1. <s id="phshc"></s>

     今天,我終于戰勝了自己

     小學生日記762字
     作者:曾伊
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6.  
    7. yuè
    8. shì
    9.  
    10.  
    11.    
    12.  
    13. hēi
    14. fèn
    15. wéi
    16. céng
    17. de
    18. 閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的
    19. yuán
    20. shēng
    21. tài
    22. wén
    23.  
    24. 原生態文字;
    25.  
    26.    
    27.  
    28. ?
    29. ?
    30. hào
    31. miàn
    32. wén
    33.  
    34. shì
    35. bèi
    36. shān
    37. diào
    38. de
    39. céng
    40. yuán
    41. 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
    42. gǎo
    43. wén
    44.  
    45. 稿文字;
    46.  
    47.    
    48.  
    49. hóng
    50. wén
    51. wéi
    52. xiū
    53. gǎi
    54. zēng
    55. jiā
    56. de
    57. wén
    58. huò
    59. biāo
    60. diǎn
    61.  
    62. 3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
    63.  
    64.  
    65. gèng
    66. duō
    67. qǐng
    68. dēng
    69. céng
    70. xīn
    71. làng
    72.  
    73.  
    74.          
    75.  
    76.  更多日記請登陸曾伊新浪博客 001 
    77.  
    78. 
    79.  
    80.  
    81.  
    82.  
    83. jīn
    84. tiān
    85.  
    86. zhōng
    87. ?
    88. le
    89. kùn
    90. nán
    91.  
    92. zhàn
    93. shèng
    94. le
    95. 今天,我終于(克服了困難)戰勝了自
    96.  
    97.             
    98. nián
    99.    
    100. yuè
    101.       
    102.  
    103.  
    104. xīng
    105.  
    106.  
    107. yīn
    108. 2008214日 星期四 陰
    109.  
    110.  
    111.  
    112.  
    113.  
    114.  
    115.  
    116. zài
    117. xīn
    118. zhōng
    119.  
    120. yǒng
    121. yuǎn
    122. yǒu
    123. jiàn
    124. gǎn
    125. zuò
    126. de
    127. shì
    128.  
    129. jiù
    130. 在我心中,永遠有件不敢做的事,那就
    131. shì
    132. diàn
    133. huà
    134. le
    135.  
    136. xiàn
    137. zài
    138.    
    139. suì
    140. duō
    141. le
    142.  
    143. shì
    144. hái
    145. 是打電話了。我現在8歲多了,是個大孩子
    146. le
    147.  
    148. dàn
    149. shǐ
    150. zhōng
    151. méi
    152. duì
    153. bié
    154. rén
    155. guò
    156. diàn
    157. huà
    158.  
    159. zhèng
    160. 了,但我始終沒對別人打過一次電話。正
    161. yīn
    162. wéi
    163. zhè
    164. yàng
    165.  
    166. zǒng
    167. shì
    168. píng
    169.  
    170.  
    171. 因為這樣,爸爸媽媽總是批評我。“你已
    172. jīng
    173. shí
    174. lái
    175. suì
    176. de
    177. hái
    178. le
    179.  
    180. zěn
    181. me
    182. lián
    183. diàn
    184. huà
    185. dōu
    186. 經十來歲的大孩子了,怎么連個電話都打
    187. le
    188.  
    189.  
    190.  
    191. wéi
    192. hái
    193. xiǎo
    194.  
    195. lán
    196. lán
    197. jiě
    198. jiě
    199. zài
    200. sān
    201. 不了?”“你以為你還小,蘭蘭姐姐在三
