1. <s id="phshc"></s>

     開學第一天

     小學生日記596字
     作者:黃韞秀
    2.  
    3.  
    4.  
    5. kāi
    6. xué
    7. tiān
    8.  開學第一天
    9.  
    10. huáng
    11. yùn
    12. yàn
    13. zhè
    14. jiāng
    15. jiāng
    16. xiǎo
    17. xué
    18. èr
    19. ?
    20.    
    21.  
    22. bān
    23. 黃韞彥浙江浦江第一小學二(1)班
    24.  
    25. 
    26.  
    27. kāi
    28. xué
    29. le
    30.  
    31.  
    32. jiě
    33. jiě
    34. kāi
    35. kāi
    36. xīn
    37. xīn
    38. lái
    39. 開學了,我、姐姐和爸爸開開心心地來
    40. dào
    41. xué
    42. xiào
    43.  
    44. xīn
    45. xiǎng
    46.  
    47. èr
    48. ?
    49.    
    50.  
    51. bān
    52. zài
    53. ne
    54.  
    55. 到學校。我心想:二(1)班在哪呢?爸爸
    56. kàn
    57. jiàn
    58. hēi
    59. bǎn
    60. shàng
    61. xiě
    62. yǒu
    63. tōng
    64. zhī
    65.  
    66. shuō
    67. èr
    68. ?
    69.    
    70.  
    71. bān
    72. zài
    73. èr
    74. hào
    75. 看見黑板上寫有通知,說二(1)班在二號
    76. lóu
    77. de
    78. lóu
    79.  
    80. shì
    81. men
    82. dào
    83. le
    84. men
    85. de
    86. jiāo
    87. shì
    88. 樓的一樓,于是我們一起到了我們的教室
    89.  
    90. lǎo
    91. shī
    92. wèn
    93.  
    94.  
    95. fàn
    96. zài
    97. chī
    98.  
    99.  
    100. huí
    101. 。老師問爸爸:“午飯在哪吃?”爸爸回
    102.  
    103.  
    104. jiā
    105. chī
    106.  
    107.  
    108. lǎo
    109. shī
    110. yòu
    111. zhuǎn
    112. xiàng
    113. jiě
    114. jiě
    115.  
    116.  
    117. liǎng
    118. 答:“家里吃。”老師又轉向姐姐,“兩
    119. mén
    120. diào
    121. le
    122.  
    123.  
    124. jiě
    125. jiě
    126. liě
    127. zhe
    128. quē
    129. le
    130. liǎng
    131. de
    132. zuǐ
    133. 顆門牙掉了?”姐姐咧著缺了兩顆牙的嘴
    134. xiào
    135. zhe
    136.  
    137.  
    138. duì
    139. ya
    140.  
    141.  
    142. lǎo
    143. shī
    144. wèn
    145. jiě
    146. jiě
    147.  
    148.  
    149. shàng
    150. 笑著答:“對呀。”老師問姐姐:“你上
    151. xué
    152. le
    153. shí
    154. me
    155. jiǎng
    156. zhuàng
    157.  
    158.  
    159. mèi
    160. mèi
    161. hǎo
    162. shuō
    163. 學期拿了什么獎狀?”妹妹不好意思地說
    164.  
    165.  
    166.  
    167.  
    168.  
    169.  
    170. fèn
    171.  
    172. lǎo
    173. shī
    174. shuō
    175.  
    176.  
    177. :“積……積極……分子”老師說:“那
    178. yīng
    179. gāi
    180. xiàng
    181. mèi
    182. mèi
    183. kàn
    184. ò
    185.  
    186.  
    187. jiě
    188. jiě
    189. diǎn
    190. le
    191. diǎn
    192. tóu
    193.  
    194. 你應該向妹妹看齊哦!”姐姐點了點頭。
    195.  
    196.  
    197. chū
    198. le
    199. jiāo
    200. shì
    201.  
    202. men
    203. jiù
    204. zài
    205. xiào
    206. yuán
    207. zǒu
    208. zǒu
    209.  
    210. zǒu
    211.  出了教室,我們就在校園里走走。走
    212. zhe
    213. zǒu
    214. zhe
    215. men
    216. lái
    217. dào
    218. le
    219. yuán
    220. lái
    221. ?
    222.    
    223.  
    224. bān
    225. de
    226. jiāo
    227. shì
    228. mén
    229. 著走著我們來到了原來一(1)班的教室門
    230. kǒu
    231.  
    232. kàn
    233. jiàn
    234. men
    235. bān
    236. de
    237. zhāng
    238. huì
    239. jìn
    240. le
    241. ?
    242.    
    243.  
    244. bān
    245. de
    246. jiāo
    247. 口,看見我們班的張惠進了一(1)班的教
    248. shì
    249.  
    250. jiě
    251. jiě
    252. xiào
    253.  
    254. shuō
    255.  
    256.  
    257. zhāng
