1. <s id="phshc"></s>

     學會自我保護

     小學生日記714字
     作者:陳珊
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6.  
    7. xué
    8.  
    9. huì
    10.  
    11.  
    12.  
    13. bǎo
    14.  
    15.  
    16.  
    17.   學 會 自 我 保 護 
    18.  
    19.  
    20.  
    21. jīn
    22. tiān
    23. kuài
    24. fàng
    25. xué
    26. shí
    27.  
    28. wáng
    29. lǎo
    30. shī
    31. fàng
    32. le
    33. yǒu
    34.  今天快放學時,王老師放了一個有
    35. guān
    36. bǎo
    37. de
    38. piàn
    39.  
    40.  
    41.  
    42. 關自我保護的片子。 
    43.  
    44.  
    45.  
    46. yǒu
    47. tiān
    48.  
    49. zhī
    50. xiǎo
    51. hóng
    52. dài
    53. shǔ
    54. zài
    55. jiā
    56.  
    57.  有一天,一只小紅袋鼠獨自在家,
    58. dōu
    59. chū
    60. le
    61.  
    62. xiǎo
    63. hóng
    64. dài
    65. shǔ
    66. jiù
    67. diàn
    68. huà
    69. gěi
    70. 爸爸媽媽都出去了。小紅袋鼠就打電話給
    71. péng
    72. yǒu
    73.  
    74. gào
    75. men
    76. jiā
    77. ān
    78. zhuāng
    79. diàn
    80. huà
    81. le
    82.  
    83. 朋友,告訴他們自己家安裝電話了。他撥
    84. diàn
    85. huà
    86. yǒu
    87. jìn
    88. le
    89.  
    90. huì
    91. ér
    92. gěi
    93. qīng
    94. shū
    95. shēng
    96. 電話可有勁了,一會兒打給青蛙大叔大聲
    97. jiào
    98. ?
    99. méi
    100. tīng
    101. qīng
    102. chǔ
    103. zài
    104. jiào
    105. shí
    106. me
    107.  
    108.  
    109. huì
    110. ér
    111. gěi
    112. gōng
    113. 叫(沒聽清楚在叫什么),一會兒打給公
    114. shěn
    115.  
    116. tiào
    117. zhe
    118.  
    119. hǎn
    120. zhe
    121.  
    122. dòu
    123. men
    124. xiào
    125. qián
    126. yǎng
    127. 雞大嬸,跳著、喊著,逗得我們笑得前仰
    128. hòu
    129.  
    130. rán
    131.  
    132. xiǎo
    133. hóng
    134. dài
    135. shǔ
    136. jiā
    137. de
    138. diàn
    139. huà
    140. xiǎng
    141. le
    142.  
    143. 后合。突然,小紅袋鼠家的電話響了,他
    144. qīng
    145. qīng
    146. jiē
    147. diàn
    148. huà
    149.  
    150. bīn
    151. bīn
    152. yǒu
    153. shuō
    154.  
    155. qǐng
    156. wèn
    157. nín
    158. 輕輕地接起電話,彬彬有禮地說“請問您
    159. zhǎo
    160. shuí
    161.  
    162.  
    163. huī
    164. láng
    165. yòng
    166. de
    167. sǎng
    168. yīn
    169. shuō
    170.  
    171.  
    172. zhǎo
    173. 找誰?”大灰狼用粗粗的嗓音說:“不找
    174. shuí
    175.  
    176. shì
    177. sòng
    178. kuài
    179. cān
    180. de
    181.  
    182.  
    183. xiǎo
    184. hóng
    185. dài
    186. shǔ
    187. bàn
    188. xìn
    189. bàn
    190. 誰,我是送快餐的。”小紅袋鼠半信半疑
    191.  
    192. xiǎng
    193. le
    194. duì
    195. shuō
    196. de
    197. huà
    198.  
    199. shì
    200.  
    201. ,似乎想起了爸爸對他說的話,于是,他
    202. jiù
    203. diàn
    204. huà
    205. gěi
    206.  
    207. shuō
    208.  
    209.  
    210. qiān
    211. wàn
    212. yào
    213. gěi
    214. 就打電話給爸爸。爸爸說:“千萬不要給
    215. shēng
    216. rén
    217. kāi
    218. mén
    219.  
    220.  
    221. xiǎo
    222. hóng
    223. dài
    224. shǔ
    225. tīng
    226. le
    227. de
    228. huà
    229.  
    230. 陌生人開門。”小紅袋鼠聽了爸爸的話,
    231. gǎn
    232. jǐn
    233. bān
    234. lái
    235. zhāng
    236. zhuō
    237. mén
    238. zhù
    239.  
    240. zhè
    241. shí
    242.  
    243. mén
    244. 趕緊搬來一張大桌子把門堵住。這時,門
    245. bèi
    246. huī
    247. láng
    248. dōng
    249. dōng
    250. zhí
    251. xiǎng
    252.  
    253. xiǎo
    254. hóng
    255. dài
    256. shǔ
    257. yòu
    258. lái
    259. 被大灰狼踢得咚咚直響。小紅袋鼠又拿來
    260. rùn
    261. huá
    262. yóu
    263.  
    264. cóng
    265. mén
    266. féng
    267. dǎo
    268. le
    269. chū
    270.  
    271. huī
    272. láng
    273. cóng
    274. róu
    275. 潤滑油,從門縫里倒了出去。大灰狼從柔
    276. ruǎn
    277. de
    278. cǎo
    279. píng
    280. pǎo
    281. dào
    282. lóu
    283. shàng
    284.  
    285.  
    286. pēng
    287.  
    288.  
    289. huī
    290. láng
    291. 軟的草坪里跑到樓梯上,“砰”,大灰狼
    292. huá
    293. le
