1. <s id="phshc"></s>

     去奶奶家

     小學生日記176字
     作者:王元奎
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6.  
    7.  
    8.  
    9.  
    10.  
    11.  
    12. zǎo
    13. chén
    14.  
    15. dài
    16. dào
    17. nǎi
    18. nǎi
    19. jiā
    20. wán
    21.  
    22. jìn
    23.  早晨,媽媽帶我到奶奶家玩。一進
    24. jiā
    25. mén
    26.  
    27. jiù
    28. shàng
    29. lóu
    30.  
    31. kàn
    32. jiàn
    33. xiǎo
    34. mèi
    35. mèi
    36.  
    37. jiù
    38.  
    39. jiù
    40. 家門,我就上樓,看見小妹妹、舅媽、舅
    41. jiù
    42.  
    43. zhèng
    44. hǎo
    45.  
    46. dìng
    47. bǎn
    48. dài
    49. guò
    50. lái
    51. le
    52.  
    53. 舅。正好,我把訂板帶過來了。我迫不及
    54. dài
    55. lái
    56. jiāo
    57. xiǎo
    58. mèi
    59. mèi
    60. rèn
    61. shí
    62. xíng
    63.  
    64. jiāo
    65. zhǎng
    66. fāng
    67. xíng
    68.  
    69. zhèng
    70. 待來教小妹妹認識圖形,教她長方形、正
    71. fāng
    72. xíng
    73.  
    74. biān
    75.  
    76. yuán
    77.  
    78. xué
    79. de
    80. hěn
    81. rèn
    82. zhēn
    83.  
    84. chī
    85. fàn
    86. le
    87.  
    88. 方形、邊、圓。她學的很認真。吃飯了,
    89. xiǎo
    90. mèi
    91. mèi
    92. zài
    93. wèn
    94. xià
    95. jiù
    96.  
    97. zhōng
    98.  
    99. xiǎo
    100. mèi
    101. mèi
    102. 小妹妹再問一下舅媽。中午,我和小妹妹
    103. lái
    104. dào
    105. mén
    106. qián
    107.  
    108. wán
    109. lái
    110.  
    111. xià
    112. xiǎo
    113. 來到一戶門前,玩起來泥土。下午我和小
    114. mèi
    115. mèi
    116. chē
    117.  
    118. wán
    119. fēi
    120. dié
    121.  
    122. zuì
    123. hòu
    124.  
    125. 妹妹我車子,和媽媽玩飛碟,最后,我和
    126. èr
    127. rén
    128. dào
    129. ?g
    130. yuán
    131. wán
    132.  
    133. kuài
    134. ya
    135.  
    136. 二人到花園里玩。可快樂呀。
    137.  
    138.  
    139.  
    140.  
    141.  
    142.  
    143.  
    144.  
    145.  
    146.  
    147.   
      
     無注音版:
      
      
      
      
      
       早晨,媽媽帶我到奶奶家玩。一進家門,我就上樓,看見小妹妹、舅媽、舅舅。正好,我把訂板帶過來了。我迫不及待來教小妹妹認識圖形,教她長方形、正方形、邊、圓。她學的很認真。吃飯了,小妹妹再問一下舅媽。中午,我和小妹妹來到一戶門前,玩起來泥土。下午我和小妹妹我車子,和媽媽玩飛碟,最后,我和二人到花園里玩。可快樂呀。
      
      
      
      
       

      我的奶奶

      小學生日記280字
      作者:吳思佳
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • tiān
     • qíng
     •  2009530日 星期六 天氣晴
     •  
     •  
     •  
     • de
     • nǎi
     • nǎi
     • shì
     • wèi
     • qín
     • láo
     •  
     • néng
     • gàn
     • de
     • jiā
     • tíng
     •  我的奶奶是一位勤勞、能干的家庭
     • zhǔ
     •  
     • zuì
     • jìn
     •  
     • zhèng
     • shì
     • shōu
     • mài
     • de
     • jiē
     •  
     • yuán
     • běn
     • zài
     • jiā
     • 主婦。最近,正是收麥的季節。原本在家
     • 閱讀全文

