1. <s id="phshc"></s>

     美麗的鴿子

     小學生日記647字
     作者:廖仁杰
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6.  
    7.  
    8.  
    9. měi
    10. de
    11.  
    12.  
    13.    美麗的鴿子 
    14.  
    15.  
    16.             
    17. nián
    18.    
    19. yuè
    20.    
    21.  
    22.  
    23. xīng
    24.  
    25. tiān
    26. duō
    27. yún
    28.  
    29.  
    30.  200989日 星期日 天氣多云 
    31.  
    32.  
    33. xiàng
    34. zhēng
    35. zhe
    36. píng
    37.  
    38. xiàng
    39. zhēng
    40. zhe
    41. měi
    42. hǎo
    43.  
    44. měi
    45. dāng
    46.  鴿子象征著和平,象征著美好。每當
    47. bái
    48. cóng
    49. tóu
    50. dǐng
    51. luě
    52. guò
    53.  
    54. luò
    55. xià
    56. le
    57. piàn
    58. piàn
    59. jié
    60. bái
    61. de
    62. 白鴿從頭頂掠過,落下了一片片潔白的羽
    63. máo
    64.  
    65. gěi
    66. rén
    67. měi
    68. hǎo
    69. de
    70. xiá
    71. xiǎng
    72.  
    73. xiāng
    74. fán
    75. de
    76. rén
    77. mín
    78. guǎng
    79. chǎng
    80. 毛,給人以美好的遐想。襄樊的人民廣場
    81. shàng
    82. chéng
    83. qiān
    84. de
    85. qún
    86. zài
    87. guǎng
    88. chǎng
    89. zhōu
    90. wéi
    91. fēi
    92.  
    93. chéng
    94. le
    95. fán
    96. chéng
    97. 上成千的鴿群在廣場周圍飛舞,成了樊城
    98. de
    99. dào
    100. liàng
    101. fēng
    102. jǐng
    103.  
    104.  
    105.  
    106. 的一道亮麗風景。 
    107.  
    108.  
    109. jīn
    110. tiān
    111. shàng
    112.  
    113. lái
    114. dào
    115. rén
    116. mín
    117. guǎng
    118. chǎng
    119.  
    120. duō
    121. rén
    122.  今天上午,我來到人民廣場,許多人
    123. zài
    124. guǎng
    125. chǎng
    126. shàng
    127. yóu
    128. wán
    129.  
    130. zhī
    131. jiàn
    132. shù
    133. bǎi
    134. de
    135. zài
    136. guǎng
    137. 在廣場上游玩,只見數以百計的鴿子在廣
    138. chǎng
    139. shàng
    140. kōng
    141. fēi
    142. lái
    143. fēi
    144.  
    145. nào
    146.  
    147. yǒu
    148. de
    149. zài
    150. 場上空飛來飛去,打鬧嬉戲。有的鴿子在
    151. rén
    152. rén
    153. zhī
    154. jiān
    155. chuān
    156. suō
    157.  
    158. men
    159. jǐn
    160. màn
    161. zài
    162. chǎng
    163. 人與人之間穿梭,它們不緊不慢地在場地
    164. shàng
    165. zǒu
    166. lái
    167. zǒu
    168.  
    169. zhōu
    170. wéi
    171. de
    172. yóu
    173. yòng
    174. yǒu
    175. hǎo
    176. de
    177. guāng
    178. zhù
    179. 上走來走去,周圍的游客用友好的目光注
    180. shì
    181. zhe
    182. men
    183.  
    184. zhè
    185. xiē
    186. xiǎo
    187. huì
    188. yīn
    189. wéi
    190. hài
    191. ér
    192. fēi
    193. 視著它們。這些小鴿子不會因為害怕而飛
    194. zǒu
    195.  
    196. yòng
    197. xīn
    198. zài
    199. shàng
    200. xún
    201. zhǎo
    202. shí
    203.  
    204. rén
    205. men
    206. méi
    207. yǒu
    208. 走,用心地在地上尋找食物,人們也沒有
    209. shāng
    210. hài
    211. men
    212. de
    213.  
    214. ér
    215. shì
    216. men
    217. tóng
    218. yǐng
    219.  
    220. 傷害它們的意思,而是與它們一同合影,
    221. gěi
    222. men
    223. wèi
    224. shí
    225.  
    226. ǒu
    227. ěr
    228. huì
    229. qīng
    230. qīng
    231. xià
    232.  
    233. 給它們喂食,偶爾也會輕輕地撫摸一下,
    234. men
    235. háo
    236. méi
    237. yǒu
    238. kǒng
    239. xīn
    240.  
    241. fǎn
    242. ér
    243. rén
    244. hún
    245. 鴿子們絲毫沒有恐懼心理,反而與人混得
    246. hěn
    247. shú
    248.  
    249. hǎo
    250. xiàng
    251. men
    252. shì
    253. lǎo
    254. péng
    255. yǒu
    256. de
