1. <s id="phshc"></s>

     我的姨外婆

     五年級日記:我的姨外婆
     日記字數:357
     作者:liyuchen
    2.  
    3.  
    4. xiàng
    5. xìn
    6. měi
    7. rén
    8. zài
    9. shēng
    10. huó
    11. zhōng
    12. dōu
    13. huì
    14. dào
    15. kùn
    16. nán
    17.  我相信每個人在生活中都會遇到困難
    18.  
    19. de
    20. wài
    21. jiù
    22. wéi
    23. shēng
    24. huó
    25. ér
    26. bēn
    27.  
    28. ,我的姨外婆就為生活而奔波。
    29.  
    30.  
    31. wài
    32. yǒu
    33. shí
    34. duō
    35. suì
    36.  
    37. méi
    38. shí
    39. me
    40. wén
    41. huà
    42.  
    43.  姨外婆有四十多歲,沒什么文化,也
    44. méi
    45. shí
    46. me
    47. shù
    48.  
    49. cóng
    50. nóng
    51. cūn
    52. qiān
    53. dào
    54. chéng
    55. lái
    56. shēng
    57. huó
    58.  
    59. zhī
    60. 沒什么技術,從農村遷到城區來生活,只
    61. yǒu
    62. kào
    63. de
    64. shuāng
    65. shǒu
    66. lái
    67. yǎng
    68. jiā
    69. kǒu
    70.  
    71. 有靠自己的雙手來養家糊口。
    72.  
    73.  
    74. yǒu
    75.  
    76.  
    77. jiào
    78. wài
    79. guò
    80. lái
    81. chī
    82.  有 一次,我爸爸叫姨外婆過來吃午
    83. fàn
    84.  
    85. wài
    86. shuō
    87. méi
    88. kōng
    89.  
    90. yào
    91. bié
    92. rén
    93. jiā
    94. sǎo
    95. wèi
    96. shēng
    97. 飯。姨外婆說沒空,要去別人家打掃衛生
    98.  
    99. zuò
    100. zhōng
    101. diǎn
    102. gōng
    103.  
    104. zuàn
    105. diǎn
    106. shēng
    107. huó
    108. fèi
    109.  
    110. tiē
    111. jiā
    112. yòng
    113.  
    114. ,做鐘點工,賺點生活費,補貼家用。
    115.  
    116.  
    117. èr
    118.  
    119. yòu
    120. qǐng
    121. wài
    122. lái
    123. chī
    124. fàn
    125.  
    126.  第二次,我爸爸又請姨外婆來吃飯。
    127. wài
    128. zài
    129. diàn
    130. huà
    131. chuǎn
    132. shuō
    133.  
    134.  
    135. jīn
    136. tiān
    137. méi
    138. 姨外婆在電話里氣喘吁吁地說:“今天沒
    139. kōng
    140.  
    141. xīng
    142. tiān
    143. lái
    144.  
    145.  
    146. zhèng
    147. zài
    148. cān
    149. guǎn
    150. cài
    151.  
    152. wǎn
    153. 空,星期天來!”她正在餐館洗菜,洗碗
    154.  
    155. zhōng
    156. shì
    157. zuì
    158. máng
    159. de
    160. shí
    161. hòu
    162.  
    163. 。中午也是她最忙的時候。
    164.  
    165.  
    166. xīng
    167. tiān
    168.  
    169. yòu
    170. le
    171. diàn
    172. huà
    173.  
    174. jiào
    175.  星期天,爸爸又打了一次電話,叫姨
    176. wài
    177. lái
    178. wán
    179.  
    180. wài
    181. zhōng
    182. lái
    183. le
    184.  
    185. men
    186. chī
    187. wán
    188. fàn
    189. 外婆來玩,姨外婆終于來了。我們吃完飯
    190.  
    191. wèn
    192. wài
    193.  
    194.  
    195. zěn
    196. me
    197. lǎo
    198. shì
    199. méi
    200. kōng
    201. lái
    202. wán
    203. ya
    204. ,我問姨外婆:“你怎么老是沒空來玩呀
    205.  
    206.  
    207. wài
    208. shuō
    209.  
    210.  
    211. méi
    212. bàn
    213.  
    214. zhī
    215. yǒu
    216. xīng
    217. tiān
    218. xià
    219. !”姨外婆說:“沒辦法,只有星期天下
    220. yǒu
    221. kōng
    222.  
    223. shuō
    224. wán
    225. le
    226. ma
    227.  
    228. zuò
    229. shì
    230. le
    231.  
    232.  
    233. 午有空。你說完了嗎?我得去做事了。”
    234.  
    235.  
    236. wài
    237. měi
    238. tiān
    239. dōu
    240. zhè
    241. me
    242. máng
    243. zhe
    244.  
    245. xiǎng
    246.  
    247.  外婆每天都這么忙碌著,我想:我以
    248. hòu
    249. yào
    250. xué
    251. hǎo
    252. wén
    253. huà
    254. xué
    255. zhī
    256. shí
    257.  
    258. yòng
    259. de
    260. shù
    261. 后要學好文化科學知識,用自己的技術和
    262. néng
    263. lái
    264. zuàn
    265. qián
    266.  
    267. ér
    268. yào
    269. xiàng
    270. wài
    271. me
    272. xīn
    273.  
    274. 能力來賺錢,而不要像姨外婆那么辛苦。
    275.  
    276.  
    277.  
    278.  
    279. 
      