    294. xià
    295.  
    296. tóu
    297. shàng
    298. dùn
    299. shí
    300. le
    301. sān
    302. bāo
    303. 一骨碌滑了下去,頭上頓時起了三個大包
    304.  
    305. xiōng
    306. hěn
    307. de
    308. huī
    309. láng
    310. réng
    311. kěn
    312. xiū
    313.  
    314. chù
    315. zhāng
    316. wàng
    317.  
    318. 。兇狠的大灰狼仍不肯罷休,四處張望。
    319. rán
    320.  
    321. xiàn
    322. dǐng
    323. yǒu
    324. yān
    325. cōng
    326.  
    327. jiù
    328. le
    329. huài
    330. 突然,他發現屋頂有個煙囪,就打了個壞
    331. zhǔ
    332.  
    333.  
    334. cóng
    335. yān
    336. cōng
    337. xià
    338. zhuā
    339. hóng
    340. dài
    341. shǔ
    342.  
    343. zhè
    344. 主意——從煙囪里爬下去抓紅袋鼠。這個
    345. móu
    346. bèi
    347. cōng
    348. míng
    349. de
    350. xiǎo
    351. hóng
    352. dài
    353. shǔ
    354. shí
    355. le
    356.  
    357. máng
    358. 計謀被聰明的小紅袋鼠識破了,他急忙拿
    359. gēn
    360. huǒ
    361. chái
    362.  
    363. diǎn
    364. zhe
    365. le
    366. yān
    367. cōng
    368. xià
    369. miàn
    370. suǒ
    371. yǒu
    372. de
    373. huǒ
    374. chái
    375. 起一根火柴,點著了煙囪下面所有的火柴
    376.  
    377. huī
    378. láng
    379. bèi
    380. shāo
    381. áo
    382. áo
    383. zhí
    384. jiào
    385.  
    386. jīng
    387. dòng
    388. le
    389. zhōu
    390. wéi
    391. de
    392. ,大灰狼被燒得嗷嗷直叫,驚動了周圍的
    393. lín
    394.  
    395. zhī
    396. jiàn
    397. qīng
    398. shū
    399. gōng
    400. shěn
    401. bèi
    402. zhe
    403. fēng
    404. 鄰居。只見青蛙大叔和公雞大嬸背著鋒利
    405. de
    406. dāo
    407. chā
    408. duì
    409. huī
    410. láng
    411. jǐn
    412. zhuī
    413. shě
    414.  
    415. xià
    416. huī
    417. láng
    418. 的刀叉對大灰狼緊追不舍,嚇得大灰狼四
    419. chù
    420. táo
    421. cuàn
    422.  
    423. rán
    424.  
    425. xiàng
    426. píng
    427. guō
    428. de
    429. dōng
    430. zhòng
    431. zhòng
    432. 處逃竄。突然,一個像平底鍋的東西重重
    433. zhōng
    434. le
    435. de
    436.  
    437. dòu
    438. men
    439. quán
    440. bān
    441. yòu
    442. shì
    443. 地打中了它的鼻子,逗得我們全班又是一
    444. zhèn
    445. bào
    446. xiào
    447.  
    448. xiǎo
    449. hóng
    450. dài
    451. shǔ
    452. de
    453. zhè
    454. shí
    455. huí
    456. lái
    457. le
    458.  
    459. 陣爆笑。小紅袋鼠的爸爸這時也回來了,
    460. lián
    461. lián
    462. kuā
    463. xiǎo
    464. hóng
    465. dài
    466. shǔ
    467. shì
    468. cōng
    469. míng
    470. yǒng
    471. gǎn
    472. de
    473. hái
    474.  
    475. 連連夸小紅袋鼠是一個聰明勇敢的孩子。
    476.  
    477.  
    478.  
    479.  
    480.  
    481.  
    482. piàn
    483. fàng
    484. wán
    485.  
    486. jiāo
    487. shì
    488. dùn
    489. shí
    490. xiǎng
    491. zhèn
    492.  片子一放完,教室里頓時響起一陣
    493. léi
    494. míng
    495. bān
    496. de
    497. zhǎng
    498. shēng
    499.  
    500. huó
    501. ài
    502. de
    503. xiǎo
    504. hóng
    505. dài
    506. shǔ
    507. yòng
    508. 雷鳴般的掌聲。活潑可愛的小紅袋鼠用自
    509. de
    510. zhì
    511. yǒng
    512. gǎn
    513. zhàn
    514. shèng
    515. huī
    516. láng
    517.  
    518. zuì
    519. zhōng
    520. bǎo
    521. le
    522. 己的機智勇敢地戰勝大灰狼,最終保護了
    523.  
    524. zhè
    525. yíng
    526. le
    527. suǒ
    528. yǒu
    529. rén
    530. de
    531. zàn
    532. shǎng
    533.  
    534. gèng
    535. zhòng
    536. yào
    537. de
    538. 自己,這贏得了所有人的贊賞。更重要的
    539. shì
    540.  
    541. men
    542. cóng
    543. zhōng
    544. shòu
    545. dào
    546. le
    547. hěn
    548.  
    549. cháng
    550. shēng
    551. huó
    552. 是,我們從中受到了很大啟發,日常生活
    553. zhōng
    554.  
    555. men
    556. yīng
    557. gāi
    558. yào
    559. xué
    560. huì
    561. bǎo
    562.  
    563.  
    564.  
    565. 中,我們也應該要學會自我保護。 
    566.  
    567.  
    568.  
    569. chén
    570.  
    571. shān
    572.  
    573.  
    574.  陳 珊 
    575.  
    576.  
    577.  
    578.  
    579.   
      