    257.  
    258. rén
    259. 很熟,好像他們是老朋友似的。人與鴿子
    260. píng
    261. gòng
    262. chù
    263.  
    264. xié
    265. xiàng
    266. bàn
    267.  
    268. duō
    269. me
    270. měi
    271. de
    272. huà
    273. 和平共處,和諧相伴,一幅多么美麗的畫
    274. juàn
    275. ya
    276.  
    277. rán
    278.  
    279. qún
    280. cóng
    281. tóu
    282. dǐng
    283. fēi
    284. guò
    285.  
    286. 卷呀!突然,一群鴿子從我頭頂飛過,一
    287. huì
    288. ér
    289. fēi
    290. guò
    291. shù
    292. lín
    293.  
    294. huì
    295. ér
    296. fēi
    297. xiàng
    298. lóu
    299. mín
    300. zhái
    301.  
    302. 會兒飛過樹林,一會兒飛向大樓民宅,一
    303. huì
    304. ér
    305. yòu
    306. xùn
    307. fēi
    308. huí
    309. lái
    310.  
    311. luò
    312. zài
    313. ?g
    314. cóng
    315. zhōng
    316.  
    317. qīn
    318. wěn
    319. 會兒又迅速地飛回來,落在花叢中,親吻
    320. zhe
    321. xiān
    322. yàn
    323. de
    324. ?g
    325. duǒ
    326.  
    327.  
    328.  
    329. 著鮮艷的花朵。 
    330.  
    331.  
    332. kàn
    333.  
    334. biān
    335. yǒu
    336. zhī
    337. xiǎo
    338. zhèng
    339. zài
    340. guǎng
    341. chǎng
    342. zhōng
    343. yāng
    344.  看,那邊有幾只小鴿子正在廣場中央
    345. yōu
    346. rán
    347. sàn
    348. ne
    349.  
    350. ài
    351. měi
    352. de
    353. zhèng
    354. zài
    355. shū
    356. 悠然自得地散步呢!愛美的鴿子正在梳理
    357. zhe
    358. hǎo
    359. kàn
    360. de
    361. máo
    362.  
    363. shēn
    364. huī
    365. yóu
    366. liàng
    367. de
    368. 著自己好看的羽毛,它那一身灰色油亮的
    369. máo
    370.  
    371. jiù
    372. xiàng
    373. chuān
    374. zhe
    375. shēn
    376. qiú
    377.  
    378. zhōu
    379. wéi
    380. 羽毛,就像穿著一身裘皮大衣,脖子周圍
    381. quān
    382. fěi
    383. cuì
    384. bān
    385. máo
    386.  
    387. zhèng
    388. tiáo
    389. ?g
    390. wéi
    391. jīn
    392.  
    393. 一圈翡翠般碧綠羽毛,正如一條花圍巾,
    394. wéi
    395. zēng
    396. shǎo
    397.  
    398. hóng
    399. de
    400. xiǎo
    401. zhǎo
    402. yóu
    403. zhe
    404. shuāng
    405. hóng
    406. 為它增色不少,紅色的小爪猶如著一雙紅
    407. xié
    408.  
    409. zhāng
    410. kāi
    411. chì
    412. bǎng
    413.  
    414. xiàng
    415. shì
    416. zài
    417. wéi
    418. men
    419. xuàn
    420. yào
    421. 舞鞋,它張開翅膀,像是在為我們炫耀自
    422. piāo
    423. liàng
    424. de
    425. shang
    426.  
    427.  
    428.  
    429.  
    430. 己漂亮的衣裳…… 
    431.  
    432.  
    433. yòu
    434. qún
    435. fēi
    436. le
    437. guò
    438. lái
    439.  
    440. xià
    441. le
    442. piàn
    443. piàn
    444.  又一群鴿子飛了過來,撒下了片片羽
    445. máo
    446.  
    447. suí
    448. fēng
    449. piāo
    450. xiàng
    451. yuǎn
    452. fāng
    453.  
    454. fǎng
    455. kàn
    456. jiàn
    457. wěi
    458. de
    459. 毛,隨風飄向遠方。我仿佛看見那偉大的
    460. píng
    461. zhī
    462. shén
    463. zhèng
    464. zhāng
    465. kāi
    466. shuāng
    467.  
    468. yōng
    469. bào
    470. zhe
    471. zhè
    472. měi
    473. de
    474. shì
    475. 和平之神正張開雙臂,擁抱著這美麗的世
    476. jiè
    477.  
    478. ràng
    479. yǒng
    480. yuǎn
    481. chōng
    482. mǎn
    483. píng
    484.  
    485. yǒu
    486.  
    487.  
    488.  
    489. 界,讓它永遠充滿和平、友誼。 
    490.  
    491.  
    492. ài
    493.  
    494. gèng
    495. ài
    496. zhè
    497. měi
    498. de
    499. shì
    500. jiè
    501.  
    502.  
    503.  我愛鴿子,更愛這個美麗的世界。 
    504.  
    505.  
    506.  
    507.  
    508.  
    509.   
      
