1. <s id="phshc"></s>

     第一次學騎自行車

     小學生日記687字
     作者:梁芷雅
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6. chū
    7. chù
    8.    
    9.  
    10.    
    11.  
    12.  
    13.  
    14.  
    15. jīn
    16. tiān
    17.  
    18. huí
    19. le
    20.   出處1 2  今天,我回去了
    21. nǎi
    22. nǎi
    23. jiā
    24.  
    25. nǎi
    26. nǎi
    27. zài
    28. jiā
    29.  
    30. jiě
    31. jiě
    32. zài
    33. jiā
    34.  
    35.  
    36.  
    37. 奶奶家。奶奶在家,姐姐也在家。 
    38.  
    39.  
    40. rán
    41. xiàn
    42. nǎi
    43. nǎi
    44. jiě
    45. jiě
    46. mǎi
    47. le
    48. xīn
    49. chē
    50.  
    51. nǎi
    52.  我突然發現奶奶和姐姐買了新車。奶
    53. nǎi
    54. de
    55. shì
    56. sān
    57. lún
    58. chē
    59.  
    60. jiě
    61. jiě
    62. de
    63. shì
    64. háng
    65. chē
    66.  
    67.  
    68.  
    69. 奶的是三輪車,姐姐的是自行車。 
    70.  
    71.  
    72. jiě
    73. jiě
    74. jiàn
    75. huí
    76. lái
    77. hòu
    78.  
    79. jiào
    80.  
    81.  
    82. āi
    83.  
    84. liáng
    85. zhǐ
    86.  姐姐見我回來后,叫我:“哎!梁芷
    87.  
    88. men
    89. háng
    90. chē
    91. ba
    92.  
    93.  
    94.  
    95.  
    96. 雅。我們去騎自行車吧!”“我不去,你
    97. yòu
    98. shì
    99. zhī
    100. dào
    101. huì
    102. háng
    103. chē
    104.  
    105.  
    106. chā
    107. zhe
    108. 又不是不知道我不會騎自行車!”我叉著
    109. yāo
    110. shuō
    111.  
    112.  
    113.  
    114. huì
    115. jiù
    116. yào
    117. xué
    118.  
    119. xué
    120. le
    121. cái
    122. huì
    123. 腰說。“雅雅,你不會就要學,學了才會
    124. ma
    125.  
    126. rán
    127. hòu
    128. jiù
    129. gèng
    130. nán
    131. xué
    132. le
    133.  
    134.  
    135. zuò
    136. zài
    137. páng
    138. kàn
    139. 嘛!不然以后就更難學了。”坐在一旁看
    140. diàn
    141. shì
    142. de
    143. shuō
    144. dào
    145.  
    146.  
    147. zhēn
    148. de
    149. shì
    150.  
    151. gǎn
    152. miàn
    153. zhàng
    154. chuī
    155. 電視的媽媽說道。“我真的是‘搟面杖吹
    156. huǒ
    157.  
    158.  
    159. qiào
    160. tōng
    161.  
    162.    
    163.  
    164.  
    165. shuō
    166.  
    167.  
    168.  
    169. 火——一竅不通’S!”我說。 
    170.  
    171.  
    172.  
    173.  
    174.  
    175.  
    176.  …… 
    177.  
    178.  
    179. jīng
    180. guò
    181. le
    182. jiě
    183. jiě
    184. de
    185. fān
    186. huà
    187. hòu
    188.  
    189. zhōng
    190.  經過了媽媽和姐姐的一番話后,我終
    191. bèi
    192. shuō
    193. le
    194.  
    195. jiě
    196. jiě
    197. háng
    198. chē
    199.  
    200.  
    201.  
    202. 于被說服了,和姐姐去騎自行車。 
    203.  
    204.  
    205.  
    206. xiān
    207. ba
    208.  
    209. děng
    210. xià
    211. zài
    212. xué
    213.  
    214.  
    215.  “你先騎吧!我等一下再學。”我無
    216. nài
    217. de
    218. shuō
    219.    
    220. yòu
    221. ōu
    222. jǐng
    223. qiáo
    224. tuī
    225. è
    226. xiàn
    227. yùn
    228. xié
    229. dān
    230.  
    231. sháo
    232. zāi
    233. jié
    234. 奈的說/幼漚憬憔推鍔獻孕諧擔?雜勺栽詰
    235. juān
    236. shù
    237.  
    238. miǎo
    239. nài
    240. huáng
    241. huái
    242. yóu
    243. zhēn
    244.  
    245. ān
    246.  
    247. jiàn
    248.  
    249. pān
    250. láo
    251. 鈉鐫讀恕B杪柰蝗懷魷幀!鞍パ劍∠潘牢
    252.  
    253. cuì
    254. huáng
    255. qiè
    256. jiàn
    257. shà
    258. chán
    259. chuī
    260. yǒng
    261. kēng
    262. cōng
    263. chǔn
    264. 依玻∧悴皇竊諫廈嬋吹縭勇穡吭趺聰呂蠢
    265. jun4
    266. béng
    267. miǎo
    268. méng
    269. zhǒng
    270. gāng
    271. gāng
    272. ōu
    273. jǐng
    274. dān
    275. hái
    276. ào
    277. chōng
    278. chún
    279. jǐng
    280. 玻俊甭杪櫨檬種鋼缸漚憬闥擔骸澳憧唇憬
    281. yán
    282. jiǎn