      我去香港看奶奶

      小學生日記505字
      作者:馬焯霖
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • de
     • nǎi
     • nǎi
     • zhù
     • zài
     • xiāng
     • gǎng
     • zài
     •    我的爺爺奶奶住在香港在
     • zhè
     • xīng
     • nǎi
     • nǎi
     • shēng
     • bìng
     • le
     • zhù
     • yuàn
     • le
     • nǎi
     • nǎi
     • zhí
     • 這個星期一奶奶生病了她住院了奶奶一直
     • hěn
     • téng
     •  
     • hěn
     • dān
     • xīn
     • suǒ
     • qǐng
     • qiú
     • dài
     • 很疼我 我很擔心她所以請求爸爸帶我去
     • 閱讀全文

      巧手老奶奶

      小學生日記1261字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     •      閱讀提示: 1
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      老奶奶夸我字寫得好

      小學生日記1034字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •       
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • 閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 原生態文字;
     • 閱讀全文

      奶奶的生日

      小學生日記353字
      作者:韓澤
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zǎo
     • chén
     •  
     • jìng
     • jìng
     • de
     • dào
     • de
     • ěr
     •   早晨,我靜靜的爬到父母的耳
     • biān
     •  
     • méi
     • xiǎng
     • dào
     • men
     • méi
     • yǒu
     • shuì
     • jiào
     •  
     • ér
     • shì
     • zài
     • shuō
     • huà
     •  
     • 邊,沒想到他們沒有睡覺,而是在說話。
     • yòu
     • lián
     • máng
     • xiě
     • zuò
     •  
     • biān
     • xiě
     • biān
     • xiǎng
     •  
     • jīn
     • 我又連忙去寫作業,我一邊寫一邊想:今
     • 閱讀全文

      我到爺爺奶奶的新房子玩啦

      小學生日記475字
      作者:李書昊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     • dào
     •   28日 星期日 晴 到
     • nǎi
     • nǎi
     • de
     • xīn
     • fáng
     • wán
     •  
     •  
     • 爺爺奶奶的新房子玩 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • hěn
     • gāo
     • xìng
     •  
     • yīn
     • wéi
     •  今天,我很高興,因為我和爸爸媽
     • 閱讀全文

      給奶奶過生日

      小學生日記286字
      作者:劉澤宇
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • zǎo
     • chén
     • chuáng
     •  
     • duì
     • shuō
     •   今天早晨一起床,媽媽對我說
     •  
     •  
     • gào
     • hǎo
     • xiāo
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • nǎi
     • nǎi
     • de
     • :“告訴你一個好消息,今天是你奶奶的
     • shēng
     •  
     • wǎn
     • shàng
     • cóng
     • zhèng
     • zhōu
     • huí
     • lái
     • guò
     • shēng
     •  
     • zhǔn
     • 生日,媽媽晚上從鄭州回來過生日,你準
     • 閱讀全文

      奶奶的生日

      小學生日記170字
      作者:宋安琪
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • bàng
     • wǎn
     •  
     • men
     • chī
     • fàn
     • shí
     • nǎi
     • nǎi
     • shuō
     •   今天傍晚,我們吃飯時奶奶說
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • nǎi
     • nǎi
     • de
     • shēng
     •  
     •  
     • xīn
     • xiǎng
     • rén
     • dōu
     • “今天是奶奶的生日耶”。心想大人都不
     • zěn
     • me
     • guò
     • shēng
     •  
     • zhī
     • yǒu
     • guò
     • shēng
     • wéi
     • mǎi
     • dàn
     • 怎么過生日,只有我過生日媽媽為我買蛋
     • 閱讀全文

      去奶奶家

      小學生日記176字
      作者:王元奎
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zǎo
     • chén
     •  
     • dài
     • dào
     • nǎi
     • nǎi
     • jiā
     • wán
     •  
     • jìn
     •  早晨,媽媽帶我到奶奶家玩。一進
     • 閱讀全文

      幫奶奶紉針

      小學生日記192字
      作者:湯浩
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • shí
     • yuè
     • sān
     • shí
     •  
     • qíng
     •   十月三十日 晴
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • tiān
     • hěn
     • lěng
     •  
     • nǎi
     • nǎi
     • ràng
     • gěi
     •  今天,天氣很冷,奶奶讓媽媽給我
     • duō
     • chuān
     • diǎn
     •  
     • zhǎo
     • chū
     • lái
     • de
     • tiáo
     • kāi
     • xiàn
     • 多穿點衣服,媽媽找出來的一條褲子開線
     • 閱讀全文

