1. <s id="phshc"></s>

     有趣的雞蛋

     小學生日記388字
     作者:鄧巍
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6.  
    7.  
    8.  
    9. yǒu
    10. de
    11. dàn
    12.  
    13.  
    14.    有趣的雞蛋 
    15.  
    16.  
    17. xīng
    18. liù
    19.  
    20. yīn
    21.  
    22.  
    23.  星期六 陰 
    24.  
    25.  
    26. jīn
    27. tiān
    28. shì
    29. yīn
    30. lián
    31. mián
    32. de
    33. tiān
    34.  
    35. chī
    36. guò
    37. zǎo
    38. fàn
    39.  今天是個陰雨連綿的天氣。吃過早飯
    40.  
    41. lái
    42. zuò
    43. zuò
    44.  
    45. zuò
    46. de
    47. èr
    48. shì
    49. dàn
    50. fàng
    51. ,我來做作業。作業的第二題是把雞蛋放
    52. shuǐ
    53. zhōng
    54.  
    55. duàn
    56. jiā
    57. yán
    58. guān
    59. chá
    60. dàn
    61. de
    62. biàn
    63. huà
    64.  
    65. xiǎng
    66. 入水中,不斷加鹽觀察雞蛋的變化。我想
    67.  
    68. dàn
    69. fàng
    70. shuǐ
    71. zhōng
    72. duàn
    73. jiā
    74. yán
    75.  
    76. dàn
    77. huì
    78. yǒu
    79. shí
    80. ,把雞蛋放入水中不斷加鹽,雞蛋會有什
    81. me
    82. biàn
    83. huà
    84. ne
    85.  
    86. shì
    87. dài
    88.  
    89.  
    90.  
    91. 么變化呢?我拭目以待。 
    92.  
    93.  
    94. kāi
    95. shǐ
    96. zuò
    97. shí
    98. yàn
    99. le
    100.  
    101. xiān
    102. wǎng
    103. bēi
    104. zhōng
    105. zhuāng
    106. liáng
    107. shuǐ
    108.  
    109.  開始做實驗了,我先往杯中裝涼水,
    110. zài
    111. dàn
    112. fàng
    113. bēi
    114. zhōng
    115.  
    116. duàn
    117. jiā
    118. yán
    119.  
    120. jiā
    121. le
    122. 再把雞蛋放入杯中,不斷加鹽。我加了一
    123. sháo
    124. yán
    125.  
    126. shì
    127. méi
    128. yǒu
    129. shí
    130. me
    131. biàn
    132. huà
    133.  
    134. chú
    135. le
    136. yán
    137. xiàng
    138. zhēn
    139. 大勺鹽,可是沒有什么變化,除了鹽像珍
    140. zhū
    141. yàng
    142. xià
    143. lái
    144.  
    145. zhè
    146. shì
    147. èr
    148. sháo
    149. yán
    150. le
    151.  
    152. zěn
    153. me
    154. 珠一樣灑下來。這可是第二勺鹽了,怎么
    155. hái
    156. méi
    157. yǒu
    158. biàn
    159. huà
    160.  
    161. yuán
    162. lái
    163. shì
    164. yán
    165. méi
    166. yǒu
    167. huà
    168.  
    169. xiǎng
    170.  
    171. yòng
    172. 還沒有變化?原來是鹽沒有化。我想:用
    173. huǒ
    174. shāo
    175. bēi
    176.  
    177. yán
    178. ?
    179. huì
    180. huà
    181.  
    182. shì
    183. huǒ
    184. 打火機燒杯子,鹽一定會化。可是打火機
    185. shāo
    186.  
    187. bēi
    188. xià
    189. jiù
    190. le
    191.  
    192. shàng
    193. huàn
    194. bēi
    195. 一燒,杯子一下子就破了。我馬上換杯子
    196.  
    197. zhōng
    198. huàn
    199. hǎo
    200. le
    201.  
    202. huá
    203. shī
    204. bài
    205. le
    206.  
    207. méi
    208. ,終于換好了。第一次計劃失敗了,我沒
    209. yǒu
    210. xīn
    211. zài
    212. guān
    213. chá
    214. le
    215.  
    216.  
    217.  
    218. 有心思再觀察了。 
    219.  
    220.  
    221. dào
    222. le
    223. xià
    224.  
    225. yòu
    226. lái
    227. dào
    228. fáng
    229. jiān
    230.  
    231. xiàn
    232. dàn
    233.  到了下午,我又來到房間,發現雞蛋
    234. piāo
    235. lái
    236. le
    237.  
    238. chū
    239. le
    240. de
    241. xiǎo
    242. nǎo
    243. dài
    244.  
    245. zài
    246. zǎi
    247. 漂起來了,露出了它的小腦袋,再仔細一
    248. kàn
    249.  
    250. yán
    251. dōu
    252. huà
    253. le
    254.  
    255. yuán
    256. lái
    257. yán
    258. huà
    259. le
    260.  
    261. shuǐ
    262. de
    263. biàn
    264. 看,鹽都化了。原來鹽化了,水的浮力變
    265. le
    266.  
    267. suǒ
    268. dàn
    269. lái
    270. le
    271.  
    272.  
    273.  
    274. 大了,所以雞蛋浮起來了。 
    275.  
    276.  
    277. zhè
    278. shì
    279. yàn
    280. shǐ
    281. míng
    282. bái
    283. le
    284.  
    285. zuò
    286. rèn
    287. shì
    288. dōu
    289. yào
    290.  這次試驗使我明白了:做任何事都要
    291. yǒu
    292. nài
    293. xīn
    294. xīn
    295.  
    296.  
    297.  
    298. 有耐心和細心。 
    299.  
    300.  
    301. ān
    302. shì
    303. shí
    304. yàn
    305. xiǎo
    306. xué
    307.  
    308. sān
    309. ?
    310. èr
    311.  
    312. bān
    313.  
    314. dèng
    315. wēi
    316.  安陸市實驗小學 三(二)班 鄧巍
    317.  
    318.  
    319.  
    320.  
    321.  
    322.  
    323.    
      