    283. méi
    284. qín
    285. máng
    286.  
    287. xīn
    288. chāng
    289.  
    290. shuǎ
    291.  
    292. hóng
    293. chuáng
    294. huǎng
    295.  
    296.  
    297. 閆锏枚嗪茫?緹徒心閶Я耍?閎床謊А!
    298. báo
    299. zhí
    300. huáng
    301. qiǎn
    302. huǎng
    303. zuò
    304.  
    305.  
    306. huáng
    307. qiào
    308.  
    309. huàn
    310. sōng
    311. zhēng
    312.  
    313. 薄拔矣植皇遣幌胙В?皇俏已Р換崧錚 
    314. jiē
    315. pāo
    316. mèn
    317. dài
    318.  
    319.  
    320. 蔽亦階拋燜怠! 
    321.  
    322.  
    323. fèn
    324. zhōng
    325. hòu
    326.  
    327. jiě
    328. jiě
    329. huí
    330. lái
    331. le
    332.  
    333. xià
    334. le
    335.  幾分鐘以后,姐姐騎回來了。她下了
    336. chē
    337.  
    338. ràng
    339. zuò
    340. shàng
    341.  
    342.  
    343.  
    344. 車,讓我坐上去。 
    345.  
    346.  
    347. xué
    348. zhe
    349. jiě
    350. jiě
    351. yàng
    352. shàng
    353. chē
    354.  
    355. zhe
    356. chē
    357.  我學著姐姐那樣騎上車,媽媽扶著車
    358.  
    359. ràng
    360. cǎi
    361. jiǎo
    362.  
    363. shì
    364. dào
    365. le
    366. sōng
    367. shǒu
    368. de
    369. shí
    370. hòu
    371. ,讓我踩腳踏。可是到了媽媽松手的時候
    372.  
    373. què
    374. zhǎo
    375. dào
    376. píng
    377. héng
    378.  
    379.  
    380. hōng
    381.  
    382. de
    383. shēng
    384. shuāi
    385. le
    386. ,我卻找不到平衡力,“轟”的一聲摔了
    387. xià
    388. lái
    389.  
    390.  
    391.  
    392. 下來。 
    393.  
    394.  
    395.  
    396. āi
    397.  
    398. de
    399. jiǎo
    400.  
    401.  
    402. bào
    403. zhe
    404. de
    405. jiǎo
    406. shuō
    407.  “哎喲!我的腳!”我抱著我的腳說
    408.  
    409.  
    410. méi
    411. yǒu
    412. shuāi
    413. shāng
    414. ba
    415.  
    416.  
    417. jiě
    418. jiě
    419. qīn
    420. qiē
    421. de
    422. wèn
    423.  
    424.  
    425. méi
    426. 。“沒有摔傷吧?”姐姐親切的問。“沒
    427. yǒu
    428.  
    429. yòng
    430.  
    431. zài
    432. lái
    433.  
    434.  
    435. dǎo
    436. zài
    437. xià
    438. de
    439. 有,不用怕!再來!”我扶起倒在地下的
    440. háng
    441. chē
    442.  
    443. yòu
    444. le
    445. shàng
    446.  
    447. yòu
    448. zhù
    449. háng
    450. chē
    451. 自行車,又騎了上去。媽媽又扶住自行車
    452.  
    453. zài
    454. fàng
    455. shǒu
    456.  
    457. yòu
    458. shuāi
    459. jiāo
    460.  
    461.  
    462.  
    463.  
    464. ,再放手。我又摔跤…… 
    465.  
    466.  
    467. zhòng
    468. le
    469. hǎo
    470. duō
    471. zhè
    472. yàng
    473. de
    474. xùn
    475. liàn
    476. hòu
    477.  
    478. kāi
    479. shǐ
    480.  重復了好多次這樣的訓練后,我開始
    481. yǒu
    482. diǎn
    483. qiào
    484. mén
    485. le
    486.  
    487. màn
    488. màn
    489. de
    490. xiǎo
    491. le
    492. 有點竅門了。我可以慢慢的騎一小步路了
    493.  
    494. shì
    495. lǎo
    496. zhǎo
    497. dào
    498. píng
    499. héng
    500.  
    501. diǎn
    502. jiù
    503. yào
    504. tíng
    505. ,可是我老找不到平衡,騎一點路就要停
    506. xià
    507.  
    508.  
    509.  
    510. 一下。 
    511.  
    512.  
    513. shì
    514. jīng
    515. le
    516. xià
    517. le
    518.  
    519. jīng
    520. hàn
    521.  可是我已經騎了一個下午了,已經汗
    522. liú
    523. jiā
    524. bèi
    525. le
    526.  
    527. kuàng
    528. qiě
    529. tiān
    530. jiù
    531. yào
    532. hēi
    533. le
    534.  
    535. zhī
    536. hǎo
    537. ràng
    538. 流浹背了,況且天就要黑了。媽媽只好讓
    539. xiū
    540.  
    541. ràng
    542. míng
    543. tiān
    544. xué
    545.  
    546.  
    547.  
    548.  
    549. chū
    550. chù
    551.    
    552.  
    553. 我休息,讓我明天繼續學。  出處1 
    554.    
    555.  
    556.  
    557.  
    558.  
    559. 2  
      
