1. <s id="phshc"></s>

     生活 好無奈

     小學生日記291字
     作者:寂寞的味…
    2.  
    3. wéi
    4. shí
    5. me
    6. yào
    7. dāng
    8. xué
    9. shēng
    10.  
    11.  
    12. wéi
    13. shí
    14. me
    15. xué
    16. shēng
    17. me
    18. 為什么我要當學生? 為什么學生那么
    19. lèi
    20.  
    21. wéi
    22. shí
    23. me
    24. xué
    25. shēng
    26. fēi
    27. yào
    28. shǒu
    29. yuē
    30. shù
    31.  
    32. 累?為什么學生非要手約束?
    33.  
    34.  
    35. tǎo
    36. yàn
    37. dāng
    38. xué
    39. shēng
    40.  
    41. tǎo
    42. yàn
    43. tǎo
    44. yàn
    45. tǎo
    46. yàn
    47.  
    48.  
    49.  
    50.  我討厭當學生!討厭討厭討厭!!!
    51. xué
    52. shēng
    53. yào
    54. kǎo
    55. shì
    56.  
    57. yào
    58. xiě
    59. zuò
    60.  
    61. yào
    62. zhè
    63.  
    64. yào
    65. 學生要考試,要寫作業,要這個,要那個
    66.  
    67. tīng
    68. le
    69. shàng
    70. miàn
    71. de
    72. zhè
    73. duàn
    74. huà
    75.  
    76. huì
    77. rèn
    78. wéi
    79. 。也許你聽了上面的這一段話,會認為我
    80. shì
    81. chà
    82. shēng
    83.  
    84. shí
    85. hái
    86. shì
    87. zài
    88. jiā
    89. zhǎng
    90. lǎo
    91. shī
    92. 是一個差生,其實我還是一個在家長老師
    93. miàn
    94. qián
    95. de
    96. tīng
    97. huà
    98. de
    99. hǎo
    100. xué
    101. shēng
    102. ā
    103.  
    104. de
    105. nèi
    106. xīn
    107. què
    108. hěn
    109. 面前的聽話的好學生啊!可我的內心卻很
    110. pàn
    111.  
    112. shèn
    113. zhì
    114. xiǎng
    115. dāng
    116. chà
    117. shēng
    118. dào
    119. chù
    120. wán
    121.  
    122. tīng
    123. 叛逆,我甚至想當一個差生到處玩,不聽
    124.  
    125. xiě
    126. zuò
    127.  
    128. tīng
    129. jiā
    130. zhǎng
    131. lǎo
    132. shī
    133. de
    134. huà
    135.  
    136. shēng
    137. 課,不寫作業,不聽家長老師的話,那生
    138. huó
    139. gāi
    140. duō
    141. kuài
    142. ā
    143.  
    144. shì
    145. zhǎng
    146. hòu
    147. yǒu
    148. gàn
    149. shí
    150. 活該多愉快啊!可是我長大以后有去干什
    151. me
    152. ne
    153.  
    154. āi
    155.  
    156. xiàn
    157. zài
    158. jiù
    159. zhī
    160. néng
    161. wěi
    162. hǎo
    163. hǎo
    164. xué
    165. 么呢?哎,現在就只能委屈自己好好學習
    166.  
    167. tiān
    168. tiān
    169. xiàng
    170. shàng
    171. le
    172.  
    173. wéi
    174. le
    175. lǎo
    176. shī
    177. liǎn
    178. shàng
    179. de
    180. xiào
    181. róng
    182.  
    183. wéi
    184. ,天天向上了!為了老師臉上的笑容,為
    185. le
    186. jiā
    187. zhǎng
    188. de
    189. miàn
    190.  
    191. zhī
    192. néng
    193. wěi
    194. qiú
    195. quán
    196.  
    197. 了家長的面子,我也只能委曲求全,努力
    198. zuò
    199. hǎo
    200. hái
    201.  
    202. hǎo
    203. xué
    204. shēng
    205. le
    206.  
    207. 做一個好孩子,好學生了。
    208.  
    209.  
    210. āi
    211.  
    212. zuò
    213. rén
    214. hǎo
    215. fán
    216.  
    217. zuò
    218. xué
    219. shēng
    220. gèng
    221. fán
    222.  
    223. zuò
    224. hǎo
    225. xué
    226.  哎,做人好煩,做學生更煩,做好學
    227. shēng
    228. zuì
    229. fán
    230.  
    231.  
    232.  
    233. 生最煩!!!
    234.  
    235.  
    236.  
    237.  
    238.  
    239.  
    240.  
    241.  
    242.  
    243.  
    244.  
    245.  
    246.  
    247. wǎng
    248.  
    249. zhǐ
    250.  
    251.  
    252.  
    253.  
    254.  
    255. 網 址   
      
