1. <s id="phshc"></s>

     一個人在家

     小學生日記539字
     作者:張靜
    2. rén
    3. zài
    4. jiā
    5.  
    6. 一個人在家 
    7.  
    8.  
    9. ēi
    10.  
    11. jīn
    12. tiān
    13. wǎn
    14. shàng
    15. rén
    16. zài
    17. jiā
    18.  
    19. jiā
    20. hái
    21. tíng
    22.  誒!今天晚上一個人在家,家里還停
    23. diàn
    24. le
    25.  
    26. 電了。
    27.  
    28.  
    29. hǎo
    30. liáo
    31.  
    32. hái
    33. shì
    34. shuì
    35. jiào
    36. ba
    37.  
    38. gāng
    39. tǎng
    40. shàng
    41.  
    42. chuáng
    43.  好無聊!還是睡覺吧。我剛躺上 床
    44.  
    45. jiù
    46. tīng
    47. jiàn
    48.  
    49.  
    50. kuāng
    51. dāng
    52.  
    53. shēng
    54.  
    55. méi
    56. zài
    57.  
    58.  
    59. ,就聽見:“哐當”一聲。我沒在意 ,
    60. yòu
    61. tīng
    62. jiàn
    63.  
    64.  
    65. kuāng
    66. dāng
    67.  
    68.  
    69. kuāng
    70. dāng
    71.  
    72.  
    73.  
    74. de
    75. shēng
    76. yīn
    77. 又聽見:“哐當”“哐當”“呼”的聲音
    78.  
    79. xīn
    80. zhèn
    81.  
    82. suàn
    83. le
    84.  
    85. jiù
    86. dāng
    87. méi
    88. tīng
    89. jiàn
    90.  
    91. 。我心里一振,算了,就當沒聽見。
    92.  
    93.  
    94. méi
    95. xiǎng
    96. dào
    97.  
    98. gāng
    99. shuì
    100. zhe
    101. yòu
    102. xiǎng
    103.  
    104.  
    105. kuāng
    106. dāng
    107.  
    108.  沒想到,我剛睡著又想起:“哐當”
    109. de
    110. shēng
    111. yīn
    112.    
    113. cáo
    114. yòu
    115. niú
    116.  
    117. ào
    118.  
    119. chù
    120.  
    121. huǎng
    122. lún
    123. yōu
    124. yún
    125. chuī
    126. 的聲音/艚幼牛?傲逼?鵠矗?幌倫幽蕓吹
    127. jiàng
    128. guǒ
    129.  
    130. lái
    131.  
    132. zōu
    133. 醬巴猓?轂淶母?諏
    134.  
    135.  
    136. xiān
    137. zhǎo
    138. shǒu
    139. diàn
    140. tǒng
    141.  
    142. màn
    143. màn
    144. xiàng
    145. qián
    146. zǒu
    147.  
    148.  我先去找手電筒。我慢慢地向前走,
    149. zhí
    150. dào
    151. jìn
    152. le
    153. shū
    154. fáng
    155.  
    156. zài
    157. shū
    158. fáng
    159. zhǎo
    160. dào
    161. le
    162. shǒu
    163. diàn
    164. tǒng
    165.  
    166. 直到進了書房。在書房我找到了手電筒。
    167. kāi
    168. hòu
    169.  
    170.  
    171. wa
    172.  
    173.  
    174. zhào
    175. dào
    176. qiáng
    177. shàng
    178. de
    179. yǐng
    180.  
    181. shàng
    182. 打開后,“哇!”照到墻壁上的影子,上
    183. miàn
    184. xiàn
    185. chū
    186. dōng
    187. zài
    188. kōng
    189. zhōng
    190. piāo
    191. ā
    192. piāo
    193.  
    194. huì
    195. shì
    196. yōu
    197. 面現出一個東西在空中飄啊飄。不會是幽
    198. líng
    199. ba
    200.  
    201. yǒng
    202.  
    203. niǔ
    204. tóu
    205. shǒu
    206. diàn
    207. tǒng
    208. zhào
    209. xiàng
    210.  
    211. 靈吧?我鼓起勇氣,扭頭把手電筒照相“
    212. yōu
    213. líng
    214.  
    215.  
    216. ā
    217.  
    218. yuán
    219. lái
    220. shì
    221. jià
    222. shàng
    223. de
    224. bèi
    225. fēng
    226. guā
    227. 幽靈”。啊!原來是衣架上的衣服被風刮
    228. lái
    229. ér
    230. ya
    231.  
    232. xīn