    258. huì
    259.  
    260. 室。我和姐姐哈哈大笑,說:“張惠,我
    261. men
    262. jīng
    263. èr
    264. nián
    265. le
    266.  
    267.  
    268. xiào
    269. zhe
    270. men
    271. lái
    272. dào
    273. le
    274. cāo
    275. chǎng
    276. 們已經二年級了!”笑著我們來到了操場
    277.  
    278. xiǎo
    279. cāo
    280. chǎng
    281. shàng
    282. yǒu
    283. liù
    284. duì
    285. lán
    286. qiú
    287. jià
    288.  
    289. zhěng
    290. pái
    291. liè
    292. zhe
    293. 。小操場上有六對籃球架,整齊地排列著
    294.  
    295. cāo
    296. chǎng
    297. de
    298. pǎo
    299. dào
    300. shì
    301. hóng
    302. de
    303.  
    304. quān
    305. yǒu
    306. bǎi
    307. 。大操場的跑道是紅色的,一圈有四百米
    308.  
    309. shuō
    310.  
    311.  
    312. zhè
    313. pǎo
    314. dào
    315. hǎo
    316. pài
    317. ā
    318.  
    319.  
    320. shuō
    321.  
    322. ,爸爸說:“這跑道好氣派啊!”我說:
    323.  
    324. shì
    325. ā
    326.  
    327. shí
    328.  
    329. lǎo
    330. shī
    331. jiù
    332. huì
    333. dài
    334. men
    335. “是啊,體育課時,體育老師就會帶我們
    336. dào
    337. zhè
    338. ér
    339. pǎo
    340. sān
    341. quān
    342.  
    343.  
    344. 到這兒跑三圈。”
    345.  
    346.  
    347. men
    348. lái
    349. dào
    350. le
    351. guāng
    352. róng
    353. bǎng
    354. qián
    355.  
    356. shàng
    357. miàn
    358. tiē
    359. zhe
    360. sān
    361. hǎo
    362.  我們來到了光榮榜前,上面貼著三好
    363. xué
    364. shēng
    365. de
    366. zhào
    367. piàn
    368.  
    369. duì
    370. jiě
    371. jiě
    372. shuō
    373.  
    374.  
    375. mèi
    376. mèi
    377. pái
    378. zài
    379. 學生的照片。爸爸對姐姐說:“妹妹排在
    380. ne
    381.  
    382.  
    383. men
    384. yòu
    385. lái
    386. dào
    387. le
    388. xiàng
    389. shí
    390. dèng
    391. 第一個呢!”我們又來到了象棋子石凳那
    392. wán
    393. le
    394. huì
    395.  
    396. shuō
    397.  
    398.  
    399. hái
    400. xiǎng
    401. guāng
    402. róng
    403. bǎng
    404. 里玩了一會,爸爸說:“我還想去光榮榜
    405. ér
    406. kàn
    407. kàn
    408.  
    409. jiù
    410. huān
    411. kàn
    412. dào
    413. ér
    414. de
    415. zhào
    416. piàn
    417. guà
    418. 那兒看看,我就喜歡看到我女兒的照片掛
    419. zài
    420. guāng
    421. róng
    422. bǎng
    423. shàng
    424.  
    425.  
    426. kàn
    427. zhe
    428. de
    429. zhào
    430. piàn
    431.  
    432. hěn
    433. guāng
    434. 在光榮榜上。”爸爸看著我的照片,很光
    435. róng
    436. de
    437. yàng
    438.  
    439. 榮的樣子。
    440.  
    441.  
    442. xiǎng
    443.  
    444. xué
    445. xiào
    446. shì
    447. me
    448. měi
    449.  
    450. chōng
    451. mǎn
    452. qíng
    453.  
    454.  我想,學校是那么美麗,充滿熱情,
    455. chōng
    456. mǎn
    457. huó
    458.  
    459. yīn
    460. wéi
    461. shàng
    462. le
    463. guāng
    464. róng
    465. bǎng
    466. ér
    467. háo
    468. 充滿活力。爸爸因為我上了光榮榜而自豪
    469.  
    470. zhè
    471. xué
    472. ?
    473. yào
    474. rèn
    475. zhēn
    476. xué
    477.  
    478. ràng
    479. ,我這個學期一定要認真學習,讓爸爸自
    480. háo
    481. háo
    482. zài
    483. háo
    484.  
    485. 豪自豪再自豪!
    486.  
    487. 
    488.  
    489. zhǐ
    490. dǎo
    491. jiāo
    492. shī
    493.  
    494. xiàng
    495. xiǎo
    496. xiān
    497. 指導教師:項小仙
    498.  
    499.  
    500.  
    501.  
    502.  
    503.  
    504.  
    505.   
      
