1. <s id="phshc"></s>

     我要快點長大

     小學生日記145字
     作者:鄧嘉寶
    2.  
    3.  
    4.  
    5. yào
    6. kuài
    7. kuài
    8. zhǎng
    9.  我要快快地長大
    10.  
    11. dèng
    12. jiā
    13. bǎo
    14. 鄧嘉寶
    15.  
    16.       
    17. yuè
    18.       
    19.  
    20. xīng
    21.  
    22. tiān
    23. jīng
    24. 1116日 星期日 天氣睛
    25.  
    26.  
    27. jīn
    28. tiān
    29. guò
    30. de
    31. shí
    32. hòu
    33. yào
    34. guò
    35.  
    36.  今天過馬路的時候我要自己過,媽媽
    37. duì
    38. shuō
    39.  
    40. děng
    41. zhǎng
    42. le
    43. zài
    44. rén
    45. guò
    46.  
    47.  
    48. 對我說“等你長大了再一個人過馬路”。
    49. zhēn
    50. xiǎng
    51. zhǎng
    52. ya
    53.  
    54. yīn
    55. wéi
    56. zhǎng
    57. le
    58. jiù
    59. 我真想長大呀!因為長大了我就可以自己
    60. guò
    61.  
    62. dié
    63. bèi
    64.  
    65. shàng
    66. xué
    67.  
    68. de
    69. 過馬路、自己疊被子、自己上學,自己的
    70. shì
    71. qíng
    72. zuò
    73.  
    74. ràng
    75. bāng
    76.  
    77. kěn
    78. ?
    79. hěn
    80. 事情自己做,不讓媽媽幫我,媽媽肯定很
    81. gāo
    82. xìng
    83.  
    84. zhēn
    85. xiǎng
    86. kuài
    87. kuài
    88. zhǎng
    89. 高興。我真想快快地長大
    90.  
    91.  
    92.  
    93.  
    94.  
    95.  
    96.  
    97.  
    98.  
    99.  
    100.  
    101.  
    102.  
    103.   
      
     無注音版:
      
      
      我要快快地長大
      鄧嘉寶
      11月16日 星期日 天氣睛
       今天過馬路的時候我要自己過,媽媽對我說“等你長大了再一個人過馬路”。我真想長大呀!因為長大了我就可以自己過馬路、自己疊被子、自己上學,自己的事情自己做,不讓媽媽幫我,媽媽肯定很高興。我真想快快地長大
      
      
      
      
      
      
      

      不想長大

      小學生日記536字
      作者:smhuyan
     •                         
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     •  
     • yīn
     • yǒu
     •  
     •  
     • 2009-4-2 星期五 陰有雨 
     •  
     •  
     • xiǎng
     • zhǎng
     •  
     •  
     •  不想長大 
     •  
     • 
     • 閱讀全文

      不想長大

      小學生日記347字
      作者:洛漁
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •       
     •  
     •  
     •  
     •  
     • měi
     • nián
     • guò
     • jiē
     • dōu
     • huì
     • hěn
     • kāi
     •   2 08  每年過節我都會很開
     • xīn
     •  
     • yòu
     • shì
     • guò
     • le
     • nián
     • le
     •  
     • xiǎng
     • zhe
     • yòu
     •  
     • lǎo
     •  
     • le
     • 心,又是過了一年了,想著我又‘老’了
     • suì
     •  
     • dàn
     • shì
     • yòu
     • zhǎng
     • le
     • suì
     •  
     • mán
     • kāi
     • xīn
     • de
     •  
     • suī
     • 一歲,但是我又長了一歲,蠻開心的,雖
     • 閱讀全文

      我長大了

      小學生日記317字
      作者:田格
     •  
     •  
     •  
     • zhǎng
     • le
     •  我長大了
     •  
     • shǎn
     • tóng
     • guān
     • zhōng
     • xīn
     • xiǎo
     • xué
     • sān
     •  
     • sān
     • bān
     •  
     • tián
     • 陜西潼關中心小學三、三班 田格
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • zǎo
     •  
     • qián
     • lǎo
     • shì
     •  今天,我和媽媽去洗澡,以前老是媽
     • 閱讀全文

      我不想長大

      小學生日記142字
      作者:李玉潔
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     •  
     • yīn
     •  
     •  
     •   200925日 星期四 陰 
     •  
     •  
     •  
     • xiǎo
     • péng
     • yǒu
     •  
     • men
     • xiǎng
     • zhī
     • dào
     • wéi
     • shí
     • me
     • xiǎng
     •  小朋友,你們想知道我為什么不想
     • zhǎng
     • ma
     •  
     • yīn
     • wéi
     • zhǎng
     • jiù
     • yào
     • zuò
     • hěn
     • duō
     • shì
     • qíng
     •  
     • 長大嗎?因為長大就要做很多事情。比如
     • 閱讀全文

      小苗長大

      小學生日記131字
      作者:姜濤
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   
     •  
     •  
     •  
     • xiǎo
     • miáo
     • zhǎng
     •  
     •  
     •  小苗長大 
     •  
     •  
     •  
     • zuò
     • zhě
     •  
     • jiāng
     • tāo
     •  
     •  
     •  作者 姜濤 
     • 閱讀全文

      我也長大了

      小學生日記230字
      作者:秦皇島開…
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •  
     • zhǎng
     • le
     •  
     •  
     •    1 2 我也長大了 
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     •  
     •  
     •  200875日 星期六 雨 
     •  
     • jīn
     • tiān
     • zǎo
     • shàng
     •  
     • xià
     • tíng
     •  
     • 今天早上,雨下個不停。爸爸把我和媽
     • 閱讀全文

      我長大要做名醫生

      小學生日記190字
      作者:朱雨萌
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • qíng
     •  20081018日 星期六 晴
     •  
     •  
     • zhǎng
     • hòu
     • yào
     • zuò
     • míng
     • yōu
     • xiù
     • de
     • shēng
     • yào
     • wéi
     • xiē
     •  長大后我要做名優秀的醫生要為那些
     • duì
     • shēng
     • mìng
     • jué
     • wàng
     • de
     • rén
     • cóng
     • bìng
     • zhōng
     • jiě
     • tuō
     • chū
     • lái
     • guǎn
     • suì
     • 對生命絕望的人從病魔中解脫出來不管歲
     • 閱讀全文

      好好學習長大回報社會!

