1. <s id="phshc"></s>

     我心目中的小房間

     小學生日記338字
     作者:水¥晶¥…
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6.  
    7. nián
    8. le
    9.  
    10. yǒu
    11. de
    12. xiǎo
    13.   我讀四年級了,也有自己的小
    14. fáng
    15. jiān
    16. le
    17.  
    18. de
    19. xiǎo
    20. fáng
    21. jiān
    22. tài
    23. dān
    24. diào
    25.  
    26. xiǎng
    27. xiàng
    28. zhōng
    29. 房間了。可我的小房間太單調,我想象中
    30. de
    31. fáng
    32. jiān
    33. zhè
    34. piāo
    35. liàng
    36. duō
    37.  
    38. 的房間可比這漂亮得多。
    39.  
    40.  
    41.  
    42. xīn
    43. zhōng
    44. de
    45. xiǎo
    46. fáng
    47. jiān
    48. de
    49. qiáng
    50. shì
    51. tiān
    52. lán
    53.  我心目中的小房間的墻壁是天藍色
    54. de
    55.  
    56. qiáng
    57. shàng
    58. hái
    59. yǒu
    60.  
    61. hǎi
    62. zǎo
    63. de
    64. àn
    65.  
    66. kàn
    67. shàng
    68. 的,墻上還有魚、海藻的立體圖案,看上
    69. hǎo
    70. xiàng
    71. zài
    72. hǎi
    73. shì
    74. jiè
    75.  
    76. 去好像在海底世界。
    77.  
    78.  
    79.  
    80. bǎn
    81. shàng
    82. gài
    83. zhe
    84. céng
    85. yáng
    86. máo
    87. tǎn
    88.  
    89.  地板上覆蓋著一層羊毛毯,我可以
    90. zài
    91. yáng
    92. máo
    93. tǎn
    94. shàng
    95. jìn
    96. qíng
    97. de
    98. gǔn
    99.  
    100. qiáng
    101. shàng
    102. guà
    103. zhe
    104. tái
    105. kōng
    106. 在羊毛毯上盡情的打滾。墻上掛著一臺空
    107. diào
    108.  
    109. wéi
    110. sòng
    111. lái
    112. qīng
    113. liáng
    114. wēn
    115. nuǎn
    116.  
    117. 調,為我送來清涼和溫暖。
    118.  
    119.  
    120.  
    121. qiáng
    122. jiǎo
    123. fàng
    124. zhe
    125. de
    126. fěn
    127. hóng
    128. de
    129. shū
    130. zhuō
    131.  
    132. shū
    133. zhuō
    134.  墻角放著我的粉紅色的書桌,書桌
    135. shàng
    136. zhe
    137. tái
    138. diàn
    139. nǎo
    140.  
    141. zài
    142. diàn
    143. nǎo
    144. shàng
    145. chá
    146. yuè
    147. 上立著一臺電腦,我可以在電腦上查閱資
    148. liào
    149.  
    150. wán
    151. yóu
    152.  
    153. kàn
    154. zuò
    155. wén
    156.  
    157. shū
    158. zhuō
    159. shàng
    160. hái
    161. fàng
    162. zhe
    163. de
    164. 料、玩游戲、看作文。書桌上還放著我的
    165. xué
    166. yòng
    167. pǐn
    168.  
    169. 學習用品。
    170.  
    171.  
    172.  
    173. kào
    174. zhe
    175. shū
    176. zhuō
    177.  
    178. fàng
    179. zhe
    180. ài
    181. de
    182. xiǎo
    183. chuáng
    184.  
    185. xiǎo
    186.  靠著書桌,放著我可愛的小床,小
    187. chuáng
    188. de
    189. zhōu
    190. diào
    191. zhe
    192. měi
    193. de
    194. zhū
    195. lián
    196.  
    197. chuáng
    198. shàng
    199. fàng
    200. zhe
    201. duō
    202. 床的四周吊著美麗的珠簾。床上放著許多
    203.  
    204. 布娃娃。
    205.  
    206.  
    207.  
    208. fáng
    209. jiān
    210. hái
    211. yǒu
    212. zhāng
    213. shuǐ
    214. lán
    215. de
    216. tòu
    217. míng
    218. zhuō
    219.  
    220.  房間還有一張水藍色的透明桌子,
    221. zhuō
    222. de
    223. sān
    224. miàn
    225. wéi
    226. zhe
    227. bái
    228. de
    229. shā
    230.  
    231. duì
    232. miàn
    233. yǒu
    234. tái
    235. 桌子的三面圍著白色的沙發,對面有一臺
    236.       
    237. cùn
    238. de
    239. diàn
    240. shì
    241.  
    242. 57寸的大電視。
    243.  
    244.  
    245.  
    246. qiáng
    247. shàng
    248. hái
    249. yǒu
    250. luó
    251. lán
    252. chuāng
    253. lián
    254. de
    255. chuāng
    256.  
    257. shàng
    258.  墻上還有紫羅蘭色窗簾的窗戶,上
    259. miàn
    260. zhǒng
    261. mǎn
    262. le
    263. xiān
    264. ?g
    265.  
    266. 面種滿了鮮花。
    267.  
    268.  
    269.  
    270. kàn
    271.  
    272. xīn
    273. zhōng
    274. de
    275. fáng
    276. jiān
    277. piāo
    278. piāo
    279. liàng
    280.  
    281.  你看,我心目中的房間漂不漂亮?
    282.  
    283.  
    284.  
    285.  
    286.   
      