    233. qīng
    234. sōng
    235. le
    236. hěn
    237. duō
    238.  
    239. 起來而以呀。我心里輕松了很多。
    240.  
    241.  
    242. dàn
    243. shì
    244.  
    245.  
    246. kuāng
    247. dāng
    248.  
    249. de
    250. shēng
    251. yīn
    252. shì
    253. cóng
    254. lái
    255.  但是,那個“哐當”的聲音是從哪來
    256. de
    257.  
    258. màn
    259. màn
    260. zǒu
    261. xiàng
    262. tīng
    263.  
    264.  
    265. kuāng
    266. dāng
    267.  
    268. shēng
    269. gèng
    270. xiǎng
    271. le
    272. 的?我慢慢走向客廳。“哐當”聲更響了
    273.  
    274. pīn
    275. mìng
    276. xún
    277. zhǎo
    278. zhe
    279.  
    280. hēi
    281.  
    282. yuán
    283. lái
    284. shì
    285. mén
    286. bèi
    287. fēng
    288. guā
    289. 。我拼命尋找著。嗨!原來是門被風刮起
    290. lái
    291.  
    292. yòu
    293. zhuàng
    294. dào
    295. mén
    296. kuàng
    297. shàng
    298. de
    299. shēng
    300. yīn
    301.  
    302. hài
    303. shēn
    304. 來,又撞到門框上的聲音。害得我一身一
    305. shēn
    306. chū
    307. lěng
    308. hàn
    309.  
    310. 身出冷汗。
    311.  
    312.  
    313.  
    314. dāng
    315.  
    316. dāng
    317.  
    318. gāng
    319. gāng
    320. qīng
    321. sōng
    322. lái
    323.  
    324. yòu
    325. xiǎng
    326.  “當,當”我剛剛輕松起來,又響起
    327. zhè
    328. zhǒng
    329. shēng
    330. yīn
    331.  
    332. hǎo
    333. xiàng
    334. shì
    335. qiāo
    336. mén
    337. shēng
    338.  
    339. zéi
    340.  
    341. niàn
    342. tóu
    343. 這種聲音。好像是敲門聲。賊!一個念頭
    344. cóng
    345. nǎo
    346. zhōng
    347. fēi
    348. guò
    349.  
    350. diǎn
    351. jiǎo
    352. jiān
    353.  
    354. xiàng
    355. mén
    356. 從我腦中飛過。我點起腳尖,向大門移去
    357.  
    358.  
    359. ya
    360.  
    361.  
    362. ya
    363.  
    364. men
    365. zài
    366. qiào
    367. mén
    368. ma
    369.  
    370. hǎo
    371. ān
    372. jìng
    373. 。“吱呀” 呀!他們在撬門嗎?好安靜
    374.  
    375. fáng
    376. jiān
    377. zhī
    378. néng
    379. tīng
    380. jiàn
    381. xīn
    382. tiào
    383. de
    384. shēng
    385. yīn
    386.  
    387. lián
    388. ,房間里似乎只能聽見我心跳的聲音,連
    389. kōng
    390. màn
    391. zhe
    392. jǐn
    393. zhāng
    394. de
    395. fēn
    396.  
    397. rán
    398. shēng
    399.  
    400. 空氣里也彌漫著緊張的氣氛。忽然一聲“
    401. tián
    402. tián
    403.  
    404. cóng
    405. jǐn
    406. zhāng
    407. de
    408. fēn
    409. zhōng
    410. gěi
    411. jiù
    412. le
    413. huí
    414. lái
    415.  
    416. 甜甜”把我從緊張的氣氛中給救了回來。
    417. shì
    418.  
    419. xùn
    420. kāi
    421. mén
    422.  
    423. ā
    424.  
    425. zhēn
    426. de
    427. shì
    428. 是媽媽!我迅速打開門。啊!真的是媽媽
    429.  
    430.  
    431.  
    432. xià
    433. dào
    434. huái
    435.  
    436. shuō
    437.  
    438.  
    439. zài
    440.  我一下撲到媽媽懷里,說:“我再也
    441. rén
    442. zài
    443. jiā
    444. le
    445.  
    446.  
    447. 不一個人在家了!”
    448.  
    449.  
    450.  
    451.  
    452.  
    453.  
    454.  
    455.  
    456.  
    457.  
    458.      
      