    202. suì
    203. shí
    204. dōu
    205. guò
    206. diàn
    207. huà
    208.  
    209. rén
    210. jiā
    211. guāi
    212. qiǎo
    213.  
    214. kàn
    215.  
    216. dāi
    217. bǎn
    218. 歲時都打過電話,人家乖巧,看你,呆板
    219. le
    220.  
    221.  
    222. dào
    223. diàn
    224. huà
    225.  
    226. jiù
    227. wàng
    228. le
    229. fěng
    230. 死了!”一提到打電話,媽媽就忘不了諷
    231. liǎng
    232.  
    233. nán
    234. dào
    235. zhēn
    236. de
    237. huì
    238. ma
    239.  
    240. diàn
    241. huà
    242. ?
    243. zhè
    244. 刺我兩句。難道我真的不會嗎?電話(這
    245.  
    246. shì
    247. zuì
    248. běn
    249. de
    250. ?
    251. xué
    252. jiāo
    253. liú
    254. de
    255. jīng
    256. zhī
    257. )可是最基本的(我學習交流的必經之路
    258.  
    259. zhǎng
    260. hòu
    261. zěn
    262. me
    263. jiàn
    264. rén
    265.  
    266.  
    267. jiāo
    268. liú
    269. gōng
    270.  
    271. dàn
    272. shì
    273. zhè
    274. !長大后怎么見人!)交流工具,但是這
    275. nǎo
    276. zhí
    277. dōu
    278. xiāo
    279. chú
    280. le
    281.  
    282. wàng
    283.  
    284.  
    285. yǒu
    286. 個苦惱一直都消除不了,我希望……有一
    287. tiān
    288.  
    289. néng
    290. zǒu
    291. chū
    292. kùn
    293. nán
    294.  
    295. shì
    296. zhí
    297. dōu
    298. méi
    299. huì
    300.    
    301. kèn
    302. 天,我能走出困難。可是一直都沒機會/
    303.  
    304. zhǎo
    305. zhuó
    306. jun4
    307. shuō
    308. piǎn
    309. huái
    310. jiàn
    311. 歟?抑沼諑醭雋說諞徊健
    312.  
    313. jīn
    314. tiān
    315. shàng
    316.  
    317. zài
    318. zuò
    319. fàn
    320.  
    321. rán
    322. shēng
    323. shǒu
    324. 今天上午,媽媽在做飯,忽然一聲手機
    325. líng
    326. xiǎng
    327.  
    328. jiē
    329.  
    330. shì
    331. jiāng
    332. lǎo
    333. shī
    334. lái
    335. de
    336.  
    337. 鈴響,爸爸一接,是江老師打來的,爸爸
    338. jiāng
    339. lǎo
    340. shī
    341. liáo
    342. le
    343. huì
    344.  
    345. ?
    346. rán
    347. hòu
    348.  
    349. rán
    350.  
    351. 和江老師聊了一會,(然后)突然,爸爸
    352. shǒu
    353. gěi
    354.  
    355. chī
    356. le
    357. jīng
    358.  
    359. dàn
    360. yòu
    361. hǎo
    362. tuī
    363. yán
    364. shí
    365. 把手機給我,我吃了驚,但又不好推延時
    366. jiān
    367.  
    368. shí
    369. jiān
    370. tài
    371. jiǔ
    372.  
    373. lǎo
    374. shī
    375. huì
    376. shēng
    377.  
    378. hěn
    379. jǐn
    380. zhāng
    381. 間,時間太久,怕老師會生氣。我很緊張
    382.  
    383. shēng
    384. jiǎng
    385. hǎo
    386.  
    387. běn
    388. lái
    389. xiǎng
    390. shuō
    391.  
    392.  
    393. lǎo
    394. shī
    395.  
    396. ,生怕講不好,我本來想說:“老師,你
    397. xīn
    398. nián
    399. hǎo
    400.  
    401.  
    402. shí
    403. le
