1. <s id="phshc"></s>

     腳的拇指和手的拇指為什么差不多長?

     小學生日記650字
     作者:曾伊
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6.  
    7.  
    8.  
    9.  
    10.  
    11.  
    12.  
    13. yuè
    14. shì
    15.  
    16.  
    17.    
    18.  
    19.      閱讀提示: 1
    20. hēi
    21. fèn
    22. wéi
    23. céng
    24. de
    25. yuán
    26. shēng
    27. tài
    28. wén
    29.  
    30. 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
    31.  
    32.    
    33.  
    34. ?
    35. ?
    36. hào
    37. miàn
    38. wén
    39.  
    40. shì
    41. bèi
    42. shān
    43. diào
    44. de
    45. céng
    46. yuán
    47. 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
    48. gǎo
    49. wén
    50.  
    51. 稿文字;
    52.  
    53.    
    54.  
    55. hóng
    56. wén
    57. wéi
    58. xiū
    59. gǎi
    60. zēng
    61. jiā
    62. de
    63. wén
    64. huò
    65. biāo
    66. diǎn
    67.  
    68. 3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
    69.  
    70.  
    71.  
    72.  
    73.  
    74.  
    75.  
    76.  
    77.  
    78.  
    79.  
    80.  
    81.  
    82.  
    83. jiǎo
    84. de
    85. zhǐ
    86. shǒu
    87. de
    88. zhǐ
    89. wéi
    90. shí
    91. me
    92. chà
    93. duō
    94. ?
    95.  腳的拇指和手的拇指為什么差不多(
    96. yàng
    97.  
    98. zhǎng
    99.  
    100. 一樣)長 
    101.  
    102.             
    103. nián
    104.       
    105. yuè
    106.       
    107.  
    108.  
    109. xīng
    110.  
    111.  
    112. qíng
    113. 20081019日 星期日 晴
    114.  
    115. qián
    116.  
    117. jīng
    118. cháng
    119. hǎo
    120. yòu
    121. duō
    122. kàn
    123. shū
    124.  
    125. qián
    126. tiān
    127.  
    128. 以前,我經常去好又多看書。前幾天,
    129. kàn
    130.  
    131. shí
    132. wàn
    133. wéi
    134. shí
    135. me
    136.  
    137. de
    138. shí
    139. hòu
    140.  
    141. rán
    142. xiǎng
    143. 我看《十萬個為什么》的時候,忽然想起
    144. tiān
    145. zǎo
    146. le
    147.  
    148. gāi
    149. huí
    150. jiā
    151. le
    152.  
    153. gāng
    154. hǎo
    155. kàn
    156. dào
    157. le
    158. 天色不早了,該回家了。我剛好看到了第
    159.       
    160.  
    161. zhī
    162. kàn
    163. le
    164. yǎn
    165. jiù
    166. cōng
    167. cōng
    168. wǎng
    169. jiā
    170. pǎo
    171.  
    172. 20頁,只看了一眼題目就急匆匆往家跑。那
    173. de
    174. shì
    175.  
    176. jiǎo
    177. zhǐ
    178. wéi
    179. shí
    180. me
    181. shǒu
    182. zhǐ
    183. duǎn
    184.  
    185.  
    186. 一頁的題目是“腳指為什么比手指短?”
    187. zài
    188. jiā
    189. xiǎng
    190. le
    191. hěn
    192. jiǔ
    193.  
    194. zhí
    195. xiǎng
    196. chū
    197. zhèng
    198. què
    199. de
    200. 我在家里想了很久,可一直想不出正確的
    201. àn
    202.  
    203. 答案。
    204.  
    205. rén
    206. rèn
    207. wéi
    208.  
    209. néng
    210. rén
    211. lèi
    212. de
    213. xiān
    214. jiǎo
    215. zhǐ
    216. běn
    217. lái
    218. 我個人認為,可能人類的祖先腳指本來
    219. jiù
    220. shǒu
    221. zhǐ
    222. duǎn
    223. ?
    224.  
    225.  
    226.  
    227. suǒ
    228. xiàn
    229. zài
    230. de
    231. rén
    232. jiǎo
    233. zhǐ
    234. duǎn
    235. 就比手指短(。),所以現在的人腳指短
    236. jiù
    237. guài
    238. le
    239.  
    240. chuán
    241. ma
    242.  
    243. dàn
    244. gǎn
    245. kěn
    246. ?
    247. 就不奇怪了,遺傳嘛!但我也不敢肯定我
    248. de
    249. àn
    250. shì
    251. zhèng
    252. què
    253. de
    254.  
    255. shì
    256.  
    257. jīn
    258. tiān
    259. jiù
    260. wèn
    261. 的答案是正確的。于是,今天我就問爸爸
    262.  
    263. zhī
    264. dào
    265.  
    266. shì
    267. men
    268. jiù