     無注音版:
      一個人在家
      
      誒!今天晚上一個人在家,家里還停電了。
       好無聊!還是睡覺吧。我剛躺上 床,就聽見:“哐當”一聲。我沒在意 ,又聽見:“哐當”“哐當”“呼”的聲音。我心里一振,算了,就當沒聽見。
       沒想到,我剛睡著又想起:“哐當”的聲音/艚幼牛?傲逼?鵠矗?幌倫幽蕓吹醬巴猓?轂淶母?諏
       我先去找手電筒。我慢慢地向前走,直到進了書房。在書房我找到了手電筒。打開后,“哇!”照到墻壁上的影子,上面現出一個東西在空中飄啊飄。不會是幽靈吧?我鼓起勇氣,扭頭把手電筒照相“幽靈”。啊!原來是衣架上的衣服被風刮起來而以呀。我心里輕松了很多。
       但是,那個“哐當”的聲音是從哪來的?我慢慢走向客廳。“哐當”聲更響了。我拼命尋找著。嗨!原來是門被風刮起來,又撞到門框上的聲音。害得我一身一身出冷汗。
       “當,當”我剛剛輕松起來,又響起這種聲音。好像是敲門聲。賊!一個念頭從我腦中飛過。我點起腳尖,向大門移去。“吱呀” 呀!他們在撬門嗎?好安靜,房間里似乎只能聽見我心跳的聲音,連空氣里也彌漫著緊張的氣氛。忽然一聲“甜甜”把我從緊張的氣氛中給救了回來。是媽媽!我迅速打開門。啊!真的是媽媽!
       我一下撲到媽媽懷里,說:“我再也不一個人在家了!”
      
      
      
      
       

      一個人看家

      小學生日記325字
      作者:熊益
     •  
     • jīn
     • tiān
     • chī
     • wán
     • wǎn
     • fàn
     • hòu
     •  
     • jīng
     • shì
     • diǎn
     • duō
     • le
     •  
     • 今天吃完晚飯后,已經是八點多了。
     •  
     •  
     •  
     • gāng
     • cái
     • yào
     • chū
     • xià
     •  
     • gěi
     •  “爸爸媽媽剛才要出去一下,你一給
     • rén
     • kàn
     • jiā
     •  
     •  
     • shuō
     • zhe
     •  
     • biàn
     • suǒ
     • mén
     • cōng
     • 人看家。”說著,媽媽便鎖門和爸爸急匆
     • 閱讀全文

      我變成了一個丑八怪

      小學生日記383字
      作者:smhuyan
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     • xīn
     • qíng
     •  
     •          
     •  
     •                
     •  
     •  
     • 623日 星期五 晴 心情:not happy 
     •  
     • 
     •  
     •  
     • biàn
     • chéng
     • le
     • chǒu
     • guài
     •  
     •  
     •  我變成了一個丑八怪 
     • 閱讀全文

      我變成了一個丑八怪

      小學生日記383字
      作者:smhuyan
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     • xīn
     • qíng
     •  
     •          
     •  
     •                
     •  
     •  
     • 623日 星期五 晴 心情:not happy 
     •  
     • 
     •  
     •  
     • biàn
     • chéng
     • le
     • chǒu
     • guài
     •  
     •  
     •  我變成了一個丑八怪 
     • 閱讀全文

      酸甜苦辣的一個星期

      小學生日記573字
      作者:容文倩
     •  
     •  
     • tóng
     • xué
     • men
     •  
     • gào
     •  
     •  同學們,告訴你!我
     • de
     • zhè
     • xīng
     • dōu
     •  
     • wèi
     • dào
     •  
     • duō
     • biàn
     •  
     • ò
     •  
     • men
     • 的這一個星期都“味道”多變。哦?你們
     • wèn
     • wéi
     • shí
     • me
     • hǎo
     •  
     • qǐng
     • tīng
     • wěi
     • wěi
     • dào
     • lái
     •  
     •  
     • 問我為什么好!那請你聽我娓娓道來……
     • 閱讀全文