     無注音版:
      
       我相信每個人在生活中都會遇到困難,我的姨外婆就為生活而奔波。
       姨外婆有四十多歲,沒什么文化,也沒什么技術,從農村遷到城區來生活,只有靠自己的雙手來養家糊口。
       有 一次,我爸爸叫姨外婆過來吃午飯。姨外婆說沒空,要去別人家打掃衛生,做鐘點工,賺點生活費,補貼家用。
       第二次,我爸爸又請姨外婆來吃飯。姨外婆在電話里氣喘吁吁地說:“今天沒空,星期天來!”她正在餐館洗菜,洗碗。中午也是她最忙的時候。
       星期天,爸爸又打了一次電話,叫姨外婆來玩,姨外婆終于來了。我們吃完飯,我問姨外婆:“你怎么老是沒空來玩呀!”姨外婆說:“沒辦法,只有星期天下午有空。你說完了嗎?我得去做事了。”
       外婆每天都這么忙碌著,我想:我以后要學好文化科學知識,用自己的技術和能力來賺錢,而不要像姨外婆那么辛苦。
      
       

      我的心事

      小學生日記586字
      作者:清清
     • de
     • xīn
     • shì
     • 我的心事
     •  
     •  
     • měi
     • rén
     • de
     • xīn
     • zhōng
     • dōu
     • yǒu
     • xiǎo
     • zǒng
     • shǐ
     •  每個人的心中都有一個小秘密它總使
     • fán
     • nǎo
     • zǒng
     • jiào
     • shēng
     • huó
     • cóng
     • shí
     • biàn
     • àn
     • dàn
     • guāng
     • 我煩惱我總覺得生活從那時變得暗淡無光
     • 閱讀全文

      我的第一篇周記

      小學生日記199字
      作者:祁佳
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     • xià
     •  
     •  
     •    928日下午,我和爸爸、媽媽
     • hǎo
     • péng
     • yǒu
     • yáng
     • yáng
     • jiā
     • zhè
     • jiāng
     • ān
     • jiāo
     • yóu
     •  
     • wǎn
     • 以及好朋友洋洋一家去浙江安吉郊游,晚
     • shàng
     • men
     • zhù
     • zài
     • nóng
     • jiā
     •  
     • 上我們住在農家樂。
     • 閱讀全文

      我愛我的親人

      小學生日記235字
      作者:心玉
     •  
     • ài
     • de
     • qīn
     • rén
     •  
     • men
     • tóng
     • shí
     • ài
     •  
     • dàn
     • 我愛我的親人,他們也同時愛我,但他
     • men
     • de
     • xīn
     • zhuàng
     • kuàng
     • zǒng
     • shì
     • qīng
     • chǔ
     •  
     • yǒu
     • jiā
     • 們的心里狀況我總是不清楚。我有一個家
     • rén
     • ya
     •  
     • zhěng
     • tiān
     • ài
     • shuō
     • huà
     •  
     • zhè
     •  
     • ràng
     • 人呀,她整天不愛說話,這不,我也讓她
     • 閱讀全文