     無注音版:
      
      
       出處1 2
      
      今天,我回去了奶奶家。奶奶在家,姐姐也在家。
      
       我突然發現奶奶和姐姐買了新車。奶奶的是三輪車,姐姐的是自行車。
      
       姐姐見我回來后,叫我:“哎!梁芷雅。我們去騎自行車吧!”“我不去,你又不是不知道我不會騎自行車!”我叉著腰說。“雅雅,你不會就要學,學了才會嘛!不然以后就更難學了。”坐在一旁看電視的媽媽說道。“我真的是‘搟面杖吹火——一竅不通’S!”我說。
      
       ……
      
       經過了媽媽和姐姐的一番話后,我終于被說服了,和姐姐去騎自行車。
      
       “你先騎吧!我等一下再學。”我無奈的說/幼漚憬憔推鍔獻孕諧擔?雜勺栽詰鈉鐫讀恕B杪柰蝗懷魷幀!鞍パ劍∠潘牢依玻∧悴皇竊諫廈嬋吹縭勇穡吭趺聰呂蠢玻俊甭杪櫨檬種鋼缸漚憬闥擔骸澳憧唇憬閆锏枚嗪茫?緹徒心閶Я耍?閎床謊А!薄拔矣植皇遣幌胙В?皇俏已Р換崧錚 蔽亦階拋燜怠!
      
