1. <s id="phshc"></s>

     我愛鳳凰廣場上的人工湖

     小學生日記245字
     作者:我愛鳳凰…
    2.  
    3.  
    4.  
    5.             
    6. nián
    7.    
    8. yuè
    9.       
    10.  
    11.  
    12. xīng
    13. liù
    14.  
    15. tiān
    16. qíng
    17.  
    18.  
    19.  2009228日 星期六 天氣晴 
    20.  
    21.  
    22.  
    23. ài
    24. fèng
    25. huáng
    26. guǎng
    27. chǎng
    28. shàng
    29. de
    30. rén
    31. gōng
    32.  
    33.  
    34.  我愛鳳凰廣場上的人工湖 
    35.  
    36.  
    37.  
    38. liú
    39. jiā
    40.  
    41.  
    42.  劉嘉琪 
    43.  
    44.  
    45.  
    46. jīn
    47. tiān
    48. zǎo
    49. shàng
    50.  
    51. le
    52. zǎo
    53.  
    54. gēn
    55. zhe
    56.  今天早上,我也起了個大早,跟著
    57. dào
    58. le
    59. fèng
    60. huáng
    61. guǎng
    62. chǎng
    63.  
    64. máng
    65. zhe
    66. tiào
    67. 媽媽一起到了鳳凰廣場。媽媽忙著去跳舞
    68.  
    69. jiù
    70. dào
    71. rén
    72. gōng
    73. shàng
    74. kàn
    75. ér
    76.  
    77. xiǎo
    78. tàn
    79. chū
    80. tóu
    81. ,我就到人工湖上去看魚兒。小魚探出頭
    82. lái
    83.  
    84. hǎo
    85. xiàng
    86. duì
    87. shuō
    88. huà
    89. ne
    90.  
    91.  
    92.  
    93. 來,好像對我說話呢。 
    94.  
    95.  
    96.  
    97. dào
    98. le
    99. wǎn
    100. shàng
    101.  
    102. yòu
    103. péi
    104. lái
    105. dào
    106. le
    107. guǎng
    108. chǎng
    109.  到了晚上,我又陪媽媽來到了廣場
    110.  
    111. máng
    112. de
    113.  
    114. máng
    115. de
    116.  
    117. gǎn
    118. jǐn
    119. lái
    120. dào
    121. rén
    122. 。媽媽忙她的,我忙我的。我趕緊來到人
    123. gōng
    124. shàng
    125.  
    126. zhī
    127. jiàn
    128. shàng
    129. de
    130. gǒng
    131. xíng
    132. qiáo
    133. shàng
    134. liàng
    135. le
    136. 工湖上,只見湖上的拱形橋上亮起了各色
    137. de
    138. cǎi
    139. dēng
    140.  
    141. shǎn
    142. shǎn
    143. de
    144.  
    145. yuǎn
    146. yuǎn
    147. kàn
    148.  
    149. jiù
    150. shì
    151. tiān
    152. 的彩燈,一閃一閃的,遠遠看去,就是天
    153. kōng
    154. zhōng
    155. de
    156. cǎi
    157. hóng
    158.  
    159. yīn
    160.  
    161. rén
    162. men
    163. dōu
    164. jiào
    165.  
    166. cǎi
    167. hóng
    168. qiáo
    169. 空中的彩虹。因此,人們都叫它“彩虹橋
    170.  
    171.  
    172.  
    173.  
    174. ”。 
    175.  
    176.  
    177.  
    178. ā
    179.  
    180. fèng
    181. huáng
    182. guǎng
    183. chǎng
    184. tài
    185. měi
    186. le
    187.  
    188.  
    189.  
    190.  啊,鳳凰廣場太美麗了! 
    191.  
    192.  
    193.  
    194.  
    195.  
    196.  
    197. zhǐ
    198. dǎo
    199. jiāo
    200. shī
    201.  
    202. cuī
    203. méi
    204.  
    205.  
    206.  指導教師 崔梅茹 
    207.  
    208.  
    209.  
      
     無注音版:
      
      
      2009年2月28日
      星期六 天氣晴
      
      
      我愛鳳凰廣場上的人工湖
      
      
      劉嘉琪
      
      
      今天早上,我也起了個大早,跟著媽媽一起到了鳳凰廣場。媽媽忙著去跳舞,我就到人工湖上去看魚兒。小魚探出頭來,好像對我說話呢。
      
      
      到了晚上,我又陪媽媽來到了廣場。媽媽忙她的,我忙我的。我趕緊來到人工湖上,只見湖上的拱形橋上亮起了各色的彩燈,一閃一閃的,遠遠看去,就是天空中的彩虹。因此,人們都叫它“彩虹橋”。
      
      
      啊,鳳凰廣場太美麗了!
      