     無注音版:
      
      
      開學第一天
      黃韞彥浙江浦江第一小學二(1)班
      
      開學了,我、姐姐和爸爸開開心心地來到學校。我心想:二(1)班在哪呢?爸爸看見黑板上寫有通知,說二(1)班在二號樓的一樓,于是我們一起到了我們的教室。老師問爸爸:“午飯在哪吃?”爸爸回答:“家里吃。”老師又轉向姐姐,“兩顆門牙掉了?”姐姐咧著缺了兩顆牙的嘴笑著答:“對呀。”老師問姐姐:“你上學期拿了什么獎狀?”妹妹不好意思地說:“積……積極……分子”老師說:“那你應該向妹妹看齊哦!”姐姐點了點頭。
       出了教室,我們就在校園里走走。走著走著我們來到了原來一(1)班的教室門口,看見我們班的張惠進了一(1)班的教室。我和姐姐哈哈大笑,說:“張惠,我們已經二年級了!”笑著我們來到了操場。小操場上有六對籃球架,整齊地排列著。大操場的跑道是紅色的,一圈有四百米,爸爸說:“這跑道好氣派啊!”我說:“是啊,體育課時,體育老師就會帶我們到這兒跑三圈。”
       我們來到了光榮榜前,上面貼著三好學生的照片。爸爸對姐姐說:“妹妹排在第一個呢!”我們又來到了象棋子石凳那里玩了一會,爸爸說:“我還想去光榮榜那兒看看,我就喜歡看到我女兒的照片掛在光榮榜上。”爸爸看著我的照片,很光榮的樣子。
       我想,學校是那么美麗,充滿熱情,充滿活力。爸爸因為我上了光榮榜而自豪,我這個學期一定要認真學習,讓爸爸自豪自豪再自豪!
      
