1. <s id="phshc"></s>

     讓老師失望的張澤濱

     小學生日記683字
     作者:曾伊
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6.  
    7.  
    8.  
    9.  
    10.  
    11.  
    12.  
    13. yuè
    14. shì
    15.  
    16.  
    17.    
    18.  
    19.      閱讀提示: 1
    20. hēi
    21. fèn
    22. wéi
    23. céng
    24. de
    25. yuán
    26. shēng
    27. tài
    28. wén
    29.  
    30. 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
    31.  
    32.    
    33.  
    34. ?
    35. ?
    36. hào
    37. miàn
    38. wén
    39.  
    40. shì
    41. bèi
    42. shān
    43. diào
    44. de
    45. céng
    46. yuán
    47. 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
    48. gǎo
    49. wén
    50.  
    51. 稿文字;
    52.  
    53.    
    54.  
    55. hóng
    56. wén
    57. wéi
    58. xiū
    59. gǎi
    60. zēng
    61. jiā
    62. de
    63. wén
    64. huò
    65. biāo
    66. diǎn
    67.  
    68. 3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
    69.  
    70.  
    71.  
    72.  
    73.  
    74.  
    75.  
    76.  
    77.  
    78.  
    79.  
    80.  
    81.  
    82.  
    83.  
    84.  
    85.  
    86.  
    87.  
    88. ràng
    89. lǎo
    90. shī
    91. shī
    92. wàng
    93. de
    94. zhāng
    95. bīn
    96. 讓老師失望的張澤濱
    97.  
    98.             
    99. nián
    100.       
    101. yuè
    102.    
    103.  
    104.  
    105. xīng
    106. liù
    107.  
    108.  
    109. yīn
    110. 2008111日 星期六 陰
    111.  
    112.  
    113.  
    114.  
    115. zuó
    116. tiān
    117.  
    118. xiě
    119. le
    120. zhāng
    121. bīn
    122. jià
    123. de
    124. shì
    125.  
    126. jīn
    127. tiān
    128. 昨天,我寫了張澤濱打架的事,今天我
    129. zài
    130. shuō
    131. shuō
    132. zuó
    133. tiān
    134. de
    135. jiàn
    136. guān
    137. xué
    138. de
    139. shì
    140. qíng
    141.  
    142. 再說說昨天他的一件關于學習的事情。
    143.  
    144. tiān
    145. xià
    146.  
    147. zhāng
    148. bīn
    149. bèi
    150. wén
    151. lǎo
    152. shī
    153. jiào
    154. jìn
    155. 那天下午,我和張澤濱被語文老師叫進
    156. le
    157. bàn
    158. gōng
    159. shì
    160.  
    161. wén
    162. lǎo
    163. shī
    164. duì
    165. shuō
    166.  
    167.  
    168. hòu
    169. bié
    170. 了辦公室。語文老師對我說:“你以后別
    171. zài
    172. shōu
    173. zhāng
    174. bīn
    175. de
    176. zuò
    177. le
    178.  
    179.  
    180. hái
    181. chū
    182. de
    183.  
    184. 再收張澤濱的作業了!”她還拿出他的《
    185. jiāo
    186. xué
    187.  
    188. gěi
    189. kàn
    190.  
    191. duì
    192. shuō
    193.  
    194.  
    195. qiáo
    196.  
    197. zěn
    198. 教與學》給我看,對我說:“你瞧,他怎
    199. me
    200. zuò
    201. zuò
    202. de
    203.  
    204.  
    205. kàn
    206. le
    207.  
    208. dùn
    209. shí
    210. chī
    211. jīng
    212.  
    213. 么做作業的!”我看了,頓時大吃一驚:
    214. de
    215. zuò
    216. cuò
    217. shí
    218. fèn
    219. hài
    220.  
    221. dào
    222. chù
    223. dōu
    224. shì
    225. hóng
    226. de
    227. 他的作業錯得十分厲害,到處都是紅色的
    228. chā
    229. chā
    230.  
    231. měi
    232. de
    233. zhì
    234. shǎo
    235. cuò
    236. le
    237. sān
    238. fèn
    239. zhī
    240. 大叉叉,每一課的題目至少錯了三分之一
    241.  
    242. jīng
    243. cháng
    244.  
    245.    
    246.  
    247.  
    248. ,經常得“C”。
    249.  
    250. gèng
    251. lìng
    252. jīng
    253. de
    254. shì
    255.  
    256. zhāng
    257. bīn
    258. jìng
    259. rán
    260. zài
    261. wén
    262. lǎo
    263. 更令我驚奇的是:張澤濱竟然在語文老
    264. shī
    265. gǎi
    266. wán
    267. hòu
    268.  
    269. zuò
    270. zhǔ
    271. zhāng
    272. yòng
    273. hóng
    274. lǎo
    275. shī
    276. de
    277. píng
    278. 師改完后,自作主張地用紅筆把老師的評
    279. fèn
    280. huà
    281. diào
    282.  
    283. zài
    284. páng
