1. <s id="phshc"></s>

     未來的機器人

     小學生日記291字
     作者:劉辰飛
    2.  
    3.  
    4.  
    5.             
    6. nián
    7.       
    8. yuè
    9.       
    10. zuò
    11.  20100123日作業
    12.  
    13.  
    14.  
    15. wèi
    16. lái
    17. yǒu
    18. duō
    19. rén
    20.  
    21. jiā
    22. tíng
    23. rén
    24.  
    25.  未來有許多機器人,家庭機器人、
    26. yǒu
    27. hǎi
    28. rén
    29.  
    30. yǒu
    31. shòu
    32. piào
    33. rén
    34.  
    35. yǒu
    36. gōng
    37. chǎng
    38. 有海底機器人、有售票機器人、有工廠機
    39. rén
    40. zhè
    41. xiē
    42. rén
    43. dōu
    44. shì
    45. bāng
    46. zhù
    47. rén
    48. men
    49. bàn
    50. shì
    51. de
    52.  
    53. xiàng
    54. 器人這些機器人都是幫助人們辦事的,像
    55. zhè
    56. yàng
    57. de
    58. rén
    59. měi
    60. guó
    61. yǒu
    62.          
    63. jià
    64.  
    65. běn
    66. yǒu
    67.          
    68. jià
    69.  
    70. é
    71. luó
    72. 這樣的機器人美國有300架,日本有200架,俄羅
    73. yǒu
    74.          
    75. jià
    76. 斯有500
    77.  
    78.  
    79.  
    80. yǒu
    81. le
    82. zhè
    83. xiē
    84. rén
    85. de
    86. rén
    87. men
    88.  
    89. jiù
    90.  有了這些機器人的人們,就可以無
    91. qiān
    92. guà
    93. de
    94. wài
    95. chū
    96. háng
    97.  
    98. jiā
    99. de
    100. shì
    101. qíng
    102. jiāo
    103. gěi
    104. 牽無掛的外出旅行,家里的事情交給機器
    105. rén
    106. jiù
    107. háng
    108. le
    109.  
    110. guǒ
    111. yǒu
    112. xiǎo
    113. tōu
    114.  
    115. rén
    116. jiù
    117. huì
    118. yòng
    119. fèn
    120. 人就行了。如果有小偷,機器人就會用分
    121. shēn
    122. shù
    123. biàn
    124. chéng
    125. hǎo
    126.  
    127. zhēn
    128. zhèng
    129. de
    130. rén
    131. zài
    132. jiā
    133. gàn
    134. 身術變成好幾個,真正的機器人在家里干
    135. huó
    136.  
    137. de
    138. huàn
    139. yǐng
    140. rén
    141. guǒ
    142. xiǎo
    143. tōu
    144. zhuā
    145. zhù
    146. le
    147. 活,其他的幻影機器人如果把小偷抓住了
    148.  
    149. jiù
    150. huì
    151. xiǎo
    152. tōu
    153. sòng
    154. wǎng
    155. gōng
    156. ān
    157.  
    158. rán
    159. hòu
    160. zhēn
    161. zhèng
    162. de
    163. ,就會把小偷送往公安局,然后和真正的
    164. rén
    165. wéi
    166.  
    167. 機器人合為一體。
    168.  
    169.  
    170.  
    171. yǒu
    172. le
    173. hǎi
    174. rén
    175.  
    176. me
    177. sǎo
    178. hǎi
    179. de
    180.  有了海底機器人,那么打掃海底的
    181. gōng
    182. zuò
    183. jiù
    184. jiāo
    185. gěi
    186. rén
    187.  
    188. rén
    189. men
    190. rén
    191. men
    192. zhī
    193. guǎn
    194. zài
    195. hǎi
    196. biān
    197. 工作就交給機器人,人們人們只管在海邊
    198. kòng
    199. zhì
    200. rén
    201. jiù
    202. háng
    203. le
    204.  
    205. 控制機器人就行了。
    206.  
    207.  
    208.  
    209. hái
    210. yǒu
    211. duō
    212. rén
    213.  
    214. xiě
    215. xiě
    216. wán
    217.  
    218. shuō
    219.  還有許多機器人,寫也寫不完,說
    220. shuō
    221. wán
    222.  
    223. 也說不完。
    224.  
    225.  
    226.  
    227.  
    228.   
      