      我的小狗生病了

      小學生日記268字
      作者:未知
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xiǎo
     • xué
     •  
     •  
     •  
     • chūn
     • tiān
     • dào
     • le
     • zài
     • wēn
     • nuǎn
     •   “小學” 春天到了我在溫暖
     • de
     • yáng
     • guāng
     • xià
     • gěi
     • jiā
     • de
     • xiǎo
     • gǒu
     • zǎo
     •  
     • zhe
     • zhe
     •  
     • 的陽光下給家里的小狗洗澡。洗著洗著,
     • rán
     •  
     • xiàn
     • liǎn
     • pén
     • piāo
     • zhe
     • duō
     • duō
     • de
     • gōu
     • 我忽然,發現臉盆里漂浮著許許多多的溝
     • 閱讀全文

      我的桂花情緣

      小學生日記362字
      作者:王怡
     • de
     • guì
     • ?g
     • qíng
     • yuán
     •  
     • 我的桂花情緣 
     •  
     •  
     • yuè
     • dào
     • le
     •  
     • ài
     • de
     • guì
     • ?g
     • shēng
     • de
     • kāi
     • fàng
     •  八月到了,我喜愛的桂花無聲的開放
     • le
     •  
     • 了。
     • 閱讀全文

      我的媽媽

      小學生日記161字
      作者:大海日出
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  2009227日 星期五 晴
     •  
     •  
     •  
     • de
     •  我的媽媽
     •  
     •  
     •  
     • de
     • shì
     • jiā
     • tíng
     • zhǔ
     •  
     • zài
     • jiā
     •  我的媽媽是一個家庭主婦,在家里
     • 閱讀全文

      我的小發明

      小學生日記352字
      作者:朱熹后代…
     •  
     • de
     • xiǎo
     • míng
     • 我的小發明
     •  
     •  
     • shì
     • tiān
     • shēng
     • ài
     • dòng
     • shǒu
     • de
     • hái
     • zài
     • jiā
     • zǒng
     •  我是一個天生愛動手的孩子在家里總
     • ài
     • kàn
     • xiē
     • guān
     • míng
     • zhī
     • lèi
     • de
     • shū
     • diàn
     • shì
     • zhè
     • zài
     • 愛看一些關于發明之類的書籍和電視這在
     • 閱讀全文

      我的可愛小妹

      小學生日記434字
      作者:禹佳寧
     •  
     • suí
     • zhe
     • zhèn
     • zhèn
     • bào
     • zhú
     • shēng
     • xiǎng
     •  
     • zhèng
     • yuè
     • chū
     • sān
     •  
     • de
     • 隨著一陣陣爆竹聲響,正月初三,我的
     • ài
     • xiǎo
     • mèi
     • chū
     • shēng
     • le
     •  
     • 可愛小妹出生了。
     •  
     •  
     • dào
     • jīn
     • tiān
     •  
     • de
     • ài
     • xiǎo
     • mèi
     • chū
     • shēng
     • jiāng
     • jìn
     • sān
     •  到今天,我的可愛小妹出生將近三個
     • 閱讀全文

      我的家

      小學生日記480字
      作者:張靜
     •  
     • ?
     • guó
     •       
     • zhōu
     • nián
     • de
     • guó
     • qìng
     • jiē
     • yòu
     • lái
     • dào
     • le
     •  
     • jiā
     • de
     • zhōu
     • 建國59周年的國慶節又來到了,我家的周
     • wéi
     • de
     • biàn
     • huà
     • le
     •  
     • xiǎo
     • mén
     • kǒu
     • guà
     • shàng
     • le
     • xīng
     • 圍的變化可大了,如小區門口掛上了五星
     • hóng
     •  
     • zài
     • měi
     • zhōu
     • yào
     • háng
     • shēng
     • shì
     •  
     • jiǎn
     • 紅旗,在每周一要舉行一個升旗儀式;撿
     • 閱讀全文

      我的外號升級了

      小學生日記352字
      作者:受傷的蝴…
     •  
     •  
     • de
     • wài
     • hào
     • shēng
     • le
     •  
     •  
     •  
     •  我的外號升級了  
     •  
     •  
     • shǔ
     • jiǎ
     •  
     • ǒu
     • zhǎng
     • zhǎng
     • tóu
     • jiǎn
     • chéng
     • nán
     • shēng
     • tóu
     • le
     •  暑假,偶滴長長滴頭發剪成男生頭了
     •  
     •  
     • lián
     • de
     • zhǎng
     • tóu
     • jiù
     • zhè
     • yàng
     • kāi
     • ,嗚嗚嗚,我那可憐的長頭發就這樣離開
     • 閱讀全文