    285. biān
    286. xiě
    287. shàng
    288. de
    289.  
    290.    
    291.  
    292.  
    293. 分畫掉,在旁邊寫上一個大大的“+”。我
    294. xīn
    295. xiǎng
    296.  
    297. zěn
    298. me
    299. néng
    300. zhè
    301. yàng
    302.  
    303. yǒu
    304. shí
    305. hòu
    306. ā
    307.  
    308. hái
    309. 心想:他怎么能這樣!有時候啊,他還自
    310. gěi
    311. de
    312. zuò
    313. píng
    314. fèn
    315. ne
    316.  
    317. jīng
    318. zhēng
    319. le
    320. 己給自己的作業評分呢!我驚訝地睜大了
    321. yǎn
    322. jīng
    323.  
    324. zhè
    325. shí
    326.  
    327. wén
    328. lǎo
    329. shī
    330. biān
    331. yòng
    332. shǒu
    333. diǎn
    334. zhe
    335. zhāng
    336. 眼睛。這時,語文老師一邊用手點著張澤
    337. bīn
    338. de
    339. zuò
    340.  
    341. biān
    342. duì
    343. zhāng
    344. bīn
    345. shuō
    346.  
    347.  
    348. kàn
    349. kàn
    350.  
    351. 濱的作業,一邊對張澤濱說:“看看,你
    352. de
    353. zuò
    354. chà
    355. chéng
    356. shí
    357. me
    358. yàng
    359.  
    360.  
    361. hái
    362. dèng
    363. zhe
    364. yǎn
    365.  
    366. xiǎn
    367. 的作業差成什么樣子!”還瞪著大眼,顯
    368. shí
    369. fèn
    370. shēng
    371.  
    372. kàn
    373. le
    374. kàn
    375. zhāng
    376. bīn
    377.  
    378. duǒ
    379. zài
    380. le
    381. 得十分生氣。我看了看張澤濱,他躲在了
    382. bèi
    383. hòu
    384.  
    385. jǐn
    386. quán
    387. tóu
    388.  
    389. zhe
    390. tóu
    391.  
    392. gài
    393. shì
    394. bèi
    395. 我背后,緊握拳頭,低著頭。他大概是被
    396. lǎo
    397. shī
    398. de
    399. huà
    400. le
    401.  
    402. shuí
    403. jiào
    404. ?
    405. zhè
    406. yàng
    407.  
    408. wéi
    409. shí
    410. 老師的話惹怒了,可誰叫他(這樣)為什
    411. me
    412. zhòng
    413. shì
    414. xué
    415. ne
    416.  
    417. 么不重視學習呢?
    418.  
    419. zhāng
    420. bīn
    421. ā
    422.  
    423. shì
    424. yǒu
    425. chéng
    426. jiào
    427.  
    428.  
    429. zhī
    430. cuò
    431. jiù
    432. 張澤濱啊!不是有個成語叫:“知錯就
    433. gǎi
    434.  
    435. ma
    436.  
    437. xiǎng
    438. zǎo
    439. yīng
    440. gāi
    441. zhī
    442. dào
    443. cuò
    444. le
    445.  
    446. 改”嗎?我想你早應該知道自己錯了,那
    447. wéi
    448. shí
    449. me
    450. hái
    451. gǎi
    452. zhèng
    453. ne
    454.  
    455. lǎo
    456. shī
    457. jīng
    458. xián
    459. le
    460. 為什么你還不改正呢?老師已經嫌棄你了
    461.  
    462. zěn
    463. me
    464. hái
    465. hòu
    466. huǐ
    467. ne
    468.  
    469. duì
    470. zhè
    471. yàng
    472. zhī
    473. zhī
    474. dào
    475. ,你怎么還不后悔呢?對于你這樣只知道
    476. wán
    477. de
    478. tóng
    479. xué
    480. lái
    481. shuō
    482.  
    483. ?
    484. xué
    485. bìng
    486. zhòng
    487. yào
    488.  
    489. xiàn
    490. 玩的同學來說,(學習也許并不重要)現
    491. zài
    492. méi
    493. yǒu
    494. gǎn
    495. jiào
    496.  
    497. shí
    498.  
    499. zhòng
    500. yào
    501. hěn
    502. ne
    503.  
    504. 在也許沒有感覺。其實,它重要得很呢!
    505. hòu
    506. zhǎo
    507. gōng
    508. zuò
    509.  
    510. zuàn
    511. qián
    512.  
    513. dōu
    514. yào
    515. zhī
    516. shí
    517.  
    518. quàn
    519. 以后你找工作、賺錢,都需要知識。我勸
    520. hái
    521. shì
    522. kuài
    523. kuài
    524. xǐng
    525. guò
    526. lái
    527.  
    528. hǎo
    529. hǎo
    530. xué
    531.  
    532. dāng
    533. guāi
    534. 你還是快快醒悟過來,好好學習,當個乖
    535. guāi
    536. de
    537. hǎo
    538. xué
    539. shēng
    540.  
    541. ?
    542. wén
    543. lǎo
    544. shī
    545. shuō
    546. ?
    547. hái
    548. huì
    549. huān
    550. 乖的好學生,(語文老師說不定還會喜歡
    551. ne
    552.  
    553. yào
    554. ràng
    555. lǎo
    556. shī
    557. shī
    558. wàng
    559. ā
    560.  
    561. 呢)不要讓老師失望啊!
    562.  
    563.  
    564.  
    565.  
    566.   
      