     無注音版:
      
      
      2010年01月23日作業
      
      未來有許多機器人,家庭機器人、有海底機器人、有售票機器人、有工廠機器人這些機器人都是幫助人們辦事的,像這樣的機器人美國有300架,日本有200架,俄羅斯有500架
      
      有了這些機器人的人們,就可以無牽無掛的外出旅行,家里的事情交給機器人就行了。如果有小偷,機器人就會用分身術變成好幾個,真正的機器人在家里干活,其他的幻影機器人如果把小偷抓住了,就會把小偷送往公安局,然后和真正的機器人合為一體。
      
      有了海底機器人,那么打掃海底的工作就交給機器人,人們人們只管在海邊控制機器人就行了。
      
      還有許多機器人,寫也寫不完,說也說不完。
      
       

      周末,一場突如其來的陣雨

      小學生日記271字
      作者:周璨
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • duō
     • yún
     • zhuǎn
     •    2008523日 星期五 多云轉
     • zhèn
     • 陣雨
     •  
     •  
     •  
     • 閱讀全文

      現在的辛苦,將來的成功

      小學生日記650字
      作者:PETERZ
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     • yuè
     • suō
     •  
     • guāng
     • yīn
     • jiàn
     •  
     • shí
     • jiān
     • fēi
     • shì
     •  
     •  日月如梭,光陰似箭,時間飛逝。一
     • zhuǎn
     • yǎn
     •  
     • shùn
     • jiān
     •  
     • jiù
     • shí
     • suì
     • shàng
     • xiǎo
     • xué
     • liù
     • nián
     • 轉眼,一瞬間,我就十一歲上小學六年級
     • 閱讀全文

      現在的辛苦,將來的成功

      小學生日記650字
      作者:PETERZ
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     • yuè
     • suō
     •  
     • guāng
     • yīn
     • jiàn
     •  
     • shí
     • jiān
     • fēi
     • shì
     •  
     •  日月如梭,光陰似箭,時間飛逝。一
     • zhuǎn
     • yǎn
     •  
     • shùn
     • jiān
     •  
     • jiù
     • shí
     • suì
     • shàng
     • xiǎo
     • xué
     • liù
     • nián
     • 轉眼,一瞬間,我就十一歲上小學六年級
     • 閱讀全文

      騎自行車帶來的悲哀

      小學生日記374字
      作者:尹思源
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   
     •  
     • zuó
     • tiān
     •  
     • ǎn
     • jiě
     • zhe
     • háng
     • chē
     • dào
     • guǎn
     • wán
     • 昨天,我和俺姐騎著自行車到體育館玩
     •  
     • jié
     • guǒ
     • zài
     • huí
     • lái
     • de
     • shàng
     • men
     • shuāi
     • dǎo
     • le
     •  
     • yóu
     • shì
     • ,結果在回來的路上我們摔倒了。由于是
     • 閱讀全文

      寫作文帶來的煩惱

      小學生日記194字
      作者:尹思源
     •  
     •  
     •  
     •  
     • shǔ
     • jiǎ
     • dào
     • le
     • ràng
     • xiě
     • zuò
     • wén
     • fán
     •   暑假到了媽媽讓我寫作文可煩死
     • le
     • 我了
     •  
     • kàn
     • le
     • me
     • duō
     • de
     • shū
     • shēn
     • biān
     • shēng
     • le
     • shǎo
     • de
     • 我看了那么多的書身邊也發生了不少的
     • 閱讀全文

      未來的工具鞋

      小學生日記365字
      作者:王裕淮
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  2010222日 星期一 晴
     •  
     •  
     • wèi
     • lái
     • de
     • gōng
     • xié
     •  未來的工具鞋
     • 閱讀全文