      
      
       指導教師 崔梅茹
      
       

      廣場上的快樂

      小學生日記789字
      作者:peterz
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  2009322
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • dài
     • zhe
     • yīn
     • zēng
     • háo
     •  嘟,嘟,嘟!媽媽帶著我和殷增豪
     • zhe
     • tuō
     • chē
     • zǒu
     • zài
     • yán
     • guǎng
     • chǎng
     • de
     • shàng
     •  
     •  
     •  
     • 騎著摩托車走在去炎帝廣場的路上。 
     • 閱讀全文

      游時代廣場

      小學生日記257字
      作者:靳其睿
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xīng
     • tiān
     •  
     • le
     • chāng
     • de
     •   星期天,我和大姨去了許昌的
     • shí
     • dài
     • guǎng
     • chǎng
     •  
     • 時代廣場。
     •  
     •  
     •  
     • men
     • jìn
     • le
     • guǎng
     • chǎng
     •  
     • kàn
     •  
     • wa
     •  
     • zhè
     • me
     •  我們進了廣場,我一看,哇!這么
     • 閱讀全文

      游時代廣場

      小學生日記257字
      作者:靳其睿
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xīng
     • tiān
     •  
     • le
     • chāng
     • de
     •   星期天,我和大姨去了許昌的
     • shí
     • dài
     • guǎng
     • chǎng
     •  
     • 時代廣場。
     •  
     •  
     •  
     • men
     • jìn
     • le
     • guǎng
     • chǎng
     •  
     • kàn
     •  
     • wa
     •  
     • zhè
     • me
     •  我們進了廣場,我一看,哇!這么
     • 閱讀全文

      參觀昌江廣場

      小學生日記358字
      作者:付晶峰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • qíng
     •    2007728日 星期六 晴
     •  
     • cān
     • guān
     • chāng
     • jiāng
     • guǎng
     • chǎng
     • 參觀昌江廣場
     •  
     •  
     •  
     • 閱讀全文

      我愛鳳凰廣場上的人工湖

      小學生日記245字
      作者:我愛鳳凰…
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • tiān
     • qíng
     •  
     •  
     •  2009228日 星期六 天氣晴 
     •  
     •  
     •  
     • ài
     • fèng
     • huáng
     • guǎng
     • chǎng
     • shàng
     • de
     • rén
     • gōng
     •  
     •  
     •  我愛鳳凰廣場上的人工湖 
     •  
     •  
     •  
     • liú
     • jiā
     •  
     •  
     •  劉嘉琪 
     • 閱讀全文

      美麗的昌江廣場

      小學生日記346字
      作者:qmy0002
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • de
     • jiā
     • zài
     • jǐng
     • zhèn
     •  
     • yǒu
     • zuò
     •   我的家在景德鎮,那里有一座
     • zuì
     • zuì
     • měi
     • de
     • xiū
     • xián
     • guǎng
     • chǎng
     •  
     • jiào
     • chāng
     • jiāng
     • guǎng
     • chǎng
     •  
     • 最大最美麗的休閑廣場,叫昌江廣場。
     •  
     •  
     •  
     • lái
     • dào
     • guǎng
     • chǎng
     •  
     • shǒu
     • xiān
     • yìng
     • yǎn
     • lián
     • de
     • shì
     •  
     • jiǔ
     •  來到廣場,首先映入眼簾的是“九
     • 閱讀全文

      天地廣場

      小學生日記105字
      作者:劉軼凡
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • quán
     • jiā
     • dài
     • tiān
     •    今天我姨媽全家帶我去天
     • guǎng
     • chǎng
     • wán
     • tiān
     • guǎng
     • chǎng
     • zhēn
     • měi
     • ya
     • guǎng
     • chǎng
     • shàng
     • yǒu
     • sōng
     • shù
     •  
     • 地廣場玩天地廣場真美呀廣場上有松樹,
     • hòu
     • miàn
     • shì
     • tài
     • shān
     •  
     • tiān
     • guǎng
     • chǎng
     • shàng
     • rén
     • shān
     • rén
     • hǎi
     • de
     •  
     • 后面是泰山,天地廣場上人山人海的,熱
     • 閱讀全文

      鳳凰廣場真漂亮

      小學生日記266字
      作者:宮易飛
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • fèng
     • huáng
     • guǎng
     • chǎng
     • zhēn
     • piāo
     • liàng
     •  
     •  
     •   鳳凰廣場真漂亮 
     •  
     •  
     •  
     • gōng
     • fēi
     •  
     •  
     •  宮易飛 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • men
     • jiā
     • rén
     • fèng
     • huáng
     • guǎng
     • chǎng
     • wán
     •  
     •  今天,我們一家人去鳳凰廣場玩。
     • 閱讀全文