      指導教師:項小仙
      
      
      
      

      開學第一周

      小學生日記373字
      作者:陶桂城
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • guāng
     • yīn
     • jiàn
     •  
     • yuè
     • suō
     •     光陰似箭,日月如梭
     •  
     • shí
     • jiān
     • zǒng
     • shì
     • guò
     • hěn
     • kuài
     •  
     • zhī
     • jiào
     • liǎng
     • yuè
     • de
     • ,時間總是過得很快,不知不覺兩個月的
     • shǔ
     • jiǎ
     • jiù
     • guò
     • le
     •  
     • zhè
     • shì
     • kāi
     • xué
     • de
     • zhōu
     •  
     • kāi
     • xué
     • 暑假就過去了,這是開學的第一周,開學
     • 閱讀全文

      開學第一周

      小學生日記373字
      作者:陶桂城
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • guāng
     • yīn
     • jiàn
     •  
     • yuè
     • suō
     •     光陰似箭,日月如梭
     •  
     • shí
     • jiān
     • zǒng
     • shì
     • guò
     • hěn
     • kuài
     •  
     • zhī
     • jiào
     • liǎng
     • yuè
     • de
     • ,時間總是過得很快,不知不覺兩個月的
     • shǔ
     • jiǎ
     • jiù
     • guò
     • le
     •  
     • zhè
     • shì
     • kāi
     • xué
     • de
     • zhōu
     •  
     • kāi
     • xué
     • 暑假就過去了,這是開學的第一周,開學
     • 閱讀全文

      上學第一天

      小學生日記615字
      作者:周璨
     • shàng
     • xué
     • tiān
     • 上學第一天
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • qíng
     • 200893日 星期三 晴
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • zhōng
     • yíng
     • lái
     • le
     • ràng
     • dòng
     •  今天,終于迎來了一個讓我激動不已
     • 閱讀全文

      開學典禮

      小學生日記481字
      作者:zhuyufeu
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • zǎo
     • shàng
     •  
     • men
     • xué
     • xiào
     • háng
     • le
     • kāi
     • xué
     • diǎn
     •  今天早上,我們學校舉行了開學典禮
     •  
     • men
     • lái
     • dào
     • xué
     • xiào
     • de
     • cāo
     • chǎng
     •  
     • shì
     • men
     • de
     • wén
     • lǎo
     • ,我們來到學校的操場,是我們的語文老
     • shī
     • chè
     • huá
     • de
     •  
     • men
     • zhī
     • dào
     • de
     • xīn
     •  
     • xiān
     • shì
     • lán
     • 師撤劃的,我們也知道她的辛苦,先是藍
     • 閱讀全文

      開學

      小學生日記475字
      作者:黎佩茵
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • kāi
     • xué
     • de
     •  
     •  今天是開學的日子。
     •  
     •  
     • zǎo
     • zǎo
     • jiù
     • chuáng
     • le
     •  
     • shuā
     • liǎn
     • hòu
     •  
     • shū
     •  我早早就起床了,刷牙洗臉后,我梳
     • hǎo
     • tóu
     •  
     • huàn
     • shàng
     •  
     • rán
     • hòu
     • chī
     • zǎo
     • diǎn
     •  
     • suí
     • biàn
     • 好頭發,換上衣服,然后吃早點,我隨便
     • 閱讀全文

      開學第一天

      小學生日記277字
      作者:彭浩
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     • èr
     •  
     •     2009年 91日 星期二 
     • tiān
     •  
     • qíng
     •  
     • 天氣:晴 
     •  
     •  
     •  
     • kāi
     • xué
     • tiān
     •  
     •  開學第一天 
     • 閱讀全文

      開學第一堂課

      小學生日記436字
      作者:小韻
     •  
     • zhè
     • shì
     • táng
     • shū
     • de
     • shēng
     • mìng
     •  
     • wéi
     • men
     • jiǎng
     • shù
     • de
     • 這是一堂特殊的生命課。為我們講述的
     • shì
     • yòng
     • zhī
     • shí
     • shǒu
     • shēng
     • mìng
     • de
     • dào
     •  
     • zhè
     • táng
     • shū
     • de
     • 是用知識守護生命的道理,這堂特殊的課
     • shēng
     • mìng
     • shí
     • jiāo
     • wéi
     • zhǔ
     •  
     • chàng
     • quán
     • guó
     • de
     • zhōng
     • xiǎo
     • 以生命意識教育為主題,倡議全國的中小
     • 閱讀全文

