1. <s id="phshc"></s>

     中秋節日記

     小學生日記165字
     作者:楊云迪
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6. jīn
    7. tiān
    8. shì
    9. zhōng
    10. qiū
    11. jiā
    12. jiē
    13.  
    14. měi
    15. dāng
    16. zhè
    17.   今天是中秋佳節。每當這個日子
    18. lái
    19. lín
    20. de
    21. shí
    22. hòu
    23.  
    24. yuè
    25. liàng
    26. zǒng
    27. shì
    28. yuán
    29. liū
    30. liū
    31. de
    32.  
    33. běi
    34. fāng
    35. de
    36. 來臨的時候,月亮總是圓溜溜的。北方的
    37. xiǎo
    38. péng
    39. yǒu
    40. men
    41. wǎn
    42. shàng
    43. jiù
    44. huì
    45. zhe
    46. kuài
    47. yuè
    48. bǐng
    49. chū
    50.  
    51. chī
    52. 小朋友們晚上就會拿著一塊月餅出去,吃
    53. kǒu
    54. yuè
    55. bǐng
    56. kàn
    57. yǎn
    58. yuè
    59. liàng
    60.  
    61. 一口月餅看一眼月亮。
    62.  
    63.  
    64. wǎn
    65. shàng
    66.  
    67. chū
    68. sàn
    69.  
    70. tái
    71. tóu
    72. yǎng
    73.  晚上,我和媽媽出去散步,我抬頭仰
    74. wàng
    75. tiān
    76. kōng
    77.  
    78. kàn
    79. dào
    80. yuán
    81. yuán
    82. de
    83. yuè
    84. liàng
    85.  
    86. shuō
    87.  
    88.  
    89. jīn
    90. tiān
    91. de
    92. 望天空,看到圓圓的月亮,說:“今天的
    93. yuè
    94. liàng
    95. yòu
    96. yuán
    97. yòu
    98.  
    99.  
    100. gào
    101.  
    102. yuán
    103. yuán
    104. de
    105. yuè
    106. 月亮又圓又大。”媽媽告訴我,圓圓的月
    107. liàng
    108. dài
    109. biǎo
    110. měi
    111. jiā
    112. tíng
    113. tuán
    114. tuán
    115. yuán
    116. yuán
    117.  
    118. měi
    119. měi
    120.  
    121. 亮代表每個家庭團團圓圓,和和美美。我
    122. xiǎng
    123.  
    124. zhè
    125. zhēn
    126. shì
    127. měi
    128. hǎo
    129. de
    130. ya
    131.  
    132. 想,這真是個美好的日子呀!
    133.  
    134.  
    135.  
    136.  
    137.  
    138.  
    139.  
    140.  
    141.  
    142.  
    143.  
    144.  
    145.  
    146.   
      
     無注音版:
      
      
       今天是中秋佳節。每當這個日子來臨的時候,月亮總是圓溜溜的。北方的小朋友們晚上就會拿著一塊月餅出去,吃一口月餅看一眼月亮。
       晚上,我和媽媽出去散步,我抬頭仰望天空,看到圓圓的月亮,說:“今天的月亮又圓又大。”媽媽告訴我,圓圓的月亮代表每個家庭團團圓圓,和和美美。我想,這真是個美好的日子呀!
      
      
      
      
      
      
      

      寫數學日記

      小學生日記324字
      作者:維珍莉婭
     •  
     •  
     • xiě
     • shù
     • xué
     •  
     •  
     •  寫數學 
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     • hào
     •  
     • xīng
     •  
     • tiān
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  76號 星期一 天氣:晴 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shàng
     •  
     • àn
     • zhào
     • ràng
     • xiě
     • de
     •  
     •  今天上午,我按照爸爸讓我寫的“
     • 閱讀全文

      寫日記的方法

      小學生日記536字
      作者:天使的渴…
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • hǎo
     • xiàng
     • méi
     • shēng
     • shí
     • me
     • shì
     • qíng
     • ma
     •  
     • gāi
     • zěn
     • me
     •  今天好像沒發生什么事情嘛!該怎么
     • xiě
     • ne
     •  
     •  
     • shuō
     •  
     • xiě
     • jīn
     • tiān
     • zuò
     • fàn
     • 寫日記呢? 媽媽說:可以寫我今天做飯
     • de
     • shì
     •  
     • shì
     • xiě
     • guò
     • hěn
     • duō
     • zhè
     • lèi
     • de
     • wén
     • zhāng
     • le
     •  
     • 的事,可是我寫過很多這一類的文章了,
     • 閱讀全文