     無注音版:
      
      
      
      
      有趣的雞蛋
      
       星期六 陰
      
       今天是個陰雨連綿的天氣。吃過早飯,我來做作業。作業的第二題是把雞蛋放入水中,不斷加鹽觀察雞蛋的變化。我想,把雞蛋放入水中不斷加鹽,雞蛋會有什么變化呢?我拭目以待。
      
       開始做實驗了,我先往杯中裝涼水,再把雞蛋放入杯中,不斷加鹽。我加了一大勺鹽,可是沒有什么變化,除了鹽像珍珠一樣灑下來。這可是第二勺鹽了,怎么還沒有變化?原來是鹽沒有化。我想:用打火機燒杯子,鹽一定會化。可是打火機一燒,杯子一下子就破了。我馬上換杯子,終于換好了。第一次計劃失敗了,我沒有心思再觀察了。
      
       到了下午,我又來到房間,發現雞蛋漂起來了,露出了它的小腦袋,再仔細一看,鹽都化了。原來鹽化了,水的浮力變大了,所以雞蛋浮起來了。
      
       這次試驗使我明白了:做任何事都要有耐心和細心。
      
       安陸市實驗小學 三(二)班 鄧巍
      
      
       

      有趣的算式

      小學生日記608字
      作者:林鈺
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •       
     •  
     •       
     •  
     •       
     •  
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     • suàn
     • shì
     •  
     •   Q 20 82 34  有趣的算式 
     •  
     •  
     • níng
     • shì
     • liú
     • shā
     • xiǎo
     • xué
     •  
     • nián
     •    
     • bān
     •  
     • lín
     •  普寧市流沙第一小學 五年級6班 林
     • 閱讀全文

      有趣的數學游戲

      小學生日記327字
      作者:周炎南
     •  
     •  
     •  
     •  
     •          
     •  
     •  
     •  
     •  
     • èr
     • nián
     • èr
     • yuè
     •  
     •  
     •  
     •   xia  二一年二月五日  
     • xīng
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     • 星期五   晴 
     •  
     •  
     • zuó
     • tiān
     •  
     • kàn
     • le
     •  
     • nián
     • gāo
     • bān
     •  
     • shàng
     • de
     •  昨天,我看了《四年級提高班》上的
     • 閱讀全文

