1. <s id="phshc"></s>

     珍惜時間2

     小學生日記175字
     作者:緞瑋
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6.  
    7.  
    8.  
    9.  
    10. hái
    11. yǒu
    12. shí
    13. tiān
    14. jiù
    15. yào
    16. kāi
    17.     還有十幾天我就要離開
    18. jiāo
    19. liù
    20. nián
    21. de
    22. xiào
    23.  
    24. huì
    25. tóng
    26. xué
    27. guò
    28. 教育我六年的母校,我會記得與同學度過
    29. de
    30. měi
    31. hǎo
    32. shí
    33. guāng
    34.  
    35. huān
    36. shēng
    37. xiào
    38.  
    39. tóng
    40. xué
    41. men
    42. zài
    43. qiú
    44. chǎng
    45. 的美好時光,和歡聲笑語。同學們在球場
    46. shuǎng
    47. de
    48. yīng
    49.  
    50. xiào
    51. de
    52. cǎo
    53.  
    54. tóng
    55. xué
    56. men
    57. de
    58. 颯爽的英姿,母校的一草一木,同學們的
    59. dòng
    60.  
    61. lǎo
    62. shī
    63. de
    64. yán
    65.  
    66. yàn
    67. le
    68.  
    69. 一舉一動,老師的一言一語;燕子去了,
    70. yǒu
    71. zài
    72. lái
    73. de
    74. shí
    75. hòu
    76.  
    77. yáng
    78. liǔ
    79. le
    80.  
    81. yǒu
    82. zài
    83. shēng
    84. de
    85. shí
    86. hòu
    87. 有在來的時候;楊柳枯了,有再生的時候
    88.  
    89. táo
    90. ?g
    91. xiè
    92. le
    93.  
    94. yǒu
    95. zài
    96. kāi
    97. de
    98. shí
    99. hòu
    100.  
    101. men
    102. de
    103. ;桃花謝了,有在開的時候。我們的日子
    104. wéi
    105. shí
    106. me
    107. fǎn
    108.  
    109. 為什么一去不復返。
    110.  
    111.  
    112.  
    113.  
    114.  
    115.  
    116.  
    117.  
    118.  
    119.  
    120.  
    121.  
    122.  
    123.  
    124.  
    125.  
    126.  
    127.  
    128.  
    129.  
    130.  
    131.  
    132.  
    133.  
    134.    
      
     無注音版:
      
      
      
      
       還有十幾天我就要離開教育我六年的母校,我會記得與同學度過的美好時光,和歡聲笑語。同學們在球場颯爽的英姿,母校的一草一木,同學們的一舉一動,老師的一言一語;燕子去了,有在來的時候;楊柳枯了,有再生的時候;桃花謝了,有在開的時候。我們的日子為什么一去不復返。
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

      時間流逝

      小學生日記495字
      作者:葉翼
     •  
     •  
     •                               
     •  
     •  2009-01-11 
     •  
     •  
     •       
     •  
     • xīng
     •  27 星期四
     •  
     •  
     • ā
     •  
     • hǎo
     • jiǔ
     • méi
     • yǒu
     • pèng
     • le
     •  
     • qīn
     • ài
     • de
     • ān
     • jìng
     • de
     •  啊,好久沒有碰你了,親愛的安靜的
     • 閱讀全文

      珍惜

      小學生日記1294字
      作者:潘曉天
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • ài
     • méi
     • yǒu
     • shuí
     • cuò
     • méi
     • yǒu
     • shuí
     • duì
     • yǒu
     • de
     •    愛沒有誰錯沒有誰對有的
     • zhī
     • shì
     • bāo
     • róng
     • jiě
     • zhēn
     • zhèng
     • ài
     • de
     • rén
     • suī
     • rán
     • huì
     • shuō
     • 只是包容和理解真正愛你的人雖然不會說
     • duō
     • ài
     • huà
     • què
     • huì
     • zuò
     • hěn
     • duō
     • ài
     • de
     • shì
     • qíng
     • suī
     • rán
     • méi
     • 許多愛你話卻會做很多愛你的事情雖然沒
     • 閱讀全文

      珍惜時間

      小學生日記162字
      作者:未知
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     • liù
     • nián
     • de
     • xiǎo
     • xué
     • shēng
     • huó
     • jiù
     •    1 2  六年的小學生活就
     • zhè
     • yàng
     • guò
     • le
     •  
     • guò
     • céng
     • jīng
     • guò
     • shǎo
     • shí
     • jiān
     • 這樣過去了,過去我曾經虛度過不少時間
     •  
     • xiàn
     • zài
     • xiǎng
     • huí
     • guò
     • tóng
     • nián
     • měi
     • hǎo
     • shí
     • guāng
     •  
     • jīng
     • 。現在想回過童年那美好時光,已經不可
     • 閱讀全文

      珍惜時間2

      小學生日記175字
      作者:緞瑋
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • hái
     • yǒu
     • shí
     • tiān
     • jiù
     • yào
     • kāi
     •     還有十幾天我就要離開
     • jiāo
     • liù
     • nián
     • de
     • xiào
     •  
     • huì
     • tóng
     • xué
     • guò
     • 教育我六年的母校,我會記得與同學度過
     • de
     • měi
     • hǎo
     • shí
     • guāng
     •  
     • huān
     • shēng
     • xiào
     •  
     • tóng
     • xué
     • men
     • zài
     • qiú
     • chǎng
     • 的美好時光,和歡聲笑語。同學們在球場
     • 閱讀全文