     無注音版:
      
      
      
      學 會 自 我 保 護
      
      
      今天快放學時,王老師放了一個有關自我保護的片子。
      
      
      有一天,一只小紅袋鼠獨自在家,爸爸媽媽都出去了。小紅袋鼠就打電話給朋友,告訴他們自己家安裝電話了。他撥電話可有勁了,一會兒打給青蛙大叔大聲叫(沒聽清楚在叫什么),一會兒打給公雞大嬸,跳著、喊著,逗得我們笑得前仰后合。突然,小紅袋鼠家的電話響了,他輕輕地接起電話,彬彬有禮地說“請問您找誰?”大灰狼用粗粗的嗓音說:“不找誰,我是送快餐的。”小紅袋鼠半信半疑,似乎想起了爸爸對他說的話,于是,他就打電話給爸爸。爸爸說:“千萬不要給陌生人開門。”小紅袋鼠聽了爸爸的話,趕緊搬來一張大桌子把門堵住。這時,門被大灰狼踢得咚咚直響。小紅袋鼠又拿來潤滑油,從門縫里倒了出去。大灰狼從柔軟的草坪里跑到樓梯上,“砰”,大灰狼一骨碌滑了下去,頭上頓時起了三個大包。兇狠的大灰狼仍不肯罷休,四處張望。突然,他發現屋頂有個煙囪,就打了個壞主意——從煙囪里爬下去抓紅袋鼠。這個計謀被聰明的小紅袋鼠識破了,他急忙拿起一根火柴,點著了煙囪下面所有的火柴,大灰狼被燒得嗷嗷直叫,驚動了周圍的鄰居。只見青蛙大叔和公雞大嬸背著鋒利的刀叉對大灰狼緊追不舍,嚇得大灰狼四處逃竄。突然,一個像平底鍋的東西重重地打中了它的鼻子,逗得我們全班又是一陣爆笑。小紅袋鼠的爸爸這時也回來了,連連夸小紅袋鼠是一個聰明勇敢的孩子。
      