      有趣的行程問題

      小學生日記702字
      作者:茜茜q
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     • háng
     • chéng
     • wèn
     •   x 有趣的行程問題
     •  
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     • háng
     • chéng
     • wèn
     •  有趣的行程問題
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • zuò
     • zhe
     • liáo
     •  
     • duì
     • shuō
     •  
     • men
     •  今天,坐著無聊,我對爸爸說:我們
     • 閱讀全文

      清明假日真有趣

      小學生日記814字
      作者:任婉瑋
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •  
     •    
     • yuè
     •  
     •    
     •  
     • qíng
     •  2009年 4月 6日 晴
     •  
     • 
     •  
     •  
     • zhè
     • tiān
     • shì
     • qīng
     • míng
     • jiē
     • jiǎ
     • ya
     •  
     • lǎo
     • zuó
     • tiān
     •  這幾天可是清明節假日呀!老媽昨天
     • 閱讀全文

      有趣的辯論賽

      小學生日記786字
      作者:peterz
     •  
     •  
     •       
     •  
     • qíng
     •  06 晴
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • lǎo
     • shī
     • rán
     • duì
     • men
     • chū
     • le
     •  今天,葉老師突然對我們提出了一
     • yǒu
     • de
     • yào
     • qiú
     •  
     •  
     • míng
     • tiān
     • jìn
     • háng
     • chǎng
     • biàn
     • lùn
     • sài
     •  
     • 個有趣的要求——明天進行一場辯論賽,
     • 閱讀全文

      有趣的辯論賽

      小學生日記777字
      作者:peterz
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  200956
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • lǎo
     • shī
     • rán
     • duì
     • men
     • chū
     • le
     •  今天,葉老師突然對我們提出了一
     • yǒu
     • de
     • yào
     • qiú
     •  
     •  
     • míng
     • tiān
     • jìn
     • háng
     • chǎng
     • biàn
     • lùn
     • sài
     •  
     • 個有趣的要求——明天進行一場辯論賽,
     • 閱讀全文

      一件有趣的事

      小學生日記596字
      作者:鄭建文
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jiàn
     • shì
     • huì
     • ràng
     • rén
     • nán
     • wàng
     •  
     • jiàn
     • shì
     • huì
     •   一件事會讓人難忘,一件事會
     • ràng
     • rén
     • dòng
     •  
     • jiàn
     • shì
     • huì
     • ràng
     • rén
     • chóu
     • chú
     • mǎn
     • zhì
     •  
     • rán
     • 讓人激動,一件事也會讓人躊躇滿志。然
     • ér
     • jiàn
     • shì
     • gèng
     • huì
     • gěi
     • rén
     • dài
     • lái
     • xiàn
     •  
     • ràng
     • rén
     • huí
     • 而一件事更會給人帶來無限樂趣,讓人回
     • 閱讀全文

      有趣的一次觀察

      小學生日記674字
      作者:謝悅洋
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     •  
     •    928日 星期日 
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     • guān
     • chá
     •  
     •  
     •  有趣的一次觀察 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • yáng
     • guāng
     • càn
     • làn
     •  
     • tiān
     • qíng
     • lǎng
     •  
     • shì
     •  今天,陽光燦爛、天氣晴朗,是一個
     • 閱讀全文

      摔不“破”的雞蛋

      小學生日記167字
      作者:柴雅晴
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yīn
     • wéi
     • hài
     • dàn
     • zhēn
     • de
     • shuāi
     • suì
     •  
     • suǒ
     •   我因為害怕把雞蛋真的摔碎,所
     • zhǎo
     • lái
     • zhāng
     • jiā
     • zuì
     • yìng
     • de
     • yìng
     • ?
     • zhǐ
     • lái
     • zuò
     • xiǎo
     • 以找來一張家里最硬的硬卡紙來做一個小
     • xiāng
     •  
     • yīn
     • wéi
     • hěn
     • yìng
     •  
     • suǒ
     • jiǎn
     • lái
     • hěn
     • chī
     •  
     • zuò
     • 箱子。因為很硬,所以剪起來很吃力,做
     • 閱讀全文