    269. zhǎo
    270. diàn
    271. nǎo
    272.  
    273. 。爸爸也不知道,于是我們就去找電腦。
    274. diàn
    275. nǎo
    276. shàng
    277. shuō
    278.  
    279.  
    280. yīn
    281. wéi
    282. zǒu
    283. kào
    284. jiǎo
    285. zhǎng
    286.  
    287. jiǎo
    288. zhǐ
    289. méi
    290. yòng
    291. 電腦上說:“因為走路靠腳掌,腳指沒用
    292.  
    293. jiù
    294. tuì
    295. huà
    296. le
    297.  
    298. biàn
    299. duǎn
    300. le
    301.  
    302. shǒu
    303. zhǐ
    304. hěn
    305. yǒu
    306. yòng
    307.  
    308. zuò
    309. shí
    310. ,就退化了,變短了;手指很有用,做什
    311. me
    312. shì
    313. dōu
    314. kào
    315.  
    316. suǒ
    317. shǒu
    318. zhǐ
    319. jiù
    320. jìn
    321. huà
    322. le
    323.  
    324. biàn
    325. zhǎng
    326. le
    327. 么事都靠它,所以手指就進化了,變長了
    328.  
    329.  
    330. dāng
    331. shí
    332. duì
    333. zhè
    334. àn
    335. shēn
    336. xìn
    337.  
    338. guò
    339. le
    340. 。”我當時對這個答案深信不疑。可過了
    341. huì
    342. ér
    343.  
    344. jiào
    345. yǒu
    346. diǎn
    347. ér
    348. guài
    349.  
    350. zhè
    351. àn
    352. shì
    353. 一會兒,我覺得有點兒奇怪,這個答案是
    354. wán
    355. quán
    356. zhèng
    357. què
    358. de
    359.  
    360. 不完全正確的。
    361.  
    362. shǒu
    363. de
    364. zhǐ
    365. jiǎo
    366. de
    367. zhǐ
    368. le
    369. 我把手的大拇指和腳的大拇指比了一比
    370.  
    371. chà
    372. duō
    373. yàng
    374. zhǎng
    375.  
    376. ?
    377. de
    378. shǒu
    379. zhǐ
    380. jiù
    381. gèng
    382. yòng
    383. ,差不多一樣長,(其他的手指就更不用
    384. shuō
    385. le
    386.  
    387. wàn
    388. fèn
    389. jīng
    390.  
    391.  
    392. jiǎo
    393. de
    394. zhǐ
    395. yīn
    396. wéi
    397. méi
    398. yòng
    399. 說了。我萬分驚訝!)腳的拇指因為沒用
    400.  
    401. tuì
    402. huà
    403. chéng
    404. zhè
    405. me
    406. duǎn
    407. le
    408.  
    409. ér
    410. shǒu
    411. de
    412. zhǐ
    413. shí
    414. fèn
    415. yǒu
    416. yòng
    417. ,退化成這么短了;而手的拇指十分有用
    418.  
    419. wéi
    420. shí
    421. me
    422. jiǎo
    423. de
    424. zhǐ
    425. yàng
    426. zhǎng
    427. ne
    428.  
    429. jiǎo
    430. de
    431. zhǐ
    432. ,為什么和腳的拇指一樣長呢?腳的拇指
    433. zài
    434. tuì
    435. huà
    436.  
    437. shǒu
    438. de
    439. zhǐ
    440. zài
    441. tuì
    442. huà
    443. ma
    444.  
    445. me
    446. yǒu
    447. 在退化,手的拇指也在退化嗎?它那么有
    448. yòng
    449.  
    450. xiě
    451. ya
    452.  
    453. chī
    454. fàn
    455. kuài
    456. ya
    457.  
    458.  
    459. ?
    460. quán
    461. kào
    462. 用,寫字呀、吃飯拿筷子呀……(全靠它
    463.  
    464.  
    465. zuò
    466. yòng
    467. le
    468.  
    469. yào
    470. shì
    471. méi
    472. yǒu
    473.  
    474. rén
    475. shēng
    476. huó
    477. kěn
    478. 。)作用可大了,要是沒有它,人生活肯
    479. ?
    480. fēi
    481. cháng
    482. biàn
    483.  
    484. shǒu
    485. de
    486. zhǐ
    487. ?
    488. jué
    489.  
    490. yīng
    491. gāi
    492. shì
    493. huì
    494. 定非常不便!手的拇指(絕)應該是不會
    495. tuì
    496. huà
    497. de
    498.  
    499. zhè
    500. lìng
    501. bǎi
    502. jiě
    503.  
    504. 退化的!這令我百思不得其解。
    505.  
    506. shǒu
    507. zhǐ
    508. jiǎo
    509. zhǐ
    510. zài
    511. jìn
    512. huà
    513.  
    514. zài
    515. tuì
    516. huà
    517.  
    518. 手指和腳指一個在進化,一個在退化,
    519. wéi
    520. shí
    521. me
    522. men
    523. de
    524. zhǐ
    525. què
    526. chà
    527. duō
    528. yàng
    529. zhǎng
    530. ne
    531.  
    532. 為什么他們的拇指卻差不多一樣長呢?
    533.  
    534.  
    535.  
    536.  
      