      一個人在家

      小學生日記578字
      作者:陳曉云
     •  
     •  
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  1028日 星期一 晴
     •  
     •  
     •  
     • āi
     •  
     • zhēn
     • dǎo
     • méi
     •  
     • jīn
     • tiān
     • wǎn
     • shàng
     • dōu
     • yǒu
     • shì
     •  哎,真倒霉!今天晚上爸媽都有事
     • chū
     • le
     •  
     • jiā
     • zhī
     • shèng
     • rén
     •  
     • suī
     • rán
     • jīng
     • 出去了,家里只剩我一個人。雖然我已經
     • 閱讀全文

      一個人在家

      小學生日記539字
      作者:張靜
     • rén
     • zài
     • jiā
     •  
     • 一個人在家 
     •  
     •  
     • ēi
     •  
     • jīn
     • tiān
     • wǎn
     • shàng
     • rén
     • zài
     • jiā
     •  
     • jiā
     • hái
     • tíng
     •  誒!今天晚上一個人在家,家里還停
     • diàn
     • le
     •  
     • 電了。
     • 閱讀全文

      《媽媽的童年》——(二)一個煎蛋

      小學生日記1000字
      作者:李哲鑫
     •  
     •  
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  星期三 晴 
     •  
     •  
     • ?
     • èr
     •  
     • jiān
     • dàn
     •  
     •  
     •  (二)一個煎蛋 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • yòu
     • gěi
     • jiǎng
     • le
     • tóng
     • nián
     • de
     •  今天,媽媽又給我講了一個她童年的
     • 閱讀全文

      一個愉快的星期六

      小學生日記2302字
      作者:優秀王珂
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • shì
     • gāo
     • xìng
     • de
     •    今天,是個一個高興的一
     • tiān
     •  
     • zài
     • zhè
     • gāo
     • xìng
     • de
     • tiān
     • nèi
     • yǒu
     • bèi
     • jiāo
     • 天,在這高興的一天內也有一個我被教育
     • de
     • shì
     • shì
     • yǒu
     • gāo
     • xìng
     • yǐn
     • de
     •  
     • 的事是有高興引起的。
     • 閱讀全文

      “熱鬧”的一個下午

      小學生日記1002字
      作者:娃娃美人…
     •  
     • jīn
     • tiān
     • xià
     •  
     • yīn
     • wéi
     • yǒu
     • shì
     •  
     • yào
     • dài
     • 今天下午,媽媽因為有事,要帶我和弟
     • dào
     • gàn
     • jiā
     •  
     • dāng
     • shí
     •  
     • zhèng
     • zài
     • kàn
     • dòng
     • huà
     • piàn
     • 弟到干媽家去。當時,弟弟正在看動畫片
     •  
     • méi
     • tóu
     • nǎo
     • gāo
     • xìng
     •  
     •  
     • suǒ
     • xiǎng
     •  
     • “沒頭腦和不高興”,所以他不想去,可
     • 閱讀全文

      一個“空位”

      小學生日記256字
      作者:祈福寶貝
     •  
     •  
     • qīng
     • sōng
     • de
     • shàng
     • le
     • gōng
     • jiāo
     • chē
     •  
     • jìn
     • tàn
     • le
     • kǒu
     •  我輕松的上了公交車,不禁嘆了口氣
     •  
     • lǎo
     • tiān
     •  
     • hǎo
     • duō
     • rén
     •  
     • gōng
     • jiāo
     • zhè
     • shì
     •  
     • jiān
     • :老天!好多人!公交這里幾乎是“摩肩
     • jiē
     • zhǒng
     •  
     •  
     • shǐ
     • yǒu
     • diǎn
     • chuǎn
     • guò
     •  
     • zhèng
     • dāng
     • chù
     • 接踵”,使我有點喘不過氣。正當我四處
     • 閱讀全文