      開學第一周

      小學生日記373字
      作者:任可心
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • kāi
     • xué
     • de
     • tiān
     •  
     • shì
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     •  
     •  今天是開學的第一天,也是91日 。
     •  
     •  
     • zǎo
     • zǎo
     • lái
     • dào
     • jiāo
     • shì
     •  
     • xiàn
     • jiāo
     • shì
     • huàn
     • rán
     •  我早早地來到教室里,發現教室煥然
     • xīn
     •  
     • de
     • xīn
     • qíng
     • bié
     • gāo
     • xìng
     •  
     • lǎo
     • shī
     • gào
     • 一新,我的心情特別高興,老師也告訴我
     • 閱讀全文

      開學

      小學生日記328字
      作者:楊偉強
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • kāi
     • xué
     • zhōu
     • le
     •  
     • xīn
     • zhōng
     • yǒu
     • hěn
     •    開學一周了,我心中有很
     • duō
     • de
     • gǎn
     • chù
     •  
     • 多的感觸。
     •  
     •  
     • men
     • de
     • wén
     • lǎo
     • shī
     • huàn
     • chéng
     • le
     • míng
     • jiào
     • yǒu
     •  我們的語文伍老師換成了一名比較有
     • 閱讀全文

      開學典禮

      小學生日記304字
      作者:龔子
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xiǎo
     • xué
     • zuò
     • wén
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • fēng
     •   小學作文  今天是一個風
     • de
     • hǎo
     • tiān
     •  
     • shì
     • kāi
     • xué
     • diǎn
     • de
     •  
     • 和日麗的好天氣,也是開學典禮的日子…
     •  
     • 閱讀全文

      開學了

      小學生日記205字
      作者:陳文以
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • yòu
     • yào
     • shàng
     • xué
     • le
     •  
     • hǎo
     • huái
     • niàn
     • tiān
     • de
     •  今天又要上學了,好懷念那八天的
     • jiǎ
     • ā
     •  
     • zhī
     • yǒu
     • tiān
     •  
     •  
     • ?
     • yào
     • xīn
     • shōu
     • 假期啊!可惜只有八天……一定要把心收
     • 閱讀全文

      開學了

      小學生日記320字
      作者:龍琪
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xiǎo
     • xué
     • zuò
     • wén
     •  
     •  
     •  
     •  
     • kāi
     • xué
     • le
     •   小學作文  開學了
     •  
     •  
     • zhèng
     • yuè
     • chū
     • shí
     •  
     • men
     • kāi
     • xué
     •  
     • shí
     • ?
     • míng
     •  
     •  正月初十,我們開學。十一去報名,
     • tiān
     • nǎi
     • nǎi
     • dài
     •  
     • tián
     • tián
     •  
     • táo
     • táo
     • ?
     • míng
     •  
     • xiān
     • 那一天奶奶帶我,甜甜,淘淘去報名。先
     • 閱讀全文

      開學倒計時

      小學生日記308字
      作者:wmx
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •      
     •  
     •  
     • jīng
     •    
     • yuè
     •       
     • hào
     • le
     •  
     • kāi
     • xué
     • hái
     • yǒu
     •    
     • tiān
     • le
     •  
     •  已經218號了,距離開學還有9天了,可
     • shēn
     • biān
     • de
     • zuò
     • hái
     • shì
     • duī
     •  
     • kàn
     • lái
     • jiā
     • 身邊的作業還是一大堆,看來我必須得加
     • 閱讀全文