      誰動了我的日記

      小學生日記253字
      作者:張天樂
     • shuí
     • dòng
     • le
     • de
     •  
     • 誰動了我的日記 
     •  
     • 
     •  
     •  
     • yòu
     • zài
     • tōu
     • kàn
     • de
     •  
     • lǎo
     • shì
     • píng
     •  媽媽又在偷看我的日記,她老是批評
     • 閱讀全文

      我的同學

      小學生日記620字
      作者:何菲
     • zhōu
     • xiàng
     • zhèn
     • zhōng
     • xīn
     • xiǎo
     • xué
     • ?
     •    
     •  
     • bān
     •  
     • wāng
     • jīn
     • shuǐ
     •  
     •  
     • 周巷鎮中心小學五(2)班 汪金水 
     •  
     •  
     • nián
     • cōng
     • cōng
     • guò
     • le
     •  
     • men
     • yòu
     • yíng
     • lái
     • le
     • xīn
     •  四年級匆匆過去了,我們又迎來了新
     • de
     • xué
     •  
     • yīn
     •  
     • rèn
     • shí
     • le
     • xīn
     • tóng
     • zhuō
     •  
     •  
     •  
     • 的學期,因此,我認識了新同桌。 
     • 閱讀全文

      我的打字速度進步了

      小學生日記407字
      作者:z23
     • de
     • jìn
     • le
     •  
     •  
     • 我的打字速度進步了 
     •  
     •  
     • de
     • jiàn
     • jiàn
     • zài
     • chéng
     • zhǎng
     • zhī
     • zhōng
     •  
     • cóng
     •  我的打字速度漸漸在成長之中,我從
     • kāi
     • xué
     • lái
     • de
     • cái
     •       
     • dào
     •       
     • fèn
     • zuǒ
     • yòu
     •  
     • xiàn
     • zài
     • 開學以來我的打字速度才2324分左右,現在
     • 閱讀全文

      一張不屬于我的獎狀

      小學生日記568字
      作者:喬牡
     •  
     •  
     • kàn
     • zhe
     • shū
     • zhuō
     • shàng
     • jìng
     • jìng
     • duì
     • de
     •  
     • wēi
     • xiào
     •  
     • de
     •  看著書桌上靜靜地對我的“微笑”的
     • zhāng
     • jiǎng
     • zhuàng
     •  
     • kàn
     • zhe
     • jiǎng
     • zhuàng
     • shàng
     • yǎn
     • de
     • sān
     •  
     • 那張獎狀,看著那獎狀上刺眼的三個字—
     •  
     • zhāng
     • fèng
     • jun1
     •  
     • gǎn
     • jiào
     • dào
     • xīn
     •  
     • zhāng
     • běn
     • gāi
     • shǔ
     • —張鳳君。我感覺到心虛,那張本該屬于
     • 閱讀全文

      我的同桌

      小學生日記474字
      作者:楊一龍
     •  
     •  
     •  
     •  
     • lái
     •  
     • yuán
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • dào
     • de
     • tóng
     •   來 源   一提到我的同
     • zhuō
     •  
     • jiù
     • xiǎng
     • dào
     • yàn
     •  
     • cán
     • dòu
     • kāi
     • ?g
     •  
     •  
     • hēi
     • 桌,我就想到一句諺語“蠶豆開花——黑
     • xīn
     •  
     • guǒ
     • tán
     • dào
     • chǎo
     •  
     • shì
     • tiān
     • tiān
     • yǒu
     •  
     • guǒ
     • tán
     • dào
     • 心”如果談到吵,那是天天有,如果談到
     • 閱讀全文

      我的媽媽

      小學生日記386字
      作者:楊一龍
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhàn
     • zhǎng
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • de
     • jīn
     • nián
     • sān
     •   站長 。  我的媽媽今年三
     • shí
     • duō
     • suì
     •  
     • suàn
     • gāo
     •  
     • hēi
     • hēi
     • de
     •  
     • nóng
     • nóng
     • 十多歲,個子不算高,黑黑的皮膚,濃濃
     • de
     • méi
     • máo
     • xià
     • zhǎng
     • zhe
     • shuāng
     • jiǒng
     • jiǒng
     • yǒu
     • shén
     • de
     • yǎn
     • jīng
     •  
     •  
     • 的眉毛下長著一雙炯炯有神的大眼睛。 
     • 閱讀全文