     無注音版:
      
      為什么我要當學生? 為什么學生那么累?為什么學生非要手約束?
       我討厭當學生!討厭討厭討厭!!!學生要考試,要寫作業,要這個,要那個。也許你聽了上面的這一段話,會認為我是一個差生,其實我還是一個在家長老師面前的聽話的好學生啊!可我的內心卻很叛逆,我甚至想當一個差生到處玩,不聽課,不寫作業,不聽家長老師的話,那生活該多愉快啊!可是我長大以后有去干什么呢?哎,現在就只能委屈自己好好學習,天天向上了!為了老師臉上的笑容,為了家長的面子,我也只能委曲求全,努力做一個好孩子,好學生了。
       哎,做人好煩,做學生更煩,做好學生最煩!!!
      
      
      
      
      
      
      網 址
      
       

      生活的滋味

      小學生日記553字
      作者:劉闖
     • shēng
     • huó
     • de
     • wèi
     • 生活的滋味
     •  
     • shēng
     • huó
     • de
     • wèi
     •  
     • shì
     • tián
     • de
     •  
     • suān
     • de
     •  
     • de
     •  
     • 生活的滋味,是甜的?酸的?苦的?辣
     • de
     •  
     • hái
     • shì
     • hěn
     • nán
     • ràng
     • rén
     • tòu
     • de
     •  
     • zǎo
     • guàn
     • le
     • 的?還是很難讓人摸透的?早以習慣了孤
     • 閱讀全文

      生活 好無奈

      小學生日記291字
      作者:寂寞的味…
     •  
     • wéi
     • shí
     • me
     • yào
     • dāng
     • xué
     • shēng
     •  
     •  
     • wéi
     • shí
     • me
     • xué
     • shēng
     • me
     • 為什么我要當學生? 為什么學生那么
     • lèi
     •  
     • wéi
     • shí
     • me
     • xué
     • shēng
     • fēi
     • yào
     • shǒu
     • yuē
     • shù
     •  
     • 累?為什么學生非要手約束?
     •  
     •  
     • tǎo
     • yàn
     • dāng
     • xué
     • shēng
     •  
     • tǎo
     • yàn
     • tǎo
     • yàn
     • tǎo
     • yàn
     •  
     •  
     •  
     •  我討厭當學生!討厭討厭討厭!!!
     • 閱讀全文

      小學生活

      小學生日記192字
      作者:LLW
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhè
     • xué
     • kāi
     • xué
     • hòu
     • jiù
     •    1  這個學期開學后就
     • shì
     • de
     • xiǎo
     • xué
     • shēng
     • huó
     • de
     • zuì
     • hòu
     • xué
     • le
     •  
     • hái
     • zhēn
     • 是我的小學生活的最后一個學期了,還真
     • yǒu
     • diǎn
     • shě
     • ne
     •  
     • kuài
     • yào
     • kāi
     • cháo
     • xiàng
     • chù
     • de
     • lǎo
     • 有點舍不得呢!快要離開那朝夕相處的老
     • 閱讀全文

      我的課余生活

      小學生日記494字
      作者:徐方舟
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhù
     • le
     • ma
     •  
     •  
     •  
     •  
     • de
     •    記住了嗎?  我的課余
     • shēng
     • huó
     • nèi
     • róng
     • hěn
     • fēng
     •  
     •  
     • pǎo
     •  
     • tiào
     • yuǎn
     •  
     • 生活內容很豐富,例如:跑步,跳遠,騎
     • háng
     • chē
     •  
     • huá
     • bǎn
     •  
     • kàn
     • shū
     •  
     • wán
     • diàn
     • nǎo
     •  
     •  
     • zhōng
     • 自行車,滑板,看書,玩電腦……其中我
     • 閱讀全文