     無注音版:
      
      
      
      我讀四年級了,也有自己的小房間了。可我的小房間太單調,我想象中的房間可比這漂亮得多。
      
      我心目中的小房間的墻壁是天藍色的,墻上還有魚、海藻的立體圖案,看上去好像在海底世界。
      
      地板上覆蓋著一層羊毛毯,我可以在羊毛毯上盡情的打滾。墻上掛著一臺空調,為我送來清涼和溫暖。
      
      墻角放著我的粉紅色的書桌,書桌上立著一臺電腦,我可以在電腦上查閱資料、玩游戲、看作文。書桌上還放著我的學習用品。
      
      靠著書桌,放著我可愛的小床,小床的四周吊著美麗的珠簾。床上放著許多布娃娃。
      
      房間還有一張水藍色的透明桌子,桌子的三面圍著白色的沙發,對面有一臺57寸的大電視。
      
      墻上還有紫羅蘭色窗簾的窗戶,上面種滿了鮮花。
      
      你看,我心目中的房間漂不漂亮?
      
       

      我心中的那顆“星”

      小學生日記446字
      作者:蔡則珉
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  2009927日 星期日
     •  
     • 
     • 閱讀全文

      我心目中的小房間

      小學生日記338字
      作者:水¥晶¥…
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • nián
     • le
     •  
     • yǒu
     • de
     • xiǎo
     •   我讀四年級了,也有自己的小
     • fáng
     • jiān
     • le
     •  
     • de
     • xiǎo
     • fáng
     • jiān
     • tài
     • dān
     • diào
     •  
     • xiǎng
     • xiàng
     • zhōng
     • 房間了。可我的小房間太單調,我想象中
     • de
     • fáng
     • jiān
     • zhè
     • piāo
     • liàng
     • duō
     •  
     • 的房間可比這漂亮得多。
     • 閱讀全文