      有趣的一節課

      小學生日記287字
      作者:畢萌迪
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     •  
     • xīng
     • èr
     •  
     • tiān
     •  
     • qíng
     •   200962日 星期二 天氣 晴
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     • jiē
     •  
     •  
     •  有趣的一節課 
     • 閱讀全文

      有趣的一節課

      小學生日記359字
      作者:王裕淮
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   
     •  
     •  
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • qíng
     •  1021日 星期三 晴
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • xià
     •  
     • men
     • shàng
     • le
     • jiē
     • yǒu
     • de
     •  今天下午,我們上了一節有趣的體育
     • 閱讀全文

      有趣的一節課

      小學生日記359字
      作者:王裕淮
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   
     •  
     •  
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • qíng
     •  1021日 星期三 晴
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • xià
     •  
     • men
     • shàng
     • le
     • jiē
     • yǒu
     • de
     •  今天下午,我們上了一節有趣的體育
     • 閱讀全文

      有趣的糖人--080212

      小學生日記815字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     • 閱讀提示: 
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     • 閱讀全文

      有趣的六·一活動

      小學生日記1059字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     •     閱讀提示: 1、黑色
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      有趣的老師

      小學生日記177字
      作者:程雨薇
     •  
     •  
     •  
     •  
     • de
     • huà
     • lǎo
     • shī
     • xìng
     • liú
     • shòu
     • shòu
     • de
     • shēn
     • liǎn
     •   我的圖畫老師姓劉瘦瘦的身體臉
     • shàng
     • de
     • máo
     • kǒng
     • fēi
     • cháng
     • shì
     • nán
     • lǎo
     • shī
     • fēi
     • cháng
     • yǒu
     • 上的毛孔非常大是個男老師他非常有趣
     •  
     •  
     •    
     • suì
     • shí
     • xué
     • huà
     • huà
     • jiù
     • zhī
     • dào
     •  我5歲時第一次去他那里學畫畫就知道
     • 閱讀全文

      有趣的習作課

      小學生日記504字
      作者:fhlmdd
     •  
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     • zuò
     •  有趣的習作課
     •  
     •  
     • zuó
     • wǎn
     •  
     • zài
     • diàn
     • nǎo
     • kàn
     • chái
     • lǎo
     • shī
     • shàng
     • wéi
     •  昨晚,我在電腦里看柴老師上題目為
     • bǎi
     • cāi
     • bǎi
     • zhōng
     • de
     • zuò
     •  
     • 百猜百中的習作課。
     • 閱讀全文

      有趣的一天

      小學生日記119字
      作者:李玉潔
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •       
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  2008104日 星期六 晴 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • chuáng
     • le
     • huì
     • ér
     • shū
     •  
     • yòu
     • liàn
     •  今天起床讀了一會兒書,我又練字
     •  
     • liàn
     • wán
     • le
     • jiù
     • wán
     • yóu
     •  
     • wán
     • ěr
     • zhuāng
     • yuán
     • xiǎo
     • yóu
     • 。練完了我就去玩游戲。玩摩爾莊園小游
     • 閱讀全文

      有趣的雞蛋

      小學生日記388字
      作者:鄧巍
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     • dàn
     •  
     •  
     •    有趣的雞蛋 
     •  
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • yīn
     •  
     •  
     •  星期六 陰 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • yīn
     • lián
     • mián
     • de
     • tiān
     •  
     • chī
     • guò
     • zǎo
     • fàn
     •  今天是個陰雨連綿的天氣。吃過早飯
     • 閱讀全文

      有趣的觀察

      小學生日記385字
      作者:段玉茹
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     • guān
     • chá
     •  有趣的觀察
     • rén
     • mín
     • xiǎo
     • xué
     • sān
     • nián
     • bān
     •  
     • duàn
     • 人民小學三年級四班 段玉茹
     • 閱讀全文

      有趣的飛行棋大戰

      小學生日記547字
      作者:梁梓泳
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     • fēi
     • háng
     • zhàn
     •  
     •  
     •   有趣的飛行棋大戰 
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • yīn
     •  
     •  
     •  531日 星期六 陰 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     •  
     • zǎo
     • jiù
     • lái
     • le
     •  
     • yīn
     • wéi
     •  今天, 我一大早就起來了,因為
     • 閱讀全文

