1. <s id="phshc"></s>

     等人的滋味

     小學生日記165字
     作者:文姬道韞
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6.  
    7. jīn
    8. tiān
    9. xià
    10.  
    11. xiǎo
    12. kuài
    13. ér
    14.   今天下午,小姨和我一塊兒去
    15.  
    16. 理發。
    17.  
    18.  
    19.  
    20. xiǎo
    21. tóng
    22. shí
    23.  
    24. huì
    25. ér
    26. jiù
    27.  我和小姨同時理發,我一會兒就理
    28. hǎo
    29. le
    30.  
    31. shì
    32.  
    33. xiǎo
    34. hái
    35. méi
    36. wán
    37.  
    38. xīn
    39. fēi
    40. cháng
    41. 好了。可是,小姨還沒理完。我心里非常
    42. zhe
    43.  
    44. yīn
    45. wéi
    46.  
    47. hái
    48. xué
    49. tái
    50. quán
    51. dào
    52.  
    53. shuō
    54.  
    55. 著急,因為,我還得去學跆拳道。我說:
    56.  
    57. xiǎo
    58.  
    59. kuài
    60. diǎn
    61.  
    62.  
    63. xiǎo
    64. shuō
    65.  
    66.  
    67. zài
    68. děng
    69. huì
    70. ér
    71. “小姨,快點。”小姨說:“再等一會兒
    72.  
    73. shàng
    74. jiù
    75. hǎo
    76. le
    77.  
    78.  
    79. shì
    80.  
    81. jiù
    82. zuò
    83. zài
    84. shā
    85. shàng
    86. ,馬上就好了。”于是,我就坐在沙發上
    87. děng
    88. xiǎo
    89.  
    90. jīng
    91. guò
    92. màn
    93. zhǎng
    94. de
    95. shí
    96. fèn
    97. zhōng
    98.  
    99. xiǎo
    100. zhōng
    101. 等小姨。經過漫長的十幾分鐘,小姨終于
    102. hǎo
    103. le
    104.  
    105. 理好發了。
    106.  
    107.  
    108.  
    109. děng
    110. rén
    111. de
    112. wèi
    113. zhēn
    114. hǎo
    115. shòu
    116. ā
    117.  
    118.  等人的滋味真不好受啊。
    119.  
    120.  
    121.  
    122.  
    123.  
    124.  
    125.  
    126.  
    127.  
    128.  
    129.  
    130.  
    131.  
    132.   
      
     無注音版:
      
      
      
      今天下午,小姨和我一塊兒去理發。
      
      我和小姨同時理發,我一會兒就理好了。可是,小姨還沒理完。我心里非常著急,因為,我還得去學跆拳道。我說:“小姨,快點。”小姨說:“再等一會兒,馬上就好了。”于是,我就坐在沙發上等小姨。經過漫長的十幾分鐘,小姨終于理好發了。
      
      等人的滋味真不好受啊。
      
      
      
      
      
      
      

      迷惑人的數學題

      小學生日記386字
      作者:周炎南
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     •                            
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •   :x  2010-2-20 星期六 晴 
     •  
     •  
     •  
     • zuó
     • tiān
     •  
     • fān
     • kāi
     • le
     •  
     • sān
     • nián
     • shù
     • xué
     • gāo
     •  昨天,我翻開了《三年級數學提高
     • bān
     • shì
     •  
     •  
     • kàn
     • dào
     • le
     •  
     • píng
     • píng
     • jiā
     • sān
     • 班試題》,看到了一個題目:平平一家三
     • 閱讀全文

      大人的愛

      小學生日記1309字
      作者:未知
     • rén
     • de
     • ài
     • 大人的愛
     •  
     • zài
     • jiā
     • xìng
     • guàng
     • le
     • xià
     •  
     • bèi
     • de
     • zhǔn
     • bèi
     • 在嘉興逛了一個下午,疲憊的我準備去
     • jiā
     • chī
     • wǎn
     • fàn
     •  
     •  
     • 姑姑家吃晚飯。 
     • 閱讀全文

      煩人的一天

      小學生日記329字
      作者:方亮
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zuó
     • tiān
     • zhōng
     • míng
     • bái
     • le
     • huò
     • xiàng
     •    我昨天終于明白了禍福相依
     • zhè
     • huà
     • de
     • hán
     • le
     •  
     • zài
     • tiān
     • qián
     • de
     • shù
     • 一這句話的含義了,在那一天前我的數語
     • wài
     • de
     • yuè
     • kǎo
     • dōu
     • kǎo
     • le
     • hěn
     • cuò
     • de
     • chéng
     • ?
     •  
     • dàn
     • shì
     • cóng
     • 外的月考都考了很不錯的成績!但是從那
     • 閱讀全文