      奶奶來我家

      小學生日記173字
      作者:陳施源
     •  
     •  
     •  
     •  
     •                
     •  
     •  
     • nǎi
     • nǎi
     • lái
     • jiā
     •   CHINA 奶奶來我家
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     •  
     •  423日  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • wǎn
     • shàng
     •  
     • gēn
     • zài
     • diàn
     • nǎo
     • fáng
     • kàn
     •  今天晚上,我跟爸爸在電腦房里看
     • 閱讀全文

      寫給奶奶的一封信

      四年級日記:寫給奶奶的一封信
      日記字數:266
      作者:應培鑫
     • jìng
     • ài
     • de
     • nǎi
     • nǎi
     •  
     • 敬愛的奶奶:
     •  
     •  
     • nín
     • hǎo
     •  
     •  您好!
     •  
     •  
     • shàng
     • dào
     • lǎo
     • jiā
     • kàn
     • wàng
     • nín
     •  
     • nín
     • shòu
     • le
     •  
     • nín
     • hēi
     •  上次我到老家看望您,您瘦了,您黑
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.yuanfangauction.com:清水县| www.cursosrioja.com:鲁山县| www.halothreads.com:绥滨县| www.tsukamoto-co.com:大姚县| www.epwiforum.com:惠来县| www.yupaixieye.com:当雄县| www.mhcoelho.com:霸州市| www.xkfan.com:杨浦区| www.cbearings.com:北碚区| www.frenchjacuzzi.com:巨鹿县| www.hroqbp.com:景泰县| www.tjjdwsbesrq.com:友谊县| www.shluma.cn:甘南县| www.amb-eco.com:碌曲县| www.cellenergize.com:保德县| www.baraka-ter.com:乐平市| www.zgkzjz.com:仙居县| www.antonionicosia.com:元阳县| www.ebwww.com:芦山县| www.ladypaservices.com:盐亭县| www.better-pm.com:清水县| www.bcsvolleyball.com:收藏| www.linmaomiaomu.com:奈曼旗| www.15590742199.com:伊宁县| www.elbertcastaneda.com:临颍县| www.xlypw.cn:朝阳市| www.tourth.com:绵竹市| www.songzhixiang.com:巫山县| www.cdkemu.com:平江县| www.cinplatcorporate.com:苍山县| www.kscdw.com:隆回县| www.hlmqw.cn:鄂伦春自治旗| www.globtacs.com:嘉峪关市| www.traumleben.org:三台县| www.fullhouseprinting.com:留坝县| www.fnp-co.com:凤城市| www.yjxsfz.com:通河县| www.lgfyj.com:衡阳县| www.mgxsp.com:安溪县| www.quicksharehq.com:永昌县| www.youchenfood.com:德阳市| www.cp7576.com:乌拉特中旗| www.ceriacell.com:静安区| www.livemallorcahostel.com:含山县| www.live2save2live.com:扶绥县| www.gs533.com:长治县| www.hg61456.com:揭东县| www.yujiangquan.com:临清市| www.diextro.com:香河县| www.pieelectronics.com:蒙山县| www.kingswatt.com:托里县| www.amzabawki.com:桃源县| www.dualbux.com:中西区| www.weifangbt.com:民丰县| www.allsmsfree.com:萍乡市| www.braedenarnold.com:南雄市| www.southfumigation.com:兴业县| www.navette-9.com:驻马店市| www.caigangf.com:溧水县| www.yumingxiqing.com:芒康县| www.michaeltrevillion.com:体育| www.365zhy.com:乌兰察布市| www.zheduowang.com:福州市| www.ziti1.com:德化县| www.youchenfood.com:滕州市| www.shmhhb.com:丰宁| www.qbjsc.com:台湾省| www.lesblives.com:霍州市| www.pouyateb.com:洛阳市| www.mlrsyu.com:日喀则市| www.hongdachen.com:尼玛县| www.ivanerofeev.com:丰县| www.178host.com:垦利县| www.zumbafarnorthcoast.com:瑞昌市| www.ziti1.com:阿合奇县| www.cp7665.com:行唐县| www.ourzw.com:屯留县| www.cencorjeans.com:铁力市| www.mfnfp.com:家居| www.tlhsny.com:东至县| www.thebookswisschocolate.com:花莲县| www.zhanxun56.com:瓦房店市| www.r3diamonds.com:都匀市| www.goglgg.com:从江县|