      觀察日記:有趣的鴿子

      小學生日記662字
      作者:韋俊杰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     •   有趣的鴿子
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • tián
     • yáng
     • shí
     • yàn
     • xiǎo
     • xué
     • sān
     • ?
     •    
     •  
     • bān
     • wéi
     • jun4
     •  200997日 田陽實驗小學三(3)班韋俊
     • jié
     • 閱讀全文

      一節有趣的語文課

      小學生日記380字
      作者:任暢航
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jiē
     • yǒu
     • de
     • wén
     •  
     •  
     •   一節有趣的語文課 
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  2009510日 星期日 晴 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • zǎo
     • shàng
     •  
     • shàng
     • wán
     • shù
     • xué
     •  
     • men
     • wǎng
     •  今天早上,上完數學課,我們和往
     • 閱讀全文

      有趣的標點符號

      小學生日記381字
      作者:周炎南
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     •    1  2010131日 星期日
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     • 晴 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • zài
     •  
     • yuè
     • xùn
     • liàn
     •  
     • shàng
     • kàn
     • dào
     • le
     •  今天,我在“閱讀與訓練”上看到了
     • 閱讀全文

      有趣的豆葉紋

      小學生日記151字
      作者:丁旭
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • yīn
     •  
     •  
     •  1130日 星期一 陰 
     •  
     •  
     •  
     • dòu
     • bǎo
     • bǎo
     • zhǎng
     • zhēn
     • shì
     • ài
     • le
     •  
     • xiǎo
     • huáng
     • dòu
     •  豆寶寶長得真是可愛極了。小黃豆
     • 閱讀全文

      有趣的小豆芽

      小學生日記170字
      作者:丁旭
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  1127日 星期五 晴 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • zǎo
     • shàng
     •  
     • xiàn
     • dòu
     • yòu
     • zhǎng
     • gāo
     • le
     • hěn
     •  今天早上,我發現豆芽又長高了很
     • 閱讀全文

      有趣的夢——三十年后的我

      小學生日記432字
      作者:付晶峰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     •  
     • yīn
     •   200768日 星期五 陰
     •  
     • yǒu
     • de
     • mèng
     •  
     •  
     • sān
     • shí
     • nián
     • hòu
     • de
     • 有趣的夢——三十年后的我
     •  
     •  
     •  
     • 閱讀全文

      有趣的春游

      小學生日記142字
      作者:程雨政
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • gāo
     • gāo
     • xìng
     • xìng
     • de
     • le
     • chuáng
     •  
     • yīn
     • wéi
     •   今天我高高興興的起了床,因為
     • jīn
     • tiān
     • yào
     • chūn
     • yóu
     •  
     • zuò
     • le
     • liǎng
     • xiǎo
     • shí
     • de
     • chē
     •  
     • dào
     • le
     • bǎi
     • 今天要春游。坐了兩個小時的車,到了百
     • wàn
     • kuí
     • yuán
     •  
     • men
     • wán
     • le
     • hěn
     • duō
     • yóu
     •  
     • zuì
     • hǎo
     • wán
     • de
     • shì
     • 萬葵園,我們玩了很多游戲,最好玩的是
     • 閱讀全文

      我有趣的家鄉

      小學生日記757字
      作者:程雨政
     •  
     •  
     •  
     •  
     • hěn
     • ài
     • de
     • jiā
     • xiāng
     •  
     • yīn
     • wéi
     • de
     • jiā
     • xiāng
     •   我很愛我的家鄉,因為我的家鄉
     • hěn
     • yǒu
     •  
     •  
     •  
     •  
     • 很有趣!  
     •  
     •  
     • zài
     • jiā
     • xiāng
     • yǒu
     • ài
     • de
     • nǎi
     • nǎi
     • ài
     • de
     • biǎo
     • jiě
     • biǎo
     •  在家鄉有愛我的奶奶和我愛的表姐表
     • 閱讀全文