     無注音版:
      
      
      
      
      
      
      閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
      2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原稿文字;
      3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
      
      
      
      
      
      
       腳的拇指和手的拇指為什么差不多(一樣)長
       2008年10月19日
      星期日
      晴
      以前,我經常去好又多看書。前幾天,我看《十萬個為什么》的時候,忽然想起天色不早了,該回家了。我剛好看到了第20頁,只看了一眼題目就急匆匆往家跑。那一頁的題目是“腳指為什么比手指短?”我在家里想了很久,可一直想不出正確的答案。
      我個人認為,可能人類的祖先腳指本來就比手指短(。),所以現在的人腳指短就不奇怪了,遺傳嘛!但我也不敢肯定我的答案是正確的。于是,今天我就問爸爸。爸爸也不知道,于是我們就去找電腦。電腦上說:“因為走路靠腳掌,腳指沒用,就退化了,變短了;手指很有用,做什么事都靠它,所以手指就進化了,變長了。”我當時對這個答案深信不疑。可過了一會兒,我覺得有點兒奇怪,這個答案是不完全正確的。
      我把手的大拇指和腳的大拇指比了一比,差不多一樣長,(其他的手指就更不用說了。我萬分驚訝!)腳的拇指因為沒用,退化成這么短了;而手的拇指十分有用,為什么和腳的拇指一樣長呢?腳的拇指在退化,手的拇指也在退化嗎?它那么有用,寫字呀、吃飯拿筷子呀……(全靠它。)作用可大了,要是沒有它,人生活肯定非常不便!手的拇指(絕)應該是不會退化的!這令我百思不得其解。
      手指和腳指一個在進化,一個在退化,為什么他們的拇指卻差不多一樣長呢?
      
      

      關于我為什么想到城里讀書?

      小學生日記737字
      作者:何勤
     •  
     •  
     • guān
     • wéi
     • shí
     • me
     • xiǎng
     • dào
     • chéng
     • shū
     •  
     • shì
     • yīn
     •  關于我為什么想到城里讀書?那是因
     • wéi
     • xiǎng
     • chéng
     • shì
     • miàn
     • de
     • jiāo
     • zǒng
     • xiāng
     • cūn
     • de
     • yào
     • quán
     • 為我想城市里面的教育總比鄉村里的要全
     • miàn
     • xiē
     •  
     • xiàng
     • xìn
     • zài
     • zhè
     • zhǒng
     • quán
     • miàn
     • jiāo
     • de
     • huán
     • 面一些,我相信自己在這種全面教育的環
     • 閱讀全文

      為什么會這樣?

