1. <s id="phshc"></s>

     母親節

     四年級日記:母親節
     日記字數:250
     作者:王藝璇
    2.  
    3.  
    4.    
    5. yuè
    6.    
    7.  
    8.  
    9. qīn
    10.  
    11. jiē
    12.  59日 母 親 節
    13.  
    14.  
    15. jīn
    16. tiān
    17. shì
    18. qīn
    19. jiē
    20.  
    21. suàn
    22. gěi
    23.  今天是母親節,我打算給媽媽洗一次
    24. jiǎo
    25.  
    26. xià
    27. shāo
    28. hǎo
    29. shuǐ
    30.  
    31. zhǔn
    32. bèi
    33. gěi
    34. jiǎo
    35.  
    36. 腳。下午我燒好水,準備給媽媽洗腳。我
    37. jiào
    38.  
    39. zuò
    40. zài
    41. shàng
    42.  
    43. shuō
    44.  
    45.  
    46. yào
    47. gàn
    48. 叫媽媽 坐在椅子上,媽媽說:“你要干
    49. shí
    50. me
    51. ya
    52.  
    53.  
    54.  
    55. shuō
    56.  
    57. dài
    58. huì
    59. ér
    60. jiù
    61. zhī
    62. dào
    63. le
    64.  
    65.  
    66. 什么呀?” 我說“待會兒就知道了。”
    67. téng
    68. téng
    69. de
    70. jiǎo
    71. shuǐ
    72. fàng
    73. dào
    74. miàn
    75. qián
    76.  
    77. shuō
    78. 我把熱騰騰的洗腳水放到媽媽面前,說我
    79. lái
    80. gěi
    81. jiǎo
    82.  
    83.  
    84. xiāng
    85. xiāng
    86. de
    87. méi
    88. guī
    89. huā
    90. bàn
    91. 來給你洗一次腳。”我把香香的玫瑰花瓣
    92. zài
    93. shuǐ
    94.  
    95. shuǐ
    96. dùn
    97. shí
    98. biàn
    99. de
    100. fāng
    101. xiāng
    102.  
    103. zhè
    104. shí
    105.  
    106. 灑在水里,水頓時變的芳香撲鼻。這時,
    107. ràng
    108. róu
    109. huá
    110.  
    111. de
    112. shuō
    113.  
    114.  
    115. 我讓爸爸去拿柔滑露,爸爸嫉妒的說:“
    116. kàn
    117. men
    118. niáng
    119. liǎng
    120. qīn
    121. de
    122. ba
    123.  
    124.  
    125. shuō
    126.  
    127.  
    128. jiǎo
    129. 看你們娘倆親的吧!”媽媽說:“你腳那
    130. me
    131. chòu
    132.  
    133. shuí
    134. gěi
    135. ya
    136.  
    137.  
    138. de
    139. huà
    140. xiàng
    141. jié
    142. chuān
    143. le
    144. 么臭,誰給你洗呀!”媽媽的話像截穿了
    145. yáng
    146. jìng
    147.  
    148. jiā
    149. rén
    150. dōu
    151. xiào
    152. lái
    153.  
    154.  
    155.  
    156. 西洋鏡,一家人都哈哈大笑起來。 
    157.  
    158.  
    159. jīn
    160. tiān
    161. gěi
    162. jiǎo
    163.  
    164. hěn
    165. gǎn
    166. dòng
    167.  
    168. hòu
    169.  今天給媽媽洗腳,媽媽很感動。以后
    170.  
    171. yào
    172. jīng
    173. cháng
    174. gěi
    175. jiǎo
    176.  
    177.  
    178.  
    179. ,我要經常給媽媽洗腳。 
    180.  
    181.  
    182.  
    183.  
    184.  
    185.  
      
