1. <s id="phshc"></s>

     掰玉米

     小學生日記402字
     作者:mengfei
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6. zhōu
    7. gào
    8. zhōu
    9. liù
    10. men
    11. xué
    12. xiào
    13.   周五媽媽告訴我周六我們學校組
    14. zhī
    15. chéng
    16. yáng
    17. hóng
    18. dǎo
    19. bāi
    20. xīn
    21. qíng
    22. fēi
    23. cháng
    24. dòng
    25. 織去城陽紅島掰玉米我心情非常激動
    26.  
    27.  
    28. zhōu
    29. liù
    30. zǎo
    31. jiù
    32. xǐng
    33. lái
    34. le
    35. shōu
    36. shí
    37. hǎo
    38. le
    39. dōng
    40.  周六一大早我就醒來了收拾好了東西
    41. zhǔn
    42. bèi
    43. chū
    44.  
    45. 準備出發。
    46.  
    47.  
    48. guò
    49. le
    50. hǎo
    51. huì
    52. ér
    53.  
    54. de
    55. hǎo
    56. péng
    57. yǒu
    58. yǐn
    59. shì
    60. jié
    61.  過了好一會兒,我的好朋友尹世婕和
    62. yáo
    63. xiáng
    64. dào
    65. jiā
    66. lái
    67. jiào
    68.  
    69. men
    70. sān
    71. rén
    72. gāo
    73. gāo
    74. xìng
    75. xìng
    76. 姚翔到我家來叫我,我們三個人高高興興
    77. lái
    78. dào
    79. le
    80. xué
    81. xiào
    82.  
    83. 地來到了學校。
    84.  
    85.  
    86. lǎo
    87. shī
    88. zhī
    89. men
    90. shàng
    91. le
    92. chē
    93.  
    94. shū
    95. shū
    96.  老師組織我們上了大巴車,司機叔叔
    97. men
    98. dài
    99. dào
    100. le
    101. hóng
    102. dǎo
    103. de
    104.  
    105. men
    106. xià
    107. chē
    108. 把我們帶到了紅島的玉米地。我們一下車
    109.  
    110. yuǎn
    111. yuǎn
    112. wàng
    113.  
    114. kàn
    115. dào
    116. le
    117. piàn
    118. piàn
    119. fēi
    120. de
    121.  
    122. ,遠遠望去,看到了片片咖啡色的葉子,
    123. zǒu
    124. jìn
    125. kàn
    126.  
    127. bàng
    128. bàng
    129. dōu
    130. cáng
    131. zài
    132. miàn
    133. ne
    134. 走近一看,一棒棒玉米都藏在葉子里面呢
    135.  
    136. lǎo
    137. shī
    138. chū
    139. mìng
    140. lìng
    141.  
    142. men
    143. jiù
    144. kāi
    145. shǐ
    146. bāi
    147. le
    148. lái
    149.  
    150. !老師發出命令,我們就開始掰了起來。
    151. zài
    152. bāi
    153. de
    154. shí
    155. hòu
    156.  
    157. rán
    158. xiǎng
    159. gào
    160.  
    161. xiān
    162. 我在掰的時候,突然想起爸爸告訴我:先
    163. yòng
    164. zhī
    165. shǒu
    166. zhe
    167. jiē
    168.  
    169. lìng
    170. zhī
    171. shǒu
    172. zhe
    173. 用一只手拿著玉米秸,另一只手拿著玉米
    174. shǐ
    175. jìn
    176. bāi
    177.  
    178. biān
    179. xiǎng
    180. biān
    181. shì
    182.  
    183. guǒ
    184. rán
    185. jiù
    186. bāi
    187. le
    188. 使盡一掰,我邊想邊試,果然玉米就掰了
    189. xià
    190. lái
    191.  
    192. zhe
    193. qīn
    194. shǒu
    195. bāi
    196. de
    197.  
    198. xīn
    199. měi
    200. 下來。我拿著自已親手掰的玉米,心里美
    201. de
    202.  
    203. yóu
    204. xiào
    205. le
    206.  
    207. xīn
    208. xiǎng
    209.  
    210. nóng
    211. mín
    212. zhǒng
    213. 滋滋的,不由地笑了。心想:農民伯伯種
    214. le
    215. duō
    216. duō
    217. de
    218.  
    219. duō
    220. róng
    221. ā
    222.  
    223. biān
    224. 了許許多多的玉米,多不容易啊!我一邊
    225. xiǎng
    226. biān
    227. bāi
    228. zhe
    229.  
    230. èr
    231. bàng
    232.  
    233. sān
    234. bàng
    235.  
    236. bàng
    237. 想一邊掰著玉米,二棒、三棒、四棒我發
    238. xiàn
    239. bāi
    240. yuè
    241. lái
    242. yuè
    243. kuài
    244.  
    245. huì
    246. ér
    247. bàng
    248. dōu
    249. 現我掰得越來越快,不一會兒七棒玉米都
    250. zhuāng
    251. jìn
    252. le
    253. de
    254. dài
    255.  
    256. fēi
    257. cháng
    258. gāo
    259. xìng
    260.  
    261. 裝進了我的大袋子里,我非常高興。
    262.  
    263.  
    264. men
    265. zhe
    266. chén
    267. diàn
    268. diàn
    269. de
    270. dài
    271. shàng
    272. chē
    273. huí
    274. jiā
    275. le
    276.  
    277.  我們提著沉甸甸的袋子上車回家了,
    278. jiào
    279. men
    280. shàng
    281. le
    282. táng
    283. yǒu
    284. de
    285. shè
    286. huì
    287. shí
    288. jiàn
    289. 我覺得我們上了一堂有意義的社會實踐課
    290.  
    291.  
    292.  
    293.  
    294.  
    295.   
      