    404.  
    405. shuō
    406. chéng
    407. le
    408.  
    409. lǎo
    410. shī
    411. hǎo
    412. 新年好!”一時急了,說成了“老師你好
    413.  
    414.  
    415. zěn
    416. me
    417. hǎo
    418. xiàng
    419. méi
    420. yǒu
    421. mào
    422. de
    423. yàng
    424. ne
    425.  
    426. tīng
    427. jiàn
    428. jiāng
    429. !”怎么好像沒有禮貌的樣呢?我聽見江
    430. lǎo
    431. shī
    432. shuō
    433.  
    434.  
    435. jìn
    436. yǒu
    437. xué
    438. shēng
    439. yào
    440. dào
    441. men
    442. zhè
    443. ér
    444. lái
    445. 老師說:“附近有學生要到我們這兒來讀
    446. shū
    447. ma
    448.  
    449.  
    450. shuō
    451.  
    452.  
    453. zàn
    454. shí
    455. hái
    456. méi
    457. yǒu
    458. ō
    459.  
    460.  
    461. lǎo
    462. shī
    463. 書嗎?”我說:“暫時還沒有噢!”老師
    464.  
    465.  
    466. xiào
    467. le
    468. zhèn
    469. hòu
    470.  
    471. yòu
    472. wèn
    473.  
    474. hán
    475. jiǎ
    476. zuò
    477. wán
    478. “呵呵”笑了一陣后,又問“寒假作業完
    479. chéng
    480. zěn
    481. me
    482. yàng
    483.  
    484.  
    485. gāo
    486. xìng
    487. shuō
    488. dào
    489.  
    490.  
    491. zǎo
    492. jiù
    493. xiě
    494. 成得怎么樣?”我高興地說道:“早就寫
    495. hǎo
    496. le
    497. ne
    498.  
    499.  
    500. lǎo
    501. shī
    502. kuā
    503. zhēn
    504. bàng
    505.  
    506. xià
    507.  
    508. ?
    509. 好了呢!”老師夸我真棒!一下子,(紫
    510.  
    511. jǐn
    512. zhāng
    513. de
    514. ?
    515. qíng
    516.  
    517. xīn
    518. qíng
    519. xià
    520. fēi
    521. dào
    522. jiǔ
    523. xiāo
    524. yún
    525. )緊張的(情緒)心情一下子飛到九霄云
    526. wài
    527.  
    528. jiāng
    529. lǎo
    530. shī
    531. tán
    532. shí
    533. fèn
    534. shùn
    535.  
    536. hòu
    537. lái
    538.  
    539. 外,我和江老師談得十分順利。后來,媽
    540. shuō
    541.  
    542.  
    543. zěn
    544. me
    545. shuō
    546. xīn
    547. nián
    548. hǎo
    549. ne
    550.  
    551. dǒng
    552. mào
    553.  
    554. 媽說:“怎么不說新年好呢!不懂禮貌!
    555.  
    556. gǎn
    557. dào
    558. hǎo
    559. le
    560.  
    561. xià
    562. huì
    563. gèng
    564. jiā
    565. ”我也感到不好意思了。下次我會更加努
    566.  
    567. 力!
    568.  
    569. xiǎng
    570.  
    571. jiǎ
    572. jiàn
    573. shì
    574.  
    575. shì
    576. zhe
    577. zuò
    578. 我想:假如你怕一件事,你不去試著做
    579.  
    580. jiù
    581. yǒng
    582. yuǎn
    583.  
    584. kàn
    585. lái
    586.  
    587. rèn
    588. shì
    589. qíng
    590. zhī
    591. yào
    592. ,你就永遠怕它!看來,任何事情只要去
    593.  
    594. ?
    595. néng
    596. gòu
    597. zuò
    598. hǎo
    599.  
    600. 努力,一定能夠做好!
    601.  
    602.  
    603.  
    604.  
    605.  
    606.  
    607.  
    608.   
      