     無注音版:
      
      
      
      
      美麗的鴿子
      
       2009年8月9日
      星期日 天氣多云
      
       鴿子象征著和平,象征著美好。每當白鴿從頭頂掠過,落下了一片片潔白的羽毛,給人以美好的遐想。襄樊的人民廣場上成千的鴿群在廣場周圍飛舞,成了樊城的一道亮麗風景。
      
       今天上午,我來到人民廣場,許多人在廣場上游玩,只見數以百計的鴿子在廣場上空飛來飛去,打鬧嬉戲。有的鴿子在人與人之間穿梭,它們不緊不慢地在場地上走來走去,周圍的游客用友好的目光注視著它們。這些小鴿子不會因為害怕而飛走,用心地在地上尋找食物,人們也沒有傷害它們的意思,而是與它們一同合影,給它們喂食,偶爾也會輕輕地撫摸一下,鴿子們絲毫沒有恐懼心理,反而與人混得很熟,好像他們是老朋友似的。人與鴿子和平共處,和諧相伴,一幅多么美麗的畫卷呀!突然,一群鴿子從我頭頂飛過,一會兒飛過樹林,一會兒飛向大樓民宅,一會兒又迅速地飛回來,落在花叢中,親吻著鮮艷的花朵。
      
       看,那邊有幾只小鴿子正在廣場中央悠然自得地散步呢!愛美的鴿子正在梳理著自己好看的羽毛,它那一身灰色油亮的羽毛,就像穿著一身裘皮大衣,脖子周圍一圈翡翠般碧綠羽毛,正如一條花圍巾,為它增色不少,紅色的小爪猶如著一雙紅舞鞋,它張開翅膀,像是在為我們炫耀自己漂亮的衣裳……
      
       又一群鴿子飛了過來,撒下了片片羽毛,隨風飄向遠方。我仿佛看見那偉大的和平之神正張開雙臂,擁抱著這美麗的世界,讓它永遠充滿和平、友誼。
      
       我愛鴿子,更愛這個美麗的世界。
      
      
       

      鴿子

      小學生日記703字
      作者:幻想的翅…
     •  
     • 
     •  
     • shí
     • guāng
     • zhēn
     • de
     • hěn
     • qíng
     •  
     • zǒng
     • huì
     • tíng
     • liú
     •  
     • jiù
     • xiàng
     • wēi
     • 時光真的很無情,總不會停留。就像微
     • xiǎo
     • de
     • shā
     • yàng
     •  
     • bèi
     • men
     • wàng
     •  
     • jiàn
     • jiàn
     • cóng
     • men
     • 小的細沙一樣,被我們遺忘,漸漸從我們
     • 閱讀全文