      開學的煩惱

      小學生日記182字
      作者:zj583163…
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • kāi
     • xué
     • de
     • fán
     • nǎo
     •   開學的煩惱
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • shì
     • zhèng
     • shì
     • kāi
     • xué
     • de
     • tiān
     •  
     • xìng
     •  今天,是正式開學的第一天,我既興
     • fèn
     • yòu
     • yǒu
     • diǎn
     • ér
     • qíng
     • yuàn
     •  
     • yào
     • shuō
     • xìng
     • fèn
     •  
     • jiù
     • shì
     • néng
     • 奮又有點兒不情愿,要說興奮,那就是能
     • 閱讀全文

      開學趣事

      小學生日記365字
      作者:查理
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhè
     • zhōu
     • shì
     • kāi
     • xué
     • de
     • zhōu
     •  
     • shì
     • ān
     •   這一周是開學的第一周,也是安
     • quán
     • zhōu
     •  
     • jiù
     • lái
     • jiǎng
     • jiǎng
     • liǎng
     • jiàn
     • kāi
     • xué
     • de
     • shì
     • qíng
     • ba
     •  
     • 全周,我就來講講兩件開學的事情吧。
     •  
     •  
     • xīng
     • èr
     •  
     • men
     • bān
     • xuǎn
     • le
     • bān
     • gàn
     •  
     • bèi
     • xuǎn
     •  星期二,我們班選了班干部,我被選
     • 閱讀全文

      開學

      小學生日記123字
      作者:紫~櫻~花
     •  
     •  
     •  
     •  
     • kāi
     • xué
     • le
     •  
     • xià
     • biàn
     • chéng
     • le
     • nián
     • de
     •   開學了 我一下變成了四年級的
     • tóng
     • xué
     • le
     • suī
     • rán
     • nán
     • yǒu
     • diǎn
     • gāo
     • shì
     • hái
     • shì
     • hǎo
     • hǎo
     • xué
     • 同學了雖然難度有點高可是我還是好好學
     • shàng
     • xué
     • de
     • chéng
     • ?
     • tài
     • xiǎng
     • zhè
     • xué
     • huàn
     • le
     • xīn
     • bān
     • 習上學期的成績不太理想這學期換了新班
     • 閱讀全文

      開學的第一天……

      小學生日記1268字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •         
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • 閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 原生態文字;
     • 閱讀全文

      觀《開學第一課》后感

      小學生日記230字
      作者:陳杉
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • guān
     •  
     • kāi
     • xué
     •  
     • hòu
     • gǎn
     •   觀《開學第一課》后感
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • kàn
     • le
     •  
     • kāi
     • xué
     •  
     •  
     •  今天,我去看了《開學第一課》,
     • dǒng
     • le
     • ài
     •  
     • 我懂得了愛。
     • 閱讀全文

      開學

      小學生日記443字
      作者:彭書涵
     •  
     •  
     •  
     •  
     •       
     •  
     •  
     •  
     •  
     • kāi
     • xué
     •   12  開學
     • zhǎng
     • qīng
     • xiǎo
     • xué
     • ?
     •    
     •  
     • bān
     • péng
     • shū
     • hán
     •  
     •  
     • 長青小學四(6)班彭書涵 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • kāi
     • xué
     • de
     •  
     • shū
     • hái
     •  今天是91日,開學的日子。我把書還
     • 閱讀全文

      新學期開學了

      小學生日記383字
      作者:張玲睿
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xīn
     • xué
     • kāi
     • xué
     •  
     • xiàn
     • zài
     •     新學期開學啦!現在
     • men
     • de
     • lǎo
     • shī
     •  
     • jiāo
     • shì
     •  
     • dōu
     • yǒu
     • duō
     • biàn
     • huà
     •  
     • 我們的老師、教室,都有許多變化。
     •  
     •  
     • xiān
     • shuō
     • shuō
     • men
     • de
     • jiāo
     • shì
     • ba
     •  
     • qián
     • men
     • de
     • jiāo
     •  先說說我們的教室吧,以前我們的教
     • 閱讀全文