      小學生日記564字
      作者:曲終人散
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhàn
     • zhǎng
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • bàng
     • wǎn
     •  
     • jìng
     • jìng
     •   站長 。  傍晚,我靜靜地
     • tǎng
     • zài
     • chuáng
     • shàng
     •  
     • děng
     • dài
     • zhe
     • cóng
     • zhè
     • yuàn
     • lái
     • de
     • xiāo
     •  
     • 躺在床上,等待著從浙一醫院來的消息。
     •  
     •  
     • líng
     • líng
     • líng
     •  
     • diàn
     • huà
     • xiǎng
     • le
     •  
     • chàn
     • chàn
     • de
     •  嘀鈴鈴鈴,電話響了。我顫顫的拿起
     • 閱讀全文

      為什么會這樣?

      小學生日記564字
      作者:曲終人散
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhàn
     • zhǎng
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • bàng
     • wǎn
     •  
     • jìng
     • jìng
     •   站長 。  傍晚,我靜靜地
     • tǎng
     • zài
     • chuáng
     • shàng
     •  
     • děng
     • dài
     • zhe
     • cóng
     • zhè
     • yuàn
     • lái
     • de
     • xiāo
     •  
     • 躺在床上,等待著從浙一醫院來的消息。
     •  
     •  
     • líng
     • líng
     • líng
     •  
     • diàn
     • huà
     • xiǎng
     • le
     •  
     • chàn
     • chàn
     • de
     •  嘀鈴鈴鈴,電話響了。我顫顫的拿起
     • 閱讀全文

      為什么我的周一到周五都一樣?

      小學生日記177字
      作者:露芝亞
     •  
     •  
     • de
     • měi
     • zhōu
     • dào
     • zhōu
     • dōu
     • yàng
     • zhè
     • shì
     • zěn
     • me
     •  我的每個周一到周五都一樣這是怎么
     • huí
     • shì
     • ne
     • tīng
     • dào
     • lái
     • 回是呢聽我細細道來
     •  
     •  
     •  
     • měi
     • tiān
     • zǎo
     • shàng
     • dōu
     • yào
     •       
     • chuáng
     • dàn
     • shì
     • yǒu
     • shí
     • hòu
     • shì
     •  每天早上都要00起床但是有時候不是
     • 閱讀全文

      為什么

      小學生日記200字
      作者:asdfqwe
     •  
     •  
     • jīn
     • nián
     •       
     • suì
     •  
     • jīng
     • shì
     • shǎo
     • nián
     • le
     •  
     • gāi
     • zhú
     •  我今年10歲,已經是個少年了。也該逐
     • zǒu
     • xiàng
     • chéng
     • shú
     •  
     • zǒu
     • xiàng
     • le
     •  
     • 步走向成熟,走向自立了。
     •  
     •  
     •  
     • shì
     •  
     • què
     • guǎn
     • zhè
     • me
     • duō
     •  
     • zài
     • yǎn
     •  可是,媽媽卻不管這么多,在她眼
     • 閱讀全文

      腳的拇指和手的拇指為什么差不多長?

      小學生日記650字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     •      閱讀提示: 1
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      老師,為什么不讓我回答?

      小學生日記717字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     •     閱讀提示: 1、黑色
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      為什么先看見閃電后聽見雷聲?

      小學生日記216字
      作者:王園貝
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • bàng
     • wǎn
     • shí
     • fèn
     • tiān
     • kōng
     • hēi
     • de
     •  
     • zhuǎn
     • yǎn
     •   傍晚時分天空黑壓壓的,轉眼
     • jiù
     • shǎn
     • diàn
     • léi
     • míng
     •  
     • huì
     • ér
     • xià
     • le
     • qīng
     • pén
     •  
     • 就閃電雷鳴,不一會兒下起了傾盆大雨。
     •  
     •  
     •  
     • zhī
     • jiàn
     • diàn
     • dēng
     • shǎn
     • le
     • liǎng
     • xià
     •  
     • rán
     • tíng
     • diàn
     • le
     •  
     •  只見電燈閃了兩下,突然停電了。
     • 閱讀全文

      快樂為什么這么少?