      無奈

      小學生日記692字
      作者:地毯子
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xīng
     • de
     • xià
     • fàng
     • xué
     • qián
     •     星期五的下午放學前
     • lǎo
     • shī
     • shuō
     • xīng
     • tiān
     • ràng
     • tóng
     • xué
     • men
     • cān
     • jiā
     • huó
     • dòng
     • 老師說星期天讓同學們去參加一個活動去
     • yàn
     • xià
     • jiāo
     • tōng
     • jǐng
     • chá
     • de
     • shēng
     • huó
     • tóng
     • xué
     • men
     • yuàn
     • cān
     • jiā
     • 體驗一下交通警察的生活同學們自愿參加
     • 閱讀全文

      今天的生活

      小學生日記443字
      作者:蔡則珉
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     •       
     •  
     •    2009828日 星期五 22
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • kāi
     • shǐ
     • shàng
     • bān
     • le
     •  
     • de
     • shàng
     • jiù
     •  今天,媽媽開始上班了。我的上午就
     • shì
     • zài
     • bān
     • shàng
     • guò
     • de
     •  
     • bān
     • shàng
     • de
     • 是在媽媽班上度過的,我和媽媽班上的一
     • 閱讀全文

      生活軌跡

      小學生日記101字
      作者:陳奕銘
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     •  2008530日 星期五 雨
     •  
     •  
     • nán
     • chēn
     • zhōu
     • shì
     • jiǔ
     • wán
     • xiǎo
     •          
     • bān
     •  
     • chén
     • míng
     •  湖南郴州市九完小209班 陳奕銘
     •  
     •  
     • yòu
     • dào
     • zhōu
     •  
     •  又到周末。
     • 閱讀全文

      我今天遇到生活中的一件小事

      小學生日記543字
      作者:劉旭
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • dào
     • de
     • shēng
     • huó
     • zhōng
     • de
     • jiàn
     • xiǎo
     •   我今天遇到的生活中的一件小
     • shì
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • tiān
     •  
     • qíng
     •  
     •  2009314日 星期六 天氣 晴 
     • 閱讀全文

      生活中充滿了希望

      小學生日記394字
      作者:汪海蓉
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • sān
     •  
     • tiān
     •  
     • yīn
     •  
     •   2009513日 星期三 天氣:陰 
     •  
     • 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • hěn
     • mèn
     •  
     • wéi
     • shí
     • me
     • ne
     •  
     • yǒu
     • hǎo
     •  今天,我很郁悶,為什么呢?有好
     • 閱讀全文

      我真是無奈

      小學生日記263字
      作者:候曉雯
     •  
     •  
     •  
     •  
     • chū
     • chù
     •    
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     • zuì
     • jìn
     • zhī
     • zěn
     • me
     • huí
     • shì
     •   出處1 2  最近不知怎么回事
     •  
     • zǒng
     • shì
     • yào
     • xià
     • tíng
     •  
     • hái
     • xià
     • gòu
     •  
     • zǒng
     • ,與總是要下個不停,一次還下不夠,總
     • shì
     • duàn
     • duàn
     •  
     • huì
     • ér
     • xià
     •  
     • huì
     • ér
     • zài
     • 是斷斷續續。一會兒下大雨,一會兒在滴
     • 閱讀全文

      生活中的四邊形

      小學生日記139字
      作者:鄭佳
     •  
     •  
     •  
     •  
     • shēng
     • huó
     • zhōng
     • yǒu
     • hěn
     • duō
     • xíng
     • zhuàng
     •  
     • biān
     • xíng
     •  
     • yuán
     •   生活中有很多形狀,四邊形,圓
     • xíng
     • ā
     •  
     • bàn
     • yuán
     • xíng
     • ā
     • guāng
     • biān
     • xíng
     • jiù
     • yǒu
     • hǎo
     • zhǒng
     • ne
     •  
     • 形啊,半圓形啊光四邊形就有好幾種呢!
     • shuō
     •  
     • xíng
     • ā
     •  
     • zhèng
     • fāng
     • xíng
     • ā
     •  
     • zhǎng
     • fāng
     • xíng
     • ā
     •  
     • 比如說,梯形啊,正方形啊,長方形啊,
     • 閱讀全文