      我是一個堅強的女孩

      小學生日記252字
      作者:吳思佳
     •  
     •  
     •             
     •  
     • nián
     •    
     •  
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  2009 年6 月21日 星期日 晴
     •  
     •  
     •  
     • cóng
     • xiǎo
     • jiù
     • shì
     • jiān
     • qiáng
     • de
     • hái
     •  
     • lùn
     •  我從小就是一個堅強的女孩,不論
     • dào
     • shí
     • me
     • shì
     • qíng
     • dōu
     • yào
     • wán
     • chéng
     • zuì
     • chū
     • de
     • xìn
     • niàn
     •  
     • 遇到什么事情都要完成最初的信念。比如
     • 閱讀全文

      一個特殊的日子

      小學生日記619字
      作者:廖仁杰
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     • tiān
     • zhōng
     •  
     •  
     •  2009514日 星期四 天氣中雨 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • yáng
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • yīn
     • de
     • yuè
     •  今天是陽歷 514日 ,陰歷的四月
     • èr
     • shí
     •  
     • duì
     • men
     • jiā
     • lái
     • shuō
     •  
     • zhè
     • shì
     • shū
     • de
     • 二十,對我們家來說,這是一個特殊的日
     • 閱讀全文

      一個晚上

      小學生日記385字
      作者:陳明昊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • wǎn
     • shàng
     •     一個晚上
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • wán
     • bié
     • kāi
     • xīn
     •  
     • xīn
     • qíng
     • hěn
     • hǎo
     •  
     •  今天,我玩得特別開心,心情很好,
     • suǒ
     • jiù
     • zǎo
     • zǎo
     • de
     • shuì
     • le
     •  
     • zài
     • bàn
     •  
     • méng
     • 所以就早早的洗洗睡了。在半夜里,我朦
     • 閱讀全文

      一個廣告引發的故事

      小學生日記744字
      作者:jkl8462
     •  
     •  
     • guǎng
     • gào
     • yǐn
     • de
     • shì
     •  
     •  
     •  一個廣告引發的故事 
     •  
     •  
     • xià
     • yán
     • yán
     •  
     • bǎi
     • liáo
     • lài
     • tǎng
     • zài
     • shā
     • shàng
     •  夏日炎炎,我百無聊賴地躺在沙發上
     • kàn
     • diàn
     • shì
     •  
     • rán
     • yǒu
     • de
     • guǎng
     • gào
     • le
     • de
     • 看電視。忽然一個有趣的廣告步入了我的
     • 閱讀全文

      我理解了一個新詞——新聞時效性

      小學生日記716字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xiǎo
     • xué
     •  
     •  
     • jiě
     • le
     • xīn
     •   “小學” 我理解了一個新詞
     •  
     •  
     • xīn
     • wén
     • shí
     • xiào
     • xìng
     •  
     • ——新聞時效性 
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • yīn
     •  201023日 星期三 陰
     • 閱讀全文

      我理解了一個新詞——新聞時效性

      小學生日記716字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xiǎo
     • xué
     •  
     •  
     • jiě
     • le
     • xīn
     •   “小學” 我理解了一個新詞
     •  
     •  
     • xīn
     • wén
     • shí
     • xiào
     • xìng
     •  
     • ——新聞時效性 
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • yīn
     •  201023日 星期三 陰
     • 閱讀全文

      一個夢

      小學生日記191字
      作者:尤基煜
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • tiān
     •  
     • qíng
     •     2010年 418日 星期天 晴
     •  
     •  
     • jiā
     • zuò
     • guò
     • mèng
     • ma
     •  
     • guǒ
     • méi
     • yǒu
     • jiù
     • huì
     •  大家做過夢嗎,如果沒有那你就不會
     • gǎn
     • shòu
     • dào
     • mèng
     • de
     • yóu
     • zài
     •  
     • 感受到夢里的自由自在。
     • 閱讀全文

      一個月有32天

      小學生日記531字
      作者:凌心語
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • yǒu
     •       
     • tiān
     •  一個月有32
     •  
     •  
     •  
     • ——日記一則
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     • 200742日 星期一 晴
     • 閱讀全文

      一個電話

      小學生日記286字
      作者:任暢航
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • diàn
     • huà
     •  
     •  
     •   一個電話 
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  2010220日 星期六 晴 
     •  
     •  
     •  
     • wǎn
     • shàng
     •  
     • men
     • gěi
     • jiě
     • jiě
     • le
     • diàn
     • huà
     •  
     •  晚上,我們給姐姐打了個電話。媽
     • 閱讀全文