      小學生日記202字
      作者:貝雨
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • āi
     •  
     • men
     • zhī
     • dào
     • ma
     • de
     • kuài
     • hǎo
     • xiàng
     •   哎!你們知道嗎我的快樂好像
     • lǎo
     • shì
     • guī
     • ?
     • zhe
     • shí
     • jiān
     •  
     • zhī
     • yào
     • zài
     • wài
     • miàn
     • wán
     • 媽媽老是規定著時間!只要我在外面玩得
     • jìn
     •  
     • huò
     • zhě
     • shì
     • zài
     • shàng
     • wǎng
     •  
     • dōu
     • huì
     • wán
     • de
     • tòng
     • kuài
     •  
     • 起勁,或者是在上網,都會玩的不痛快。
     • 閱讀全文

      為這次成功暗暗豎起大拇指

      一年級日記:為這次成功暗暗豎起大拇指
      日記字數:214
      作者:小小蝴蝶
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • xiáng
     • de
     • jiāo
     • xué
     • yóu
     • yǒng
     •  
     •  
     •  今天,慈祥的伯伯教我學游泳。 
     •  
     •  
     • shǒu
     • xiān
     •  
     • nài
     • xīn
     • jiāo
     • xué
     • biē
     •  
     • xiān
     • qián
     •  首先,伯伯耐心地教我學憋氣。先前
     •  
     • yǒu
     • xiē
     • hài
     •  
     • dào
     • miǎo
     • zhōng
     • jiù
     • tóu
     • tàn
     • le
     • chū
     • ,我有些害怕,不到一秒鐘就把頭探了出
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.euqtn.com:吴桥县| www.comm50.com:富锦市| www.debydebo.com:丰顺县| www.ate77.com:胶南市| www.wwwhg6722.com:万源市| www.besttech-jy.com:曲水县| www.premium-bux.com:兴业县| www.beamourhair.com:开封县| www.chunhobojogi.com:东台市| www.christaiceforest.com:康平县| www.techintw.com:吐鲁番市| www.gunungpoker.org:讷河市| www.xmkainos.com:广饶县| www.wfyulong.com:营山县| www.cccmlogistics.com:达日县| www.szhaofu.com:垣曲县| www.foxconn371.com:保康县| www.xinhuigroup.com.cn:健康| www.blogcampghana.com:临海市| www.oubok.com:开鲁县| www.radiosolmansi.org:衡东县| www.hg38345.com:原阳县| www.kyotolive.com:樟树市| www.sensationsporthorses.com:南华县| www.youhuonvlang.com:盐池县| www.nbajerseysaustralia.com:闵行区| www.936729.com:囊谦县| www.discussfood.com:南江县| www.hongtaitiyu.com:上犹县| www.zjlcbj.com:河北区| www.beautyincarnate.com:太谷县| www.my-crusher.com:佛学| www.southfumigation.com:甘孜县| www.holistichealthtalk.com:昆山市| www.thebox-ny.com:京山县| www.elisa110.com:渭源县| www.rotaryclubstpete.com:易门县| www.dickalerts.com:灵寿县| www.highrisebuilder.com:杭州市| www.cocina-online.net:襄城县| www.gutbrodpackaging.com:湘乡市| www.hyxsmj.com:泌阳县| www.felixcaneinc.com:房产| www.932316.com:高雄市| www.lllkz.cn:高要市| www.urbanistablog.com:肇州县| www.jlsmasonry.com:新干县| www.prematureblog4u.com:永清县| www.alrashidtravels.com:敦煌市| www.standartstill.com:丹江口市| www.tcga4u.org:黄石市| www.brokenpipeproductions.com:蓬莱市| www.tusbolsaspublicitarias.com:炎陵县| www.baiyunplaza.com:双鸭山市| www.zsgaori.com:安泽县| www.am9933.com:高要市| www.amdc49.com:昭通市| www.g3676.com:沙雅县| www.lbbxb.com:基隆市| www.frommybedtoyours.com:克山县| www.auburnoysterbar.com:诸城市| www.kidizzle.com:四会市| www.559367.com:泸溪县| www.bbtwl.com:莱西市| www.martingayford.com:华蓥市| www.vcmarienkirchen.com:潜江市| www.shareuams.com:舒城县| www.mfnxb.com:包头市| www.k6558.com:巴塘县| www.crosseandco.com:赣州市| www.pentucketpride5k.com:大城县| www.bmnjn.com:贵州省| www.shanghai-limo.com:盖州市| www.cencorjeans.com:无棣县| www.yizhed.com:买车| www.hkshengpingzhang.com:东明县| www.4455ep.com:上栗县| www.schuttemsa.com:南江县| www.zamanbook.com:比如县| www.hg73345.com:临泽县| www.crucerocapitalesbalticas.com:苍溪县| www.4008557888.com:科尔| www.mitchmustgo.com:石渠县| www.jzyxny.com:景德镇市|