     無注音版:
      
      
      
      
      
      
      閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
      2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原稿文字;
      3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      讓老師失望的張澤濱
      2008年11月1日
      星期六
      陰
      
       昨天,我寫了張澤濱打架的事,今天我再說說昨天他的一件關于學習的事情。
      那天下午,我和張澤濱被語文老師叫進了辦公室。語文老師對我說:“你以后別再收張澤濱的作業了!”她還拿出他的《教與學》給我看,對我說:“你瞧,他怎么做作業的!”我看了,頓時大吃一驚:他的作業錯得十分厲害,到處都是紅色的大叉叉,每一課的題目至少錯了三分之一,經常得“C”。
      更令我驚奇的是:張澤濱竟然在語文老師改完后,自作主張地用紅筆把老師的評分畫掉,在旁邊寫上一個大大的“+”。我心想:他怎么能這樣!有時候啊,他還自己給自己的作業評分呢!我驚訝地睜大了眼睛。這時,語文老師一邊用手點著張澤濱的作業,一邊對張澤濱說:“看看,你的作業差成什么樣子!”還瞪著大眼,顯得十分生氣。我看了看張澤濱,他躲在了我背后,緊握拳頭,低著頭。他大概是被老師的話惹怒了,可誰叫他(這樣)為什么不重視學習呢?
      張澤濱啊!不是有個成語叫:“知錯就改”嗎?我想你早應該知道自己錯了,那為什么你還不改正呢?老師已經嫌棄你了,你怎么還不后悔呢?對于你這樣只知道玩的同學來說,(學習也許并不重要)現在也許沒有感覺。其實,它重要得很呢!以后你找工作、賺錢,都需要知識。我勸你還是快快醒悟過來,好好學習,當個乖乖的好學生,(語文老師說不定還會喜歡呢)不要讓老師失望啊!
      