      我的房間

      小學生日記224字
      作者:程雨薇
     •  
     •  
     •  
     •  
     • de
     • fáng
     • jiān
     • zhī
     • yǒu
     •       
     • píng
     • fāng
     • zuǒ
     • yòu
     •   我的房間不大只有10平方米左右一
     • jìn
     • jiù
     • shì
     • zhāng
     • kuān
     • ?
     • de
     • chuáng
     • shàng
     • miàn
     • zhe
     • tiáo
     • lán
     • 進去就是一張寬敞的大床上面鋪著一條藍
     • de
     • chuáng
     • dān
     • chuáng
     • dān
     • shàng
     • huà
     • zhe
     • shǐ
     • xiǎo
     • niǎo
     • zài
     • wǎng
     • shàng
     • 色的床單床單上畫著史努比和小鳥再往上
     • 閱讀全文

      我的房間

      小學生日記241字
      作者:王慧琳
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • de
     • fáng
     • jiān
     •    
     •  
     • nuò
     • nào
     •     我的房間不大/?諾淖
     • zhí
     • lìng
     • qiě
     • huán
     • píng
     • bān
     •  
     • juǎn
     • shàn
     • xíng
     • náng
     •  
     • tuō
     • 笫直呤且桓鲆鹿瘢?錈嬗形業囊路?脫笸
     • liào
     •  
     • sǒng
     • yuán
     • tǎi
     • tuì
     • qiào
     • nán
     •  
     • shù
     •  
     • shà
     • shàn
     • 尥蕖R鹿竦吶員呔褪俏業男〈擦恕I廈嬗
     • 閱讀全文

      我的房間

      小學生日記127字
      作者:周焱
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     • fáng
     • jiān
     •  
     • liáo
     • de
     • shí
     • hòu
     •  
     •   我有自己的房間,無聊的時候,
     • shū
     • bǎo
     • bǎo
     • men
     • huì
     • jiǎng
     • chū
     • dòng
     • rén
     • de
     • shì
     •  
     • dāng
     • lèi
     • de
     • shí
     • 書寶寶們會講出動人的故事;當我累的時
     • hòu
     •  
     • chuáng
     • jiě
     • jiě
     • huì
     • ràng
     • xiū
     •  
     • dāng
     • shuì
     • guò
     • tóu
     • de
     • shí
     • 候,床姐姐會讓我休息;當我睡過頭的時
     • 閱讀全文

      我心愛的爆丸

      小學生日記308字
      作者:吳博睿
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • xià
     •  
     • yīn
     • wéi
     • xiě
     • zuò
     • hěn
     • rèn
     • zhēn
     •   今天下午,因為我寫作業很認真
     •  
     • jiǎng
     • gěi
     • méi
     • bào
     • wán
     •  
     • de
     • míng
     • ,爸爸媽媽獎勵給我一枚爆丸,它的名字
     • jiào
     • zuò
     •  
     • 叫做拉普勒斯。
     • 閱讀全文

      日記:我的房間

      小學生日記371字
      作者:張雨彤
     •  
     •  
     •  
     •  
     •                
     •  
     •  
     •  
     •  
     • de
     • fáng
     • jiān
     •   CHINA  我的房間
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     • fáng
     • jiān
     •  
     • dài
     • zhe
     • hái
     • de
     •  我有一個自己的房間,帶著女孩子的
     • líng
     •  
     • yīn
     • wéi
     • zhè
     • ér
     • yǒu
     • huān
     • de
     • fěn
     • jiā
     •  
     • zài
     • 靈氣,因為這兒有我喜歡的粉色家具,再
     • 閱讀全文

      我心愛的小笨熊

      小學生日記133字
      作者:魏子怡
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xīn
     • ài
     • de
     • xiǎo
     • bèn
     • xióng
     •   我心愛的小笨熊
     •  
     •             
     • nián
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • xiǎo
     • 20081114日 星期五 小雨
     •  
     •  
     • yǒu
     • xiǎo
     • wán
     •  
     • jiào
     • xiǎo
     • bèn
     • xióng
     •  
     • zhǎng
     •  我有一個小玩具,它叫小笨熊,它長
     • 閱讀全文