      
       片子一放完,教室里頓時響起一陣雷鳴般的掌聲。活潑可愛的小紅袋鼠用自己的機智勇敢地戰勝大灰狼,最終保護了自己,這贏得了所有人的贊賞。更重要的是,我們從中受到了很大啟發,日常生活中,我們也應該要學會自我保護。
      
      
      陳 珊
      
      
       

      自我介紹

      小學生日記259字
      作者:陳思穎
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •    x i a o x u e 1 2 3  
     •  
     • 
     •  
     •  
     •  
     • jiā
     • hǎo
     •  
     • shì
     • kuài
     • de
     • xiǎo
     • hái
     •  
     •  大家好,我是一個快樂的小女孩,
     • 閱讀全文

      戰勝自我

      小學生日記437字
      作者:吳思佳
     •  
     •  
     •  
     • zhōng
     • shàng
     • cóng
     • shǒu
     • yán
     • de
     •  “我終于把上課從不積極舉手發言的
     • huài
     • guàn
     • gǎi
     • zhèng
     • le
     •  
     • tài
     • hǎo
     • le
     •  
     •  
     • zhī
     • dào
     • shì
     • zěn
     • me
     • 壞習慣改正了,太好了!”你知道是怎么
     • huí
     • shì
     • ma
     •  
     • ràng
     • lái
     • gào
     • ba
     •  
     • 回事嗎,讓我來告訴你吧。
     • 閱讀全文

      自我介紹

      小學生日記172字
      作者:張子潔
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yōu
     • xiù
     • zuò
     • wén
     •  
     •  
     •   優秀作文 
     •  
     •  
     •  
     •                
     •  
     • jiào
     • zhāng
     • jié
     •  
     • shēng
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • shì
     •  hello!我叫張子潔,生于1999523日,我是
     • huó
     • ài
     • yǒu
     • xiǎng
     • xiàng
     • de
     • xiǎo
     • niáng
     •  
     • běn
     • rén
     • 一個活潑可愛富有想象力的小姑娘。本人
     • 閱讀全文

      自我介紹

      小學生日記158字
      作者:黃媛媛
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhù
     • le
     • ma
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • shì
     • huáng
     • yuán
     • yuán
     •   記住了嗎?  我是黃媛媛
     •  
     • chū
     • shēng
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • shì
     • huó
     • ài
     • de
     • xiǎo
     • ,出生于1998619日,我是一個活潑可愛的小
     • niáng
     •    
     • kèn
     • hán
     • qiàn
     • piǎn
     • huái
     • wèi
     • chuī
     • jiē
     • sūn
     •  
     •  
     • zāi
     • sūn
     • 姑娘/裉焓塹諞淮衛吹秸飧齟蠹彝ィ?哉飧
     • 閱讀全文

      自我介紹

      小學生日記646字
      作者:PETERZ
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jiā
     • hǎo
     •  
     • jiào
     • zhōu
     • xiáng
     •  
     • jīn
     • nián
     • shí
     • suì
     •  
     •  大家好!我叫周達祥,今年十一歲,
     • shì
     • ài
     • de
     • xiǎo
     • nán
     • hái
     •  
     • zài
     • jiā
     • ào
     • xiǎo
     • xué
     • 是個可愛的小男孩,在何家坳小學體育路
     • 閱讀全文

      自我介紹

      小學生日記262字
      作者:戴佳妮
     •  
     •  
     •  
     • jiè
     • shào
     •  自我介紹
     •  
     •  
     • zhàn
     • zài
     • jìng
     • qián
     •  
     • kàn
     • dào
     • jìng
     • chū
     • xiàn
     • le
     •  我站在鏡子前,看到鏡子里出現了一
     •  
     •    
     • de
     •  
     • shū
     • zhe
     • ěr
     • de
     • duǎn
     •  
     • hēi
     • 個:3米的個子,梳著齊耳的短發,烏黑發
     • 閱讀全文

      自我介紹

      小學生日記224字
      作者:靳雙馨
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  2009130日 星期四 晴
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jiè
     •  
     • shào
     •  
     •  自 我 介 紹 
     •  
     •  
     • shì
     • míng
     • xiǎo
     • xué
     • shēng
     •  
     • jīng
     • shàng
     • èr
     • nián
     • le
     •  
     •  我是一名小學生,已經上二年級了。
     • 閱讀全文