      未來的機器人

      小學生日記291字
      作者:劉辰飛
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •       
     • yuè
     •       
     • zuò
     •  20100123日作業
     •  
     •  
     •  
     • wèi
     • lái
     • yǒu
     • duō
     • rén
     •  
     • jiā
     • tíng
     • rén
     •  
     •  未來有許多機器人,家庭機器人、
     • yǒu
     • hǎi
     • rén
     •  
     • yǒu
     • shòu
     • piào
     • rén
     •  
     • yǒu
     • gōng
     • chǎng
     • 有海底機器人、有售票機器人、有工廠機
     • 閱讀全文

      未來的房子建在海面上

      小學生日記311字
      作者:付晶峰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •    200785日 星期日 晴
     •  
     •  
     •  
     •  
     • wèi
     • lái
     • de
     • fáng
     • ?
     • zài
     • hǎi
     • miàn
     • shàng
     • 未來的房子建在海面上
     • 閱讀全文

      未來的房子

      小學生日記411字
      作者:吳興宇
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • wǎn
     • shàng
     •  
     • chī
     • wán
     • le
     • wǎn
     • fàn
     • hòu
     •  
     • kàn
     • le
     •   晚上,我吃完了晚飯后,看了
     • kàn
     • diàn
     • shì
     • jiù
     • shàng
     • chuáng
     • shuì
     • jiào
     • le
     •  
     • 看電視就上床睡覺了。
     •  
     •  
     •  
     • zhī
     • jiào
     • de
     • shuì
     • zhe
     • le
     • hòu
     •  
     • jiù
     • xiàng
     • dào
     •  我不知不覺的睡著了以后,就像到
     • 閱讀全文

      未來的我

      小學生日記322字
      作者:戴佳妮
     •  
     •  
     •  
     •  
     • wèi
     • lái
     • de
     •   未來的我
     •  
     • 
     •  
     • zuó
     • tiān
     • zuò
     • le
     • mèng
     •  
     • mèng
     • dào
     • le
     • wèi
     • xiǎo
     • jiě
     • 昨天我做了一個夢,我夢到了一位小姐
     • 閱讀全文

      新來的音樂老師

      小學生日記217字
      作者:陳偉霖
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • men
     • bān
     • xīn
     • lái
     • le
     • yīn
     • lǎo
     •   今天,我們班新來了一個音樂老
     • shī
     •  
     • men
     • yuán
     • lái
     • de
     • lǎo
     • shī
     • hái
     • nián
     • qīng
     •  
     • fēi
     • 師。她比我們原來的李老師還年青,也非
     • cháng
     • měi
     •  
     • shēn
     • hái
     • zhàn
     • zhí
     •  
     • fēi
     • cháng
     • huān
     • zhè
     • 常美麗,身體還站得筆直。我非常喜歡這
     • 閱讀全文

      新來的同學

      小學生日記173字
      作者:宋鶴
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • men
     • bān
     • xīn
     • lái
     • le
     • wèi
     • tóng
     • xué
     •   今天,我們班新來了一位同學
     •  
     • de
     • míng
     • jiào
     • wáng
     • hǎi
     • tāo
     •  
     • yǒu
     • shuāng
     • yòu
     • yòu
     • liàng
     • ,他的名字叫王海濤。他有一雙又大又亮
     • de
     • yǎn
     • jīng
     •  
     • méi
     • máo
     • xiàng
     • wān
     • wān
     • de
     • yuè
     •  
     • gāng
     • lái
     • 的眼睛,眉毛像一個彎彎的月牙。他剛來
     • 閱讀全文

      未來的世界

      小學生日記298字
      作者:施時堅
     •  
     •  
     •  
     •  
     •       
     •  
     •  
     •  
     •  
     • wèi
     • lái
     • de
     • shì
     • jiè
     •  
     •  
     •   12  未來的世界 
     •  
     •  
     • jìn
     • yún
     • xiàn
     •  
     • shí
     • yàn
     • xiǎo
     • xué
     •  
     • bān
     •  
     • shī
     • shí
     • jiān
     •  
     •  縉云縣 實驗小學 一班 施時堅 
     •  
     • 
     • 閱讀全文