      我心愛的點讀機

      二年級日記:我心愛的點讀機
      日記字數:256
      作者:王藝丹
     •  
     •  
     • diǎn
     • shì
     • shēng
     • de
     • shí
     • hòu
     • gěi
     •  點讀機是我生日的時候爸爸媽媽給我
     • mǎi
     • de
     • shēng
     •  
     •  
     • 買的生日禮物。 
     •  
     •  
     • diǎn
     • shì
     • lán
     • de
     •  
     • páng
     • biān
     • shì
     • bái
     • de
     •  
     • zuǒ
     •  點讀機是藍色的,旁邊是白色的,左
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.ywijx.com:海淀区| www.023chbg.com:凤城市| www.fapuc.com:井冈山市| www.wwwhg5717.com:崇左市| www.tsukamoto-co.com:阿合奇县| www.ereglielitogrencievi.com:宜都市| www.rlasurveys.org:牟定县| www.freeintimo.com:宾阳县| www.manlighting.com:永嘉县| www.3gsands.com:阜宁县| www.pj558888.com:麻阳| www.bloggerjomblo.com:高要市| www.jnquanjing.com:同江市| www.therasmusfc.com:宁津县| www.chinacheapshop.com:习水县| www.rubinsteintaybi.org:灌云县| www.huanxiangtong.com:祁东县| www.wordsilove.org:阿拉尔市| www.curso-endodoncia.com:张家川| www.goglgg.com:会昌县| www.bljrsizuhs.com:金寨县| www.cp0255.com:珲春市| www.parachuteins.com:枣阳市| www.hs855.com:瑞昌市| www.electmikehein.com:古田县| www.beckymoe.com:长泰县| www.xybww.cn:乌兰浩特市| www.pasion4x4rosario.com:洞头县| www.dghrx.com:青川县| www.shunda-steel.com:耿马| www.artbyandra.com:定州市| www.gottumblr.com:濉溪县| www.hw8168.com:名山县| www.ew08.com:文水县| www.uniquemicrofinance.com:馆陶县| www.ypqkw.cn:扬州市| www.cafe-hofmann.com:桂平市| www.creativeshoponline.com:新巴尔虎左旗| www.shopitbd.com:汨罗市| www.zhouyuzheng.com:同仁县| www.amb-eco.com:双江| www.troop199fishers.com:满城县| www.jeanlucarmand.com:安平县| www.linmaomiaomu.com:富平县| www.asscing.com:敦煌市| www.yomuca.com:且末县| www.razorcrusaders.com:山丹县| www.carrington-place.com:加查县| www.xinxinglin.net:建瓯市| www.trackallpackages.net:嘉祥县| www.fuzhuang1717.com:阿坝| www.lorazepameasypricer.com:大悟县| www.yhjzsd.com:乌海市| www.705180.com:上犹县| www.yqlfanli.com:防城港市| www.rybyw.cn:义乌市| www.youjiao2.com:绥德县| www.cp7781.com:闸北区| www.voilayl.com:乡城县| www.shannonrenfrew.com:福海县| www.phuengoat.com:昌吉市| www.teatreeoilusage.com:岱山县| www.hikatiescarlett.com:安溪县| www.jll-ah.com:应用必备| www.maidou5.com:团风县| www.qjlvyou.com:保康县| www.comfymassagetable.com:垫江县| www.shlsdp.com:分宜县| www.phldb.com:梁山县| www.ccjxbm.com:垣曲县| www.carbonsilver.com:怀柔区| www.qytchbjx.net.cn:深圳市| www.lanzengping.com:石景山区| www.yumaii.com:弥渡县| www.biaogantiyu.com:平邑县| www.yz-tygy.com:内丘县| www.zydlgzdw.com:杨浦区| www.hbccp.com:合山市| www.101ddsnappers.com:遂川县| www.associazionesimbiosigratteri.com:广德县| www.appliancechina.com:会同县| www.ccshcy.com:三门县| www.showproducer.net:海伦市| www.259923.com:米脂县|