      美麗的下合灣

      小學生日記589字
      作者:月野初曦
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xià
     • wān
     • shì
     • ěr
     • hǎi
     • bīn
     •     下合灣是洱海湖濱一
     • càn
     • làn
     • de
     • míng
     • zhū
     •  
     • wèi
     • ěr
     • hǎi
     • dōng
     • nán
     • miàn
     •  
     • miàn
     • huán
     • 顆燦爛的明珠,位于洱海東南面,四面環
     • shān
     •  
     • liǔ
     • shù
     • zhòng
     • duō
     •  
     • shuì
     • lián
     • chéng
     • piàn
     •  
     • huán
     • jìng
     • yōu
     • měi
     •  
     •  
     • 山,柳樹眾多,睡蓮成片,環境優美。 
     • 閱讀全文

      美麗的幻想

      小學生日記194字
      作者:知識無盡
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     •             
     •  
     •    
     •  
     •     今天是2010 3 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • zǎo
     • shàng
     • lái
     •  
     • kāi
     • chuāng
     •  
     • wài
     • yáng
     •  今天早上一起來,打開窗,屋外陽
     • guāng
     • míng
     • mèi
     •  
     • qiān
     • wàn
     • jīn
     • zhào
     • shè
     • jìn
     • lái
     •  
     •  
     • ā
     •  
     • jīn
     • 光明媚。千萬絲金屢照射進來。“啊!今
     • 閱讀全文

      美麗的鴿子

      小學生日記647字
      作者:廖仁杰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • měi
     • de
     •  
     •  
     •    美麗的鴿子 
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     • tiān
     • duō
     • yún
     •  
     •  
     •  200989日 星期日 天氣多云 
     •  
     •  
     • xiàng
     • zhēng
     • zhe
     • píng
     •  
     • xiàng
     • zhēng
     • zhe
     • měi
     • hǎo
     •  
     • měi
     • dāng
     •  鴿子象征著和平,象征著美好。每當
     • 閱讀全文

      自信點,自己將會是最美麗的天使。

      小學生日記382字
      作者:凌雨菡
     •  
     •  
     •  
     •  
     • qíng
     • ruǐ
     • xīn
     • shì
     • hǎo
     • péng
     • yǒu
     •  
     • qíng
     • ruǐ
     • xīn
     •  
     •   我和晴蕊欣是好朋友,晴蕊欣,
     • zhè
     • bèi
     • tóng
     • xué
     • chēng
     • wéi
     • guài
     • guài
     • chǒu
     • shǎo
     • de
     •  
     • jīng
     • cháng
     • bèi
     • 這個被同學稱為怪怪丑少女的她,經常被
     • xiē
     • piāo
     • liàng
     • de
     • shēng
     • cháo
     • xiào
     •  
     • méi
     • duō
     • shǎo
     • rén
     • yuàn
     • 一些比她漂亮的女生嘲笑。也沒多少人愿
     • 閱讀全文

      美麗的秋天

      小學生日記364字
      作者:劉旭
     •  
     •  
     •  
     •  
     • qiū
     • tiān
     • dào
     • le
     •  
     • tiān
     • kāi
     • shǐ
     • jiàn
     • jiàn
     • de
     • biàn
     • lěng
     •   秋天到了,天氣開始漸漸的變冷
     • le
     •  
     • shù
     • shàng
     • de
     • màn
     • màn
     • de
     • huáng
     • le
     •  
     • kōng
     • zhōng
     • de
     • 了,樹上的葉子慢慢的發黃了,空中的大
     • yàn
     • gāo
     • gāo
     • xìng
     • xìng
     • de
     • fēi
     • dào
     • nán
     • fāng
     • guò
     • dōng
     • le
     •  
     • mǎn
     • shān
     • biàn
     • 雁高高興興的飛到南方過冬了。滿山遍野
     • 閱讀全文