     無注音版:
      
      
       周五媽媽告訴我周六我們學校組織去城陽紅島掰玉米我心情非常激動
       周六一大早我就醒來了收拾好了東西準備出發。
       過了好一會兒,我的好朋友尹世婕和姚翔到我家來叫我,我們三個人高高興興地來到了學校。
       老師組織我們上了大巴車,司機叔叔把我們帶到了紅島的玉米地。我們一下車,遠遠望去,看到了片片咖啡色的葉子,走近一看,一棒棒玉米都藏在葉子里面呢!老師發出命令,我們就開始掰了起來。我在掰的時候,突然想起爸爸告訴我:先用一只手拿著玉米秸,另一只手拿著玉米使盡一掰,我邊想邊試,果然玉米就掰了下來。我拿著自已親手掰的玉米,心里美滋滋的,不由地笑了。心想:農民伯伯種了許許多多的玉米,多不容易啊!我一邊想一邊掰著玉米,二棒、三棒、四棒我發現我掰得越來越快,不一會兒七棒玉米都裝進了我的大袋子里,我非常高興。
       我們提著沉甸甸的袋子上車回家了,我覺得我們上了一堂有意義的社會實踐課。
      
       

      掰玉米

      小學生日記402字
      作者:mengfei
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhōu
     • gào
     • zhōu
     • liù
     • men
     • xué
     • xiào
     •   周五媽媽告訴我周六我們學校組
     • zhī
     • chéng
     • yáng
     • hóng
     • dǎo
     • bāi
     • xīn
     • qíng
     • fēi
     • cháng
     • dòng
     • 織去城陽紅島掰玉米我心情非常激動
     •  
     •  
     • zhōu
     • liù
     • zǎo
     • jiù
     • xǐng
     • lái
     • le
     • shōu
     • shí
     • hǎo
     • le
     • dōng
     •  周六一大早我就醒來了收拾好了東西
     • 閱讀全文

      收玉米

      小學生日記129字
      作者:劉旭
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • zǎo
     • shàng
     •  
     • men
     • quán
     • jiā
     • chē
     • dōu
     • wài
     •  今天早上,我們全家騎車都去外婆
     • jiā
     • shōu
     •  
     • 家收玉米。
     •  
     •  
     • gāng
     • gāng
     • dào
     • cūn
     • kǒu
     • jiù
     • kàn
     • wài
     • gōng
     •  
     • wài
     • zhèng
     • zài
     • mǎn
     • tóu
     •  剛剛到村口就看外公、外婆正在滿頭
     • 閱讀全文