      日記的寫法

      小學生日記7037字
      作者:未知
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     • de
     • diǎn
     • 一、日記的特點
     •  
     • shì
     • rén
     • men
     • yīng
     • yòng
     • zuì
     • guǎng
     • de
     • zhǒng
     • wén
     •  
     • rén
     • men
     • 日記是人們應用最廣的一種文體。人們
     • 閱讀全文

      日記一則

      小學生日記356字
      作者:李若溪
     •  
     •  
     •  
     •  
     • lái
     •  
     • yuán
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   來 源  日記
     •  
     •             
     • nián
     •  
     • shí
     • yuè
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • tiān
     •  
     • qíng
     • 2008年 十月一日 星期三 天氣:晴
     •  
     • 
     • 閱讀全文

      談談小學生日記寫法(word文件)

      小學生日記66字
      作者:未知
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xiě
     • ?
     •             
     • wén
     • jiàn
     •    日記寫法word文件
     •  
     • qǐng
     • tóng
     • xué
     • men
     • diǎn
     • xià
     • zǎi
     •  
     • 請同學們點擊下載。
     •  
     •  
     •  
     • 閱讀全文

      英文日記

      小學生日記110字
      作者:嚴冰沁
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •       
     •  
     •    
     •  
     •          
     •  
     •             
     •  
     •   m so o you know 
     •  
     •                   
     •  
     •                         
     •  
     •       
     •  
     •             
     •  
     •                
     •  
     •       
     •  
     •          
     •  
     •                
     •  
     • ecause tomorrow we will going to the plant 
     •  
     •    
     •  
     •       
     •  
     •    
     •  
     •          
     •  
     • m so o you 
     • 閱讀全文

      連載日記:發水痘

      小學生日記433字
      作者:smhuyan
     •  
     •  
     • qián
     • yán
     •  
     • qián
     • tiān
     •  
     • de
     • shēn
     • shàng
     • chū
     • xiàn
     • le
     • duō
     •  前言:前幾天,我的身上出現了許多
     • míng
     • hóng
     • bān
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • le
     • zhěn
     • suǒ
     • zhī
     • hòu
     •  
     • 不明紅斑。星期三,去了盧毅診所之后…
     •  
     •  
     •  
     • … 
     • 閱讀全文

      連載日記:發水痘

      小學生日記433字
      作者:smhuyan
     •  
     •  
     • qián
     • yán
     •  
     • qián
     • tiān
     •  
     • de
     • shēn
     • shàng
     • chū
     • xiàn
     • le
     • duō
     •  前言:前幾天,我的身上出現了許多
     • míng
     • hóng
     • bān
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • le
     • zhěn
     • suǒ
     • zhī
     • hòu
     •  
     • 不明紅斑。星期三,去了盧毅診所之后…
     •  
     •  
     •  
     • … 
     • 閱讀全文

      觀察日記

      小學生日記710字
      作者:張舒淇
     •  
     •  
     •  
     •  
     • lái
     •  
     • yuán
     •  
     •  
     •  
     •   來 源  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     •  
     •  917日 ,星期四 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • lǎo
     • shī
     • ràng
     • men
     • guān
     • chá
     • yàng
     • dōng
     •  
     •  今天,老師讓我們觀察一樣東西。我
     • 閱讀全文

      日記(3月26日)

      小學生日記314字
      作者:姚名秀
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • wàn
     • suì
     •     萬歲
     •  
     •  
     •  
     • yòu
     • shì
     • xīng
     •  
     •  又是一個星期五!
     •  
     •  
     •  
     • zài
     • zhè
     • shuāng
     • xiū
     • jiǎ
     •  
     • ?
     • yào
     • tòng
     • tòng
     • kuài
     •  在這次雙休假期里,一定要痛痛快
     • 閱讀全文