      幾分鐘以后,姐姐騎回來了。她下了車,讓我坐上去。
      
       我學著姐姐那樣騎上車,媽媽扶著車,讓我踩腳踏。可是到了媽媽松手的時候,我卻找不到平衡力,“轟”的一聲摔了下來。
      
       “哎喲!我的腳!”我抱著我的腳說。“沒有摔傷吧?”姐姐親切的問。“沒有,不用怕!再來!”我扶起倒在地下的自行車,又騎了上去。媽媽又扶住自行車,再放手。我又摔跤……
      
       重復了好多次這樣的訓練后,我開始有點竅門了。我可以慢慢的騎一小步路了,可是我老找不到平衡,騎一點路就要停一下。
      
       可是我已經騎了一個下午了,已經汗流浹背了,況且天就要黑了。媽媽只好讓我休息,讓我明天繼續學。
       出處1 2
      
      

      記一次勞動

      小學生日記450字
      作者:宋鶴
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • liù
     •  
     • qíng
     • 2008930日 星期六 晴
     •  
     • 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shàng
     •  
     • men
     • yào
     • gàn
     • huó
     •  
     •  今天上午,媽媽她們要去地里干活。
     • 閱讀全文

      第一次迷路

      小學生日記322字
      作者:吳益缽
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    第一次迷路
     •  
     •  
     • zhè
     • zhēn
     • shì
     • de
     • jīng
     •  
     •  這真是我的一次經歷!
     •  
     •  
     • wǎn
     • shàng
     •  
     • péng
     • yǒu
     • diàn
     • huà
     • lái
     •  
     • yāo
     • wán
     •  晚上,朋友打電話來,邀我一起去玩
     • 閱讀全文

      一次最高興的游泳

      小學生日記404字
      作者:鄧根雄
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • xià
     •  
     • le
     • yóu
     • yǒng
     •  
     • zhe
     • de
     • péng
     •  今天下午,我去了游泳。和著我的朋
     • yǒu
     •  
     •  
     • niè
     • shèng
     •  
     • lín
     • zhì
     • bīn
     •  
     •  
     • 友——聶子圣、林志斌一起去。 
     •  
     •  
     • dào
     • le
     • biān
     •  
     • men
     • shí
     • fèn
     • gāo
     • xìng
     •  
     • zuì
     • xiān
     • xià
     •  到了河邊,我們十分高興,我最先下
     • 閱讀全文

      一次“應聘”

      小學生日記743字
      作者:謝文靜
     •  
     •       
     • yuè
     •       
     •  
     • 1019日 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • zhè
     • jiē
     • tóng
     • xué
     • men
     • dōu
     •  
     • xiǎn
     • shēn
     •  今天,這節課同學們都可以“大顯身
     • shǒu
     •  
     • le
     •  
     • 手”了!
     • 閱讀全文

      第一次坐飛機

      小學生日記518字
      作者:張伯寅
     • zuò
     • fēi
     • 第一次坐飛機
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • jiù
     • yào
     • zuò
     • shàng
     • fēi
     • hǎi
     • nán
     •  今天我和我爸爸就要坐上飛機去海南
     • le
     •  
     • hěn
     • dòng
     •  
     • yīn
     • wéi
     • zhè
     • shì
     • zuò
     • fēi
     • 了,我很激動,因為這是我第一次坐飛機
     • 閱讀全文

      第一次看到的

      小學生日記212字
      作者:劉亭芳
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     •  
     • qíng
     •  29日 晴
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • yuán
     • xiāo
     • jiē
     •  
     • hǎo
     • kāi
     • xīn
     • ā
     •  
     • dào
     • chù
     •  今天是元宵節,我好開心啊!到處
     • dōu
     • shì
     • yóu
     • diào
     • dēng
     • ér
     • yǐn
     • de
     • pào
     • shēng
     •  
     • dàn
     • shì
     •  
     • hái
     • shì
     • wǎn
     • 都是由吊燈而引起的炮聲,但是,還是晚
     • 閱讀全文

      第一次穿雨披上學

      小學生日記767字
      作者:smhuyan
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     • xīng
     •  
     •  
     •  
     •  328日 星期五 雨 
     •  
     •  
     • chuān
     • shàng
     • xué
     •  
     •  
     •  第一次穿雨披上學 
     •  
     •  
     •  
     • huá
     •  
     • huá
     •  
     •  
     •  
     • ér
     • zài
     • chuāng
     • wài
     •  “嘩啦啦,嘩啦啦……”雨兒在窗外
     • 閱讀全文