      我的考試成績

      小學生日記208字
      作者:劉嫣然
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • fǎn
     • xiào
     •  
     • kāi
     • shǐ
     •  
     • men
     • jiù
     • shì
     •  今天是返校日,一開始,我們就是
     • sǎo
     • chú
     •  
     • hēi
     • hēi
     •  
     • bān
     • de
     • hǎo
     • péng
     • yǒu
     • jiù
     •  
     • 掃除。嘿嘿,我和班里的四個好朋友就“
     • 閱讀全文

      我的同桌

      小學生日記474字
      作者:楊一龍
     •  
     •  
     •  
     •  
     • lái
     •  
     • yuán
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • dào
     • de
     • tóng
     •   來 源   一提到我的同
     • zhuō
     •  
     • jiù
     • xiǎng
     • dào
     • yàn
     •  
     • cán
     • dòu
     • kāi
     • ?g
     •  
     •  
     • hēi
     • 桌,我就想到一句諺語“蠶豆開花——黑
     • xīn
     •  
     • guǒ
     • tán
     • dào
     • chǎo
     •  
     • shì
     • tiān
     • tiān
     • yǒu
     •  
     • guǒ
     • tán
     • dào
     • 心”如果談到吵,那是天天有,如果談到
     • 閱讀全文

      我的媽媽

      小學生日記386字
      作者:楊一龍
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhàn
     • zhǎng
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • de
     • jīn
     • nián
     • sān
     •   站長 。  我的媽媽今年三
     • shí
     • duō
     • suì
     •  
     • suàn
     • gāo
     •  
     • hēi
     • hēi
     • de
     •  
     • nóng
     • nóng
     • 十多歲,個子不算高,黑黑的皮膚,濃濃
     • de
     • méi
     • máo
     • xià
     • zhǎng
     • zhe
     • shuāng
     • jiǒng
     • jiǒng
     • yǒu
     • shén
     • de
     • yǎn
     • jīng
     •  
     •  
     • 的眉毛下長著一雙炯炯有神的大眼睛。 
     • 閱讀全文

      我的大熊熊

      小學生日記231字
      作者:楊帆
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • hǎo
     • gāo
     • xìng
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • shí
     •    今天我好高興,今天是十
     •  
     • yǒu
     • le
     • hǎo
     • hǎo
     • de
     • xióng
     •  
     •  
     • hái
     • 四,我有了一個好大好大的熊!!比我還
     • yào
     • ne
     •  
     •  
     • jiào
     •    
     • bǎo
     • bèi
     •  
     • suī
     • rán
     • shì
     • wán
     • xióng
     •  
     • 要大呢!!我叫它Q寶貝,雖然是玩具熊,
     • 閱讀全文

      我的課余生活

      小學生日記494字
      作者:徐方舟
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhù
     • le
     • ma
     •  
     •  
     •  
     •  
     • de
     •    記住了嗎?  我的課余
     • shēng
     • huó
     • nèi
     • róng
     • hěn
     • fēng
     •  
     •  
     • pǎo
     •  
     • tiào
     • yuǎn
     •  
     • 生活內容很豐富,例如:跑步,跳遠,騎
     • háng
     • chē
     •  
     • huá
     • bǎn
     •  
     • kàn
     • shū
     •  
     • wán
     • diàn
     • nǎo
     •  
     •  
     • zhōng
     • 自行車,滑板,看書,玩電腦……其中我
     • 閱讀全文

      我的壞毛病——睡懶覺

      小學生日記323字
      作者:付偉欣
     •  
     • yǒu
     •  
     • ài
     • hǎo
     •  
     • shì
     • shuì
     • jiào
     •  
     • suī
     • rán
     • shuì
     • jiào
     • bìng
     • 我有一個“愛好”是睡覺,雖然睡覺并
     • shì
     • shí
     • me
     • huài
     • shì
     • qíng
     •  
     • dàn
     • dào
     •  
     • 不是什么壞事情,但他一到我 
     •  
     • shēn
     • shàng
     • jiù
     • chéng
     • le
     • huài
     • máo
     • bìng
     • le
     •  
     • 身上就成了一個壞毛病了。
     • 閱讀全文