      新學期開學了

      小學生日記383字
      作者:張玲睿
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xīn
     • xué
     • kāi
     • xué
     •  
     • xiàn
     • zài
     •     新學期開學啦!現在
     • men
     • de
     • lǎo
     • shī
     •  
     • jiāo
     • shì
     •  
     • dōu
     • yǒu
     • duō
     • biàn
     • huà
     •  
     • 我們的老師、教室,都有許多變化。
     •  
     •  
     • xiān
     • shuō
     • shuō
     • men
     • de
     • jiāo
     • shì
     • ba
     •  
     • qián
     • men
     • de
     • jiāo
     •  先說說我們的教室吧,以前我們的教
     • 閱讀全文

      開學典禮

      小學生日記204字
      作者:tom42040…
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • nián
     • kāi
     • xué
     • tiān
     •  
     •   今天是虎年開學第一天,我一
     • jìn
     • xué
     • xiào
     • jiù
     • gǎn
     • dào
     • nào
     • nào
     • de
     •  
     • páng
     • biān
     • hái
     • yǒu
     • 進入學校就感到熱熱鬧鬧的,旁邊還有鼓
     • hào
     • duì
     • zài
     • yǎn
     • zòu
     •  
     • jìn
     • le
     • jiāo
     • shì
     •  
     • kàn
     • jiàn
     • le
     • tóng
     • xué
     •  
     • 號隊在演奏,進了教室,看見了許同學,
     • 閱讀全文

      正式開學

      小學生日記452字
      作者:欣心
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • qíng
     •   : 2008223日 星期六 晴
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhèng
     • shì
     • kāi
     • xué
     • 正式開學
     • 閱讀全文

      開學的第一天(外一篇)

      小學生日記2785字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     •    閱讀提示: 1、黑色字體部
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      開學了

      小學生日記304字
      作者:付晶峰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •    2007831日 星期五 晴
     •  
     •  
     •  
     •  
     • kāi
     • xué
     • le
     • 開學了
     • 閱讀全文

      開學的第一天

      小學生日記244字
      作者:陳競帆
     •  
     •  
     •  
     •       
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  0891日 星期一 晴
     •  
     •  
     • kāi
     • xué
     • de
     • tiān
     •  
     • 《開學的第一天》
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • kāi
     • xué
     • de
     • tiān
     •  
     • huái
     • zhe
     • kuài
     • de
     •  今天是開學的第一天,我懷著愉快的
     • 閱讀全文

      要開學了

      小學生日記175字
      作者:未知
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • tiān
     •  
     • qíng
     •  2008815日 天氣 晴
     •  
     •  
     • yào
     • kāi
     • xué
     • le
     •  要開學了
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • xiàng
     • wèn
     • le
     •    
     • yuè
     •       
     • hào
     • le
     •  今天,我向媽媽問了日期815號了距離
     • 閱讀全文

      開學了!

      小學生日記118字
      作者:容文倩
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • kāi
     • xué
     • le
     •  
     • zài
     • shì
     •  
     • èr
     •   今天我開學了,不再是一、二
     • nián
     •  
     • ér
     • shì
     • sān
     • nián
     •  
     • 年級,而是三年級。
     •  
     •  
     • shàng
     • le
     • sān
     • nián
     • chéng
     • jiù
     • duō
     • le
     •  
     • yǒu
     • wén
     •  
     • shù
     •  上了三年級課程就多了,有語文、數
     • 閱讀全文

      開學的第一天

      小學生日記187字
      作者:王凱杰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • kāi
     • xué
     • de
     • tiān
     •  
     • hěn
     • zǎo
     • lái
     •  今天是開學的第一天,我很早起來
     • le
     •  
     • shù
     • hǎo
     •  
     • bèi
     • zhe
     • gěi
     • mǎi
     • de
     • xīn
     • shū
     • bāo
     • shàng
     • 了,洗漱好,背著媽媽給我買的新書包上
     • 閱讀全文