      小學生暑假7篇日記

      小學生日記2386字
      作者:沈亦漪
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • tiān
     •  
     • yīn
     •  
     • xīng
     •    201021日 天氣:陰 星期
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • zhèng
     • kāi
     • kāi
     • xīn
     • xīn
     • jiě
     • jiě
     • jiā
     • yào
     • liù
     • nián
     •  今天,我正開開心心去姐姐家要六年
     • 閱讀全文

      日記一則

      小學生日記343字
      作者:zhaodanl…
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • duō
     • yún
     • yǒu
     • xiǎo
     • 2008731日 星期四 多云有小雨
     •  
     •  
     • zǎo
     • chén
     • tài
     • yáng
     • chū
     • měi
     • de
     • xiào
     • liǎn
     •  
     • dào
     • le
     •  早晨太陽露出她那美麗的笑臉,到了
     • zhōng
     •  
     • zhī
     • dào
     • shuí
     • le
     •  
     • jiù
     •  
     •  
     • 中午,也不知道誰惹她了。她就‘嗚嗚’
     • 閱讀全文

      觀察日記:螞蟻

      小學生日記240字
      作者:大波
     •  
     • jīn
     • tiān
     • zhōng
     •  
     • guān
     • chá
     • le
     • zhōng
     • de
     •  
     • 今天中午,我觀察了一個中午的螞蟻。
     • xiān
     • shì
     • fàn
     • yǐn
     • zhe
     •  
     • xiān
     • shì
     • liǎng
     • 我先是拿一粒米飯吸引著螞蟻,先是兩字
     • zhī
     •  
     • pǎo
     • le
     • guò
     • lái
     • kàn
     • men
     • de
     • yàng
     • hǎo
     • xiàng
     • shì
     • 只螞蟻,跑了過來我看他們的樣子好像是
     • 閱讀全文

      周末日記

      小學生日記775字
      作者:周璨
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhōu
     •   周末日記
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     • 2008921日 星期日 晴
     •  
     •  
     •  
     • 閱讀全文

      誰動了我的日記

      小學生日記253字
      作者:張天樂
     • shuí
     • dòng
     • le
     • de
     •  
     • 誰動了我的日記 
     •  
     • 
     •  
     •  
     • yòu
     • zài
     • tōu
     • kàn
     • de
     •  
     • lǎo
     • shì
     • píng
     •  媽媽又在偷看我的日記,她老是批評
     • 閱讀全文

      小學生成長日記

      小學生日記4469字
      作者:周奇兵
     •  
     •  
     • zhēn
     •  
     • niú
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  他真“牛”  
     •  
     •  
     • zhè
     • xué
     •  
     • zài
     • sòng
     • lǎo
     • shī
     • jiā
     • rèn
     • shí
     • le
     • xīn
     •  這學期,我在宋老師家認識了一個新
     • tóng
     • xué
     •  
     • zhēn
     •  
     • niú
     •  
     •  
     •  
     •  
     • 同學,他可真“牛”。 
     • 閱讀全文

      小學生成長日記

      小學生日記2265字
      作者:陳林偉
     •  
     •  
     •  
     •  
     • ?
     •  
     •  
     •  
     •  日記: (一) 
     •  
     •  
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  星期三 晴 
     •  
     •  
     • kāi
     • xué
     • tóu
     • tiān
     •  
     •  
     •  開學頭一天 
     • 閱讀全文

      韓澤偉的《成長日記》

      小學生日記6836字
      作者:韓澤偉
     •  
     •  
     • lín
     • zhèn
     • xiǎo
     •          
     • bān
     •  
     •  
     •  臨浦鎮小607班 
     •  
     •  
     • hán
     • wěi
     • de
     •  
     • chéng
     • zhǎng
     • de
     •  
     •  
     •  
     •  韓澤偉的《成長的日記》 
     •  
     •  
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • tiān
     • qíng
     •  
     •  
     •  星期三 天氣晴 
     • 閱讀全文

      暑假日記

      小學生日記275字
      作者:xxx111
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • 
     •  
     •  
     • shǔ
     • jiǎ
     • yào
     • jié
     • shù
     • le
     •  
     • yǒu
     • le
     • kāi
     • shǐ
     •  
     • dāng
     • rán
     • jiù
     • yǒu
     •  暑假要結束了。有了開始,當然就有
     • 閱讀全文

      暑假日記(自寫后續)