      去外婆家了

      小學生日記547字
      作者:々雪☆純…
     •  
     • ?li>shí
     • huáng
     • jīn
     • zhōu
     •  
     • shì
     • xiū
     • xián
     • jiǎ
     •  
     • zài
     • zhè
     • 〃十一黃金周”是一個休閑假期,在這
     • jiǎ
     •  
     • měi
     • rén
     • dōu
     • yǒu
     • de
     • ān
     • pái
     •  
     • yǒu
     • 個假期里,每個人都有自己的安排,有去
     • shàng
     • hǎi
     • de
     •  
     • yǒu
     • běi
     • jīng
     • de
     •  
     • hái
     • yǒu
     • míng
     • shèng
     • de
     • 上海的,有去北京的,還有去名勝古跡的
     • 閱讀全文

      我的小烏龜病了

      小學生日記182字
      作者:小怪熊
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xiǎo
     • xué
     • zuò
     • wén
     •  
     •  
     • de
     • xiǎo
     • guī
     • bìng
     • le
     •   小學作文 我的小烏龜病了
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • gěi
     • de
     • xiǎo
     • guī
     • huàn
     • shuǐ
     • de
     • shí
     • hòu
     • rán
     •  今天我給我的小烏龜換水的時候忽然
     • xiàn
     • bèi
     • bèi
     • shuāng
     • yǎn
     • zhí
     • zhēng
     • kāi
     • gěi
     • huàn
     • le
     • shuǐ
     • hòu
     • 發現貝貝雙眼一直不睜開我給它換了水后
     • 閱讀全文

      我的存錢罐

      小學生日記239字
      作者:幻紫蘇姬
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zuó
     • tiān
     • gěi
     • mǎi
     • le
     • zhī
     •   。 昨天爸爸給我買了一只
     • fěn
     • hóng
     • de
     •  
     • xiǎo
     • zhū
     •  
     •  
     • zhè
     • shì
     • zhēn
     • de
     • xiǎo
     • zhū
     •  
     • 粉紅色的“小豬”,這可不是真的小豬,
     • zhī
     • shì
     • cún
     • qián
     • guàn
     •  
     •  
     • zhè
     • zhī
     • xiǎo
     • zhū
     • yǒu
     • zhe
     • fěn
     • hóng
     • 它只是一個存錢罐。 這只小豬有著粉紅
     • 閱讀全文

      我的老師

      小學生日記402字
      作者:幻紫蘇姬
     •  
     • jiāo
     • guò
     • de
     • lǎo
     • shī
     • suàn
     • lái
     • yǒu
     • sān
     • shí
     • duō
     • wèi
     • le
     •  
     • ràng
     • 教過我的老師算起來有三十多位了,讓
     • yìn
     • xiàng
     • zuì
     • shēn
     • de
     • jiù
     • shì
     • shàng
     • xué
     • qián
     • bān
     • shí
     • lǎo
     • shī
     •  
     • 我印象最深的就是我上學前班時何老師,
     • yīn
     • wéi
     • lùn
     • shí
     • me
     • shí
     • hòu
     • dōu
     • xiàng
     • jiě
     • jiě
     • yàng
     • jiāo
     • dǎo
     • 因為無論什么時候她都像大姐姐一樣教導
     • 閱讀全文

      我的班集體

      小學生日記660字
      作者:藍心怡
     •  
     • de
     • bān
     • 我的班集體
     •  
     •  
     • tài
     • bàng
     • le
     • zhōng
     • kāi
     • xué
     • le
     • suī
     • rán
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • kāi
     • xué
     •  太棒了終于開學了雖然今天不是開學
     • tiān
     •  
     • dàn
     • shì
     • shí
     • zài
     • tài
     • gāo
     • xìng
     • le
     • xīn
     • qíng
     • fēi
     • cháng
     • 第一天,但是我實在太高興了心情也非常
     • 閱讀全文

      我的小寵物---小綠龜

      小學生日記363字
      作者:廖仁杰
     •       
     • nián
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     • tiān
     •  
     • duō
     • yún
     •  
     •  
     • 081026日 星期日 天氣:多云 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • xīng
     • tiān
     •  
     • zhǔn
     • bèi
     • guàng
     • jiē
     •  今天是星期天,我和媽媽準備去逛街
     • le
     •  
     • jīng
     • guò
     • jiā
     • xiǎo
     • chǒng
     • zhuān
     • mài
     • diàn
     • shí
     •  
     • qiú
     • 了。經過一家小寵物專賣店時,我乞求媽
     • 閱讀全文