      中國人的堅強和團結

      小學生日記233字
      作者:梁楚琳
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • men
     • wéi
     • ?
     • rén
     • mín
     • jiā
     • yóu
     •  
     •     我們為四川人民加油,
     • wéi
     • zhōng
     • guó
     • jiā
     • yóu
     •  
     • xiàn
     • zài
     •  
     • zhèn
     • hòu
     • yǒu
     • duō
     • yuè
     • 為中國加油!現在,離地震后有一個多月
     • le
     •  
     • jiù
     • rén
     • háng
     • dòng
     • rán
     • méi
     • yǒu
     • tíng
     • zhǐ
     • guò
     •  
     • méi
     • yǒu
     • fàng
     • 了。救人行動依然沒有停止過,沒有放棄
     • 閱讀全文

      樂于助人的向佳琪和覃超妹

      小學生日記949字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     •      閱讀提示: 1
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      害人的飲料

      小學生日記274字
      作者:蒙信
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     •  
     •  
     •  
     • tiān
     •   2009514日 星期四  天
     •  
     • 氣:雨
     •  
     •  
     •  
     • wǎn
     • shàng
     •  
     • men
     • quán
     • jiā
     • dōu
     • zài
     • jīn
     • jīn
     • yǒu
     • wèi
     • kàn
     •  晚上,我們全家都在津津有味地看
     • 閱讀全文

      聽“害人的一口奶”的故事有感

      小學生日記940字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •    閱讀提示:
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      最迷人的女子體操比賽

      小學生日記278字
      作者:李世宇
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • tiān
     •  
     • qíng
     •  2008813日 星期三 天氣 晴
     •  
     •  
     • wéi
     • cāo
     • duì
     • de
     • jiě
     • jiě
     • men
     • cǎi
     •  我為體操隊的姐姐們喝彩
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • kàn
     • dào
     • le
     • zhōng
     • guó
     • cāo
     • duì
     • de
     •  今天,我看到了中國女子體操隊的比
     • 閱讀全文

      迷人的星空

      小學生日記160字
      作者:女孩就是…
     •  
     •  
     •  
     •  
     • chī
     • guò
     • wǎn
     • fàn
     •  
     • zuò
     • zài
     • shàng
     •  
     • yǎng
     • tóu
     •   吃過晚飯,我坐在椅子上,仰頭
     • guān
     • kàn
     • mǎn
     • tiān
     • de
     • xīng
     • xīng
     •  
     • kōng
     • shàng
     •  
     • xīng
     • kōng
     • shǎn
     • shuò
     •  
     • 觀看那滿天的星星。夜空上,星空閃爍,
     • bèi
     • de
     • xīng
     • xīng
     • táo
     • zuì
     •  
     • men
     • xiàng
     • qún
     • diào
     • 我被密密麻麻的星星陶醉。它們像一群調
     • 閱讀全文

      觀看鱷魚與人的表演

      小學生日記387字
      作者:周炎南
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •                         
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     • zhuǎn
     • yīn
     •     2010-4-3 星期五 大雨轉陰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • xīng
     •  
     • quán
     • xiào
     • shī
     • shēng
     • le
     • è
     • gōng
     •  今天是星期五,全校師生去了鱷魚公
     • 閱讀全文

      等人的滋味

      小學生日記165字
      作者:文姬道韞
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • xià
     •  
     • xiǎo
     • kuài
     • ér
     •   今天下午,小姨和我一塊兒去
     •  
     • 理發。
     •  
     •  
     •  
     • xiǎo
     • tóng
     • shí
     •  
     • huì
     • ér
     • jiù
     •  我和小姨同時理發,我一會兒就理
     • 閱讀全文

      木頭人和逗笑人的游戲

      小學生日記221字
      作者:黃約深
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • de
     • wén
     • shàng
     •  
     • men
     • wán
     • le
     •   今天的語文課上,我們玩了一
     • yǒu
     • de
     • yóu
     •  
     • jiào
     • zuò
     •  
     • tóu
     • rén
     • dòu
     • xiào
     • rén
     •  
     • 個有趣的游戲,叫作:木頭人和逗笑人。
     •  
     • shǒu
     • xiān
     •  
     • jiā
     • xìng
     • gāo
     • cǎi
     • liè
     • niàn
     • dào
     •  
     •  
     • men
     • dōu
     • 首先,大家興高采烈地念道;“我們都
     • 閱讀全文

      迷人的夜晚

      小學生日記158字
      作者:孟呈
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xún
     • fǎng
     •  
     •   尋訪日記 
     •  
     •  
     •  
     • rén
     • de
     • wǎn
     •  
     •  迷人的夜晚 
     •  
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     •  
     • huí
     • jiā
     • xiāng
     •  
     •  星期一 ,我和爸爸媽媽回家鄉 
     • 閱讀全文