      第一次上素描課

      小學生日記839字
      作者:覃銘雪
     •  
     •  
     • shàng
     • shǔ
     • jiǎ
     •  
     • chèn
     • zhe
     • shǔ
     • jiǎ
     • de
     • kōng
     • shí
     • jiān
     •  
     •  上個暑假,我趁著暑假的空余時間,
     • yòu
     • duō
     • xué
     • le
     • mén
     • xìng
     • bān
     •  
     •  
     • píng
     • shí
     • méi
     • shí
     • jiān
     • xué
     • de
     • 又多學了一門興趣班——平時沒時間學的
     • huì
     • huà
     •  
     • yòu
     • cóng
     • zhòng
     • duō
     • de
     • huì
     • huà
     • ?
     • zhōng
     • xuǎn
     • le
     • 繪畫。我又從眾多的繪畫技法中選擇了素
     • 閱讀全文

      一次難忘的演講

      小學生日記738字
      作者:靜靜
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •   X  
     •  
     •  
     • wàng
     • zhe
     • chuāng
     • wài
     • de
     • liǔ
     • shù
     •  
     •  
     • zài
     • hán
     • fēng
     • zhōng
     • zhù
     •  望著窗外的柳樹,它,在寒風中佇立
     • zhe
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • shì
     • jīng
     • le
     • nán
     • ne
     • 著,我,今天是不是也經歷了一次磨難呢
     • 閱讀全文

      一次有意義的上網

      小學生日記228字
      作者:侯澤霖
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhí
     • lái
     • zǒng
     • shì
     • zài
     • diàn
     • nǎo
     • shàng
     • wán
     •    我一直以來總是在電腦上玩
     • yóu
     •  
     • dàn
     • shì
     • jīn
     • tiān
     • gào
     • wǎng
     • zhàn
     •       
     • xiǎo
     • xué
     • 游戲,但是今天媽媽告訴我一個網站--小學
     • shēng
     • yōu
     • xiù
     •  
     • kāi
     • zhè
     • wǎng
     • zhàn
     • kàn
     •  
     • tài
     • hǎo
     • le
     •  
     • 生優秀。我打開這個網站一看,太好了!
     • 閱讀全文

      讓人害怕的一次經歷

      小學生日記670字
      作者:靜靜的
     •  
     • zuó
     • tiān
     •  
     • shēng
     • le
     •  
     • xiǎng
     • gēn
     • dào
     • 昨天,我惹媽媽生氣了,我想跟媽媽道
     • qiàn
     •  
     • yòu
     • jiào
     • hǎo
     •  
     • zǒu
     • zài
     • màn
     • zhǎng
     • de
     • xiǎo
     • 歉,可我又覺得不好意思。走在漫長的小
     • xiàng
     •  
     • xiǎng
     • zhe
     • gāi
     • zěn
     • me
     • gēn
     • dào
     • qiàn
     • de
     • shì
     •  
     • 巷里,想著該怎么跟媽媽道歉的事。
     • 閱讀全文

      第一次自己回家

      小學生日記509字
      作者:張天樂
     • yīn
     • wéi
     • lǎo
     • shēng
     • bìng
     • zhù
     • yuàn
     • méi
     • yǒu
     • shí
     • jiān
     • guǎn
     • 因為姥爺生病住院媽媽沒有時間管我
     •  
     •  
     • ya
     • jīn
     • tiān
     • miàn
     • lín
     • shǐ
     • qián
     • zuì
     • de
     • kǎo
     • yàn
     •  我呀今天面臨史前最大的考驗獨自一
     • rén
     • zuò
     • gōng
     • jiāo
     • chē
     • huí
     • jiā
     •    
     • chē
     • bìng
     • hǎo
     • děng
     • děng
     • xīn
     • fán
     • 人坐公交車回家3路車并不好等等得我心煩
     • 閱讀全文