      我的壞毛病

      小學生日記340字
      作者:托婭
     • de
     • huài
     • máo
     • bìng
     • 我的壞毛病
     •  
     •  
     • yǒu
     • huài
     • máo
     • bìng
     •  
     • jiù
     • shì
     • màn
     •  
     • guǎn
     • gàn
     •  我有一個壞毛病,就是慢。我不管干
     • shí
     • me
     • zǒng
     • shì
     • màn
     • yōu
     • yōu
     • de
     •  
     • chī
     • fàn
     • màn
     •  
     • chuān
     • màn
     •  
     • 什么總是慢悠悠的,吃飯慢,穿衣服慢、
     • 閱讀全文

      裝扮我的“摩爾小屋”

      小學生日記648字
      作者:廖仁杰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • tiān
     • qíng
     •    20081214日 星期日 天氣晴
     •  
     • 
     •  
     • 
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.829350.com:东山县| www.wwwzhenren.com:海林市| www.fjmejd.com:疏附县| www.blissfulrituals.com:钟山县| www.bvidahealth.com:万盛区| www.cp3989.com:华亭县| www.cachuongcollagen.com:德兴市| www.774006.com:隆尧县| www.kidodidoo.com:苏州市| www.bobrussellequip.com:麻阳| www.mylinuxstuff.com:信丰县| www.090577.com:陆丰市| www.sms624.com:贡觉县| www.360allred.com:平定县| www.yh9987.com:徐水县| www.div3rec-culture.com:望奎县| www.bcdzcc.com:黎川县| www.doulasconciencia.com:陆川县| www.kundol-ng.com:老河口市| www.reitzhausproductions.com:中西区| www.zoneii.com:司法| www.0668321.com:安化县| www.alishido.com:永善县| www.wrenandlark.net:开远市| www.ebikemoto.com:开原市| www.rpgint.com:保亭| www.sermicomair.com:扬中市| www.jiandingqinzi.com:昭通市| www.elite-a.com:德阳市| www.antho-paris.com:若羌县| www.xianguoss.com:同江市| www.aiyoudian.com:微山县| www.m2992.com:东方市| www.lee4mayor.com:宁波市| www.snmp-thermometer.com:蒙阴县| www.lifehihi.com:平顶山市| www.baidubocai.com:河源市| www.kdtlw.cn:揭西县| www.kbcnewshub.com:横山县| www.biberhapisatinal.com:岫岩| www.sunsetinnusa.com:吐鲁番市| www.ahmeterozenci.com:武功县| www.q5689.com:松潘县| www.fisting-tube.com:北流市| www.ptlpw.cn:乌拉特前旗| www.brnpx.com:阿拉善右旗| www.well39.com:沿河| www.channel369.com:莱州市| www.nickvuj.com:临桂县| www.blogbebas.com:赤壁市| www.bagit2go.com:裕民县| www.gratefulsparrow.com:锡林浩特市| www.zstsjd.com:沙洋县| www.modemize.com:塔城市| www.giatlv.com:黔西| www.giggiblu.com:杭州市| www.siquanlvzhi.com:平江县| www.youjiao2.com:济源市| www.rbdp668.com:大英县| www.hbresourcess.com:长武县| www.bajukerenku.com:堆龙德庆县| www.htlcankeny.org:曲靖市| www.ctr-fk2register.com:桃园县| www.expressmasti.com:东乡族自治县| www.41en.com:阿坝县| www.yupaixieye.com:莱芜市| www.qdchaoqun88.com:福州市| www.lorazepameasypricer.com:普宁市| www.wpudining.com:漳平市| www.aaronbown.com:长白| www.gxyingjing.com:六安市| www.linmaomiaomu.com:富宁县| www.thilllaw.com:阿拉尔市| www.zhuzaiwl.com:安吉县| www.qqrbc.com:东方市| www.ctspecialistsllc.com:屯门区| www.woodendollhousereviews.com:万年县| www.dibangjiaju.com:东兰县| www.fitmora.com:唐河县| www.arcoiristours.com:余庆县| www.mypopularbrand.com:巧家县| www.yfzs0615.com:株洲市| www.cambiemosgalapagar.net:临高县| www.tj-dqhcjt.com:浦东新区|