      美麗的九壩村

      小學生日記277字
      作者:徐騁
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • men
     • quán
     • jiā
     • rén
     • jué
     • ?
     • dào
     • jiǔ
     • cūn
     • kàn
     •   今天我們全家人決定到九壩村看
     • wàng
     • jiù
     • gōng
     • 望舅公
     •  
     •  
     • shàng
     • le
     • men
     • zuò
     • zài
     • chē
     • shàng
     • guān
     • kàn
     • chuāng
     • wài
     • de
     • měi
     • jǐng
     •  上路了我們坐在車上觀看窗外的美景
     • 閱讀全文

      美麗的地方

      小學生日記310字
      作者:張佳慧
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     •  
     •  
     • nǎi
     •     五月一日, 我去奶
     • nǎi
     • jiā
     • le
     •  
     • hěn
     • měi
     •  
     • yǒu
     • xiǎo
     • dòng
     •  
     • yǒu
     • zhí
     •  
     • 奶家了。那里很美,有小動物,有植物。
     •  
     • 
     • 閱讀全文

      美麗的朱頂紅

      小學生日記660字
      作者:劉超越
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • guān
     • chá
     •  
     •   觀察日記一)
     •  
     •  
     • jiā
     • yǒu
     • pén
     • zhū
     • dǐng
     • hóng
     •  
     • zhū
     • dǐng
     • hóng
     • de
     •  我家有一盆朱頂紅,朱頂紅的葉子碧
     • de
     •  
     • gòng
     • yǒu
     • liù
     • piàn
     •  
     • liù
     • piàn
     • fèn
     • kāi
     • liǎng
     • 綠碧綠的,共有六片。六片葉子分開兩組
     • 閱讀全文

      美麗的公園

      小學生日記305字
      作者:趙巖竺
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • měi
     • de
     • gōng
     • yuán
     •   美麗的公園
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     • 2008215日 星期五 晴
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • tóng
     • xué
     • dào
     • gōng
     • yuán
     • kàn
     • jǐng
     •  
     •  今天,我和同學一起到公園看景。
     • 閱讀全文

      美麗的延安

      小學生日記221字
      作者:程雨薇
     •  
     •  
     •  
     •  
     • de
     • jiā
     • xiāng
     • zài
     • yán
     • ān
     •  
     • fēng
     • jǐng
     • yōu
     • měi
     •   我的家鄉在延安,那里風景優美
     • yǒu
     • duō
     • míng
     • shèng
     •  
     • 有許多名勝古跡。
     •  
     •  
     • yán
     • ān
     • yǒu
     • bǎo
     • shān
     •  
     • qīng
     • liáng
     • shān
     •  
     • fèng
     • huáng
     • shān
     •  
     • yáng
     •  延安有寶塔山、清涼山、鳳凰山、楊
     • 閱讀全文

      美麗的音樂噴泉

      小學生日記286字
      作者:宋建宇
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • tiān
     • qíng
     •  
     •   2009228日 星期六 天氣晴 
     •  
     • 
     •  
     •  
     •  
     • měi
     • de
     • yīn
     • pēn
     • quán
     •  
     •  
     •  美麗的音樂噴泉 
     • 閱讀全文

      美麗的呼和浩特

      小學生日記316字
      作者:dongxc
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • měi
     • de
     •   美麗的呼和
     •  
     •  
     •  
     • shì
     • měi
     • de
     • fāng
     •  
     • yǒu
     • shù
     • qīng
     • de
     •  呼和是個美麗的地方,有數不清的
     • shāng
     • diàn
     • shù
     • qīng
     • de
     • shù
     •  
     • 商店和數不清的樹。
     • 閱讀全文

      美麗的春天

      小學生日記234字
      作者:楊略韜
     •  
     •  
     •  
     •  
     • lái
     •  
     • yuán
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • dài
     •   來 源   今天,爺爺帶
     • lǎo
     • jiā
     • zuò
     •  
     • 我去老家做客。
     •  
     •  
     • dào
     • le
     • lǎo
     • jiā
     •  
     • pǎo
     • dào
     • hòu
     • shān
     • shàng
     •  
     • xiàn
     •  到了老家,我立馬跑到后山上,發現
     • 閱讀全文