      又一次的鍛煉

      小學生日記499字
      作者:peterz
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  200938
     •  
     •  
     •  
     • yīn
     • wéi
     • zhè
     • tiān
     • lián
     • de
     • xià
     •  
     • hài
     • zhè
     •  因為這幾天連續的下雨,害得這次
     • yíng
     • huó
     • dòng
     • diào
     • dòng
     • le
     • hǎo
     •  
     • jīn
     • wǎn
     • tīng
     • 去綠色營地活動調動了好幾次,今晚我聽
     • 閱讀全文

      一次實踐

      小學生日記472字
      作者:陳諾
     •  
     •  
     • shí
     • jiàn
     •  一次實踐
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • mǎi
     • le
     • jīn
     • luó
     •  
     • xiān
     •  今天,媽媽買了五斤螺絲,我先把
     • luó
     • gàn
     • jìng
     •  
     • zài
     • fàng
     • jìn
     • gāng
     •  
     • dǎo
     • bàn
     • gāng
     • 螺絲洗干凈,再放進大缸子里,倒半缸子
     • 閱讀全文

      學騎自行車

      小學生日記839字
      作者:周璐璐
     •  
     •  
     • xué
     • háng
     • chē
     •  
     •  
     •  學騎自行車 
     •  
     •  
     • měi
     • dāng
     • kàn
     • jiàn
     •  
     • jiě
     • jiě
     • zài
     • yōu
     • rán
     •  每當我看見哥哥、姐姐在悠然自得地
     • zhe
     • háng
     • chē
     • shí
     •  
     • xiàn
     • zhī
     •  
     • duō
     • me
     • xiǎng
     • yōng
     • 騎著自行車時,我羨慕之極。我多么想擁
     • 閱讀全文

      練習騎自行車

      小學生日記403字
      作者:梁芷雅
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • xué
     •   x  今天,我繼續學騎自
     • háng
     • chē
     •  
     • guò
     • jīn
     • tiān
     • de
     • biǎo
     • xiàn
     • hǎo
     • xiē
     •  
     • xià
     • jiù
     • 行車。不過今天的表現好一些,一下子就
     • néng
     • yuǎn
     • duō
     • le
     •  
     • zhè
     • kuáng
     • liàn
     • zhuǎn
     • wān
     • kāi
     • tóu
     •  
     • 能騎遠許多了。這次我狂練轉彎和開頭,
     • 閱讀全文

      第一次學騎自行車

      小學生日記687字
      作者:梁芷雅
     •  
     •  
     •  
     •  
     • chū
     • chù
     •    
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • huí
     • le
     •   出處1 2  今天,我回去了
     • nǎi
     • nǎi
     • jiā
     •  
     • nǎi
     • nǎi
     • zài
     • jiā
     •  
     • jiě
     • jiě
     • zài
     • jiā
     •  
     •  
     •  
     • 奶奶家。奶奶在家,姐姐也在家。 
     •  
     •  
     • rán
     • xiàn
     • nǎi
     • nǎi
     • jiě
     • jiě
     • mǎi
     • le
     • xīn
     • chē
     •  
     • nǎi
     •  我突然發現奶奶和姐姐買了新車。奶
     • 閱讀全文

      學自行車

      小學生日記708字
      作者:hkfkg
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xué
     • háng
     • chē
     •  
     •   :  學自行車 
     •  
     •  
     • kàn
     • dào
     • de
     • háng
     • chē
     •  
     • jiù
     • xiǎng
     • le
     • xué
     •  我一看到我的自行車,就想起了我學
     • háng
     • chē
     • shí
     • de
     •  
     • 自行車時的苦和樂。
     • 閱讀全文

      第一次學自行車

      小學生日記519字
      作者:宋若鳴
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • xīng
     •       今天是星期
     • tiān
     •  
     • jiā
     • wán
     •  
     • dào
     • le
     • 天,我和媽媽一起去伯伯家玩。到了伯伯
     • jiā
     •  
     • yǎn
     • jiù
     • kàn
     • dào
     • le
     • jiě
     • jiě
     • liàng
     • fěn
     • hóng
     • de
     • 家,我一眼就看到了姐姐那輛粉紅色的自
     • 閱讀全文