     無注音版:
      
      
      
      閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
      2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原稿文字;
      3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
       更多日記請登陸曾伊新浪博客
      001
      
      
      
      今天,我終于(克服了困難)戰勝了自己
      2008年2月14日
      星期四
      陰
      
      
      
      在我心中,永遠有件不敢做的事,那就是打電話了。我現在8歲多了,是個大孩子了,但我始終沒對別人打過一次電話。正因為這樣,爸爸媽媽總是批評我。“你已經十來歲的大孩子了,怎么連個電話都打不了?”“你以為你還小,蘭蘭姐姐在三歲時都打過電話,人家乖巧,看你,呆板死了!”一提到打電話,媽媽就忘不了諷刺我兩句。難道我真的不會嗎?電話(這)可是最基本的(我學習交流的必經之路!長大后怎么見人!)交流工具,但是這個苦惱一直都消除不了,我希望……有一天,我能走出困難。可是一直都沒機會/裉歟?抑沼諑醭雋說諞徊健
      今天上午,媽媽在做飯,忽然一聲手機鈴響,爸爸一接,是江老師打來的,爸爸和江老師聊了一會,(然后)突然,爸爸把手機給我,我吃了驚,但又不好推延時間,時間太久,怕老師會生氣。我很緊張,生怕講不好,我本來想說:“老師,你新年好!”一時急了,說成了“老師你好!”怎么好像沒有禮貌的樣呢?我聽見江老師說:“附近有學生要到我們這兒來讀書嗎?”我說:“暫時還沒有噢!”老師“呵呵”笑了一陣后,又問“寒假作業完成得怎么樣?”我高興地說道:“早就寫好了呢!”老師夸我真棒!一下子,(紫)緊張的(情緒)心情一下子飛到九霄云外,我和江老師談得十分順利。后來,媽媽說:“怎么不說新年好呢!不懂禮貌!”我也感到不好意思了。下次我會更加努力!
      我想:假如你怕一件事,你不去試著做,你就永遠怕它!看來,任何事情只要去努力,一定能夠做好!
      
      
      
      

      我戰勝了自己

      小學生日記1057字
      作者:李哲鑫
     •  
     •  
     • zhàn
     • shèng
     • le
     •  
     •  
     •  我戰勝了自己 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • qīng
     • míng
     • jiē
     •  
     • men
     • háng
     •  今天是清明節,我們例行去爺爺那
     • ér
     • sǎo
     •  
     •  
     •  
     • 兒掃墓。 
     • 閱讀全文

      我戰勝了自己

      小學生日記478字
      作者:張玲睿
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhàn
     • shèng
     • le
     •    我戰勝了自己
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • xià
     • cáng
     • shàng
     • lǎo
     • shī
     • shuō
     •  
     •  
     • méi
     • yǒu
     • dài
     •  今天下午藏語課上老師說:“沒有帶
     • liàn
     • běn
     • de
     • tóng
     • xué
     • qǐng
     • jiào
     • zhàn
     • lái
     •  
     •  
     • wāi
     • zhe
     • tóu
     • 練習本的同學請自覺站起來。”我歪著頭
     • 閱讀全文

      我戰勝了自己

      小學生日記478字
      作者:張玲睿
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhàn
     • shèng
     • le
     •    我戰勝了自己
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • xià
     • cáng
     • shàng
     • lǎo
     • shī
     • shuō
     •  
     •  
     • méi
     • yǒu
     • dài
     •  今天下午藏語課上老師說:“沒有帶
     • liàn
     • běn
     • de
     • tóng
     • xué
     • qǐng
     • jiào
     • zhàn
     • lái
     •  
     •  
     • wāi
     • zhe
     • tóu
     • 練習本的同學請自覺站起來。”我歪著頭
     • 閱讀全文

      今天,我終于戰勝了自己

      小學生日記762字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • 閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 原生態文字;
     • 閱讀全文

      摔倒了自己爬起來

      一年級日記:摔倒了自己爬起來
      日記字數:387
      作者:武家瑤
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • de
     • wén
     • shì
     • zhī
     • kǎo
     • le
     •       
     • fèn
     •  
     • píng
     • shí
     •  今天,我的語文測試只考了83分,平時
     • méi
     • yǒu
     •       
     • fèn
     • de
     • zěn
     • me
     • xiàng
     • jiāo
     • dài
     •  
     • hài
     • 沒有低于90分的我可怎么向父母交代?我害
     • le
     •  
     • hài
     • qīn
     • de
     • xùn
     • chì
     •  
     • hài
     • qīn
     • de
     • 怕極了,害怕父親的訓斥,害怕母親的批
     • 閱讀全文