      上學第一周周記

      小學生日記593字
      作者:姚思婕
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     • tiān
     •  
     • yīng
     • lǎo
     •    1 2  第一天,英語老
     • shī
     • ràng
     • tóng
     • xué
     • men
     • mǎi
     • yīn
     •  
     • huí
     • dào
     • jiā
     • shì
     • 師讓同學們買一個錄音機。回到家我把事
     • qíng
     • gào
     • le
     •  
     • què
     • shuō
     •  
     •  
     • děng
     • yīn
     • dài
     • 情告訴了媽媽,媽媽卻說:“等錄音帶發
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.flooringhelper.com:合江县| www.q7838.com:乌兰县| www.jgdzj.com:元谋县| www.sensationsporthorses.com:东兰县| www.brand-gate.com:永州市| www.mwhhs.com:旺苍县| www.zhugangfamen.com:江陵县| www.muyeyan.com:乌兰察布市| www.cherrystonesoftware.com:通榆县| www.princesstickets.com:梓潼县| www.dessertsstraightup.com:白玉县| www.zyfoodmachine.com:修武县| www.dywanliqizhong.com:绥江县| www.dechavanne.net:海阳市| www.sterlingod.com:屏山县| www.tearway.com:怀来县| www.jatemweb.com:铜山县| www.henglian-sh.com:桦南县| www.huthug.com:长沙县| www.926379.com:昌都县| www.dictionarios.com:新河县| www.smrig.com:平凉市| www.healthinsurancenewyork.net:襄汾县| www.koreanista.net:确山县| www.tongfanglove.com:固原市| www.friendlyny.com:彰化县| www.hbtw.net:西林县| www.blogsfere.com:连山| www.zgzsygw.com:金堂县| www.xjzsxx.com:遂溪县| www.yfsco.com:秀山| www.romanyrestaurant.com:盐源县| www.fjgwg.com:通州区| www.2009k.com:广德县| www.dianehamburg.com:五寨县| www.simuladorpoupanca.com:思南县| www.anoscampagnes.com:陵水| www.askabin.net:叙永县| www.berraingenieros.com:那曲县| www.piranhacrunch.com:岐山县| www.sjhrjzfs.com:安平县| www.ljseducation.com:镇平县| www.basicherbals.com:湖州市| www.steinblogger.com:灌南县| www.ceilidhcostello.com:平遥县| www.cbyco.com:离岛区| www.how2scuba.com:安西县| www.beihaihurong56.com:沁源县| www.postnuk.com:资阳市| www.madinafrica.com:葫芦岛市| www.crowsphotography.com:富平县| www.crowsphotography.com:阳春市| www.izltech.com:南投市| www.omymedia.com:株洲县| www.messinginaction.com:黄大仙区| www.vsedolamp.com:民权县| www.chinaheliang.com:策勒县| www.qdsej.com:大港区| www.344hhgz.com:邹城市| www.cm966.com:邯郸市| www.982320.com:建昌县| www.maadqr-app.com:安化县| www.solar-toys.org:大新县| www.mastersengenharia.com:延长县| www.cesnievyemekleri.com:乌兰浩特市| www.ordynacka.com:泰顺县| www.gratefulsparrow.com:静海县| www.sonleyglove.com:宜兰县| www.e2aa.com:镇安县| www.antonkropotkinsky.com:麟游县| www.jangsuchonaronia.com:阿拉善左旗| www.jas-cn.com:武城县| www.airshipapperal.com:襄城县| www.wunderkind56dvoek.net:迁西县| www.boboschinesedeli.com:玉林市| www.markctalbot.com:海晏县| www.eamff.com:哈巴河县| www.takarasushioakland.com:滕州市| www.sunandsnowkennels.com:黑山县| www.qxtongbeng.com:喜德县| www.best-wpthemes.com:阿图什市| www.52gegegan.com:祁东县| www.danielelise.com:微山县| www.tao2u.com:清水县|