      學會自我保護

      小學生日記714字
      作者:陳珊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xué
     •  
     • huì
     •  
     •  
     •  
     • bǎo
     •  
     •  
     •  
     •   學 會 自 我 保 護 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • kuài
     • fàng
     • xué
     • shí
     •  
     • wáng
     • lǎo
     • shī
     • fàng
     • le
     • yǒu
     •  今天快放學時,王老師放了一個有
     • guān
     • bǎo
     • de
     • piàn
     •  
     •  
     •  
     • 關自我保護的片子。 
     • 閱讀全文

      自我介紹

      小學生日記67字
      作者:楊彥杰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jiā
     • hǎo
     •  
     • jiào
     • yáng
     • yàn
     • jié
     •  
     • jīn
     • nián
     •    
     • suì
     • le
     •  
     •  大家好,我叫楊彥杰,今年8歲了,
     • zài
     • tóng
     • yóu
     • xiǎo
     • xué
     • èr
     • ?
     •    
     •  
     • bān
     • shū
     •  
     • shì
     • diào
     • de
     • 在童游小學二(3)班讀書。我是個調皮的
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.thechamplife.com:阜平县| www.n048.com:永春县| www.cafeavec.com:桃园县| www.jinshayule53.com:游戏| www.debian-mirror.com:彩票| www.airsolution-group.com:凯里市| www.asscing.com:葫芦岛市| www.mpafoto.com:阳朔县| www.coachyn.com:合山市| www.jobsheying.com:鄂尔多斯市| www.mdgc360.com:临夏市| www.wh-tattoo.com:泗洪县| www.woodenfences.org:盐源县| www.yugmk.com:雷山县| www.christarobillard.com:桐柏县| www.oopsireadabookagain.com:滕州市| www.cnkaidajixie.com:衡山县| www.arcoiristours.com:广西| www.jacobswelldrilling.net:漠河县| www.biologyislife.com:衢州市| www.hg84678.com:庄河市| www.droid-factory.com:故城县| www.fxptgs.com:修文县| www.banthuoconline.com:西平县| www.dghuayao.com:土默特右旗| www.e2aa.com:神木县| www.amb-eco.com:潮安县| www.dcgrill18st.com:桦甸市| www.cf1000.com:成武县| www.muotioikeus.com:巢湖市| www.yzzzm.com:临湘市| www.aureliogonzalez.com:怀柔区| www.z3858.com:郯城县| www.expressmasti.com:平阳县| www.czxinlai.com:铜陵市| www.78iis.com:年辖:市辖区| www.getallsites.com:莱西市| www.hoian-tailors.com:改则县| www.2012-oem-software.com:海宁市| www.yzasiaexpo.com:含山县| www.kzftp.com:镇宁| www.jade-capital.com:聂拉木县| www.beardiac.com:珠海市| www.bzsoft.org:浦东新区| www.mobilespiele.org:崇文区| www.chambres-dhotes-le-cigalon.com:栖霞市| www.zhuanhuatong.com:德化县| www.66356tt.com:时尚| www.936729.com:遂溪县| www.kennedypromotions.com:平舆县| www.jumpingjacksjumps.com:原平市| www.sufeautolights.com:榆林市| www.weiyanwangluo.com:广宗县| www.desengulu.com:南安市| www.myfamilyschoice.com:宁蒗| www.doulasconciencia.com:安乡县| www.fitgungym.com:昌宁县| www.nedges.com:日土县| www.carpetgalleryny.com:遂川县| www.char-o-lotranch.com:新源县| www.kingswatt.com:海淀区| www.shunda-steel.com:乌兰浩特市| www.xjzsxx.com:台中县| www.jshangfa.com:比如县| www.3654388.com:台山市| www.playing-roulette.net:伊川县| www.specificatii.com:乐亭县| www.howtolookgoodtwisted.com:洪洞县| www.hg22773.com:呼玛县| www.suprasneakersbuy.com:塔城市| www.best-wpthemes.com:开封县| www.a-silver.com:宁强县| www.hg61789.com:津市市| www.teknikellermakina.com:淮南市| www.cclh123.com:浏阳市| www.cp7172.com:余庆县| www.bethesdauk.com:三河市| www.zen-moa-massage.com:亳州市| www.cp7330.com:长治市| www.chasyostsculpture.com:永定县| www.cgkdw.cn:扎鲁特旗| www.safehavenproj.org:常州市| www.xmkainos.com:余庆县| www.sharebd.net:登封市|