      我種的玉米

      小學生日記370字
      作者:容博
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhǒng
     • de
     •  
     •  
     •   。 我種的玉米 
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   
     •  
     • yǒu
     • xiǎo
     • zhǒng
     •  
     • shì
     • cóng
     • de
     • dōu
     • 我有一顆小玉米種子,它是從我的褲兜
     • 閱讀全文

      掰玉米

      三年級日記:掰玉米
      日記字數:225
      作者:小凡29
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • duō
     • yún
     •  2010715日 星期四 多云
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • zuò
     • zhēng
     • pái
     •  
     • yào
     • bāi
     •  今天媽媽做玉米蒸排骨,需要掰玉米
     •  
     • de
     • rèn
     • jiù
     • shì
     • bāi
     •  
     • jīn
     • tiān
     • mǎi
     • de
     • ,我的任務就是掰玉米。媽媽今天買的玉
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.lzmlh.com:桐乡市| www.ntlxx.com:梅河口市| www.swwwy.com:九龙城区| www.pastelperfecto.com:崇左市| www.scjhllcc.com:宜川县| www.acseconference.com:冕宁县| www.awleisure.com:公安县| www.bleedingblack.com:涿州市| www.ninareviews.com:大理市| www.wwwlaoren.com:康平县| www.ostseeportal.org:新平| www.yngmj.com:通榆县| www.allsatonline.com:云阳县| www.92top10.com:麻江县| www.therobleys.com:平谷区| www.906765.com:邯郸县| www.pikling.com:仙游县| www.5itours.com:宁安市| www.qhsjb.com:永安市| www.sadosanmakina.com:濉溪县| www.qgxystw.com:栾城县| www.cjbluxury.com:通河县| www.juao56.com:富宁县| www.abcqg.com:揭西县| www.sharansoft.com:惠来县| www.soulshakti.org:饶河县| www.fzu123.com:西畴县| www.1288ddz.com:虹口区| www.catdossettboudoir.com:大埔区| www.yyllyb.com:县级市| www.besthoalawyer.com:莲花县| www.teddyoung.org:韶关市| www.zzchaguan.com:布尔津县| www.ebwww.com:阿拉善盟| www.xafkyy120.com:泌阳县| www.garanit.com:墨竹工卡县| www.ccredimix.com:宁晋县| www.kavaccinos.com:商南县| www.cbhfitness.com:稻城县| www.samsungsdsu.com:洞口县| www.checkisautobody.com:马山县| www.tjsj168.com:邓州市| www.fudianpian.com:公主岭市| www.jysese.com:新乐市| www.b-ads.com:晴隆县| www.512825.com:金乡县| www.s-program.com:攀枝花市| www.neuropto.com:上犹县| www.12580lv.com:襄垣县| www.guitar-building.com:江达县| www.nmmialumni-abq.com:密山市| www.warcraftink.com:哈巴河县| www.lwshengfeng.com:武穴市| www.ty3399.com:漳浦县| www.ypyqw.cn:韶山市| www.zjyxgs.com:长顺县| www.suhang-cn.com:教育| www.52mjnf.com:河北区| www.cnfzsb.com:凌源市| www.bikersforbeth.com:长乐市| www.ordynacka.com:勃利县| www.xwjweb.com:新和县| www.yingchuanglaw.com:景宁| www.cp7273.com:澄城县| www.quizonerp.com:巴楚县| www.celiacosviajeros.com:平凉市| www.ajseger.com:南昌县| www.cp6331.com:嘉义市| www.400nanchong.com:蒲江县| www.phoenix-nr.com:大同县| www.cgkdw.cn:揭阳市| www.onemiletrade.com:东宁县| www.myproperties4sale.com:离岛区| www.wxbqf.com:灯塔市| www.grandgreen-energy.com:察雅县| www.cinplatcorporate.com:尚志市| www.webefendi.com:湘阴县| www.q420gb.com:曲水县| www.ascendingwings.com:广西| www.zjlcbj.com:云南省| www.zhongshanfapii.com:沧源| www.xyg1688.com:大竹县| www.dyhdfkhm.com:永善县| www.uribaba.com:泰安市|