      我的生活

      小學生日記249字
      作者:秦皇島教…
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhù
     • le
     • ma
     •  
     •  
     • de
     • shēng
     • huó
     •  
     •  
     •   記住了嗎? 我的生活 
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •  
     •  20081225日 星期四 晴  
     •  
     • měi
     • rén
     • dōu
     • yǒu
     • de
     • shēng
     • huó
     •  
     • de
     • shēng
     • huó
     • jiù
     • shì
     • 每個人都有自己的生活,我的生活就是
     • 閱讀全文

      我的課余生活

      小學生日記303字
      作者:zhouyuti…
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • wán
     •  
     • sān
     • zhǐ
     • jiǎ
     •  
     • de
     •   今天我和爸爸玩“三指甲”的
     • yóu
     •  
     • zhè
     • yóu
     • fēi
     • cháng
     • hǎo
     • wán
     •  
     • zhī
     • yào
     • yòng
     • xiǎo
     • 游戲。這個游戲非常地好玩,只要用小米
     • yàng
     • de
     • zhū
     • pīn
     • chū
     • shuāng
     • xiǎo
     • shǒu
     • jiù
     • le
     •  
     • 一樣的瓷珠拼出一雙小手就可以了!
     • 閱讀全文

      我的幸福生活

      小學生日記230字
      作者:曾理
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     • jiā
     • yǒu
     • kǒu
     • rén
     •  
     • yǒu
     •  
     •  
     •  我家有四口人,有爸爸、媽媽、我和
     •  
     • 弟弟。
     • 閱讀全文

      觀看《貧困孩子的生活》有感

      小學生日記222字
      作者:翔123
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • guān
     • kàn
     •  
     • pín
     • kùn
     • hái
     • de
     • shēng
     • huó
     •  
     • yǒu
     • gǎn
     •  觀看《貧困孩子的生活》有感
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  2009923
     • 閱讀全文

      我的暑假生活

      小學生日記184字
      作者:王卓琛
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • pàn
     • wàng
     • zhe
     •  
     • pàn
     • wàng
     • zhe
     •  
     • shǔ
     • jiǎ
     • shēng
     • zhōng
     •   盼望著,盼望著,暑假生終于
     • lái
     • dào
     • le
     •  
     • mǎn
     • huái
     • tóng
     • xīn
     • de
     • zhǔn
     • bèi
     • hǎo
     • le
     • jiǎ
     • de
     • měi
     • 來到了,滿懷童心的我準備好了假期的美
     • hǎo
     • huá
     •  
     • tiān
     • tiān
     • guò
     • le
     •  
     • de
     • huá
     • 好計劃,一天一天過去了,我的計劃一個
     • 閱讀全文

      暑假生活

      小學生日記165字
      作者:杜靜芝
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • èr
     • jiǔ
     • nián
     • yuè
     • shí
     •  
     • xīng
     •  
     • duō
     • yún
     •  二九年八月十四日 星期五 多云
     •  
     •  
     •  
     • shǔ
     • jiǎ
     • jīng
     • guò
     • bàn
     • le
     •  
     • zhè
     • shǔ
     • jiǎ
     •  暑假已經過去一大半了。這個暑假
     • 閱讀全文

      生活中的老師

      五年級日記:生活中的老師
      日記字數:445
      作者:陳若?
     •  
     •  
     • shēng
     • huó
     • zhōng
     • de
     • lǎo
     • shī
     •  
     •  
     •  生活中的老師 
     •  
     •  
     • zài
     • men
     • de
     • shēng
     • huó
     • zhōng
     • chù
     • chù
     • yǒu
     • lǎo
     • shī
     •  
     •  
     •  在我們的生活中處處有老師,比如:
     • de
     • shì
     • jiāo
     • wēi
     • de
     • lǎo
     • shī
     •  
     • shì
     • jiāo
     • 我的爸爸是教我微機的老師;媽媽是教我
     • 閱讀全文