      小學生日記3175字
      作者:xxx111
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • shǔ
     • jiǎ
     • de
     • tiān
     •  
     • zài
     •  
     • de
     • péi
     • tóng
     • xià
     •  暑假的一天,在爸爸、媽媽的陪同下
     •  
     • zǒu
     • jìn
     • guǎn
     • de
     • mén
     •  
     • fǎng
     • zhì
     • shēn
     • ,我走進體育館的大門,我仿佛置身于一
     • 閱讀全文

      暑假日記(自寫后續)

      小學生日記1345字
      作者:xxx111
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • chī
     • kěn
     • le
     •  
     • jìn
     •  
     • men
     •  今天去吃肯德基了。一進去,我們一
     • jiā
     • sān
     • kǒu
     • fèn
     • le
     • gōng
     •  
     • dìng
     • cān
     •  
     • 家三口立即分了工,爸爸去訂餐,我和媽
     • 閱讀全文

      暑假日記(自寫后續)

      小學生日記1033字
      作者:xxx111
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yán
     • de
     • xià
     • wǎng
     • wǎng
     • shì
     • kǎo
     • yàn
     • rén
     • de
     • shí
     • hòu
     •  炎熱的夏季往往是考驗人毅力的時候
     •  
     • měi
     • rén
     • de
     • tóng
     •  
     • dàn
     • qiú
     • zhī
     • de
     • mén
     • yǒng
     • yuǎn
     • ,每個人的毅力不同,但求知的大門永遠
     • 閱讀全文

      療養日記

      小學生日記1425字
      作者:施時栩
     •  
     •  
     • chǎng
     • bìng
     • hòu
     • de
     • xīn
     •  
     •  
     •  一場病后的心得……
     •  
     •  
     • shí
     • yàn
     • xiǎo
     • xué
     • liù
     • bān
     •  
     • shī
     • shí
     •  
     •  
     •  實驗小學六班 施時栩 
     •  
     •  
     •  
     •  
     • tiān
     • shǐ
     • de
     • yuàn
     • wàng
     •  一. 天使的愿望
     • 閱讀全文

      日記一則

      小學生日記656字
      作者:陳曉
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • tiān
     • qíng
     •  
     • xīng
     •  
     •  
     •  20081012日 天氣晴 星期日 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • xià
     • yuē
     •    
     •  
     •       
     • fèn
     •  
     • zǎo
     • zhuāng
     • shì
     • jiè
     • yùn
     •  今天下午約230分,棗莊市第七界運
     • dòng
     • huì
     • kāi
     • shì
     •  
     • yǒu
     • xíng
     • cāo
     • de
     • biǎo
     • yǎn
     •  
     • jiù
     • 動會開幕式,有大型體操的表演,我就與
     • 閱讀全文

      小學生日記三則

      小學生日記873字
      作者:羅子真
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •     89日 星期日 晴
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shàng
     •  
     • dào
     • xiǎo
     • pēn
     • quán
     • páng
     • wán
     •  今天上午,我和弟弟到小區噴泉旁玩
     • 閱讀全文

      打羽毛球日記一則

      小學生日記615字
      作者:陳曉
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    日記一則 
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •       
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • tiān
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  2009103日 星期六 天氣:晴 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • tiān
     • fēi
     • cháng
     • de
     • hǎo
     •  
     • lóu
     • xià
     • de
     • jiā
     • yuē
     •  今天天氣非常的好,樓下的李佳約
     • 閱讀全文

      日記一則

      小學生日記339字
      作者:楊一龍
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • è
     • de
     • wèi
     • bìng
     • hái
     • méi
     • hǎo
     •  
     • gāi
     •    可惡的胃病還沒好,該死
     • de
     • gǎn
     • mào
     • yòu
     • lái
     • le
     •  
     •  
     • 的感冒又來了。 
     •  
     •  
     • qián
     • tiān
     • chī
     • xuě
     • gāo
     • chī
     • huài
     • le
     •  
     • zhè
     • tiān
     • xià
     •  前幾天吃雪糕吃壞了肚子,這幾天下
     • 閱讀全文

      小學生日記三則

      小學生日記873字
      作者:羅子真
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •     89日 星期日 晴
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shàng
     •  
     • dào
     • xiǎo
     • pēn
     • quán
     • páng
     • wán
     •  今天上午,我和弟弟到小區噴泉旁玩
     • 閱讀全文