      水晶城廣場

      小學生日記230字
      作者:黃韞秀
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   
     •  
     • shuǐ
     • jīng
     • chéng
     • guǎng
     • chǎng
     • 水晶城廣場
     •  
     •  
     •  
     • 閱讀全文

      夜游水晶城廣場

      小學生日記452字
      作者:黃韞彥
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   
     •  
     • yóu
     • shuǐ
     • jīng
     • chéng
     • guǎng
     • chǎng
     • 夜游水晶城廣場
     •  
     •  
     •  
     • 閱讀全文

      羊城廣場遇劫

      五年級日記:羊城廣場遇劫
      日記字數:507
      作者:liyuchen
     •  
     •  
     • xīng
     • tiān
     • xià
     • sān
     • diǎn
     •  
     • men
     • tóng
     • xué
     • zhe
     •  星期天下午三點,我們同學四個騎著
     • háng
     • chē
     • yáng
     • chéng
     • guǎng
     • chǎng
     • wán
     •  
     • yuē
     • hǎo
     • de
     • zhōu
     • xīn
     • zài
     • 自行車去羊城廣場玩,和約好的周雨欣在
     • huì
     • le
     •  
     • jiā
     • zhèng
     • shāng
     • liàng
     • zhe
     • wán
     • de
     • shì
     • qíng
     •  
     • 那里匯合了,大家正商量著玩的事情。
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.uckkimya.com:新绛县| www.8a88004.com:准格尔旗| www.lchunsha3.com:横山县| www.miguelduhamel.com:霍邱县| www.g9869.com:精河县| www.cef3.com:荥经县| www.arabianpunchfront.com:汾阳市| www.ox6o.com:赤壁市| www.voltthemes.com:怀化市| www.wyadorkable.com:依安县| www.thechamplife.com:怀柔区| www.blackeyedtease.com:阜康市| www.penghancurbatuempedu.com:桂林市| www.sycomps.com:普兰店市| www.g3553.com:逊克县| www.surridgesmusiccentre.com:堆龙德庆县| www.gamehostingreview.com:揭东县| www.greatlivecds.com:阳城县| www.rlphw.cn:平定县| www.hackoday.com:武城县| www.elmasseker.com:花垣县| www.geeks-corner.com:盐边县| www.philjohannes.com:略阳县| www.tanyacha.com:合江县| www.180xu.com:廊坊市| www.phone-winn4.com:且末县| www.ck733.com:县级市| www.photolockr.com:武鸣县| www.lauragottlieb.com:伽师县| www.mytrendwatch.com:松潘县| www.gxsgx.com:荣昌县| www.kingswatt.com:三都| www.chengbag.com:基隆市| www.xirunjiaoyu.com:娄底市| www.wenledu.com:屏山县| www.the-boyan.com:大名县| www.jhtmnc.com:肃南| www.cxm5.com:奉节县| www.redstaterebels.org:金阳县| www.dyhdfkhm.com:孟州市| www.worldofps.com:蓬安县| www.amphorahandbags.com:太白县| www.dx557.com:安义县| www.khxdw.cn:滁州市| www.thailand-china.com:苍南县| www.grammylist.org:友谊县| www.bkentertainments.com:读书| www.yulinbang.com:金塔县| www.moneykoo.com:天峨县| www.zghnfzw.com:巴楚县| www.vcmarienkirchen.com:炉霍县| www.freemovieswatch.org:盘锦市| www.petrilampela.net:通江县| www.nesemancreative.com:宝山区| www.855664.com:洪湖市| www.qingqier.com:平泉县| www.yhfs100.com:社旗县| www.cnmjjqj.com:文山县| www.cdynz.cn:玉溪市| www.cfpnw.cn:许昌市| www.sunmesjournals.com:米林县| www.agence-merevimmo.com:鄯善县| www.clsiouxlookout.com:万荣县| www.atanasteodosiev.com:吉林省| www.zone416.com:罗甸县| www.ranpuya.com:岑溪市| www.52aiqing.com:渑池县| www.cncddc.com:中宁县| www.guitartrick.net:宣城市| www.nightsailer.com:阿图什市| www.cdtnjx.com:安陆市| www.hg70345.com:朝阳区| www.200v200.com:平邑县| www.sillasdecomedor.org:和田市| www.mayaramegiolaro.com:衡阳市| www.myoldagehome.com:蒙自县| www.myrtlebeachrealestatetips.com:资阳市| www.xinchenba.com:高台县| www.wwwe6688.com:休宁县| www.moutevenceras.com:德清县| www.uzunmusa.com:浮山县| www.hazoheng.com:杭锦后旗| www.yuanquanfeiye.com:井陉县| www.qslqsl.com:抚州市|