      有趣的體育課

      小學生日記212字
      作者:黃藝丹
     •  
     •  
     •  
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  1010日 星期五 晴
     •  
     • yǒu
     • de
     • 有趣的體育課
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shàng
     •  
     • men
     • liàn
     • le
     • dān
     • jiǎo
     • tiào
     •  
     •  今天體育課上,我們練習了單腳跳、
     • 閱讀全文

      有趣的一件事

      小學生日記259字
      作者:陳梓赫
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • nián
     • shǔ
     • jiǎ
     •  
     • gōng
     •   今年暑假,我和媽媽去爸爸工
     •  
     •  
     • shà
     • mén
     •  
     • zài
     • yǒu
     • duō
     • hǎo
     • wán
     • de
     •  
     • gěi
     • 地——廈門。在那里有許多好玩的,我給
     • men
     • jiǎng
     • jiǎng
     • ba
     •  
     • 你們講講吧!
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.xnguopin.com:阿拉善盟| www.cantaxhelp.com:华宁县| www.ac8ufu.com:黄骅市| www.bestcasinoslot.net:临洮县| www.gzqzmr.com:永兴县| www.www-81189.com:涞源县| www.midvalleyhosting.com:修武县| www.leopad.net:澄迈县| www.makpad.com:南川市| www.kmnwx.cn:蒙阴县| www.twoland-tech.com:石台县| www.blackindianmusic.com:贵定县| www.ymzhby.com:麟游县| www.gxdz66.com:墨江| www.the13thgeek.net:宁强县| www.izltech.com:陆丰市| www.rentiyishu123.com:浦东新区| www.doxycyclin.net:合作市| www.oversuns.com:商水县| www.ssulawschool.com:秦皇岛市| www.cdzhyz.com:从江县| www.houyanjun.com:鄂伦春自治旗| www.ovomasturbador.com:威信县| www.6565g.com:肃宁县| www.convites-casamento.com:色达县| www.asklow.com:华容县| www.adams-sailing.com:云南省| www.lclxh.com:斗六市| www.borealmatters.org:东辽县| www.52gegegan.com:丰台区| www.beeyourlashes.com:平陆县| www.bccc14.com:榕江县| www.parachuteins.com:武隆县| www.microseep.com:呼伦贝尔市| www.worldofps.com:桦南县| www.syyunshengs.com:翼城县| www.aomei1.com:广元市| www.akazib.com:文水县| www.ynkana.com:平邑县| www.advancedperformers.com:通辽市| www.huthug.com:涟源市| www.btxmining.com:镇巴县| www.songzhixiang.com:白沙| www.cp1107.com:三明市| www.pzbxyx.com:大姚县| www.hibibhoora.com:桦甸市| www.catsltd-ng.net:会东县| www.hg18345.com:叙永县| www.rr36365.com:昌宁县| www.geyikmakinesi.com:泽州县| www.abcdelacrilico.com:绥滨县| www.showbar8.com:滨海县| www.h3787.com:健康| www.suliaopingpi.com:资讯| www.chqdfd.com:金阳县| www.rabarg.com:鸡泽县| www.besthoalawyer.com:凤翔县| www.theeconomicsbook.com:北碚区| www.inspirediversity.com:祁门县| www.kingsfishing.com:巴塘县| www.sparta-gym.com:东丰县| www.daotaolaptop.com:大冶市| www.hoian-tailors.com:宝鸡市| www.abc-telecom.com:彩票| www.imoglobalchance.com:固阳县| www.brysonadventures.com:泗水县| www.fitgungym.com:内黄县| www.cinematocinema.com:蕉岭县| www.mugua668.com:巩义市| www.mbkty.cn:民县| www.723421.com:仙桃市| www.weblogic-training.com:宁乡县| www.robingrace-artist.com:炎陵县| www.videodownloadming.com:崇仁县| www.thedivineasana.com:盖州市| www.megahjayatenda.com:南宫市| www.webefendi.com:神农架林区| www.maidou5.com:蓬溪县| www.bc0010.com:绩溪县| www.shahnawazenterprises.com:沂源县| www.dickalerts.com:砚山县| www.923007.com:满城县| www.gluguru.org:根河市| www.8dem.com:宁陕县|