      時間

      小學生日記689字
      作者:趙方正
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • tiān
     • qíng
     •  
     •  
     •  324日 星期一 天氣晴 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • yǒu
     • měi
     • shù
     •  
     • píng
     • cháng
     • xiàng
     • huān
     • shàng
     • měi
     •  今天,有美術課,平常一向喜歡上美
     • shù
     • de
     • què
     • yǒu
     • xiē
     • shàng
     • měi
     • shù
     •  
     • yīn
     • wéi
     • jīn
     • tiān
     • yào
     • jiāo
     • de
     • 術的我卻有些怕上美術,因為今天要交的
     • 閱讀全文

      我的壞習慣:沒有時間觀念

      小學生日記997字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     • lái
     •  
     • yuán
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •   來 源   閱讀提示: 
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      我們的自由時間

      小學生日記291字
      作者:任暢航
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • men
     • de
     • yóu
     • shí
     • jiān
     •  
     •  
     •   我們的自由時間 
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  2009611日 星期四 晴 
     •  
     •  
     •  
     • gāng
     • xià
     • èr
     • jiē
     •  
     • xià
     •  
     • quán
     • tóng
     • xué
     •  剛下第二節課,一下子,全體同學
     • 閱讀全文

      珍惜生命

      小學生日記229字
      作者:徐子惟
     •  
     •  
     •  
     •                            
     •  
     • xīng
     • èr
     •  
     • yīn
     •  2009-5-12 星期二 陰
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     •  
     •       
     •  
     • wèn
     • ?
     • zhèn
     • zhōu
     • nián
     • de
     •  今天是“12”汶川大地震一周年的日子
     •  
     • men
     • xué
     • xiào
     • háng
     • le
     • dào
     • niàn
     • huó
     • dòng
     •  
     • xià
     •       
     • diǎn
     •       
     • fèn
     •  
     • ,我們學校舉行了悼念活動,下午1428分,
     • 閱讀全文

      玩網絡游戲簡直是浪費時間

      五年級日記:玩網絡游戲簡直是浪費時間
      日記字數:174
      作者:刁澄珊
     •  
     •  
     • wán
     • wǎng
     • luò
     • yóu
     • jiǎn
     • zhí
     • shì
     • làng
     • fèi
     • shí
     • jiān
     •  玩網絡游戲簡直是浪費時間
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • nián
     • dào
     • nián
     • xué
     •  
     • hěn
     • huān
     •  四年級到五年級第一學期,我很喜歡
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.careerinmining.com:双流县| www.ninareviews.com:隆尧县| www.ohhiyo.com:石泉县| www.nt755.com:阜康市| www.provenzabanquetes.com:宁武县| www.sidewaysmilk.com:孝义市| www.tgtxw.com:镇原县| www.yritysportti.com:车险| www.faplo.com:商城县| www.zjubbs.net:会理县| www.kenyahotelresort.com:蚌埠市| www.amde-in-china.com:晴隆县| www.banthuoconline.com:枞阳县| www.piranhacrunch.com:新竹市| www.110df.com:阳原县| www.cp9771.com:古蔺县| www.blissfulrituals.com:江城| www.mu788.com:红桥区| www.tauntonweb.com:山西省| www.820048.com:西贡区| www.szmedspa.com:通化县| www.grupochevrolet.com:淄博市| www.cafeavec.com:响水县| www.turismogay.net:巴彦淖尔市| www.wfyulong.com:延寿县| www.midtownmt.com:原平市| www.uuxer.com:邵东县| www.88dgj.com:屯留县| www.mybzw.com:济阳县| www.heritage-academy.org:绍兴县| www.723421.com:SHOW| www.nordea-im.com:确山县| www.almadatech.com:石河子市| www.nightsailer.com:广东省| www.cp2776.com:天全县| www.zoneii.com:星子县| www.smartwhitesmile.com:雅江县| www.gqsh99.com:岚皋县| www.hendry-l.com:喜德县| www.m7y3.com:繁峙县| www.cjbzg.cn:海晏县| www.galbia.com:广饶县| www.jlxrny.com:绥芬河市| www.checkloansijjxr.com:阿鲁科尔沁旗| www.panda-host.net:徐州市| www.mercadotecniaglobal.com:舞钢市| www.bjhztl.com:南宫市| www.davidroemerphotography.com:邯郸县| www.m8389.com:临朐县| www.zyjymy.com:无极县| www.547291.com:加查县| www.zhiyitwp.com:蕲春县| www.cp7119.com:久治县| www.wwwmamma.com:自贡市| www.wwwlaoren.com:五大连池市| www.andcamera.com:江都市| www.aluminumcane.com:会东县| www.proje8551.com:福海县| www.djosephoto.com:新丰县| www.service-moto.net:临武县| www.curso-endodoncia.com:重庆市| www.mesutaydin.com:武威市| www.881501.com:贡嘎县| www.705180.com:仁怀市| www.bac3d.com:宜川县| www.tongfanglove.com:瓮安县| www.adonisparadise.com:孟州市| www.sky161.com:碌曲县| www.spielgeil.com:祁东县| www.skywzpt.com:临海市| www.aiellocalabro.org:新源县| www.alishido.com:将乐县| www.dachadian.com:宁南县| www.assa7777.com:句容市| www.bestcasinoslot.net:罗江县| www.xinchenba.com:宣武区| www.sylongview.com:美姑县| www.aoneproduct.com:南丰县| www.dcpplayer.com:海阳市| www.316gm.com:定远县| www.aloeveramedicine.com:东丰县| www.jiaxinleather.com:静安区| www.bodorseo.net:杭锦后旗| www.kjjdyp.com:酉阳|