      生活中的數學

      五年級日記:生活中的數學
      日記字數:382
      作者:朱俊燕
     •  
     •  
     • shēng
     • huó
     • zhōng
     • de
     • shù
     • xué
     •  
     •  
     •  生活中的數學 
     •  
     •  
     • zài
     • men
     • de
     • shēng
     • huó
     • zhōng
     • shù
     • xué
     • shì
     • néng
     • quē
     • shǎo
     • de
     •  
     •  在我們的生活中數學是不能缺少的。
     • měi
     • jiàn
     • shì
     • zhōng
     • dōu
     • huì
     • yǒu
     • shù
     • xué
     • de
     • chéng
     • fèn
     •  
     •  
     •  
     • 每一件事中都會有數學的成分。 
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.paintsprayerelite.com:玉屏| www.stranded-deep.net:法库县| www.ynlcdcj.com:临武县| www.fitmora.com:敦化市| www.bellinghamkiwanis.com:梨树县| www.23682368.com:澎湖县| www.snuhctc.com:滕州市| www.ctspecialistsllc.com:济源市| www.52xianjin.com:武乡县| www.bleedingblack.com:西城区| www.cnzqhc.com:宜兴市| www.bzsoft.org:临夏县| www.seasontip.com:西贡区| www.ivtvalvesindia.com:即墨市| www.bcsvolleyball.com:武定县| www.365gxlvyou.com:定陶县| www.g9892.com:钦州市| www.xirunjiaoyu.com:台南县| www.sijitc.com:新晃| www.citiestoashes.com:昌吉市| www.ereglielitogrencievi.com:宜都市| www.troop199fishers.com:谢通门县| www.futurecitieschina.com:河间市| www.gratefulsparrow.com:安泽县| www.jnr3.com:龙泉市| www.flex-laser.net:农安县| www.zhengdayy.com:榆林市| www.binggankong.com:陆河县| www.apofraxeis-athina.com:隆子县| www.devpsy2015.com:上栗县| www.internationalchalice.com:竹山县| www.gzmaituo.com:延长县| www.lgtopc.com:金寨县| www.cnlokuki.com:株洲市| www.jinsuitools.com:宣武区| www.atcdhaka.com:吴桥县| www.qn556.com:乌恰县| www.zcfpw.cn:湾仔区| www.tyaslab.com:巫溪县| www.golobd.com:民权县| www.agence-nad.com:麻城市| www.corpicontusi.com:文登市| www.ofnail.com:大余县| www.cdcxsc.com:长子县| www.sbwjy.com:成都市| www.hsx-hsx.com:万荣县| www.cclh123.com:紫金县| www.hearthemlive.com:高碑店市| www.bouge-ton-body.com:高要市| www.headsickpinups.com:婺源县| www.alemdagemlakkonut.com:卓尼县| www.gxdingyang.cn:井陉县| www.alemdagemlakkonut.com:舞阳县| www.chinesedrywallinspect.com:凉城县| www.315cxppwlx.com:太湖县| www.yourgamename.com:松滋市| www.eicsamexico.com:邻水| www.nanopowerindia.com:剑阁县| www.geoeconomic.com:湛江市| www.arcadaproductions.com:昌宁县| www.befms.com:襄樊市| www.upgamez.com:南皮县| www.bjcbjc.com:忻城县| www.zijiamai.com:齐河县| www.timphimhay.com:依兰县| www.excelsisairways.com:沧源| www.nord-lefilm.com:商城县| www.theslec.com:望谟县| www.mm7gg.com:环江| www.ppdownloader.com:娄底市| www.catalinamotoroiu.com:桦南县| www.taikunco.com:韶关市| www.qingqier.com:石嘴山市| www.multihullsbyus.com:景洪市| www.kavaccinos.com:黄龙县| www.bmnjn.com:凉城县| www.cognaso.com:肥东县| www.editions-nergal.com:京山县| www.aswygt.com:德安县| www.cherrystonesoftware.com:金平| www.desengulu.com:卢龙县| www.n8387.com:瑞丽市| www.ikanbawal.com:肇源县| www.thehelvetia.com:鸡泽县|