      小學生日記146字
      作者:韓澤
     •  
     •  
     •  
     •  
     • gǎn
     • shòu
     •  
     •   感受 
     •  
     • 
     •  
     • zǎo
     • chén
     • chuáng
     •  
     • zhàn
     • zài
     • yáng
     • tái
     • shàng
     • kàn
     • dào
     • wài
     • miàn
     • xià
     • zhe
     • 早晨起床,我站在陽臺上看到外面下著
     • 閱讀全文

      我要快點長大

      小學生日記145字
      作者:鄧嘉寶
     •  
     •  
     •  
     • yào
     • kuài
     • kuài
     • zhǎng
     •  我要快快地長大
     •  
     • dèng
     • jiā
     • bǎo
     • 鄧嘉寶
     •  
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • tiān
     • jīng
     • 1116日 星期日 天氣睛
     • 閱讀全文

      懶獅子長大以后(續寫課文)

      小學生日記191字
      作者:任天騏
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • lǎn
     • shī
     • tīng
     • le
     • de
     • huà
     • hěn
     • zài
     •   懶獅子聽了媽媽的話很不在乎
     • zǒu
     • le
     •  
     • 地走了。
     •  
     •  
     •  
     • lǎn
     • shī
     • zhǎng
     • le
     •  
     • yào
     • rén
     • chū
     • zhuō
     •  懶獅子長大了,要一個人出去捕捉
     • 閱讀全文

      我長大了

      一年級日記:我長大了
      日記字數:119
      作者:張健坤
     •  
     • 
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     • èr
     •  
     • duō
     • yún
     • zhuǎn
     • léi
     • zhèn
     •  
     •  201083日 星期二 多云轉雷陣雨 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • xià
     • gēn
     • dào
     • xué
     • xiào
     • zhí
     • bān
     •  
     •  今天下午我跟爸爸到學校值班。媽媽
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.bigbanganimation.com:伊川县| www.beautysalonsolutions.com:南宫市| www.newsstuck.com:灵武市| www.21toygame.com:屏东市| www.balchdercymru.com:新乡县| www.pearlfan.com:新民市| www.stevebayer.com:马边| www.sms624.com:华亭县| www.m2992.com:庆元县| www.akpartiguzelbahce.com:交口县| www.qylvod.com:阜康市| www.frenchjacuzzi.com:高邮市| www.m8ga.com:衡南县| www.airsolution-group.com:白山市| www.value-jp.com:清远市| www.theraputty.net:宁强县| www.hw8168.com:读书| www.boutique-tahitienne.com:剑阁县| www.290428.com:南雄市| www.jumpingjacksjumps.com:印江| www.guokejx.com:军事| www.impobol.com:富源县| www.quicksharehq.com:禄丰县| www.peng9.com:西华县| www.eprsdxx.com:邢台市| www.atanasteodosiev.com:读书| www.yang-xx.com:当涂县| www.cdcxsc.com:阜城县| www.burkholderpaving.com:金阳县| www.toptuto.com:武乡县| www.zyjymy.com:儋州市| www.tykxzz.com:区。| www.resortprincipidipiemonte.com:德阳市| www.considerthereasons.com:固安县| www.gmbmw.com:襄垣县| www.zgzsygw.com:偏关县| www.qizhenguo.com:松江区| www.soulmotivedjs.com:沙洋县| www.ottocargo.com:安龙县| www.raysofeducation.org:五原县| www.hrp4.com:普安县| www.alamat-sekolah.com:镇雄县| www.masterdealzone.com:怀集县| www.yh14777.com:商水县| www.hg81789.com:即墨市| www.cp9557.com:长春市| www.hg97345.com:囊谦县| www.brandarab123.com:龙陵县| www.anhaohk.com:灯塔市| www.baidujxcm.com:凭祥市| www.mdgc360.com:栾城县| www.sqyztzzxyxgs.com:长沙市| www.569397.com:普格县| www.baijiale55.com:扎鲁特旗| www.gzzhaojiabg.com:金塔县| www.genesis-int-corp.com:横峰县| www.dolls-haven.com:武隆县| www.supplementpricing.com:根河市| www.nbajerseysaustralia.com:睢宁县| www.singlemotorcycle.com:建瓯市| www.mobilespiele.org:泗洪县| www.xkfan.com:两当县| www.kjjdyp.com:中方县| www.hyjtyey.com:连云港市| www.cognaso.com:清苑县| www.illuminingtalks.org:彰化市| www.story-of-us.com:图片| www.mrhealy.com:响水县| www.slgjys.com:平陆县| www.howsvps.com:普宁市| www.treatmentcenterpage.com:株洲县| www.gcgazette.com:托里县| www.bogree.com:额济纳旗| www.bkentertainments.com:台南县| www.therobleys.com:铜山县| www.xggtw.cn:长海县| www.exawple.com:嘉鱼县| www.ethanfish.com:普格县| www.jxwanli.com:汉源县| www.racetorecoverynow.org:阿尔山市| www.88888888666666.cn:永新县| www.advancedperformers.com:那曲县| www.lenserver.com:田阳县| www.chezspecter.com:响水县|