       

      讓老師失望的張澤濱

      小學生日記683字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     •      閱讀提示: 1
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      可恨可惡的張澤濱

      小學生日記1145字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     •      閱讀提示: 1
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      羅志鵬張澤濱挨罰了

      小學生日記678字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     •   :   閱讀提示: 1、黑
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      開心與失望

      小學生日記207字
      作者:孫可
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • kāi
     • xīn
     • shī
     • wàng
     •  
     •  
     •   開心與失望 
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xiǎo
     •  
     • xīng
     •  
     •  
     •  411日 小雨 星期日 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • xiǎng
     • táo
     • ?g
     • dǎo
     • kàn
     • táo
     • ?g
     •  
     • hòu
     • lái
     • yīn
     • wéi
     •  今天我想去桃花島看桃花,后來因為
     • 閱讀全文

      失望的分數

      一年級日記:失望的分數
      日記字數:176
      作者:李清華
     •  
     • 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • zài
     • xué
     • xiào
     • wán
     • shuǎ
     •  
     • huì
     • ér
     •  今天,我在學校里玩耍。不一會兒
     •  
     • lǎo
     • shī
     • lái
     • le
     •  
     • kǎo
     • shì
     • de
     • chéng
     • bào
     • chū
     • lái
     • le
     • ,老師來了。把期末考試的成績報出來了
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.101ci.com:正镶白旗| www.whqc008.com:五莲县| www.adonis-danieletto.com:临漳县| www.fmipsd.com:浦江县| www.guccibagsfactory.com:洛宁县| www.cigdemyartasi.com:揭东县| www.zgkzjz.com:清河县| www.le-bon-debarras.com:托里县| www.839489.com:高要市| www.kinostream.net:吉安市| www.xwjsw.cn:垫江县| www.ctr-fk2register.com:建昌县| www.zyfoodmachine.com:大足县| www.anfibiorecords.com:盖州市| www.njsitong.com:蒙山县| www.crystaltunisia.com:集贤县| www.how2scuba.com:宝清县| www.howlget.com:龙泉市| www.grandgreen-energy.com:临湘市| www.shannonrenfrew.com:措美县| www.nesemancreative.com:定兴县| www.barbaralagatta.com:开化县| www.spielothekspiele.com:云霄县| www.b-ads.com:武夷山市| www.koreanista.net:林口县| www.modernmosesclothingcompany.com:烟台市| www.mfnxb.com:汾西县| www.rescommsolutions.com:交城县| www.ynsh9188.com:惠来县| www.ox6o.com:娱乐| www.ljseducation.com:石嘴山市| www.dcgrill18st.com:石台县| www.lsyjsg.com:嘉祥县| www.m5687.com:衡山县| www.lbgnjy.com:堆龙德庆县| www.switchgeardubai.net:华坪县| www.thejoyryders.com:屏边| www.pme01.com:丘北县| www.flzco.com:徐闻县| www.cbyco.com:奉节县| www.hg19678.com:茶陵县| www.gsjrm.cn:汨罗市| www.floridahospitaldls.com:青海省| www.tammyhomesold.com:噶尔县| www.markbienes.com:新兴县| www.rs338.com:本溪| www.freeintimo.com:浦城县| www.altbremerton.com:土默特右旗| www.dreclements.com:高雄市| www.besthoalawyer.com:南阳市| www.continue1.com:屏边| www.miguelduhamel.com:漠河县| www.jy-zaoxing.com:鄄城县| www.pqwhm.com:确山县| www.91dudou.com:洪江市| www.guccibagsfactory.com:花莲县| www.viralmusictoolkit.com:建昌县| www.adamandsamlove.com:黄梅县| www.cigdemyartasi.com:昭平县| www.crucerocapitalesbalticas.com:翁牛特旗| www.goldenliongames.com:仪征市| www.ohhiyo.com:金华市| www.zhengbojx.com:乌兰察布市| www.digsharepoint.com:巢湖市| www.tryinghardminimalist.com:枝江市| www.milwaukeemillennial.com:湖州市| www.2muchfat.com:达日县| www.cp3552.com:新津县| www.msplg.com:新建县| www.dy-yey.com:柳州市| www.forum-hosting.com:肇州县| www.sdwxm.com:关岭| www.cesnievyemekleri.com:尉氏县| www.13425690000.com:安多县| www.cw399.com:沁源县| www.xianghongdian.com:常宁市| www.hhlbw.cn:贺州市| www.grupochevrolet.com:榆社县| www.dlm-music.com:赤城县| www.jb908.com:辛集市| www.crucerocapitalesbalticas.com:安阳市| www.66356gg.com:太仓市| www.ifixart.com:肃北| www.friendlyny.com:建昌县|