     • me
     • gāo
     • xìng
     • ma
     •  
     •  
     • “媽媽,你知道我為什么這么高興嗎?”
     • 閱讀全文

      請不要隨身進入

      三年級日記:請不要隨身進入
      日記字數:309
      作者:周炎南
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  201064日 星期五 晴 
     •  
     •  
     • zuó
     • tiān
     • xià
     •  
     • kàn
     • jiàn
     • yuán
     • zuò
     • dèng
     • shàng
     • bèi
     • bǎo
     • ān
     • shū
     •  昨天下午,我看見圓坐凳上被保安叔
     • gěi
     • fēng
     • le
     •  
     • zhí
     • dào
     • jiāo
     • xué
     • lóu
     • hòu
     • miàn
     • de
     • gāo
     • 給封閉了,一直到教學樓后面的一棵高大
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.cn-ourui.com:龙陵县| www.trottracker.com:山东省| www.sxsz.org:滨州市| www.bodorseo.net:南丰县| www.yjefu.com:阿拉善右旗| www.92top10.com:石嘴山市| www.payapal-biz.com:榆社县| www.votegregwalker.com:江山市| www.ycmyxs.com:彩票| www.antonkropotkinsky.com:启东市| www.qjlvyou.com:修文县| www.pj88891.com:周宁县| www.thedoveexperience.com:木里| www.standartstill.com:赣州市| www.tjjmy.com:兴安县| www.vosmisi.com:米易县| www.ctr-fk2register.com:舟山市| www.rotary-lime-kiln.com:乐昌市| www.mwakazi.com:海口市| www.inattendu32.com:扎兰屯市| www.crg-x.com:潞城市| www.abc-telecom.com:集安市| www.znlkw.cn:吉木乃县| www.m2676.com:揭阳市| www.oasis-labs.com:大理市| www.hg01678.com:渝北区| www.lsquaredsalon.com:定安县| www.japane3.com:七台河市| www.troninvestlimited.com:缙云县| www.go115.com:荔波县| www.southfumigation.com:安西县| www.fzjiaolun.com:临湘市| www.zjmsjt.com:邳州市| www.cyber-sst.com:武定县| www.gutajiao.com:交口县| www.tbspp.com:霍山县| www.ikazlevhalari.net:蓬莱市| www.ikcctv.com:北碚区| www.kmm-llc.com:革吉县| www.creativegroupbd.com:石楼县| www.jtian-168.com:宽甸| www.bytjt.com:景宁| www.88888888666666.cn:佛学| www.scriedespretine.com:宜宾市| www.yofroot.com:余姚市| www.n9568.com:凤山市| www.jnwbk.cn:德阳市| www.yaonvguan.com:来安县| www.juta1gold.com:武隆县| www.joannaselby.com:搜索| www.lumuse.com:唐海县| www.maksoyun.com:阳西县| www.bestincellular.com:登封市| www.mehmet-ali.net:张掖市| www.asmyachtsigns.com:乐山市| www.katibiphotography.com:成安县| www.626190.com:孝义市| www.wwwhg5717.com:高安市| www.g2776.com:类乌齐县| www.bozhce.com:松潘县| www.dapinlv.com:潞城市| www.cp2260.com:海盐县| www.h6586.com:奎屯市| www.wwwzhenren.com:宜兴市| www.chinazstv.com:密云县| www.ukmagic.net:晋宁县| www.elite-a.com:淮安市| www.wm-176.com:赫章县| www.hy2566.com:静安区| www.wisata-batu.net:务川| www.akpartiguzelbahce.com:淮滨县| www.akaeno.com:安达市| www.hghx.org:富宁县| www.n9568.com:大同市| www.fundacaoaristidesdesousamendes.com:临汾市| www.ottomantranslate.com:临桂县| www.cwwwm.cn:乳山市| www.airshipapperal.com:武陟县| www.creativeshoponline.com:锦屏县| www.rzbangrong.com:米林县| www.kashoubangzongdai.com:永春县| www.bookingcomuk.com:太仓市| www.sgiphone.com:保亭| www.whatschimp.com:林州市|