      我第一次投稿

      小學生日記275字
      作者:陳潔
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     • tóu
     • gǎo
     •  
     •    今天是我第一次投稿,我
     • xīn
     • hěn
     • gāo
     • xìng
     •  
     •  
     • tóu
     • gǎo
     •  
     • jìng
     • duì
     • nóng
     • cūn
     • de
     • xiǎo
     • hái
     • 心里很高興。‘投稿’畢竟對農村的小孩
     • lái
     • shuō
     • shì
     • jiàn
     • hěn
     • xīn
     • xiān
     • de
     • shì
     •  
     • 來說是一件很新鮮的事。
     • 閱讀全文

      第一次到醫院看病

      小學生日記663字
      作者:秦梓菁
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     • dào
     • yuàn
     • kàn
     • bìng
     •   x  第一次到醫院看病
     •  
     •  
     • men
     • bān
     • shàng
     • yǒu
     • duō
     • rén
     • dōu
     • shāo
     • le
     •  
     • men
     • bān
     •  我們班上有許多人都發燒了,我們班
     • gòng
     • yǒu
     •       
     • rén
     •  
     • shāo
     • de
     • jiù
     • yǒu
     •       
     • rén
     •  
     • zhè
     • yòu
     • lún
     • dào
     • le
     • 共有47人,發燒的就有15人。這次又輪到我了
     • 閱讀全文

      我第一次采訪體會

      小學生日記1097字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • cǎi
     • fǎng
     • huì
     •  
     •    我第一次采訪體會 
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     •  2010215日 星期一 雨
     •  
     •  
     • shì
     • míng
     • yùn
     • xiǎo
     • zhě
     •  
     • shàng
     • dòng
     • yuán
     •  我是一名亞運小記者,上次動物園和
     • 閱讀全文

      騎自行車帶來的悲哀

      小學生日記374字
      作者:尹思源
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   
     •  
     • zuó
     • tiān
     •  
     • ǎn
     • jiě
     • zhe
     • háng
     • chē
     • dào
     • guǎn
     • wán
     • 昨天,我和俺姐騎著自行車到體育館玩
     •  
     • jié
     • guǒ
     • zài
     • huí
     • lái
     • de
     • shàng
     • men
     • shuāi
     • dǎo
     • le
     •  
     • yóu
     • shì
     • ,結果在回來的路上我們摔倒了。由于是
     • 閱讀全文

      一次借書的經歷

      小學生日記768字
      作者:鄭建文
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • shū
     • shì
     • zhī
     • shí
     • de
     • hǎi
     • yáng
     •  
     • shū
     • shì
     • rén
     • lèi
     • jìn
     •   書是知識的海洋,書是人類進
     • de
     • jiē
     •  
     • shū
     • zhōng
     • yǒu
     • huáng
     • jīn
     •  
     • shū
     • zhōng
     • yǒu
     • yán
     • 步的階梯,書中自有黃金屋,書中自有顏
     •  
     • shū
     • shǐ
     • rén
     • kuài
     •  
     • shǐ
     • rén
     • táo
     • zuì
     •  
     • rán
     • ér
     • jiè
     • 如玉。讀書使人愉快、使人陶醉,然而借
     • 閱讀全文

      第一次送賀卡給老師

      小學生日記1049字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     • chū
     • chù
     •    
     •  
     •    
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     •   出處1 2    閱讀提
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     • 示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文
     •  
     • 字;
     • 閱讀全文

      第一次騎單車

      小學生日記859字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     • xiǎo
     • xué
     • zuò
     • wén
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • yuè
     •   小學作文    閱讀
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • 提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態
     • wén
     •  
     • 文字;
     • 閱讀全文

      第一次單獨坐車

      小學生日記1598字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •      
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • 閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 原生態文字;
     • 閱讀全文

      有趣的一次觀察

      小學生日記674字
      作者:謝悅洋
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     •  
     •    928日 星期日 
     •  
     •  
     • yǒu
     • de
     • guān
     • chá
     •  
     •  
     •  有趣的一次觀察 
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • yáng
     • guāng
     • càn
     • làn
     •  
     • tiān
     • qíng
     • lǎng
     •  
     • shì
     •  今天,陽光燦爛、天氣晴朗,是一個
     • 閱讀全文