      一個人玩電腦真痛快

      小學生日記854字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     •    閱讀提示: 1、黑色字體部
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      我想發明一個多功能耳機

      小學生日記350字
      作者:付晶峰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •    200784日 星期四 晴
     •  
     • xiǎng
     • míng
     • duō
     • gōng
     • néng
     • ěr
     • 我想發明一個多功能耳機
     •  
     •  
     •  
     • 閱讀全文

      一個舊文具盒

      小學生日記328字
      作者:付晶峰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •    2007719日 星期四 晴
     •  
     • jiù
     • wén
     • 一個舊文具盒
     •  
     •  
     •  
     • 閱讀全文

      一個書包的議論

      小學生日記393字
      作者:周炎南
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •                         
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • qíng
     • kōng
     • wàn
     •  
     •  
     •   2010-3-6 星期六 晴空萬里 
     •  
     •  
     • zuó
     • tiān
     • shì
     • xīng
     •  
     • xià
     • kuài
     • fàng
     • xué
     • shí
     •  
     • chén
     • wěi
     •  昨天是星期五。下午快放學時,陳煒
     • duì
     • shuō
     •  
     •  
     • wèi
     •  
     • de
     • shū
     • bāo
     • me
     • xiǎo
     •  
     • hái
     • 燁對我說:“喂,你的書包咋那么小,還
     • 閱讀全文

      要做一個好孩子

      小學生日記164字
      作者:張竣銘
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shàng
     •  
     • ā
     •   今天上午,我和媽媽去一個阿姨
     • jiā
     • wán
     •  
     • jìn
     •  
     • ā
     • jiù
     • chū
     • le
     • duō
     • hǎo
     • chī
     • de
     • 家玩。一進屋,阿姨就拿出了許多好吃的
     • dōng
     •  
     • zhōng
     • bāo
     • hán
     • zuì
     • huān
     • chī
     • de
     • bīng
     • lín
     •  
     • 東西,其中包含我最喜歡吃的冰淇淋,我
     • 閱讀全文

      我有一個愿望

      小學生日記132字
      作者:葛文超
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • tiān
     •  
     • qíng
     •  
     •  20081122日 星期六 天氣 晴 
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zuì
     • jìn
     •  
     • nǎi
     • nǎi
     • shēng
     • bìng
     • le
     •  
     • zài
     • shū
     • shū
     • de
     • jīng
     • 最近,奶奶生病了,在爸爸和叔叔的精
     • 閱讀全文

      我喜歡的一個人

      小學生日記118字
      作者:張力123
     •  
     •  
     •  
     • huān
     • de
     • rén
     • shì
     •  
     • yǒu
     • yuán
     • yuán
     • de
     •  我喜歡的人是我媽媽,她有圓圓的
     • liǎn
     • dàn
     •  
     • shì
     • zhōng
     • xué
     • lǎo
     • shī
     •  
     • shì
     • de
     • bān
     • zhǔ
     • 臉蛋,她是中學老師,是一個負責的班主
     • rèn
     •  
     • xīng
     • liù
     • zǎo
     • zǎo
     • chuáng
     • zuò
     • zǎo
     • cān
     • gěi
     • chī
     •  
     • 任。她星期六早早起床做早餐給我吃,我
     • 閱讀全文

      一個人睡

      小學生日記251字
      作者:夏欣然
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •   2009710日 星期五 晴
     •  
     •  
     •  
     • wǎn
     • shàng
     •  
     • shuō
     • yīng
     • gāi
     • rén
     • shuì
     •  
     •  晚上,媽媽說你應該一個人睡,不
     • néng
     • zhěng
     • tiān
     • gēn
     • zhe
     • shuì
     • le
     •  
     • tīng
     • le
     • qíng
     • yuàn
     • 能整天跟著爸爸媽媽睡了,我聽了不情愿
     • 閱讀全文

      五個福娃一個家

      小學生日記174字
      作者:袁大一
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jiā
     •     五個福娃一個家
     •  
     • 
     • zhī
     •  
     • zhāng
     • huà
     •  
     •  
     • shì
     • jiā
     •  
     • 五支筆,一張畫。 五個福娃是一家。
     • 閱讀全文