      摔倒了自己爬起來

      一年級日記:摔倒了自己爬起來
      日記字數:384
      作者:石旭宏
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • de
     • wén
     • shì
     • zhī
     • kǎo
     • le
     •       
     • fèn
     •  
     • píng
     • shí
     •  今天,我的語文測試只考了83分,平時
     • méi
     • yǒu
     •       
     • fèn
     • de
     • zěn
     • me
     • xiàng
     • jiāo
     • dài
     •  
     • hài
     • 沒有低于90分的我可怎么向父母交代?我害
     • le
     •  
     • hài
     • qīn
     • de
     • xùn
     • chì
     •  
     • hài
     • qīn
     • de
     • 怕極了,害怕父親的訓斥,害怕母親的批
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.caboverdedesign.com:红原县| www.zj-hxjj.com:德钦县| www.chengyuzs.com:乌恰县| www.1000bugu.com:鹤岗市| www.unichina-tech.com:循化| www.dickalerts.com:巴南区| www.resortprincipidipiemonte.com:尚义县| www.krmbw.cn:亳州市| www.hellobuynow.com:集贤县| www.wsr7.com:永康市| www.testsite03.com:万州区| www.chevroletbandung.com:阜新市| www.cxpzc.cn:婺源县| www.223980.com:山阳县| www.ashvieducation.com:兴业县| www.fzjiaolun.com:松桃| www.carbonsilver.com:隆昌县| www.gunungpoker.org:朝阳区| www.asiannet21.org:九江市| www.ppdownloader.com:武隆县| www.club-editeur-web.com:宿州市| www.104cn.com:杭锦旗| www.midifa.com:清苑县| www.planetonegame.com:西青区| www.scdhfl.com:拉萨市| www.avtomationline.net:桐柏县| www.busybeesflorist.com:宁化县| www.zzjinbowei.com:察隅县| www.buycartierwatches.com:康定县| www.52okcar.com:木里| www.geyikmakinesi.com:邵阳市| www.xoolyi.com:双辽市| www.hg34678.com:鄢陵县| www.genoad.com:大新县| www.raid88.com:禄丰县| www.bobrussellequip.com:新泰市| www.tgase.com:阿图什市| www.shuneiyi.com:金华市| www.gzjunhao88.com:马山县| www.638890.com:双流县| www.earmaps.com:黔西县| www.vacationsmaker.com:玛多县| www.bungalowsvicksol.com:琼中| www.encore-codastore.com:武定县| www.porcoespirito.com:景东| www.hooterspanama.com:广元市| www.newvilleoutdoor.com:北碚区| www.ixiaoo.com:崇明县| www.kagithanecicekci.com:鄂尔多斯市| www.smrig.com:前郭尔| www.jipiao126.com:湖南省| www.desiessence.com:陵川县| www.rentanaudience.com:紫金县| www.urbir.com:紫云| www.swaggjewels.com:集安市| www.burkholderpaving.com:桂东县| www.themufflerhouse.com:和政县| www.shfyhg.com:隆尧县| www.modasaatler.com:邓州市| www.erausquyn.com:黄冈市| www.bdygjt.com:黎平县| www.taifengdianqi.com:临城县| www.leonardhaleyelectric.com:黄山市| www.lldmb.cn:洮南市| www.plastic-cn.com:嘉善县| www.hg52456.com:瑞昌市| www.jillian-redosendo.com:将乐县| www.shanghailondoncab.com:淮南市| www.jk4399.com:武山县| www.palliaclubekm.com:建水县| www.offerhand.com:九龙坡区| www.comm50.com:蚌埠市| www.gibraltarrocktours.com:大同县| www.ab-mc.com:上高县| www.spoiledrottencatsociety.com:浦江县| www.house-of-jorob.com:延长县| www.play-nike.com:绥化市| www.jxwanli.com:贵州省| www.allsatonline.com:东光县| www.cnsc-cts.com:密山市| www.503sy.com:安溪县| www.tswtchkviii.net:东海县| www.qunfengdesign.com:西丰县| www.nogoum-b.com:蒲城县|