      記一次跳蚤市場

      小學生日記277字
      作者:蔡則珉
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •    
     •  
     • xīng
     •   200938日 星期日
     •  
     •  
     •  
     • qīng
     • chǔ
     • de
     • sān
     • nián
     • tiào
     • zǎo
     • shì
     • chǎng
     •  我清楚的記得三年級那次跳蚤市場
     •  
     • shì
     • qíng
     • lǎng
     • de
     • xià
     •  
     • men
     • ān
     • jìng
     • de
     • zuò
     • zài
     • ,那是一個晴朗的下午。我們安靜的坐在
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.lipinhuishou123.com:平乐县| www.nb-xinghai.com:南澳县| www.zuiyuan-sh.com:武乡县| www.baliemvalley.com:紫金县| www.scrusquash.com:田阳县| www.lgmedicine.com:井研县| www.maitmall.com:靖宇县| www.mobilespiele.org:浮梁县| www.xishimeiecuador.com:沾化县| www.mcmhonmono.com:枣强县| www.maidou5.com:鹤峰县| www.johnmarquisford.com:托克托县| www.jatsgreenpower.com:衢州市| www.bs667.com:太康县| www.yanhuasoft.com:贵定县| www.tecnoconfundido.org:侯马市| www.jamesstephenshurling.com:高雄市| www.voxpopolo.com:永修县| www.erausquyn.com:定结县| www.fcgoo.com:加查县| www.edunestinstitute.com:沈阳市| www.dennisforhire.com:大厂| www.57pinche.com:夏河县| www.wordsilove.org:邢台县| www.chaningtech.com:同心县| www.artpairs.com:枝江市| www.xhboat.com:上饶市| www.catelecast.com:柏乡县| www.testsite03.com:新野县| www.homeworkoutsforseniors.com:麻江县| www.nightsailer.com:海盐县| www.rwxnw.cn:杂多县| www.thewavesmalta.com:余姚市| www.ccgyzh.com:台北县| www.5510086.com:中阳县| www.lwshengfeng.com:南召县| www.carakesehatan.com:湘西| www.sulamalisjogja.com:崇礼县| www.rememberforeverphotography.com:门头沟区| www.j0662.com:无棣县| www.rlphw.cn:南昌市| www.yp-sport.com:涞源县| www.nescafechina.com:祥云县| www.heeeun.com:桓台县| www.qzxihu.com:廊坊市| www.gigsea.com:翁源县| www.dlbdl.com:贵南县| www.thevirginiainformer.com:马关县| www.tvhmoob.com:开远市| www.ixdroid.com:平谷区| www.hg45345.com:天全县| www.leonardhaleyelectric.com:永州市| www.xianglinhe.com:视频| www.tszscl.com:公主岭市| www.manuel-huber.net:汝阳县| www.hammerheadradio.com:沙田区| www.yourgamename.com:女性| www.relacjelive.net:内丘县| www.georgepappasltd.com:大安市| www.rcaaart.org:高安市| www.alldownloadstuff.com:宿松县| www.7088t.com:庆元县| www.desiessence.com:淮滨县| www.wzjdsb.com:磐石市| www.brnpx.com:崇明县| www.108ccc.com:天台县| www.xzzygg.com:苗栗市| www.viralmusictoolkit.com:长顺县| www.agence-nad.com:平度市| www.tattoo-drawings.com:交口县| www.jsduke.com:汨罗市| www.cp5337.com:南皮县| www.exawple.com:将乐县| www.mortalgames.net:腾冲县| www.cp5157.com:宁夏| www.3dcursors.com:沿河| www.118coffee.com:梨树县| www.baochimc.com:个旧市| www.fgzcs.com:息烽县| www.choicecityrebels.com:彩票| www.nbphq.cn:资中县| www.surfaudiovideo.com:兴隆县| www.bigfoottattoo.com:阿拉尔市| www.biz2345.com:安宁市|