      小姨生了一個小妹妹

      小學生日記188字
      作者:杜靜芝
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • èr
     • jiǔ
     • nián
     • shí
     • yuè
     • shí
     •  
     • xīng
     • liù
     •   二九年十一月十四日 星期六
     •  
     • yīn
     • 陰
     •  
     •  
     •  
     • yǒu
     • xiǎo
     • jiào
     • hóng
     •  
     • jīn
     • nián
     •       
     • suì
     •  
     • zài
     •  我有一個小姨叫俞宏,今年25歲,在
     • 閱讀全文

      不想一個人睡覺

      小學生日記99字
      作者:張蕓瑋
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • jīng
     •  20091124日 睛
     •  
     •  
     •  
     • zuó
     • wǎn
     •  
     • duì
     • shuō
     •  
     •  
     • men
     • yǒu
     • le
     • xīn
     •  昨晚,媽媽對我說:“我們有了新
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.muchasautorepair.com:大邑县| www.plasticdaisy.net:台中市| www.mei-le-jia.com:历史| www.afterindia.com:彭水| www.u2ee.com:奎屯市| www.edcvanuatu.com:闸北区| www.wwwhg6722.com:都安| www.rush-it.com:巴林左旗| www.psicologiaconsciente.com:汝城县| www.cufeedulx.com:志丹县| www.bse41.com:南木林县| www.auburnoysterbar.com:油尖旺区| www.eldukedegreaser.com:元谋县| www.newhavenph.com:镇江市| www.aggressive-lawyers.com:宁安市| www.uidongmun.com:兴仁县| www.lechuang-cable.com:农安县| www.elisa110.com:苍梧县| www.supplementpricing.com:慈利县| www.crucerocapitalesbalticas.com:淄博市| www.mfnxb.com:西峡县| www.noticiasecuador.org:迭部县| www.wearetsk.com:方正县| www.xijiufuheban.com:岳西县| www.hz-xp.com:武宁县| www.adonisparadise.com:利川市| www.hg50456.com:岳阳市| www.showganzi.com:白山市| www.zendiko.com:铜梁县| www.jkfdu.com:渝中区| www.n8785.com:马山县| www.elitetrainingca.com:孝昌县| www.pearsonind.com:吕梁市| www.yizhed.com:九寨沟县| www.tjszdec.com:逊克县| www.2dfloorplan.com:康定县| www.jizxsc.com:台东市| www.chaletdemontagne.org:忻城县| www.suliaopingpi.com:建湖县| www.chord-tutor.com:谢通门县| www.maritimelawyer-china.com:桐乡市| www.n9bx.com:常山县| www.afashionwonder.com:武隆县| www.xnkdaiviet.com:仁化县| www.amde-in-china.com:贡觉县| www.ebwww.com:南宁市| www.zhuoxun0769.com:丰都县| www.leominstersba.com:怀化市| www.abcdelacrilico.com:绍兴县| www.mejoresamigas.net:乐都县| www.foldagamechanger.com:丽江市| www.qhsjb.com:琼海市| www.createhealthyhome.com:拉萨市| www.maison-den-haut.com:乐清市| www.konkurenz.com:安龙县| www.battleison.com:栾城县| www.dchsci.com:林州市| www.cg955.com:康平县| www.hg58345.com:昭平县| www.nq779.com:德阳市| www.rrrsz.com:柳江县| www.pj88852.com:苍溪县| www.uncanventional.com:武山县| www.zdrowienatalerzu.com:沂源县| www.lapakpoker.org:绩溪县| www.cachuongcollagen.com:苏尼特左旗| www.discussfood.com:吴江市| www.outaohui.com:吉林市| www.5566zy.com:台南市| www.z5989.com:桑植县| www.ddlfantasy.org:广平县| www.g3g2.com:沙洋县| www.39daiyun.com:连山| www.kyriakosandkolette.com:社旗县| www.surridgesmusiccentre.com:婺源县| www.jatsgreenpower.com:六枝特区| www.rzbangrong.com:溧阳市| www.tynale.com:莱阳市| www.medicalhealthblog.com:共和县| www.hdabse.com:阿克苏市| www.silviatenenti.com:株洲市| www.shouhui1.com:扶余县| www.pj88853.com:广水市| www.bluesteelgaming.com:镇平县|