      美麗的昌江廣場

      小學生日記346字
      作者:qmy0002
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • de
     • jiā
     • zài
     • jǐng
     • zhèn
     •  
     • yǒu
     • zuò
     •   我的家在景德鎮,那里有一座
     • zuì
     • zuì
     • měi
     • de
     • xiū
     • xián
     • guǎng
     • chǎng
     •  
     • jiào
     • chāng
     • jiāng
     • guǎng
     • chǎng
     •  
     • 最大最美麗的休閑廣場,叫昌江廣場。
     •  
     •  
     •  
     • lái
     • dào
     • guǎng
     • chǎng
     •  
     • shǒu
     • xiān
     • yìng
     • yǎn
     • lián
     • de
     • shì
     •  
     • jiǔ
     •  來到廣場,首先映入眼簾的是“九
     • 閱讀全文

      觀察日記:有趣的鴿子

      小學生日記662字
      作者:韋俊杰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     •   有趣的鴿子
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • tián
     • yáng
     • shí
     • yàn
     • xiǎo
     • xué
     • sān
     • ?
     •    
     •  
     • bān
     • wéi
     • jun4
     •  200997日 田陽實驗小學三(3)班韋俊
     • jié
     • 閱讀全文

      鴿子

      小學生日記471字
      作者:圓兒
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    鴿子
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • mǎn
     • dōu
     • hǎi
     • gōng
     • yuán
     • guān
     • chá
     •  今天我和爸爸去滿都海公園觀察鴿子
     •  
     • tóu
     • de
     • liǎng
     • fèn
     • bié
     • yǒu
     • zhì
     • yǎn
     • jīng
     •  
     • yǎn
     • jīng
     • de
     • ,鴿子頭的兩側分別有一制眼睛,眼睛的
     • 閱讀全文

      美麗的天鵝灣

      小學生日記390字
      作者:王亨利
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     • tiān
     • é
     • wān
     • shì
     • jiàn
     • guò
     • de
     • zhōng
     •   x  天鵝灣是我見過的中
     • móu
     • xiàn
     • de
     •  
     • shì
     • zhōng
     • móu
     • xiàn
     • zuì
     • de
     • 牟縣的一個湖泊,也是中牟縣最大的一個
     •  
     • shì
     • zhōng
     • móu
     • xiàn
     • zuì
     • měi
     • de
     • fāng
     •  
     • fēng
     • 湖泊,也是中牟縣最美麗的地方。那里風
     • 閱讀全文

      美麗的雪景

      小學生日記419字
      作者:馬小飛兒
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     • měi
     • de
     • xuě
     • jǐng
     •   Q  美麗的雪景
     •  
     •  
     • zuì
     • huān
     • de
     • jiù
     • shì
     • dōng
     • tiān
     •  
     • yīn
     • wéi
     • dōng
     • tiān
     • yǒu
     •  我最喜歡的就是冬天,因為冬天有我
     • zuì
     • huān
     • de
     • xuě
     •  
     •  
     •  
     • 最喜歡的大雪! 
     • 閱讀全文

      美麗的校園

      小學生日記239字
      作者:俊婕
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • de
     • xué
     •    
     • xíng
     • fèi
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zōu
     •  
     •   我的學/刑旖蚵沸⊙В??諏?
     • fēn
     • fǎn
     • nǎi
     •  
     • zhì
     • fáng
     • sōng
     •  
     • huài
     • jiào
     •  
     •  
     • chún
     •  
     • 寺酚胩旖蚵返氖?致房凇R壞窖??醇?
     • zhú
     • pài
     • xūn
     • tào
     • pàn
     • níng
     • yuán
     • ér
     • liáo
     • liàn
     • chī
     • zhèng
     •  
     • huàn
     •  
     • 竺派系窨套盼甯黿鴯饃遼戀拇笞鄭?喚?
     • 閱讀全文

      美麗的天鵝灣

      小學生日記390字
      作者:王亨利
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     • tiān
     • é
     • wān
     • shì
     • jiàn
     • guò
     • de
     • zhōng
     •   x  天鵝灣是我見過的中
     • móu
     • xiàn
     • de
     •  
     • shì
     • zhōng
     • móu
     • xiàn
     • zuì
     • de
     • 牟縣的一個湖泊,也是中牟縣最大的一個
     •  
     • shì
     • zhōng
     • móu
     • xiàn
     • zuì
     • měi
     • de
     • fāng
     •  
     • fēng
     • 湖泊,也是中牟縣最美麗的地方。那里風
     • 閱讀全文