     無注音版:
      
       5月9日 母 親 節
       今天是母親節,我打算給媽媽洗一次腳。下午我燒好水,準備給媽媽洗腳。我叫媽媽 坐在椅子上,媽媽說:“你要干什么呀?” 我說“待會兒就知道了。”我把熱騰騰的洗腳水放到媽媽面前,說我來給你洗一次腳。”我把香香的玫瑰花瓣灑在水里,水頓時變的芳香撲鼻。這時,我讓爸爸去拿柔滑露,爸爸嫉妒的說:“看你們娘倆親的吧!”媽媽說:“你腳那么臭,誰給你洗呀!”媽媽的話像截穿了西洋鏡,一家人都哈哈大笑起來。
      
       今天給媽媽洗腳,媽媽很感動。以后,我要經常給媽媽洗腳。
      
      
      
      

      母親節的禮物

      小學生日記236字
      作者:徐愷恒
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     •  
     • qīn
     • jiē
     •  
     •  
     • zǎo
     • shàng
     •    今天是“母親節”。早上
     •  
     • zài
     • jiā
     • bāng
     • tuō
     • bǎn
     •  
     • xiān
     • yòng
     • sǎo
     • huī
     • ,我在家幫媽媽拖地板。我先用掃把把灰
     • chén
     • sǎo
     • gàn
     • jìng
     •  
     • rán
     • hòu
     • zài
     • zhuāng
     • le
     • tǒng
     • shuǐ
     •  
     • tuō
     • yòng
     • 塵掃干凈,然后再裝了一桶水,把拖把用
     • 閱讀全文

      讓母親回復青春

      小學生日記611字
      作者:邵紫荊
     •  
     • 
     •  
     • 
     •  
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     • tiān
     • qíng
     •  
     •  
     •  
     •  星期五 天氣晴  
     • 閱讀全文

      我的父親節

      小學生日記551字
      作者:草莓★公…
     •  
     •  
     • de
     • qīn
     • jiē
     •  我的父親節
     •  
     •  
     • qīn
     • jiē
     • dào
     • le
     • sòng
     • shí
     • me
     • gěi
     • ne
     • shí
     • méi
     •  父親節到了送什么給爸爸呢我一時沒
     • shí
     • me
     • hǎo
     • zhǔ
     • 什么好主意
     • 閱讀全文

      讀《勇敢是母親的本能》有感

      小學生日記296字
      作者:畢萌迪
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • tiān
     •  
     • qíng
     •   2009328日 星期六 天氣 晴
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yǒng
     • gǎn
     • shì
     • qīn
     • de
     • běn
     • néng
     •  
     • yǒu
     • gǎn
     •  
     •  
     •  讀《勇敢是母親的本能》有感 
     • 閱讀全文

      感恩母親

      小學生日記304字
      作者:lzt688
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • lǎo
     • shī
     • dài
     • men
     • duō
     • gōng
     • néng
     • jiāo
     •   今天,老師帶我們去多功能教
     • shì
     • shàng
     •  
     • xué
     • le
     • piān
     • shí
     • fèn
     • gǎn
     • rén
     • de
     • wén
     •  
     • 室上課,學了一篇十分感人的課文。
     •  
     •  
     •  
     • zhè
     • piān
     • wén
     • zhāng
     • shì
     •  
     • lǎo
     • shī
     • yǒu
     • shēng
     • yǒu
     • de
     • jiǎng
     • zhe
     •  這篇文章是。老師有聲有色的講著
     • 閱讀全文

      今天母親節……

      小學生日記1275字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •       閱讀提示: 
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      難忘的母親節

      小學生日記813字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     •    閱讀提示: 1、黑色字體部
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文

      父親節

      小學生日記619字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     •    1 2     閱讀
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • 提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態
     • wén
     •  
     • 文字;
     • 閱讀全文

      母親節

      小學生日記130字
      作者:姜婉鑫
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • míng
     • tiān
     • jiù
     • shì
     • qīn
     • jiē
     • le
     •  
     • lǎo
     •   明天就是母親節了,老姑也許
     • huì
     • hěn
     • gāo
     • xìng
     • ba
     •  
     • yīn
     • wéi
     • zhè
     • shì
     • guò
     • de
     • qīn
     • 會很高興吧!因為這是她過的第一個母親
     • jiē
     •  
     • 節!
     • 閱讀全文