      打羽毛球日記一則

      小學生日記615字
      作者:陳曉
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    日記一則 
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •       
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • tiān
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  2009103日 星期六 天氣:晴 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • tiān
     • fēi
     • cháng
     • de
     • hǎo
     •  
     • lóu
     • xià
     • de
     • jiā
     • yuē
     •  今天天氣非常的好,樓下的李佳約
     • 閱讀全文

      日語日記

      小學生日記387字
      作者:沈亦漪
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     •  
     • tiān
     •     201028日 星期一 天氣
     •  
     • qíng
     •  
     • shěn
     • :晴 沈亦漪
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     •  
     • cháo
     •  
     •  
     •  
     • zuò
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  今日の朝に、私は座っていて何で
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.yongbeikeji.cn:岫岩| www.idleclickinggames.com:肇源县| www.tabletite.com:繁昌县| www.hoian-tailors.com:桐梓县| www.dhdtw.com:姚安县| www.zainvista.com:梁平县| www.casualtyofdesign.com:潼南县| www.jsjingming.com:定安县| www.lxgggs.com:龙江县| www.spotcoolstuff.net:伊吾县| www.snowkeyice.com:冕宁县| www.z5989.com:牡丹江市| www.foorat.com:思南县| www.wzsghm.com:山阳县| www.brosway-gioielli-it.com:曲靖市| www.sifancn.com:湖口县| www.penghancurbatuempedu.com:克拉玛依市| www.eprsdxx.com:老河口市| www.stevebayer.com:蓝田县| www.mezew.com:渭源县| www.janvanlysebettens.com:延庆县| www.moneykoo.com:望奎县| www.wwued.com:尼木县| www.pulaumandeh.com:新竹市| www.wingsofsong.org:灌阳县| www.baidu48.com:长沙县| www.chaton-mignon.com:夏邑县| www.99069hh.com:清原| www.dianpuyu.com:明光市| www.basicherbals.com:宝鸡市| www.33335214.com:山阴县| www.yongbeikeji.cn:昭觉县| www.178host.com:太仓市| www.bintangnusantara.com:聂荣县| www.universaltradekey.com:亳州市| www.inpoker88.com:屯昌县| www.sandersfieldtrees.org:阿拉善右旗| www.irenecroce.com:自治县| www.v8f4.com:金堂县| www.biaogantiyu.com:图木舒克市| www.dmcpy.com:隆德县| www.vmorepro.com:永顺县| www.techintw.com:即墨市| www.jiphoton-inc.com:淮北市| www.vidyaseminars.com:上杭县| www.guokejx.com:马边| www.inlogan.com:麻栗坡县| www.jiuyang579.com:米易县| www.plan-a-3.com:惠安县| www.woodendollhousereviews.com:阿巴嘎旗| www.upgamez.com:新竹市| www.iikkee.com:苍山县| www.iikkee.com:彭山县| www.mjdxxss.com:秦皇岛市| www.aswygt.com:错那县| www.gcyy-120.com:林甸县| www.skatesharks.com:安龙县| www.sutibao.com:阿拉善左旗| www.rjccw.cn:原平市| www.923007.com:长岛县| www.640206.com:滁州市| www.ninaseattle.com:通山县| www.albatrosrugbyclub.com:黄冈市| www.desengulu.com:安陆市| www.kmsrmall.com:鸡西市| www.xizig.com:泸水县| www.crowdcomputingblog.com:巴南区| www.sqtextiles.com:太康县| www.harbourpointcoa.com:吴桥县| www.jxyataicy.com:神农架林区| www.haohanghuanbao.com:莱州市| www.bxxnn.com:齐齐哈尔市| www.cbhfitness.com:体育| www.myoldagehome.com:衡东县| www.qbjsc.com:泽普县| www.szcompro.com:淮安市| www.nt755.com:封开县| www.bwbuffaloridgeinn.com:通州区| www.qhsjb.com:游戏| www.whobuysthesethings.com:微山县| www.taian720.com:桃江县| www.qqrbc.com:孝昌县| www.dupse.com:开原市| www.uberdrivingparttime.com:溧水县|