      美麗的雪景

      小學生日記419字
      作者:馬小飛兒
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     • měi
     • de
     • xuě
     • jǐng
     •   Q  美麗的雪景
     •  
     •  
     • zuì
     • huān
     • de
     • jiù
     • shì
     • dōng
     • tiān
     •  
     • yīn
     • wéi
     • dōng
     • tiān
     • yǒu
     •  我最喜歡的就是冬天,因為冬天有我
     • zuì
     • huān
     • de
     • xuě
     •  
     •  
     •  
     • 最喜歡的大雪! 
     • 閱讀全文

      美麗的小狗

      小學生日記219字
      作者:譚藝瀟
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jiā
     • yǒu
     • fēi
     • cháng
     • piāo
     • liàng
     • de
     • xiǎo
     • gǒu
     •  
     •   我家里有一個非常漂亮的小狗,
     • de
     • táo
     •  
     •  
     • 無比的淘氣。 
     •  
     •  
     • de
     • yǎn
     • jīng
     • jiǒng
     • jiǒng
     • yǒu
     • shén
     •  
     • ěr
     • duǒ
     • hěn
     • líng
     •  
     • shēn
     •  它的眼睛炯炯有神,耳朵很機靈,身
     • 閱讀全文

      最美麗的伊斯蘭建筑

      小學生日記156字
      作者:戴佳妮
     •  
     •  
     •  
     • zuì
     • yōu
     • měi
     • de
     • lán
     • ?
     • zhù
     •  最優美的伊斯蘭建筑
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • le
     •  
     • de
     • tào
     • bǎi
     •  
     •  今天,我讀了《我的第一套大百科》
     • zhōng
     • de
     • shì
     • jiè
     • zhī
     • zuì
     • bǎi
     •  
     • zhī
     • dào
     • le
     • zuì
     • yōu
     • měi
     • de
     • 中的世界之最大百科。我知道了最優美的
     • 閱讀全文

      美麗的玫瑰花

      小學生日記201字
      作者:戴佳妮
     •  
     •  
     •  
     • měi
     • de
     • méi
     • guī
     • ?g
     •  美麗的玫瑰花
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • zài
     • gōng
     • yuán
     • kàn
     • jiàn
     • le
     • duō
     • de
     • méi
     • guī
     •  今天,我在公園里看見了許多的玫瑰
     • ?g
     •  
     • xiǎn
     • de
     • wài
     • měi
     •  
     • xiàng
     • hóng
     • liǎn
     • dàn
     • ér
     • de
     • 花,它顯的格外美麗,像一個紅臉蛋兒的
     • 閱讀全文

      我的鴿子

      小學生日記317字
      作者:韋俊杰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     •  
     • xīng
     • èr
     •  
     • yīn
     •  
     •  
     •   55日 星期二 陰 
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • ài
     • de
     •  
     •  
     •  可愛的鴿子 
     • 閱讀全文

      可愛的鴿子

      小學生日記183字
      作者:韋俊杰
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • ài
     • de
     •  
     •  
     •   可愛的鴿子 
     •  
     •  
     •  
     • jiā
     • yǎng
     • le
     • zhī
     •  
     • yǒu
     • zhī
     • bái
     • de
     •  
     •  我家養了四只鴿子,有一只白的,
     • zhī
     • bái
     • hēi
     • de
     • liǎng
     • zhī
     • huī
     • de
     •  
     •  
     •  
     •  
     • 一只白黑的和兩只灰的。  
     • 閱讀全文

      美麗的噴泉

      小學生日記281字
      作者:楊一帆
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • fàn
     • diàn
     • chī
     • fàn
     •   今天我和爸爸媽媽去飯店吃飯
     •  
     • dào
     • le
     • fàn
     • diàn
     • mén
     • kǒu
     • jiù
     • kàn
     • dào
     • le
     • pēn
     • quán
     •  
     • pēn
     • quán
     • pēn
     • ,到了飯店門口我就看到了噴泉,噴泉噴
     • chū
     • le
     • jié
     • bái
     • de
     • shuǐ
     •  
     • chū
     • le
     • huá
     • huá
     • de
     • liú
     • shuǐ
     • shēng
     •    
     • yòu
     • pái
     • 出了潔白的水。發出了嘩嘩的流水聲/幼排
     • 閱讀全文