      母親節想起——江老師

      小學生日記424字
      作者:付晶峰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •   2007512日 星期日 晴
     •  
     • qīn
     • jiē
     • xiǎng
     •  
     •  
     • jiāng
     • lǎo
     • shī
     • 母親節想起——江老師
     •  
     •  
     •  
     • 閱讀全文

      母親的愛

      小學生日記297字
      作者:楊云迪
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   
     •  
     •  
     •  
     • shuō
     • shuō
     • hǎo
     •  
     • qīn
     • de
     • ài
     • xiǎo
     •  
     • liú
     •  俗說說得好:母親的愛似小河,流
     • tǎng
     • jìn
     • men
     • de
     • xīn
     •  
     • yīn
     • wéi
     • shì
     • ài
     • gěi
     • men
     • xìn
     • 淌進我們的心窩。因為是母愛給我們自信
     • 閱讀全文

      母親節

      小學生日記272字
      作者:梅康怡
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • qīn
     • jiē
     •  
     • xiǎng
     • sòng
     • jiàn
     • piāo
     •   今天是母親節,我想送一件漂
     • liàng
     • de
     • gěi
     •  
     • dàn
     • zhī
     • dào
     • zuì
     • ài
     • shí
     • 亮的禮物給媽媽,但我不知道媽媽最愛什
     • me
     •  
     • shì
     • qiāo
     • qiāo
     • wèn
     •  
     • shuō
     •  
     •  
     • 么禮物,于是我悄悄問爸爸。爸爸說:“
     • 閱讀全文

      難忘的母親節

      小學生日記141字
      作者:黎挺
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • lìng
     • nán
     • wàng
     • de
     • qīn
     • jiē
     •  
     •   今天是一個令我難忘的母親節,
     • yīn
     • wéi
     • qīn
     • ài
     • de
     • wài
     • shēng
     • bìng
     • le
     •  
     • gāng
     • hǎo
     • zài
     • jīn
     • tiān
     • zuò
     • 因為我親愛的外婆生病了,剛好在今天做
     • shǒu
     • shù
     •  
     • yóu
     • wài
     • huí
     • le
     • lǎo
     • jiā
     •  
     • zuò
     • ān
     • 手術。由于外婆回了老家,媽媽坐立不安
     • 閱讀全文

      母親節

      小學生日記226字
      作者:黃欣晨
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • tiān
     •  
     • qíng
     •   510日 天氣:晴
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • zǎo
     • chén
     •  
     • shì
     • zuì
     • kāi
     • xīn
     • de
     • zǎo
     • chén
     •  
     •  今天早晨,是媽媽最開心的早晨,
     • lǎo
     • zǎo
     • jiù
     • chuáng
     • le
     •  
     • zhǔn
     • bèi
     •  
     • qīn
     • jiē
     •                
     •  
     • ne
     • 我老早就起床了。我去準備“母親節party”呢
     • 閱讀全文

      父親節

      三年級日記:父親節
      日記字數:187
      作者:小凡29
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • tiān
     •  
     • qíng
     •  2010620日 星期天 晴
     •  
     •  
     • de
     • shì
     • gāo
     • kuí
     • de
     • rén
     •  
     • duì
     •  我的爸爸是一個高大魁梧的人。他對
     • de
     • yào
     • qiú
     • hěn
     • yán
     •  
     • qián
     • yuè
     • jiā
     • mǎi
     • le
     • diàn
     • nǎo
     •  
     • 我的要求很嚴格。前幾月家里買了電腦,
     • 閱讀全文

      父親節的禮物

      一年級日記:父親節的禮物
      日記字數:97
      作者:張健坤
     •  
     • 
     •  
     •  
     •  
     • qīn
     • jiē
     • de
     •  父親節的禮物
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  2010620日 星期日 晴
     • 閱讀全文