      好玩的機器寶寶

      五年級日記:好玩的機器寶寶
      日記字數:193
      作者:♂陽★揚…
     •  
     •  
     • hǎo
     • wán
     • de
     • bǎo
     • bǎo
     •  好玩的機器寶寶
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • zhōng
     •  
     • xìng
     • chōng
     • chōng
     • dēng
     •       
     •  
     • dēng
     • shàng
     • chǒng
     •  今天中午,我興沖沖地登陸QQ,登上寵
     •  
     • dào
     • chǒng
     • shè
     • wán
     • le
     •  
     • 物,到寵物社區去玩了。
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.hg15345.com:兴仁县| www.earncurve.com:衡水市| www.quizlanka.com:广东省| www.nigerianminers.org:合川市| www.beyond-destiny.com:舒城县| www.yaonvguan.com:塔城市| www.la-esperanca.com:嘉义县| www.intdz.com:会宁县| www.meiyizhuangshi.com:衢州市| www.ziyuangx8.com:宁城县| www.ianburney.com:天祝| www.h3787.com:宣化县| www.bluedragonservices.com:延寿县| www.chunmiranliao.com:宁武县| www.sensationsporthorses.com:临西县| www.scjhllcc.com:蕉岭县| www.pppmiami.org:沙田区| www.yixingjiaoyu.com:始兴县| www.adonisparadise.com:绥棱县| www.99069hh.com:犍为县| www.alldownloadstuff.com:赣州市| www.wwwhg9227.com:毕节市| www.theeconomicsbook.com:和龙市| www.digitalcartonprinter.com:罗田县| www.plasticsconsultancy.com:东阿县| www.wsr7.com:舞钢市| www.alpacascanada.com:彭州市| www.cec-ci.org:昌邑市| www.aluminumcane.com:金寨县| www.cbsrhelp.com:蒙阴县| www.oopsireadabookagain.com:绍兴县| www.wateric-valve.com:博野县| www.floridahospitaldls.com:五大连池市| www.greatlivecds.com:烟台市| www.rcaaart.org:南和县| www.aomei1.com:嘉义市| www.cdynz.cn:浠水县| www.sidewaysmilk.com:黎城县| www.vip666b.com:枣庄市| www.globalartmedia.net:鄂伦春自治旗| www.jbjt888.com:葫芦岛市| www.bzaomei.com:凤庆县| www.itsagreed.com:西吉县| www.fsxianxin.com:新平| www.aozora-book.com:巴里| www.newclassicsingers.org:瓮安县| www.fusion-mania.com:芒康县| www.conceptflame.com:区。| www.y6762.com:昂仁县| www.gxdz66.com:会泽县| www.s7765.com:双牌县| www.kq266.com:葫芦岛市| www.cp8595.com:永德县| www.cp3380.com:南岸区| www.cp5157.com:凤台县| www.hg85345.com:丰镇市| www.m6828.com:富源县| www.webgradus.com:泗阳县| www.dghuayao.com:凭祥市| www.teknikellermakina.com:苍山县| www.thethirtysix.net:五家渠市| www.hayatatutun.com:泰和县| www.seafishingtackle.net:沿河| www.qj-metallicyarn.com:威宁| www.shnanyabxg.com:抚远县| www.wwwableton.com:河南省| www.kidodidoo.com:宝丰县| www.specialdayvideo.com:黄石市| www.rbstt.com:淳安县| www.982130.com:鄱阳县| www.iptb.org:娄烦县| www.sh-ble.com:卢龙县| www.zsyzl.com:墨玉县| www.jgwgb.com:平顶山市| www.ilmulangka.com:东方市| www.mfbbn.com:九龙城区| www.200v200.com:满城县| www.bulgariatourguide.com:独山县| www.1dcode.com:三河市| www.v3r7.com:汕尾市| www.whatssparkling.com:徐水县| www.sijitc.com:乾安县| www.btxmining.com:舒兰市| www.ox6o.com:左云县|