      美麗的郁金香

      小學生日記422字
      作者:王一帆wy…
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • měi
     • de
     • jīn
     • xiāng
     •  
     •  
     •    美麗的郁金香 
     •  
     •  
     • xīng
     • tiān
     • shàng
     •  
     • duì
     • shuō
     •  
     •  
     • zhè
     • tiān
     •  星期天上午,爸爸對我說:“這幾天
     • shì
     • jīn
     • xiāng
     • shèng
     • kāi
     • de
     • shí
     • hòu
     •  
     • yào
     • men
     • tài
     • wān
     • 是郁金香盛開的時候,要不我們去太子灣
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.sjulnas.com:金寨县| www.zzhfjx.com:嫩江县| www.adarkersideofme.com:承德县| www.paulovarelahairspace.com:仁寿县| www.minamihompi.com:合川市| www.dong000.com:原平市| www.obatviagraasli.com:石阡县| www.cnlokuki.com:濮阳县| www.chevroletbandung.com:界首市| www.mfwsn.com:施秉县| www.fastdiethub.com:古交市| www.kone15.com:天峨县| www.hotmusicpick.com:五原县| www.manytronics.com:宜阳县| www.ng335.com:博爱县| www.cufeedulx.com:图片| www.solgintl.com:抚宁县| www.cambiemosgalapagar.net:兰西县| www.zhjdyx.com:灵寿县| www.agence-nad.com:武定县| www.0757xj.com:万年县| www.shannonrenfrew.com:嫩江县| www.cdmjob.com:琼结县| www.brgbf.com:桃源县| www.janielholidays.com:沭阳县| www.asramled.com:新和县| www.yngmj.com:湖州市| www.offreznouslolympia.com:伊金霍洛旗| www.alharamclub.com:华宁县| www.friendlyny.com:怀柔区| www.plan-a-3.com:登封市| www.fitnessghost.com:拜城县| www.soulshakti.org:新源县| www.findnewyorkclubs.com:神池县| www.99069vv.com:南和县| www.zxjianfei.com:镇江市| www.conventionavenue.com:松滋市| www.wwwhg5717.com:新龙县| www.979903.com:稻城县| www.zjmetong.com:永德县| www.crecerjuntosmex.com:理塘县| www.escenamobile.com:温泉县| www.nanopowerindia.com:河北省| www.dedicationcompilation.com:扎鲁特旗| www.wwwhg4950.com:泊头市| www.v7h6.com:康乐县| www.hg61456.com:乌鲁木齐市| www.018448.com:贵州省| www.pqwhm.com:罗山县| www.gfrpu.com:静宁县| www.dwbkp.cn:东至县| www.ysliangcheng.com:澜沧| www.jm88dz.com:封开县| www.xzwsst.com:盘锦市| www.hbhunyin.com:儋州市| www.zxqlw.cn:博湖县| www.56tqz.com:呼伦贝尔市| www.novel199.com:清镇市| www.better-pm.com:庄浪县| www.180xu.com:华宁县| www.pyweitong.com:英德市| www.newclassicsingers.org:弥渡县| www.cosmosofsweden.com:松桃| www.gvionlinetraining.com:青海省| www.mjdxxss.com:治县。| www.bloghomedepot.com:延吉市| www.52cl1024.com:乌拉特中旗| www.hibibhoora.com:巴楚县| www.qj-metallicyarn.com:韶关市| www.cp1696.com:高碑店市| www.considerthereasons.com:泾阳县| www.thechamplife.com:抚顺市| www.tjznml.com:饶河县| www.cadenceworks.com:九龙城区| www.adarkersideofme.com:繁昌县| www.siquanlvzhi.com:贵州省| www.jingegou.com:紫云| www.yritysportti.com:新营市| www.jyyxnm.com:福泉市| www.aircompressorhose.org:石柱| www.tongyufu.com:阿克陶县| www.northcountybjj.com:遵化市| www.dlzhutan.com:黎平县| www.teeshirtyeswekahn.com:腾冲县|