      驚人的分數

      三年級日記:驚人的分數
      日記字數:419
      作者:周炎南
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  201078日 星期四 晴 
     •  
     •  
     • zuó
     • tiān
     • gōng
     • le
     • wén
     • kǎo
     • shì
     • de
     • fèn
     • shù
     •  
     • yǒu
     •  昨天公布了語文考試的分數,有一個
     • fèn
     • shù
     • bié
     • jīng
     • rén
     •  
     •  
     •  
     • 分數特別驚人! 
     • 閱讀全文

      迷惑人的成語

      三年級日記:迷惑人的成語
      日記字數:401
      作者:周炎南
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  2010712日 星期一 晴 
     •  
     •  
     •  
     • zhè
     • xué
     • de
     • wén
     • kǎo
     • shì
     •  
     • yǒu
     • pàn
     •  這個學期的語文考試題,有一個判
     • duàn
     • jiào
     •  
     •  
     • guāng
     • yīn
     • jiàn
     •  
     • yuè
     • suō
     •  
     • zhè
     • chéng
     • 斷題叫“‘光陰似箭,日月如梭’這個成
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.faisal1624.com:涞水县| www.maison-den-haut.com:临夏市| www.faisltd.com:新源县| www.vennaresidence.com:阳城县| www.elbertcastaneda.com:二手房| www.maclilleyfarms.com:晋江市| www.wwwhg6722.com:平昌县| www.multihullsbyus.com:钦州市| www.abbottslandscape.com:克拉玛依市| www.eoilc.com:南充市| www.anapanasatiyoga.net:灵璧县| www.cpyuce.com:云浮市| www.ggnotes.com:共和县| www.christoph-behrmann.com:临沂市| www.laopinionxyz.com:古丈县| www.cdgyn.cn:华宁县| www.noticiasecuador.org:麦盖提县| www.affiliatemarketingbest.com:定州市| www.cp5117.com:钦州市| www.zipcodeme.com:敦煌市| www.2dfloorplan.com:华宁县| www.storevalentine.com:元阳县| www.altbremerton.com:尼玛县| www.chinazstv.com:新乡县| www.biaomeiqiyue.com:邹城市| www.thegioiphim.net:东阿县| www.mu788.com:澜沧| www.booksrev.com:邛崃市| www.peregrinereads.org:五莲县| www.nnbyrm.com:尼玛县| www.well39.com:密云县| www.weiyanwangluo.com:方城县| www.lnwnk.com:岳阳市| www.jsghz.com:韶关市| www.troninvestlimited.com:筠连县| www.template-link.com:黄大仙区| www.gaobaoit.com:原平市| www.myearnedincome.com:巴林右旗| www.avancemosconosur.org:永平县| www.klccw.com:垣曲县| www.wwwhg3533.com:洮南市| www.yupaixieye.com:巴东县| www.layersnet.com:建始县| www.singaku-antenna.com:扎囊县| www.jangsuchonaronia.com:罗山县| www.hcqidong.com:宝鸡市| www.bc0010.com:安福县| www.jsd-iap.com:元江| www.463507.com:阿鲁科尔沁旗| www.henerhq.com:宣城市| www.cp2959.com:彭水| www.clonazepamsecurebuy.com:兴义市| www.asramled.com:库车县| www.cufeedulx.com:乐平市| www.whobuysthesethings.com:新营市| www.service-moto.net:铜鼓县| www.rubinsteintaybi.org:嵩明县| www.starsmadrid.com:大足县| www.childhoroscopes.com:通海县| www.gzylflzx.com:钦州市| www.kctkp.cn:东乡县| www.5005560.com:岳西县| www.jeanpellissier.com:新昌县| www.sixsecondad.com:潜江市| www.geoeconomic.com:乐山市| www.cclh123.com:安义县| www.anhuitiehua.com:维西| www.351873.com:大洼县| www.phototuredesigns.com:壶关县| www.scriedespretine.com:石泉县| www.pengxing18.com:巢湖市| www.cp5517.com:天水市| www.gluguru.org:梅河口市| www.springmaidgarden.com:恩施市| www.mycosworld.com:瓮安县| www.encore-codastore.com:临城县| www.goldenliongames.com:江安县| www.baiyunplaza.com:阿城市| www.unlockbootloader.net:广汉市| www.myliferec.com:紫金县| www.skywzpt.com:盐源县| www.livinonthehedge.com:玉山县| www.casualtyofdesign.com:丹阳市| www.zl1234.com:汉源县|