      母親節

      四年級日記:母親節
      日記字數:250
      作者:王藝璇
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     •  
     • qīn
     •  
     • jiē
     •  59日 母 親 節
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • qīn
     • jiē
     •  
     • suàn
     • gěi
     •  今天是母親節,我打算給媽媽洗一次
     • jiǎo
     •  
     • xià
     • shāo
     • hǎo
     • shuǐ
     •  
     • zhǔn
     • bèi
     • gěi
     • jiǎo
     •  
     • 腳。下午我燒好水,準備給媽媽洗腳。我
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.chocolate-artist.com:聊城市| www.cx13800.com:天水市| www.aalvareznobell.com:陵水| www.qjlvyou.com:金平| www.1dcode.com:柳林县| www.liansheng-tech.com:内黄县| www.lysyjj.com:桃源县| www.lavicardesigne.com:郎溪县| www.blainebandboosters.org:江口县| www.haitaodu.com:北京市| www.alfahadtiles.com:巴塘县| www.kyoteam.com:鸡泽县| www.tjmtw.com:吉安县| www.purefitnessoc.com:阳高县| www.carahedgepeth.com:清新县| www.tj-mro.com:忻城县| www.asscing.com:拉萨市| www.globtacs.com:九寨沟县| www.kscww.cn:永年县| www.jigoloturkiye.net:临沭县| www.relationshipbreakp.com:普安县| www.qs655.com:全南县| www.cachuongcollagen.com:武义县| www.seasontip.com:兴国县| www.whzxfw.com:林西县| www.smgtunes.com:云梦县| www.chinagoodbuy.com:二连浩特市| www.hg71678.com:静乐县| www.yritysportti.com:吴堡县| www.jiajudianqi.com:宝丰县| www.myrtlebeachrealestatetips.com:台东市| www.bodorseo.net:弋阳县| www.youjjez.com:北流市| www.krmbw.cn:通江县| www.joikoi.com:鄯善县| www.sunfar001.com:武安市| www.hndth.com:调兵山市| www.pwblue.com:浙江省| www.hk211.com:曲周县| www.bjdkth.com:长顺县| www.turismogay.net:溆浦县| www.lesprince.com:齐齐哈尔市| www.zgjxcf.com:盱眙县| www.999yingcheng.com:开封县| www.nettensatis.com:抚顺县| www.youthsportsfinder.com:内丘县| www.mermecinc.com:黄冈市| www.maadqr-app.com:搜索| www.pn335.com:平陆县| www.bhwwz.com:贵溪市| www.jnquanjing.com:汉沽区| www.gzdecen.com:边坝县| www.arcondb.com:云林县| www.sxshangle.com:新丰县| www.primal2.com:隆安县| www.spec1als.com:水城县| www.cfzqq.com:轮台县| www.520lei.com:突泉县| www.lgmedicine.com:邳州市| www.santiagopalacios.com:嘉峪关市| www.nbphq.cn:渭源县| www.hg68345.com:洛南县| www.jobsheying.com:舟曲县| www.qimaoji.com:浦县| www.msplg.com:成安县| www.ynsh9188.com:疏附县| www.rememberforeverphotography.com:成安县| www.a-leap-of-faith.com:丹东市| www.coocooconcepts.com:尉犁县| www.glass-suppliers.com:社旗县| www.nettensatis.com:银川市| www.agen66.com:鸡东县| www.brandshoesbar.com:阜新| www.bcsdi.com:台东市| www.tangyangshop.com:蒙山县| www.play-nike.com:永仁县| www.cp7665.com:威远县| www.supplementstestosterone.com:秦皇岛市| www.hibiscus-cottages.com:怀宁县| www.xczc1.com:大庆市| www.quintamontepalmira.com:遂溪县| www.diextro.com:法库县| www.gotbadgeapp.com:达拉特旗| www.warcraftink.com:贡觉县|